Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

342

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb. (tisk 193)

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, rozpočtový výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích v dubnu a červnu 1993 poslanecký návrh shora uvedeného zákona.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil nesouhlas s předloženým návrhem zákona.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový výbor doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila v tomto znění:

"Zákon

ze dne června 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., a zákona 522/1994 Sb., a zákona č. 134/1993 Sb., zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb. se mění takto:

V § 4 odst. 1 se věta "Výchova a vzdělávání jsou bezplatné." nahrazuje větou "Ve školách, které jsou součástí soustavy základních a středních škol, mají občané právo na bezplatné vzdělání.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, se mění a doplňuje takto:

1.V § 14 odst. 2 se na konci připojuje věta, která zní:
 "Pokud obec nezřídí základní školu, dohodne se s jinou obcí o podmínkách plnění povinné školní docházky žáků obce v základní škole zřízené jinou obcí. Obec, která nezřídí základní školu a uzavře dohodu podle tohoto odstavce, zabezpečuje poměrnou část investičních výdajů a neinvestičních nákladů na jednoho žáka.".
2.V § 14 odst. 3 se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova "nestanoví-li tento zákon jinak.".
3.Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní:

"Část pátá

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

§ 19a

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol (dále jen "nákladů") může být za podmínek stanovených tímto zákonem vybírán příspěvek. Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "plátce").

§ 19b

(1) Příspěvek podle § 19a zákona se platí obci, která zřizuje mateřskou školu, na účet zřízený vždy pro mateřskou školu.

(2) Obec použije příspěvek výlučně na částečnou úhradu nákladů příslušné mateřské školy. Pokud je příspěvek použit na mzdy pracovníků a učební pomůcky, poukáže jej obec školskému úřadu.

§ 19c

(1) povinnost platit příspěvek podle § 19a, jeho výši a splatnost upraví obec obecně závaznou vyhláškou.

(2) Výši příspěvku stanoví obec po projednání se školským úřadem tak, aby nepřesáhla 30% nákladů vynaložených na jedno dítě.

(3) Pro případ, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může obec ve vyhlášce vydané podle odstavce 1 stanovit, že plátce zaplatí penále. Výše penále nesmí přesáhnout výši dlužného příspěvku.

§ 19d

Příspěvek podle § 19a se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti dítěte pod 1,25 násobku částky, potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb [§ 3 odst. 2 zákona č. 46311991 Sb., o životním minimu.; § 1 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.] a nezbytných nákladů na domácnost [§ 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.; § 2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.].".

4. Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
 "(7) Mateřská škola může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit podle místních podmínek i děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.".
2.V § 20 odst. 1 se za slovo "vzdělávání" vkládají slova ", zájmové činnosti" a na konci se připojuje tato věta: "Zájmové činnosti se mohou podle místních podmínek zúčastnit i žáci, kteří nejsou ve školní družině nebo školním klubu přihlášeni k soustavné docházce.".
3.V § 20 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
 "(2) Školní družina nebo školní klub může zřizovat zájmové kroužky. Činnost v zájmových kroužcích může být vykonávána za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. Za dosavadní § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"§ 45a

Zvláštní zákon [§ 19a až 19d zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č....../1993 Sb.".] stanoví podmínky, za kterých jsou rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů mateřských škol.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 11. června 1993
PhDr. František Kozel v.r.
Mgr. Eduard Zeman v.r.
předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Ing. Josef Pavela v.r.
Ing. Hana Orgoníková v.r.
předseda výboru petičního, pro lidská práva a národnosti
zpravodajka výboru petičního, pro lidská práva a národnosti

Tomáš Ježek, CSc. v.r.
Ing. Jan Třebický v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP