Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

275

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. (tisk 123)

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na svých schůzích v březnu a dubnu 1993 projednaly návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

Výbory doporučily, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu poslanecký návrh uvedeného zákona schválila v následujícím znění:

"Zákon

ze dne

kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 52211990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 57a odst. 1 se za slova "soukromé základní školy," vkládají slova "soukromé základní umělecké školy," a vypouštějí se slova "§ 24 odst. 2".

2. V § 57b odst. 1 se za slova "církevní základní školy," vkládají slova "církevní základní umělecké školy,".

3. V § 57c se za slova "církevních školách" vkládají slova "zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení 8".

Odkaz č. 8 zní:

"8 § 12 odst. 5, písm. a) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství".

Čl. II

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 353/1991 0 soukromých školách se mění a doplňuje takto:

V § 1 odst. 4 se za slova "v základní škole," vkládají slova "v základní umělecké škole,3a)".

Odkaz č. 3a zní:

3a) § 6a zákona č. 29/1984 Sb."

Čl. III

Zrušuje se § 9 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 48/ 1993 Sb., o školním stravovaní.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

V Praze dne 16. dubna 1993

PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Martin PŘIBÁŇ v.r.
předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Jan TŘEBICKÝ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
  
MUDr. Martin SYKA v.r.
doc.RSDr. Jaroslav ŠTRAIT, CSc. v.r.
předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP