Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna 1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

348

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony (tisk 252)

Všechny výbory (kromě mandátového a imunitního) Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly v květnu 1993 vládní návrh shora uvedeného zákona.

Výbory doporučily, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K článku I

K bodu 9 - § 9 odst. 3

Slova "dne, kdy byl zaplacen, " se nahrazují slovy "dne platby tohoto rozdílu".

K bodu 10 - § 10

Slova "dne, kdy bylo zaplaceno," se nahrazují slovy "dne platby pojistného".

K bodu 11 - § 14

V § 14 odst. 2 se ve větě třetí slova "nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné (spolupracující osoby) trvalo" nahrazují slovy "byla samostatná výdělečná činnost vykonávána" a připojuje se nová věta čtvrtá tohoto znění: "Měsíční vyměřovací základ nesmí činit méně než polovinu minimální mzdy; minimální mzdou se zde rozumí částka minimální mzdy pro pracovníky v pracovním poměru odměňované měsíční mzdou,26 která platí k 1. dni kalendářního měsíce, ve kterém se záloha na pojistné platí.".

V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Po dni, kdy byl nebo měl být předložen přehled podle § 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši podle odstavce 2 platí do dne, kdy byl nebo měl být takový přehled předložen v dalším kalendářním roce.".

V § 14 odst. 4 se vypouští slovo "může", slova "přiměřeně snížit" se nahrazují slovy "poměrně sníží na dobu nejdéle tří měsíců" a slovo "podstatně" se nahrazuje slovem "nejméně o 1/3".

V § 14 odst. 5 se vypouštějí slova "v odstavci 4 a".

K bodu 12 - § 14a

V § 14a odst. 1 větě první se za slova "na kalendářní měsíc" vkládají slova "na který se záloha na pojistné platí".

V § 14a odst. 2 se ve větě třetí za slova "invalidního důchodu" vkládají slova "pokud jejich nemocenské pojištění vzniklo podle § 145b odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. /1993 Sb.," a na konci se tečka nahrazuje středníkem a připojují se slova "pokud přihlášení k nemocenskému pojištění nastalo po 12. dni kalendářního měsíce, je do osmi dnů od tohoto přihlášení splatná i záloha na následující kalendářní měsíc. "

K bodu 14 - § 15

V § 15 za navržený odstavec 3 se připojuje další odstavec 4, který zní:

"(4) Povinnosti uvedené v předchozích odstavcích se týkají též osob, které samostatnou výdělečnou činnost ukončily v kalendářním roce, v němž podávají daňové přiznání, nebo v předcházejícím kalendářním roce."

K bodu 16 - § 22

Bod 16 zní:

"16. V § 22 se v odstavci 1 slova "§ 9 odst. 2 a 3, § 10" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3, § 10 věta čtvrtá" a v odstavci 2 se za slova "stanovených v" vkládají slova "§ 14 odst. 4 věta třetí," a slova "až do souhrnné částky 10 000 Kč v jednom kalendářním roce" se nahrazují slovy "až do výše 10 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinnosti".

K článku II

K bodu 4-§ 11 Bod 4 zní:

"4. V § 11 se na konci připojuje tato věta: "Územní finanční orgány 35) jsou povinny sdělit orgánům sociálního zabezpečení údaje o výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení,36) a to do 30 dnů po obdržení žádosti orgánu sociálního zabezpečení o sdělení těchto údajů. "

Poznámka pod čarou č. 36) zní:

§ 5 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. ".

K bodu 8 - § 35 Bod 8 zní:

"8. V § 35 se ve větě první slova "v § 11, 13 a 15" nahrazují slovy "v § 11 části věty první před středníkem, § 13 odst. 1 a § 15 větě první" a ve větě druhé se za slovo "Ustanovení" vkládají slova "§ 11 část věty první za středníkem, § 15 věta druhá a".

K bodu 5 - § 13

Nově navržený odstavec 2 se vypouští.

K bodu 11 - § 54 odst. 1

Slova § 48 odst. 1 až 4 a odst. 6 a 7" se nahrazují slovy "§ 48 odst. 1 až 6".

K bodu 12 - § 54 odst. 1

Slova "§ 48 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 48 odst. 7"

K bodu 13 - § 54 Bod 13 zní:

"13. V § 54 odst. 4 se za slova "stanovených v" vkládají slova "§ 11 část věty první za středníkem".

Za bod 18 se vkládá nový bod 19, který zní:

" 19. V § 104e se slovo "pojistného" nahrazuje slovy "uvedených v § 104a". "

Dosavadní body 19, 20, 21 se přečíslují na body 20, 21, 22.

K článku III

Za bod 1 vložit nový bod 2, který zní:

"2. V § 98 odst. 3 větě druhé se za slova "u osoby samostatně výdělečně činné" vkládají slova "poslance zákonodárného sboru, člena obecního zastupitelstva, který vykonává funkci dlouhodobě uvolněného člena obecního zastupitelstva, soudce a dobrovolného pracovníka pečovatelské služby". "

Dosavadní bod 2 a následující se přečíslují na bod. 3 a následující.

K dosavadnímu bodu 6 - § 145h

Ve větě první se slova "za dobu" nahrazují slovy "v době"

K dosavadnímu bodu 7 - § 145k odst. 2

Ve větě druhé se slova "a kalendářní dny následující po kalendářních měsících, v nichž zaniklo pojištění osoby samostatně výdělečně činné," nahrazují slovy "nebo v nichž nebyla osoba samostatně výdělečně činná pojištěna podle tohoto zákona".

K dosavadnímu bodu 8 - § 145k odst. 4

Bod 8 zní:

"8. § 145k odst. 4 zní:

"(4) Jestliže osoba samostatně výdělečně činná nebyla pojištěna ani po část kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, v němž vznikla pracovní neschopnost. je rozhodným obdobím doba od 1. ledna kalendářního roku, v němž vznikla pracovní neschopnost, do konce kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž vznikla pracovní neschopnost, popřípadě je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, v němž vznikla pracovní neschopnost, vzniklo-li pojištění v tomto měsíci a osoba samostatně výdělečně činná nebyla před tímto měsícem pojištěna v kalendářním roce, v němž vznikla pracovní neschopnost.".

K dosavadnímu bodu 9 - § 145k odst. 5

Uvozovací věta se nahrazuje větou:

"9. § 145k odst. 5 zní: ".

Číslo odstavce 6 se přečísluje na 5 a vypouští se věta o přečíslování odstavců.

K dosavadnímu bodu 10 - § 145r

Na konci věty doplnit slova "a v § 1450 odst. 1 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".

K článku IV

K odst. 1

Slovo "červen" se nahrazuje slovem "srpen".


K odst. 2

Slovo "červen" se nahrazuje slovem "srpen" a na konci se doplňují slova "nebo v nichž samostatná výdělečná činnost byla vykonávána alespoň po část měsíce".

K odst. 3

Slovo "dubna" se nahrazuje slovem "června", ve větě první za dosavadní slova "do 30. dubna 1993" se vkládají slova "a odstavce 6" a ve větě druhé se za slovy "zahájily dnem 1. ledna 1993" nahrazuje středník čárkou a dosavadní text za středníkem se nahrazuje slovy "pokud při podání přehledu podle § 15 odst. 1 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění čl. I bod 13 tohoto zákona, podle příjmů za rok 1993 požádaly, aby se vyměřovací základ za rok 1993 stanovil z té části příjmu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 1993 po odpočtu výdajů na jeho dosažení, zajištění a udržení, která odpovídá období, na které byly placeny zálohy na pojistné. ".

K odst. 4

Slovo "dubna" se nahrazuje slovem "června".

K odst. 5

Slovo "červen" se nahrazuje slovem "srpen".

K odst. 6

Odstavec 6 zní:

"(6) Pojistné, které osoba samostatně výdělečně činná měla zaplatit přede dnem účinnosti tohoto zákona a které mělo být stanoveno podle předpisů platných od 1. ledna 1993 do dne účinnosti tohoto zákona, se stanoví podle těchto předpisů. Vyměřovací základ pro doplatek dlužného pojistného podle § 26 odst. 4 věta třetí zákona České národní rady č. 58911992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se však stanoví podle čl. I tohoto zákona; pro doplatek tohoto dlužného pojistného platí přitom lhůta uvedená v tomto ustanovení. "

K odst. 7

Odstavec 7 se vypouští. Další odstavce se přečíslují.

K dosavadnímu odst. 8

Slova "1. květen" se nahrazují slovy "1. červencem", slova "31. května" se nahrazují slovy "31. červencem" a na konci se připojují slova "věta první.".

K dosavadnímu odst. 9

Slovo "května" se nahrazuje slovem "července", slovo "dubnu" se nahrazuje slovem "červnu" a slovo "květen" se nahrazuje slovem "červencem".

K dosavadnímu odst. 10

Slova "30. dubnem" se nahrazují slovy " 1. červencem".

K dosavadnímu odst. 11

Ve větě první se slova "1. ledna 1993" nahrazují slovy "31. prosince 1992", slova

"l. květnem" se nahrazují slovy "1. červencem", slova "31. května" se nahrazují slovy "31. července", slova "30. dubna" se nahrazují slovy "30. června".

Ve větě druhé se slova "31. května" nahrazují slovy "jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona".

K dosavadnímu odst. 14

V odstavci 14 se slova "na období po 30. dubnu 1993" nahrazují slovy "pro pojistné splatné po 30 červnu 1993, pokud se v tornto článku nestanoví jinak".

K dosavadnímu odst. 16

Slovo "květnem" se nahrazuje slovem "červencem". doplňuje se nový odstavec 17, který zní:

"(17) Vyměřovacím základem, z něhož se zjišťuje denní vyměřovací základ pro stanoveni dávek nemocenského pojištění, na které vznikne nárok přede dnem, kdy osoba samostatně výdělečně činná předloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení přehled podle § 15 odst. 1 zákona České národní rady č. 58911992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění čl. I bod 13 tohoto zákona, podle příjmů za rok 1993, je úhrn měsíčních vyměřovacích základů pro zálohy na pojistné.".

Za dosavadní článek IV se vkládá nový článek V, který zní:

"ČI. V

U náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při vzniku invalidity (částečné invalidity) náležejících podle zákoníku práce nebo podle občanského zákoníku před 1. lednem 1993, které se dosud zvyšovaly podle čl. X odst. 3 zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, o 35%, se od 1. července 1993 postupuje tak, že náhrady se místo o 35% zvyšují o 20%".

Dosavadní články V a VI se přečíslují na články VI a VII.

K dosavadnímu čl. VI

Slovo "května" se nahrazuje slovem "července".


V Praze dne 14. května 1993

  
JUDr. Miloslav Výborný v.r. MUDr. Milena Kolářová v.r.
předseda ústavně právního výboru zpravodajka ústavně právního výboru
  
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v, r. Mgr. Věnceslav Lukáš
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Ivan Vrzal v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru,
  
Ing. Leopold Zubek v. r.Jan Bláha v. r.
předseda výboru pro veřejnou správu, zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí regionální rozvoj a životni prostředí
  
MUDr. Martin Syka v.r.PhDr. Jindřich Němčík v.r.
předseda výboru pro sociální zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictvípolitiku a zdravotnictví
  
Ing. Vladimír Šuman v.r.Mgr. Jaromír Šimánek v.r.
předseda branného a bezpečnostního zpravodaj branného a bezpečnostního
výboruvýboru
  
PhDr. František Kozel v.r.PhDr. Martin Přibáň v. r.
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, zpravodaj pro vědu, vzdělání. kulturu a.
mládež a tělovýchovu mládež a tělovýchovu
  
MVDr. Jan Černý v.r. Ing. Jiří Faifr v.r.
předseda zemědělského výboru zpravodaj zemědělského výboru
  
Ing. Josef Pavela v.r.Václav Krása v.r.
předseda výboru petičního, pro lidská zpravodaj výboru petičního, pro lidská
práva a národnostipráva a národnosti
  
RNDr. Jiří Payne v.r.  
předseda zahraničního výboru  

Nezařazené připomínky

(k tisku 252)

VSPZ:

- k čl. 1, bod 17:

V § 25 na konci věty se připojují slova "pokud se v kolektivní smlouvě nestanoví jinak.".

- k čl. VI.:

Původní článek VI nahradit novým zněním:

"Čl. VII

Datum účinnosti zákona se stanoví dnem 1. června 1993; v této souvislosti je třeba v článku IV upravit všechna data, která vycházela z účinnosti zákona ke dni 1. května 993, a to takto:

- v odstavcích 1, 2 a 5 měsíc červen nahradit červencem,

- v odstavcích 3, 4, 7, 9, 11 a 14 datum 30. duben nahradit 31. květnem,

- v odstavcích 6, 7, 8, 11 a 16 datum 1. květen nahradit 1. červnem,

- v odstavcích 8, 9 a 11 datum 31. květen nahradit 30. červnem,

- v odstavci 10 slova "před 30. dubnem" nahradit slovy "přede dnem účinnosti tohoto zákona".

HV:

- Snížit vyměřovací základ pro samostatně výdělečně činné osoby na 25%.

- Umožnit Okresní správě sociálního zabezpečení kontrolu dokladů u podnikatelů, tak tomu bylo v původním návrhu, který projednával hospodářský výbor.

RV:

k čl.I bod 3:

Nahradit číslici "35%" číslicí "30% "

k čl. IV odst. 2:

Nahradit číslici "35" číslicí "30".

VPLPN:

za čl. V zákona vložit nový článek VI tohoto znění: "předseda Poslanecké sněmovny

parlamentu ČR se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o sociálním zabezpečení a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývají z pozdějších předpisů." Následující článek přečíslovat.

ZeV:

v čl. IV změnit termín účinnosti dnem "1. června 1993".

Legislativní odbor 14. května 1993 JUDr. Šustová
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP