Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

292 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Jaroslava Sýkory

na ministra hospodářství Karla Dybu a ministra státní kontroly Igora Němce

ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

Ministr hospodářství Karel Dyba zaslal doplňující odpověď na interpelaci poslance Jaroslava Sýkory dopisem ze dne 8. října 1993.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám Poslanecké sněmovně odpověď ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Jaroslava Sýkory. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 12. října 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha


MINISTR HOSPODÁŘSTVÍ
 
ČESKÉ REPUBLIKY
 
Doc. Ing. Karel Dyba, CSc.
 


 V Praze dne 8. října 1993
 Č.j. 139 041/93-25

Vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasílám upřesnění odpovědi na interpelaci poslanců Jaroslava Sýkory a dalších ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR.

S původní odpovědí, která byla předložena jako tisk 292 A, Poslanecká sněmovna nesouhlasila.

S pozdravem


 
Karel Dyba

Vážený pan

PhDr. Milan Uhde

předseda Poslanecké sněmovny

Parlament České republiky

Praha

k tisku 292 A

- Upřesnění odpovědi na interpelaci poslanců Jaroslava Sýkory a dalších na ministra hospodářství Karla Dybu a na ministra státní kontroly Igora Němce ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR.

Jak již bylo uvedeno v odpovědi na interpelaci poslanců ve věci navrácení majetku KSČ lidu ČSFR ze dne 20. 4. 1993, nebylo dosud převzetí majetku bývalé KSČ dokončeno.

Usnesením vlády ČSFR č. 474 ze dne 25. 7. 1991 a následným usnesením vlády ČR č. 363 ze dne 25. září 1991 byl pověřen ministr hospodářství převzetím nemovitých a movitých věcí, finančních prostředků a podniků a hospodářských zařízení bývalé KSČ.

Na základě těchto usnesení byla podepsána dohoda s FMF o převodu vlastnictví majetku KSČ z ČSFR na ČR.

Od FMF převzalo MHPR ČR (dnes MH ČR) následující majetek:

1) MHPR ČR převzalo od zmocněnců FMF následující podniky a hospodářská zařízení v hodnotě:


Podnik
Datum
Majetek v hodnotě mil. Kč
Pragoservis Praha
7. 2. 1992
159,1
Vydavatelství Florenc
17.12. 1991
54,9
Nakladatelství Svoboda
6. 1. 1992
53,0
Iskra Vsetín
10. 3. 1992
5,0
Panavis Teplice
29. 1. 1992
1,4
Pálava Břeclav
30. 1. 1992
1,0
Kasio Hradec Králové
28. 1. 1992
1,2
Deso Děčín
28. 1. 1992
4,4
celkem 
280,0

V průběhu roku 1992 byly převedeny na MH ČR další 2 podniky. Od KC OF hospodářské zařízení Nakladatelství a vydavatelství Panorama v účetní hodnotě 54,0 mil. Kč a od ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci státní podnik Vydavatelství Deltapress v hodnotě 82,3 mil. Kč.

2) Od FMF finanční prostředky v celkové hodnotě 24,4 mil. Kč. Dále byl převzat finanční objem od MF ČR ve výši 1,1 mil. Kč.

3) Movitý majetek územních orgánů bývalé KSČ převzatý okresními a obvodními úřady (dále jen OkÚ a OÚ) byl předán na základě usnesení vlády ČR č. 334 a 335 ze dne 6. 5. 1992 přímo těmito orgány humanitárním a zdravotnickým zařízením (věcně byl předán majetek v hodnotě 31,5 mil. Kč). Prostředky získané prodejem nevyužitelného majetku pro humanitární účely byly zaslány na konto MH ČR v celkové výši 3, 2 mil. Kč. Celkem bylo na zvláštní účet MH převedeno do dnešní doby 46 mil. Kč. Z toho bylo vydáno zdravotnickým zařízením a dalším humanitárním organizacím 41,2 mil. Kč a náklady spojené s realizací majetku KSČ tvořily dosud 1,2 mil. Kč. Nemovitý majetek, který převzaly OkÚ a OÚ v zůstatkové hodnotě cca 72 mil. Kč, byl na základě návrhu OkÚ a OU rozhodnutím tří ministrů předán následujícím humanitárním organizacím:

1) Rekreační středisko Iváň v celkové zůstatkové hodnotě 4,6 mil. Kč bylo předáno bezúplatně na návrh Okresního úřadu Kutná Hora Okresnímu ústavu sociálních služeb Kutná Hora;

2) Rekreační středisko ve Smilovicích bylo předáno Okresním úřadem Praha-východ v zůstatkové hodnotě 9,9 mil. Kč Konfederaci politických vězňů;

3) Rekreační středisko Líchovy bylo předáno Okresním úřadem Ústí nad Labem Svazu tělesně postižených okresu Ústí n/L v zůstatkové hodnotě 5,1 mil. Kč;

4) Chata čp. 434 Štítany v celkové hodnotě 104 tis. Kč byla předána Dětskému domovu ve Znojmě;

5) Rekreační středisko Hojná voda v zůstatkové hodnotě 1,5 mil. Kč bylo předáno Okresním úřadem České Budějovice Svazu tělesně postižených v Českých Budějovicích;

6) Budova OV KSČ Louny byla prodána za odhadní cenu 40,7 mil. Kč po částech třem uchazečům, protože objekt jako celek nebylo možné prodat. V současné době nejsou zaplaceny dvě části budovy v celkovém objemu 34,2 mil. Kč společností FRUT-OVO. Finanční prostředky jsou nyní soudně vymáhány;

7) Objekt K 80 v Praze 6 v zůstatkové hodnotě cca 10 mil. Kč je předáván Obvodním úřadem Prahy 1 FTVS UK. Jedná se o dočasnou stavbu, která se nachází v pásmu budoucí výstavby areálu FTVS UK a bude po nabytí vlastnických práv FTVS UK demontována.

k bodu 2)

Bývalá hospodářská zařízení KSČ PVS Pálava, Deso Děčín, Kasio Hradec Králové a Panavis Teplice byly usnesením PV ČR ze dne 21. 4. 1992 č. 282/P určeny k likvidaci. Iskra Vsetín vstoupila do likvidace rozhodnutím tří ministrů dne 30. 7. 1993 s termínem ukončení do konce roku 1993. Likvidátoři, kteří převzali ' tento majetek, postupovali podle HZ 27 b)-e) s tím, že dokončili běžné záležitosti, vypořádali odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky, závazky a pohledávky. Zbylé finanční prostředky z likvidací převedli na zvláštní účet MH, ze kterého je poskytována finanční podpora humanitárním organizacím.

5 likvidačním výtěžkem skončily likvidace PVS Pálava (zasláno na zvláštní účet 78,102 Kč), Panavis Teplice (600 tis. Kč), Kasio Hradec Králové (výtěžek nebyl dosud zaslán). U Iskry Vsetín se předpokládá též výtěžek z likvidace. Likvidační ztrátou, nevypořádáním daní a závazků vůči věřitelům skončí Deso Děčín. Ukončení likvidace tohoto hospodářského zařízení býv. KSČ je závislé na soudních jednáních, vedených s bývalým vedením tohoto podniku a vymáháním dlužných částek soudní cestou.

PTS Pragoservis byl na základě usnesení PV ČR ze dne 1.6. 1992 č. 400/P bezúplatně předán ke dni 31. 12. 1992 hlavnímu městu Praze pro potřeby umístění technicko-zabezpečovacích a bezpečnostních služeb města.

Jednalo se o areál, umístěný v Praze 8, Kundratka 19. Do majetku PTS Pragoservis patřila chatová osada Hvozdy, která byla dne 31. 10. 1992 bezúplatně převedena na Sdružení pro pomoc mentálně postižených v ČR.

Hotel Arnika, patřící dále do majetku PTS Pragoservis, včetně lyžařského vleku, v celkové evidenční hodnotě cca 37,2 mil. Kč, měl být předán podle výše uvedeného usnesení Svazu tělesně postižených v ČR. Z důvodu soudního nedořešení zrušení nájemní smlouvy mezi firmou INGO-PET, SRN a Pragoservisem Praha, podepsanou bývalým ředitelem stranického podniku, nebyla zatím tato nemovitost převedena na Svaz tělesně postižených v ČR. Žaloba byla předložena Krajskému soudu v českých Budějovicích dne 20. 2. 1992.

Další bývalé podniky V KSČ v letech 1990 - 1992 zestátněné, jejichž zakladatelem je nyní MH - Nakladatelství Svoboda-Libertas, Vydavatelství Florenc, Vydavatelství Deltapress a Nakladatelství a vydavatelství Panorama - měly být transformovány na základě usnesení vlády 598/92 na jiné obchodní společnosti, které by ze svého ziskového hospodaření přispívaly na zvláštní účet MH.

Vzhledem k jejich ztrátovosti hospodaření a tedy nemožnosti naplňovat tento záměr, jak v současné době, tak podle ekonomických prognóz i v budoucnu, je navrhován prodej těchto podniků za úředně stanovenou cenu.

Finanční prostředky budou převedeny opět na zvláštní účet MH. Je třeba dodat, že až na Vydavatelství Deltapress, nemajt tyto podniky ve svém majetku žádné nemovitosti.

Prodeje jsou navrženy předem určeným vlastníkům u státních podniků Nakladatelství a vydavatelství Panorama a Vydavatelství Florenc. U Nakladatelství Svoboda-Libertas se zvažuje založení a.s., kde je však podmínkou kladné vyřešení závazku vůči a.s. Česká Typografie. Majetek státního podniku Vydavatelství Deltapress byl již na základě rozhodnutí tří ministrů rozdělen tak, aby byl maximálně využít pro humanitární cíle.

Nedořešeným problémem zůstává majetek ÚV KSČ. Konkrétně jde o převzetí finančních prostředků, protože movitý majetek byl již Obvodním úřadem Prahy 1, který měl zajistit převzetí tohoto majetku, předán k humanitárnímu využití. Prodleva v předání finančních prostředků spočívá ve správnosti jejich vyčíslení, protože KSČM nesouhlasí s částkou vyčíslenou jak Obvodním úřadem Prahy 1, tak bývalým FMK. Tato záležitost nebyla úspěšně dořešena ani za působnosti MSK ČR, které bylo ke dni 30. 6. 1993 zrušeno. Proto není do dnešní doby zcela jasná výše finančních prostředků, která by měla být vydána ČR.

K dotazu č. 2 odpovědi na interpelaci.

Protože majetek ÚV KSČ nebyl MSK ČR vzhledem k jeho zrušení k 30. 6. 1993 dořešen, a tuto otázku mělo prověřit právě MSK ČR, předpokládáme, že se touto otázkou bude zabývat nástupnická organizace - NKÚ.

K dotazu č. 3 odpovědi na interpelaci.

Považujeme odpověď za zcela vyčerpávající. Kontrolou správnosti převzetí majetku okresními úřady bylo pověřeno MSK ČR. Zjišťované nedostatky se týkaly především správnosti vyčíslování přebírané ho majetku v tabulkách č. 2 a v tabulkách konečného vyúčtování.

K dotazu č. 4 odpovědi na interpelaci.

Nemovitosti, které vlastnila KSČ ke dni účinnosti zákona č. 496/90 byly vyjmenovány v úvodu této informace, kde je také uvedeno, jak s nimi bylo naloženo. Ostatní nemovitosti nebyly ve vlastnictví KSČ, která k nim měla pouze právo trvalého užívání. Toto právo zaniklo nařízením vlády ČSFR ze dne 21. 5. 1990 k 31. 5. 1990, tj. před účinností zákona č. 496190, a tyto nemovitosti přešly na stát. reprezentovaný tehdy národními výbory. Pokud některé nemovitosti přešly do vlastnictví obcí, je povinen okresní úřad vymáhat je zpět a to i soudní cestou.

K dotazu č. 5 odpovědi na interpelaci.

Tím, že vláda ČR přijala dne 21. 10. 1992 usnesení č. 598 k využití majetku bývalé KSČ a bývalého SSM v ČR, ve kterém uložila ministru státní kontroly připravit pouze návrh zákona na zřízení Fondu dětí a mládeže pro využití majetku bývalého SSM, nepovažovala za nutné zřizovat humanitární fond. V příloze tohoto usnesení zcela jednoznačně stanovila, jak má být s majetkem bývalé KSČ dále nakládáno (viz příloha).


 Příloha č. 1
 k usnesení vlády ČR
 ze dne 21. října 1992 č. 598

Zásady

využití majetku bývalé KSČ a bývalého SSM

1. U majetku bývalé KSČ

a) Vlastníkem dosud nerozděleného majetku převedeného z ČSFR do ČR je do rozhodnutí o jeho využití Česká republika, zastoupená ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR,

b) majetek bude využit pro humanitární účely,

c) k vytvoření trvalých finančních zdrojů pro humanitární účely převede MHPR ČR s.p. Vydavatelství Florenc, Nakladatelství Svoboda - Libertas, Panorama a vydavatelství Deltapress na obchodní společnosti, jejíchž jediným vlastníkem a zřizovatelem bude Česká republika. Stanovená část finančních prostředků z jejích hospodářské činnosti bude převáděna na zvláštní účet MHPR ČR č. 35-10026-001 u SBČS, Hlavního ústavu pro ČR,

d) hospodářské zařízení bývalé KSČ ISKRA Vsetín bude zrušeno v souladu s platnými předpisy,

e) ostatní nemovitosti a movitý majetek s nimi související bude převeden do vlastnictví organizaci, zajišťujících zdravotní péči o obyvatelstvo a ústavů sociální péče, jejichž provoz je hrazen zcela anebo z podstatné části z rozpočtu České republiky nebo z rozpočtu obcí, příp. ostatních humanitárních a charitativních organizací, včetně zájmových sdružení a občanských sdruženi zdravotně postižených osob,

f) nemovitý a movitý majetek nevyužitelný pro humanitární účely bude odprodán. Získané prostředky budou převedeny na vládní účet č. 35-10026-001 u SBČS, Hlavního ústavu pro ČR.

g) z prostředků na zvláštním účtu č. 35-10026-001 u SBČS, Hlavního ústavu pro ČR, bude poskytována finanční podpora účelných humanitárních projektů, např. posílení zdrojů Všeobecné zdravotní pojišťovny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP