PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

283

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne ............. 1993

o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem české a Slovenské Federativní Republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně české republiky:

§ 1

(1) Ministerstvo financí vydá v průběhu roku 1993 státní dluhopisy v rozsahu 16 802 mil. Kč, z toho je určeno

a/ 1 697 mil. Kč ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992,

b/ 4 667 mil. Kč ke krytí poměrné části schodku státního rozpočtu federace za rok 1992, která, přešla na Českou republiku,

c/ 10 438 mil. Kč ke splacení úvěru Československé obchodní bance.

(2) Dluhopisy podle odstavce 1 jsou splatně do deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Zrušuje se § 4 zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky

K § 1:

Celkový schodek státních rozpočtů za rok 1992 činí 6 363 371 509,29 Kčs. Skládá se ze schodku státního rozpočtu České republiky ve výši 1 696 698 411,60 Kčs a ze dvou třetin schodku státního rozpočtu federace připadajících po rozdělení státních aktiv a pasív čs. federace na Českou republiku ve výši 4 666 673 097,60 Kčs. Schodky obou rozpočtů vznikly z rozdílu příjmů a výdajů běžného hospodaření státních rozpočtů v roce 1992. Celkový souhrn schodků státních rozpočtů se navrhuje krýt formou státních dluhopisů v celkové výši 6 363 371 509,29 Kč.

Státní dluhopisy na krytí schodků státních rozpočtů za rok 1992 budou vydány v rozsahu 6 364 mil.Kč. Doba splatnosti státních dluhopisů se navrhuje do deseti let od účinnosti tohoto zákona.

Závazek vůči ČSOB ve výši 10,4 mld Kč vznikl převzetím 2/3 celkových pohledávek v nesměnitelných měnách a celkových závazků, které jsou obsaženy v Centrálním devizovém zdroji, do státních finančních aktiv a pasiv České republiky a představuje saldo, o které převýšila suma převzatých aktiv celková pasiva.

V systému tzv. plánovitého řízení hospodářství fungovala Československá obchodní banka jako instituce, která prováděla pro stát správu zahraničních platebních a finančních vztahů k socialistickým zemím, k rizikovým rozvojovým zemím i k zemím s tržním hospodářstvím. Se změnou politickoekonomické orientace státu a s přechodem státu k tržnímu hospodářství se výrazně zhoršila bonita pohledávek a závazků k bývalým socialistickým zemím a k tzv. rizikovým zemím. Na druhé straně byla banka značně zatížena závazky ve volných měnách z finančních úvěrů, které přijímala jako agent státu. Pro samotnou Československou obchodní banku se tento blok pohledávek a závazků přeměnil v břemeno, které bránilo přeměně této banky v normálně fungující článek tržního hospodářství.

K nápravě přispěla opatření přijatá koncem roku 1992 k řešení likvidity SOB a uspořádání jejích vztahů se státními rozpočty a s emisní bankou z prostředků federace. Ministerstva financí ČR a SR smluvně převzala k 1.1.1993 pohledávky a závazky v nesměnitelných měnách a závazky a pohledávky ve volně směnitelných měnách, zahrnuté do centrálního devizového zdroje, do státních finančních aktiv a pasív ČR a SR. Na saldo převzatých zahraničních pohledávek a závazků poskytla ČSOB státu přímý úvěr v částce připadající na Českou republiku ve výši 10 437 494 981,16 Kčs, úročený za běžných tržních podmínek. Je v zájmu ministerstva financí přeměnit tento přímý úvěr na státní dluhopisy.

Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, v § 5 zavazuje Fond národního majetku k úhradě splátek úroků a jistin závazků vůči zahraničí z titulu Centrálního devizového zdroje (dále CDZ) ve výši 6,50 mld Kč pouze v roce 1993. Jedná se o převzetí části dluhové služby ČSOB vůči zahraničí (která odpovídá výši závazků splatných v roce 1993) Fondem národního majetku, který úhradu provede místo státního rozpočtu.

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 5 zákona č. 10/1993 Sb., a § 1, odst. 1, písm. c navrhovaného zákona nemají žádnou věcnou souvislost.

Vláda české republiky navrhuje emitovat státní dluhopisy v dlužném rozsahu 10 438 mil. Kč s dobou splatnosti do deseti let. Vydání dluhopisů nezhorší dlužnickou pozici státu, dojde pouze k přeměně formy dluhu. Z výnosu emise bude splacen ČSOB přímý úvěr státu.

K § 2

Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, v § 4 určuje možnost vydání státních dluhopisů v průběhu roku na úhradu očekávaného schodku státního rozpočtu federace za rok 1992 připadajícího na Českou republiku nebo na úhradu případného schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992. Toto ustanovení bylo do zákona č. 10/1993 Sb., zahrnuto z důvodu překlenutí období od vzniku dluhu do doby realizace zákona o vydání státních dluhopisů.

V Praze dne 21.dubna 1993

předseda vlády České republiky

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc. v.r.

místopředseda vlády

a ministr financí České republiky

Ing. Ivan Kočárník, CSc. v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP