Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

289

INTERPELACE

poslance Eduarda Zemana

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci Flößberg - Volksschule v Českém Krumlově

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Eduarda Zemana na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 29. dubna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

INTERPELACE

poslance PS parlamentu ČR Eduarda Zemana

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prof. PhDr. Petra Piťhu

ve věci Flößberg-Volksschule v Českém Krumlově.

Vážený pane ministře.

v místnostech Základní školy v Českém Krumlově - Plešivci působí od roku 1991 sudetoněmecká škol Fößberk -Volksschule. Jak vyplývá z německého textu v příl. 1. této interpelace, uzavřel její zakladatel, Sudetendeutschen Sozialwerk Baden Wurttemberg e. V. se Školským úřadem v Č. Krumlově následující smlouvu:

"1. Sudetendeutsche Sozialwerk Baden - Wurttemberg e. V. vysílá paní Adelheid Hansovou jako německou učitelku na období školního roku 1992/93 do Českého Krumlova.

2. Paní Hansová bude Školským úřadem Krumlov umístěna na Fößbergské škole v Č. Krumlově.

Vyučuje v 1. a 2. třídě dvojjazyčného běhu této Školy (německo-české s němčinou jako cílovým jazykem) obory hudba, pracovní vyučování, matematika a německá konverzace v rozsahu odpovídajícím úvazku českých učitelů.

3. Mzdu paní Hansové hradí Sudetendeutschen Sozialwerk, paní Hansová je po pracovněprávní stránce zaměstnancem Sudetendeutschen Sozialwerk(u).

4. Školský úřad v Českém Krumlově přejímá náklady na byt paní Hansové v Českém Krumlově."

Jak vyplývá z příl. 2. této interpelace, nekryje se tento překlad smlouvy s textem, který podepsal ředitel ŠÚ Č. Krumlov, jako českou verzi smlouvy. Český překlad smlouvy je zkreslený a zastírá skutečnost, že v budově ZŠ Plešivec působí samostatná sudetoněmecká Škola. Německá strana přesně rozlišuje. Jak vyplývá z příl. 3. pojmy: Základní škola Plešivec (česky i v německém textu) a Flößberg -Volksschule. ev. Flößbergschule.

Příl. č. 3. mé interpelace je úvod učebního textu-omalovánek pro 1. třídu této Školy. Překlad podstatné části textu zní: "2. září 1991 zahájila v Krumlově vyučovaní první německá škola v ČSFR. Každý rok zde přibude další třída s vyučovacím jazykem němčinou. Z tohoto důvodu věnujeme v tomto vydání jednu stránku "Základní Škole Plešivec". V jejíchž prostorech německá škola "Flößberg-Volksschule" působí"..."První vydání těchto omalovánek si našlo rychle cestu k dětem a rodičům Böhmerwalderů a k dětským organizacím Böhmerwaldské mládeže" (Pozn. předkladatele Böhmerwalder a.p. nelze přeložit jako "Šumavák", protože se jedná o organizací sudetoněmeckého spolku, a výraz "Šumavák" není v češtině zaveden). To je otevřená propagace expozitur Landsmanšaftu.

Další přílohy mé interpelace obsahují zápis z třídní schůzky této Školy (příl. 4.). Otevřený dopis adresovaný Vám rodiči dětí I. B této Školy z 5. 12. 1992 (příl. 5), na který rodiče, kteří se, jak vyplývá z textu, domnívají, že jejich děti navštěvuji ZŠ Plešivec, dosud od Vás nedostali odpověď, a Vyjádření Jihočeského centra vzdělávání pedagogů k uvedenému "experimentu (příl. 6.). Z dokumentů vyplývá, že ani z hlediska profesionální úrovně německé učitelky není na sudetoněmecké škole v Krumlově vše v pořádku.

Přílohou této interpelace, žel, není smlouva o založení této Školy, kterou, dle vlastního prohlášení pracovníkovi Jihočeské poslanecké kanceláře ČSSD, nemůže ředitel ŠÚ v Českém Krumlově najít.

Poslanecká kancelář dále zjistila:

a) Výuka na uvedené škole probíhá podle bavorských osnov pro národnostní menšiny v Bavorsku.

b) "Experiment", co je opisný název pro sudetoněmeckou školu, započal z iniciativy p. Piverky, tehdejšího poslance ČNR, v roce 1991 bez písemného rozhodnutí Vašeho ministerstva. Ředitel ŠÚ, dle vlastního vyjádření, žádný dokument nemá.

c) Ředitelka ZŠ Plešivec se domnívá, na základě informace p. Marxta, ředitele ŠÚ, že "experiment" končí v červnu t.r. Pan Marxt tuto informaci nepotvrdil.

d) Pedagogický sbor ZŠ se domnívá, že vyučuje žáky ZŠ Plešivec. Ve skutečnosti vyučuje žáky Flößberg-Volksschule.

e) Čeští učitelé a rodiče žáků jsou záměrně klamáni o skutečném stavu věci, jak německou učitelkou, tak pracovníky ŠÚ.

f) Vaše ministerstvo je o podstatě věci informováno nejméně od prosince 1992. (Viz příl. 5.)

g) Ředitel ŠÚ nepopírá, že existuje smlouva o založení Školy se Sudetoněmeckým spolkem z r. 1991, ale "nemůže ji nalézt."

Z těchto důvodů Vás žádám, váženy pane ministře, o odpověď na tyto otázky:

1. Jste informován, že v Č. Krumlově působí samostatná Škola sudetoněmeckého Landsmanšaftu, na které vyučují čeští učitelé za mzdu, vyplácenou českým školstvím, v místnostech, které ŠÚ poskytuje této škole zdarma v prostorech ZŠ Plešivec?

2. Je Vám známo, že ŠÚ Č. Krumlov poskytl zaměstnankyni Landsmanšaftu byt v Č. Krumlově zdarma? /Němčina, stejně jako čeština, rozlišuje pojem Wohnung - byt, jako hmotný statek, a ubytování - Unterkunft, jako službu v čase, viz příl. 1/

3. Jak nahradí ŠÚ Č. Krumlov peníze zmařené tímto "experimentem" daňovým poplatníkům a školství Českokrumlovska?

4. Proč Vaše, ministerstvo financuje činnost zahraničního spolku, zaměřeného proti zájmům ČR?

5. Jaké důsledky vyvodíte z tohoto případu Vy osobně?


 
Eduard Zeman

V Praze dne 6. 4. 1993

Přílohou této interpelace jsou písemné materiály příl. 1 - 6.

Příloha 1.

VERTRAG

zwischen dem

STAATLICHEN SCHULAMT

Krummau a.d. Moldau und dem

SUDETENDEUTSCHEN SOZIALWERK BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.

Stuttgart

über die Entsendung einer deutschen Lehrkraft nach Krummau im Schuljahr 1992/93

1. Das SUDETENDEUTSCHE SOZIALWERK BADEN-WÜRTTEMBERG e.V. entsendet für die Dauer des Schuljahres 1992/93 Frau Adelheid HANS als deutsche Lehrkraft nach Krummau.

2. Frau Hans wird vom Staatlichen Schulamt Krummau a.d. Moldau an der Flößbergschule in Krummau eingesetzt. Sie unterrichtet die Klassen 1 und 2 des zweisprachigen Zuges dieser Schule (deutsch-tschechisch mit Deutsch als Zielsprache) in den Fächern Musik, Werken, Mathematik und deutsche Konversation im einer tschechischen Lehrkraft entsprechenden Stundendeputat.

3. Das Gehalt von Frau Hans wird vom SUDETENDEUTSCHEN SOZIALWERK bezahlt, Frau Hans ist arbeitsrechtlich Angestellte des Sudetendeutschen Sozialwerks.

4. Das Staatliche Schulamt Krummau a.d. Moldau übernimmt die Kosten einer Wohnung für Frau Hans in Krummau.

Krummau/Stuttgart, den 25.08.92Příloha 2.

SMLOUVA

mezi

ŠKOLSKÝM ÚŘADEM

V Českém Krumlově

a organizací

SUDETENDEUTSCHES SOZIALWERK

Baden-Württemberg e.V.

ve Stuttgartu

o vyslání německého pedagoga do Českého Krumlova ve školním roce 1992/93

1. Organizace SUDETENDEUTSCHES SOZIALWERK BADEN-WÜRTTEMBERG e.V. vysílá na období školního roku 1992/93 německou učitelku paní Adelheid HANSovou do Českého Krumlova.

2. Paní HANSová bude delegována Školským úřadem v Českém Krumlově na školu v Č. Krumlově-Plešivec a bude vyučovat v 1. a 2. třídě dvojjazyčného zaměření této školy (němčina-čeština s cílovým jazykem německým) předměty hudební výchova, pracovní vyučovaní, matematika a německá konverzace v rozsahu, který odpovídá úvazku českých učitelů.

3. Mzdové náklady pro paní HANSovou budou kryty organizací SUDETENDEUTSCHES SOZIALWERK; paní HANSová je po stránce pracovně - právní zaměstnancem organizace SUDETENDEUTSCHES SOZIALWERK.

4. Školský úřad v Českém Krumlov pokryje náklady na byt pro paní HANSovou v Českém Krumlové.


Příloha 5.


 V Českém Krumlově dne 5.12.1992

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

k rukám pana ministra

Praha

Věc: Otevřený dopis panu ministrovi školství Prof. PhDr. Petru Piťhovi

Vážený pane ministře,

jako skupina rodičů dětí I.B třídy ZŠ Plešivec v Českém Krumlově si Vás dovolujeme upozornit na nesolidní výuku dětí ZŠ a neseriozní přístup ŠÚ a ČŠI v Českém Krumlově vůči rodičům a pedagogům ZŠ. Dovolujeme si Vás touto cestou (otevřeným dopisem) požádat a přešetření dále citované situace.

Při zápisu našich dětí do ZŠ jsme všichni v dobré víře, že se naše děti naučí cizímu jazyku, souhlasili se zapsáním dětí do třídy s rozšířeným vyučováním v německém jazyce. Souhlas jsme dali i z důvodu dobrých zkušeností s výukou německého jazyka již v mateřských školách Plešivec I a Plešivec II v Českém Krumlově a na základě nesolidních zkreslených informací o průběhu výuky němčiny v první třídě ve školním roce 1991/92 podaných pedagogy ZŠ Plešivec a několika zmanipulovanými rodiči.

S politováním však musíme konstatovat, že po tříměsíční výuce žádáme ŠÚ v Českém Krumlově o přeřazení dětí do tzv. české třídy. Po dvou třídních schůzkách, kdy po ostrých diskusích se rozhodne 8-11 rodičů z 19 a přeřazení svých dětí do české třídy a po projednávání celé situace ve školské radě v Č. Krumlově si Vás dovolujeme seznámit s určitými fakty, názory a domněnkami.

1. Všichni rodiče souhlasili s výukou dětí německému jazyku.

2. Asi 40-50 % veškeré výuky v I.B je v německém jazyce matematika, hudební výchova, pracovní vyučování, německá konverzace.

3. Výuku v německém jazyce vede p. učitelka bez znalostí Českého jazyka (učitelka německé národnosti).

4. Děti nejenže německé paní učitelce nerozumí, ale zapomněly i to, co se naučily v mateřské škole. Základem německé výuky je děti naučit německy myslet.

5. Výuka matematiky spočívá pouze v opisování příkladů z tabule a mechanického obkreslování číslic, obrázků a skládání kostiček, bez jakékoliv logiky. Děti nechápou základní matematické vztahy.

6. Od počátku roku se děti v podstatě nenaučily ani jednu písničku. Hudebně nadanější pochytí část melodie a zkomoleně opakují pár slovíček většinou z první sloky. České písničky se neučí.

7. Za neznalost a chyby německá p. učitelka děti fyzicky trestá.

Po proběhlých třídních schůzkách a jednání ve školské radě jsme zjistili:

1. Jedná se o experiment dvojjazyčného vyučování. Dle informací však nelze mluvit o výuce německého jazyka, ale pouze o konverzaci. U matematiky se tedy nejedná o výuku matematiky, ale pouze o matematickou konverzaci s vyloučením slovních úloh.

2. Experiment není legalizován - jedná se tedy o výuku, která je v rozporu s platnými právními normami a směrnicemi ministerstva školství a platným školským zákonem (psáno dne 5.12. 1997.).

3. K experimentu se vyjadřoval či dával souhlas zaměstnanec MŠ Doc. Bělovský -odbor MŠ zabývající se výukou národnostních menšin v ČR.

4. Celý experiment je hrazen z prostředků Landsmanschaftu SRN - dle encyklopedického institutu je tedy experiment hrazen krajanským sdružením vyznačujícím se silným neofašistickým vlivem). Německá paní učitelka je členkou tohoto krajanského sdružení. V rámci působnosti má tedy zřejmě i politickou úlohu.

5. Experiment byl zřejmě zpracován bez hlubších poznatků neerudovanými pracovníky ŠÚ a ČŠI v Českém Krumlově a nebyl v celém roce sledován kompetentními orgány MŠ ani ČŠI (vyššího stupně).

6. Nebyly prováděny psychologické testy u dětí, které experiment již absolvovaly ve školním roce 1991-92 ani u děti do tohoto experimentu vstupujících ve školním roce 1992-93.

7. Mimo vcelku negativního stanoviska Jihočeského centra pedagogů, které bylo ředitelem ŠÚ zpochybněno, (dle názoru p. ředitele bylo toto stanovisko zpracováno pouze na teoretické bázi nevycházející z praxe, odborníky Jihočeského centra pedagogů silně komunisticky zaměřenými) a posouzení projektu dvojjazyčného vyučování paní ředitelky Slavíčkové, které je pouze povrchním zhodnocením problematiky, bez řádně doložených dat, faktů a četnosti šetření, neexistuje jiné seriosní nestranné a erudované zhodnocení.

8. Jednáním pana ředitele ŠÚ a inspektorky ČŠI v Českém Krumlově na schůzce rodičů bylo přinejmenším neseriozní ve vztahu k učitelům ZŠ na Plešivci a v jednání s řadou rodičů -

neřekli rodičům ani pedagogům ZŠ plnou pravdu!

Místo přímého a solidního jednání docházelo pouze k neustálému opakování nepodložených kladů celého experimentu, uváděním nepravdivých údajů o znalostech dětí a perfektního zvládání německého jazyka a německého myšlení v průběhu prvního roku výuky. Znalosti matematiky a českého myšlení však opomněli zdůraznit. Nesporným kladem pro ŠÚ je však ekonomická výhodnost a úspora finančních prostředků.

Závěrem k tomuto smutnému výčtu dat, faktů a názorů lze jenom dodat. Kam se poděla česká hrdost a výchova k občanství. Kam se poděla solidnost jednání pracovníků ŠÚ a ČŠI v Českém Krumlově. Proč se namísto shánění údajů o troufalých rodičích nestarají o řádný rozvoj českého školství a řádnou výuku cizích jazyků erudovanými pedagogy na solidní úrovni.

Myslíme, že možností a patřičné volnosti ve výuce je v dnešní době více než dost. Nelze však podléhat politickým vášním, kterých jsme v minulosti ve školství zažili až nadmíru. Je nutné se od těchto jevů oprostit, a proto Vás pane ministře znovu naléhavě žádáme o prošetření celé této záležitosti. Doufáme, že zveřejněním těchto faktů podpoříme odvahu všech pedagogů, kteří v řadě případů nesmějí nebo se bojí říci otevřeně svůj názor. Otázka zní "Proč?"

S pozdravem rodiče dětí I. B ZŠ Plešivec Český Krumlov.


 MVDr. Kouba František
 Ing. Koubová Ilona
 MUDr. Kusyn Arne
 Kusynová Hana
 Hofbauer František
 Hofbauerová Miroslava
 Truhlář Josef
 Truhlářová Jiřina
 Podskalská Eva
 Prüherová H.
 Prüher J.

Na vědomí:

ČNR Praha

ČŠI odbor základních škol Praha

České deníky

Přílohy:

Vyjádření centra Jihočeských Pedagogů

Vyjádření p. ředitelky Slavíčkové Č. Budějovice

Dopis školské radě Český Krumlov

Příloha 6
S cílem posílit výuku německého jazyka bylo rozhodnuto školským úřadem v Českém Krumlově realizovat výuku na 1. stupni základní školy v Plešivci od škol. roku 1991/92 následovně:

1. třída - experimentální.

- 2 hodiny německé konverzace

- výuka předmětů matematika, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní vyučování v německém jazyce (vyučováno německým učitelem bez znalosti českého jazyka).

Tuto metodu ve stejném rozsahu aplikovat postupně až do 4. třídy:

S ročním odstupem od zahájení tohoto experimentu byla požádána školským úřadem v Českém Krumlově PF JU v Českých Budějovicích o jeho, odbornou garanci s tím, aby změny v učebním plánu včetně aplikované metody byly legalizovány MŠMT ČR povolením výjimky ze zákona. Z důvodu logického odmítnutí tohoto požadavku bylo o totéž požádáno Jihočeské centrum vzdělávání pedagogů. Důkladně jsme se tedy seznámili se zabezpečením a podmínkami experimentu, vyžádali jsme si jeho odborné posoužení od pracovníků příslušných kateder PF JU v Č. Budějovicích, metodiků JCVP, učitelů z praxe. Potřebné informace jsme získali od ředitelky a učitelů základní školy v Plešivci. Na základě analýzy získaných poznatků jsme dospěli k následujícím závěrům.

- cíl experimentu - posílit výuku německého jazyka byl stanoven bez zvážení možných negativních pedagogických, psychologických a sociálních důsledků na rozvoj žákovy osobnosti. V tomto smyslu nebyly tvářeny základní funkce mateřského jazyka

- s německou stranou není smluvně zaručena výuka po celou dobu trvání experimentu. V současné době je německá učitelka odměňována a materiální podmínky výuky financovány z blíže neurčených německých zdrojů. Příští školní rok již není smluvně zaručen

- počet hodin vyučovaných německým jazykem představuje cca 50 % celkového počtu hodin učebního plánu, což je z hlediska výchovy a vzdělávání dětí na české škole neúnosné

- není vytvořen systém pedagogicky hodnotného ověřování a vyhodnocování experimentu, včetně průběžného porovnávání experimentální třídy s paralelními třídami. K dílčímu srovnání došlo zcela náhodně při suplování výuky z důvodu dlouhodobého onemocnění německé učitelky. U experimentální třídy byly konstatovány významné rozdíly v komunikativnosti dětí, koncentraci pozornosti, slovní zásobě, řešení slovních úloh a problémů apod.

- na základě prověření znalostí žáků experimentální třídy z matematiky formou didaktického testu (zadáno ŠÚ Český Krumlov ve spolupráci s ČŠI) bylo rozhodnuto setrvat na dosavadním způsobu dvojjazyčného vyučování. Současně bylo rozhodnuta zahájit výuku v uvedeném smyslu od škol. roku 1992/93 znovu u 1. třídy. U ostatních předmětů vyučovaných německým jazykem nebyla kontrola či porovnání proveden vůbec. I z tohoto důvodu ztrácí celá záležitost charakter experimentu.

- vzhledem k váze, která je přisuzována výsledkům aplikovaného didaktického testu z matematiky, předkládáme, rozbor jeho didaktické a diagnostické hodnoty:

Prověrka z matematiky ověřila znalost matematických operací, ale nepostihla jak žáci rozumí textu, jak umí vztahy matematicky vyjádřit.

Matematika v 1. ročníku ZŠ (zejména v 1. pololetí), je zaměřena na přesné matematické vyjádření vztahů, situací z dětského života. Jedná se o jasné, jednoznačné pochopení a přesné používání pojmů, které děti znají, ale nepoužívají s přesným vymezením. Protože si žák tyto pojmy upřesňuje pouze v německém jazyce, nebude vždy schopen toto přesné vymezení provést v běžné situaci "ze života"

- nezná český pojem v přesném vymezení. Částečně se tento problém objevuje ve velmi lehkém úkolu č. 2, porovnání čísel (v příkladu č. 1 se tento problém nemůže objevit, neboť jde o řadu, která je vizuálně v podvědomí - obdobně př. č. 3). Aby úloha s diagramem byla průkazem logické úvahy žáka, musela by to být úloha z praxe, tedy slovní, kterou by žák samostatně zachytil, ať již diagramem nebo matematickým zápisem - tj. matematizoval by vztahy. (V 1. třídě tedy ne úloha čtená žákem z textu, ale reprodukovaná učitelem). Chceme-li ověřit, jak děti v praktické situaci umí matematizovat závislosti, musí reagovat na český text. Předkreslený diagram a vyžadovaná obměna rovností a rovnic je u většiny dětí záležitost ne logické úvahy, ale napodobování, mechanická podvědomá práce dle vzoru.

Didaktický test byl tedy zaměřen převážně na mechanické numerické, výpočty, což je z hlediska jeho požadované validity nepostačující.

- uvedené předměty jsou vyučovány podle německých osnov bez jakékoliv obsahové úpravy. Ty jsou podle vyjádření německé učitelky nevýznamné. Význam národních tradic, národní kultury, umění, české písně apod. v rozvoji žákovy osobnosti není tudíž brán v úvahu.

- obecně lze konstatovat, že výchovně vzdělávací, proces nelze na požadované úrovni realizovat bez nezbytných oboustranných komunikativních předpokladů. Absolvovaná krátkodobá jazyková příprava dětí na MŠ je, v tomto smyslu nepostačující.

Vzhledem k uvedeným závěrům a navíc značně pokročilé fázi experimentu jej nelze odborně garantovat.

Východisko lze spatřovat ve zcela novém pedagogicky hodnotném experimentálním projektu, jehož cíle, rozsah i metodika respektuje základní zákonitosti rozvoje žákovy osobnosti.


Mgr. Stanislav Dejmek
PaedDr. Jan Červený
vedoucí ped. oddělení
ředitel

Příloha: aplikovaný didaktický test z matematiky a jeho vyhodnocení a vědomí:

MŠMT ČR

Pedagogická fakulta JU

ZŠ Plešivec Český Krumlov

ČŠI Český Krumlov

ČŠI Praha
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP