Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1993

I. volební období

258

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne.......... 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 96/1993 Sb. a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

Parlament české republiky se usnesl na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a ve znění zákona č. 96/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V 2 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Poplatníci s bydlištěm v zahraničí, kteří byli zahraničním subjektem vyslání jako odborníci /experti/ se specifickými znalostmi za účelem poskytnutí odborné pomoci právnickým osobami se sídlem v tuzemsku a zdržuji se v tuzemsku jen za účelem této odborné pomoci, jsou považováni za poplatníky s daňovou povinností vztahující se pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.".

2. V 5 odst. 1 se za první větu vkládá nová věta, která zní:

"Jedná-li se prokazatelně o příjmy, které hospodářsky patří jak do uplynulého zdaňovacího období, tak do následujícího zdaňovacího období, považují se za příjmy toho zdaňovacího období, ke kterému je poplatník přiřadí.".

3. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen jako "zaměstnanec", plátce příjmu jako "zaměstnavatel".".

§ 6 odsl:. 4 včetně poznámky pod čarou zní:

"(4) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou po snížení podle odstavce 12 písmene a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně /§ 36/, jedná-li se o

a/ příjmy podle odst. 1 písm.a) na základě právních vztahů uzavřených zaměstnancem se zaměstnavatelem na dobu nepřesahující v úhrnu 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci a jejichž úhrnná výše nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 3000 Kč,

b/ příjmy podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 9, jejichž úhrnná výše nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 1000 Kč, jestliže jde o příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně a částku na částečnou úhradu dopravních a cestovních nákladů pro výpočet daňových záloh podle zvláštního předpisu 4a).

To neplatí v případech, kdy jde o příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele, s nímž má současně uzavřen další pracovněprávní vztah.

__________

4a) § 87 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona č. 35/1993 Sb.".

5. V 6 odst. 8 se doplňují nová písmena j) a k) a poznámka pod čarou, které zní:

"j) příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v cizině, nejde-li o příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (22 odst. 2),

k) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu 4b), u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance.

4b) vyhláška č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.".

6. § 6 odst. 10 zní:

"(10) Za funkční požitek se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady výdajů poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních předpisů, s výjimkou náhrady ušlého příjmu.".

7. 6 odst. 12 písm. b) zní:

"b) částku 200 Kč za každý kalendářní měsíc výkonu práce na částečnou úhradu nákladů zaměstnance na cesty do práce a zpět, vykonává-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práci ve více než pěti kalendářních dnech v kalendářním měsíci a nejde-li o zaměstnance, kteří mají dohodnuté nebo sjednané jako pravidelně pracoviště (místo výkonu práce) bydliště, "

8. V § 6 odst. 12 se doplňuje nové písm. d):

"d) 30% z příjmů ze závislé činnosti u poplatníků uvedených v 2 odst. 5."

9. V § 7 odst. 7 se před slova "ve výši" doplňují slova: "s výjimkou uvedenou v § 12 odstavec 1.".

10. V § 7 odst. 7 písm. c) se "30%" nahrazuje "'25%".

11.V § 7 odst. 8 se na konci poslední věty tečka nahrazuje čárkou a připojuje se text, který zní: "kromě povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které může poplatník uplatnit navíc v prokázané výši.

12.V § 9 odst. 4 se za slovo "vynaložené" doplňuje text:"na dosažení, zajištění a udržení příjmů".

13. V § 9 se doplňuje nový odst. 5, který zní:

"(5) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 4, jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z pronájmu podle § 9.".

14. V § 10 se doplňuje nový odst. 2, který zní:

"(2) Příjmy podle odstavce 1 plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví, se zdaňují u jednoho z nich."

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

15. K § 12 odst. 1 se za poslední větu připojuje text, který zní: "Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení rovným dílem, mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje na ně připadající pouze v prokázané výši.".

16. § 18 zní:

"§ 18

Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (dále jen "příjmy"), není-li dále stanoveno jinak.

(2) Předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií padle zvláštního zákona 1), zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, popřípadě majetková práva s výjimkou z nich plynoucích příjmů.

(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání 17), jsou předmětem daně příjmy z činností, kterými dosahují zisku nebo kterými lze zisku dosáhnout, příjmy z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36), příjmy z nájemného a dále příjmy z reklam. Za příjmy z činností, kterými se dosahuje zisku, se považují i přijaté členské příspěvky s výjimkou příspěvků osvobozených od daně (19 písm. a)).

(4) Za poplatníky podle odstavce 3 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, státem uznané církve a náboženské společnosti, nadace, rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy, fondy zdravotnictví, fondy sociální a fond zaměstnanosti.

(5) U fondu národního majetku 18) a u obcí jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36)"

17. V § 19 písm. a) se za slova "právnických osob", vkládají tato slova, která včetně poznámky pod čarou znějí: "profesními komorami s nepovinným členstvím 18a)".

18a) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. /1993 Sb.".

18. § 19 písm. b) včetně poznámky pod čarou zní:

"b) příjmy poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 plynoucí z takové činnosti, která je jejich posláním a nemůže být předmětem soutěže s jinými osobami, příjmy přijaté od subjektů se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky za jejich vlastní reklamy, pokud nejsou poskytnuty prostřednictvím stálé provozovny (§ 22 odst. 2) a příjmy z doplňkové činnosti uvedené v prováděcím předpise; u rozpočtových a příspěvkových organizací dále příjmy z činností vymezených zřizovatelem ve zřizovací listině k plnění jejich základního účelu 18b) a dále příjmy z pronájmů, které jsou zohledněny ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.

18b) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.".

19. § 19 písm. d), včetně poznámky pod čarou zní:

"d) příjmy bytových družstev 18c) z nájemného za družstevní byty a družstevní garáže a z úhrad za plnění poskytovaná s jejich užíváním,

18c) § 230 obchodního zákoníku.".

20. V § 19 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou znějí:

"h) příjmy plynoucí z odpisu závazků při vyrovnání provedeném podle zvláštního zákona, 19a)

i) hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta) plynoucí ze zpeněžení konkursní podstaty, 19a)

19a) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

21. § 20 odst. 2 včetně poznámky pod čarou zní;

"(2) U poplatníků, u nichž dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ukončení hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji z likvidace obchodního jmění 19b) poplatníka, upravený podle § 23. Součástí tohoto hospodářského výsledku je i odpis opravné položkyz 20); aktivní opravná položka k úplatně nabytému majetku se odepisuje při zahájení likvidace a pasivní položka při ukončení likvidace, s výjimkou poměrné části opravně položky vztahující se k hmotnému majetku a nehmotnému majetku, o jejichž hodnotu se upravuje zůstatková cena podle § 24 odst. 2 písm. b).".

19b) § 6 odst. 2 obchodního zákoníku.".

22. § 20 odst. 3 zní:

"(3) U investiční spole činnosti vytvářející podílové fondy 16) se základ daně stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy.".

23. V § 20 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Příjmy plynoucí poplatníkům účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, nejdéle 15 dnů před začátkem nebo nejdéle po skončení zdaňovacího období, ke kterému hospodářsky patří, se považují za příjmy plynoucí v tomto zdaňovacím období. Při posuzování výdajů se postupuje obdobně.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.".

24. V § 21 se na konci vypouštějí slova "a z likvidačního zůstatku (§ 20 odst. 2)".

25. V § 22 odst. 1 písm. d) se v úvodní větě za slova "na území České republiky" doplňují slova "a od stálých provozoven poplatníků se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí".

26. V § 22 odst. 1 písm. d) bod 4. se na konci čárka nahrazuje tečkou a připojuje tato věta: "Za podíly na zisku se pro účely záloha považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 písm. w),".

27. V § 22 odst. 1 písm. d) se na konci nahrazuje tečka čárkou a doplňuje bod 9., který zní:

"9. Podíly společníků veřejných obchodních společností a podíly komplementářů komanditních společností.".

28. V § 22 odst. 2 se v první větě nahrazuje slovo "pronajaté" slovem "pronajímané".

29. V § 23 odst. 3 se v první větě za slova "v nesprávné výši," vkládají slova "o částky odečtené od základu daně podle § 34 odst. 3 při nedodržení stanovených podmínek".

30. § 23 odst. 4 zní:

"(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

a) příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36),

b) příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního jmění,

c) částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle tohoto zákona.".

31. § 23 odst. 8 zní:

"(8) U poplatníků, u nichž dochází k ukončení podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti (§ 7) ke zrušení s likvidací nebo ke zrušení bez likvidace, se základ daně podle předchozích odstavců za zdaňovací období předcházejícího dni zahájení likvidace nebo zrušení upraví

a) pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, o zůstatky vytvořených rezerv, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období,

b) pokud účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, o výši pohledávek a závazků, o cenu nespotřebovaných zásob, o zůstatky vytvořených rezerv, o částky časově rozlišeného nájemného podle § 24 odst. 2 písm. h) a o částky příjmů a výdajů, které hospodářsky patří do následujícího zdaňovacího období podle § 5 odst. 4 a 20 odst. 5. U fyzických osob se do základu daně zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně.".

32. V 24 odst. 2 písm. b) se za slova "nehmotného majetku" doplňuji slova "upravená o poměrnou část zůstatkové hodnoty opravné položky k úplatně nabytému majetku 20), a to".

33. 24 odst. 2 písm. f) včetně poznámky pod čarou zní:

"f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti, komanditní společností za komplementáře a zaměstnavatelem podle zvláštních předpisů 21) a výdaje na sociální dávky poskytované místo dávek povinného pojištění.

21) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.".

34. § 24 odst. 2 písm. h) zní:

"h) nájemné včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, avšak u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období, a to bez ohledu na den platby; poprvé lze uplatnit v roce, ve kterém byla platba nájemného uskutečněna.".

35. V § 24 odst. 2 písm. k) bodu 2. se slova "ve výši úhrady za spotřebované pohonné hmoty" nahrazují slovy "ve výši stanovené v odstavci 6".

36. § 24 odst. 2 písm. k) bod 3. zní:

"3. na dopravu motorovým vozidlem poplatníka nezahrnutým v majetku poplatníka s výjimkou pronájmu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty; u nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla zvýšená na dvojnásobek, ".

37. V 24 odst. 2 se na konci písmene p) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

"r) výdaje na pořízení hmotného majetku vyloučeného z odpisování (27) a cena pořízení cenných papírů v případě jejich prodeje.".

38. 24 odst. 4 úvodní věta zní:

"(4) Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupi najaté věci se uznává do výdajů (nákladů) za podmínky, že".

39. V § 24 odst. 4 písm. a) se slovo "může" nahrazuje slovem "musí".

40. V § 21 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Výdaje (náklady) podle odstavce 2 písmene k) bodu 2, se stanoví buď:

a) v prokázané výši za nakoupené pohonné hmoty, nejvýše však ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty zvýšené u

1. osobních automobilů o 20 %,

2. nákladních automobilů a autobusů o 25 % nebo 0 30 % při jízdě s přívěsem, nebo

b) ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty zvýšené o

1. 15 % za km ujeté při rozvozu zboží (věcí) se zastávkami na krátkých vzdálenostech a při provozu taxislužby a autoškol,

2. 5 % za km ujeté ve městě nad 100 tisíc obyvatel podle posledního sčítání lidu,

3. 5 % za km ujeté v měsících lednu, únoru, listopadu a prosinci.

Při splnění výše uvedených podmínek se procenta zvýšení uvedená v písmenu b) v bodech 1. až 3. sčítají. Zvolený způsob se uplatní u.všech motorových vozidel v majetku poplatníka a pronájmu a nelze jej v průběhu zdaňovacího období měnit.".

41. V § 25 písm. c) se na konci doplňují slova "s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 pfsm. r)".

42. § 25 písm. v) zní:

"v) tvorbu opravných položek na vrub nákladů, 20)".

43. § 25 písm. w) zní:

"w) úroky placené z úvěrů a půjček poskytnutých kapitálově nebo personálně spřízněnými subjekty, a to ve výši, o kterou souhrn půjček a úvěrů takto poskytnutých přesahuje v průběhu zdaňovacího období čtyřnásobek výše základního jmění, u bankovních a pojišťovacích společností šestinásobek výše základního jmění. Za kapitálově spřízněný se považuje takový subjekt, který se podílí více než 25 % na základním jmění příjemce úvěru a půjčky.".

44. V § 26 odst. 1 se za slovo "podle" doplňují slova "§ 30 ".

45. V § 26 odst. 2 se slova "soubory předmětů, které mají samostatné technicko-ekonomické určení" nahrazují slovy "soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením".

46. V § 26 odst. 4 se na konci slovo "náklady" nahrazuje slovy "výdaje vyšší než 20 000 Kč".

47. § 26 odst. 5 včetně poznámky pod čarou zní:

"(5) Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka k 31. prosinci běžného roku, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu. Právní nástupce poplatníka zrušeného bez provedení likvidace může u majetku evidovaného k 31. prosinci běžného roku uplatnit odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného roční.ho odpisu za zdaňovací období. Při vyřazení hmotného majetku a nehmotného majetku v důsledku prodeje před 31. prosincem běžného roku, evidovaného v majetku poplatníka k 1. lednu běžného roku, lze uplatnit odpis ve výši jedné poloviny z vypočteného ročního odpisu za zdaňovací období s výjimkou poplatníků postupujících podle § 30 odst. 4. Obdobně lze postupovat i v případech, kdy dojde v průběhu zdaňovacího období k převodu majetku státu podle zvláštních předpisů 29a), ke zrušení. bez likvidace a ke vstupu do likvidace.

_________

29a) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.".

48. V § 27 úvodní věta zní:"Hmotný majetek a nehmotný majetek vyloučený z odpisování:".

49. § 27 písm. a) zní:

"a) bezplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věcí, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 10 000 Kč,".

50. V § 27 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno i), které zní:

"i) nehmotný majetek vložený společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva do základního jmění, pokud byl pořízen neúplatně (např. obchodní značka, know-how apod.).".

51. V § 28 odst. 1 se slovo "vlastník" nahrazuje slovy "poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo nebo právo hospodaření (dále jen "vlastník")".

52. V § 29 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Součástí vstupní ceny podle písmene a) až c) je i technické zhodnocení provedené v prvním roce odpisování.".

53. V 29 odst. 3 se za slova "vstupní cenu" vkládají slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 1".

54. V 30 odst. 1 se za tabulkou připojuje věta:

"Hmotný majetek a nehmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin podle přílohy k zákonu s výjimkou uvedenou v odstavcích 5 a 6, se pro účely odpisování zařadí do odpisové skupiny 2.".

55. § 30 odst. 4 zní:"Pronajímané věci u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci lze s výjimkou nemovitostí odepsat až do 90% vstupní ceny rovnoměrně po dobu trvání pronájmu za předpokladu, že doba pronájmu trvá minimálně 40% doby odpisování stanovené v odstavci 1, nejméně však 3 roky. Při prodloužení doby pronájmu nad 40% doby odpisování je možno odepsat za každé jedno procento doby odpisování další jedno procento vstupní ceny nad 90% až do 100% vstupní ceny. Při stanovení způsobu odpisování se nepoužije ustanovení 31 a 32.".

56. § 30 se doplňuje o odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou znějí:

"(5) Roční odpis otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud tyto nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, dočasných staveb 31a) a důlních děl se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Obdobně se odpisuje hmotný majetek jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem.

31a) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů jej provádějících.

(6) U forem, modelů a šablon (obor 411 8, 416, 535 4) se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.".

57. V § 34 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Toto ustanovení se nevztahuje na podílové fondy a investiční fondy 16)".

58. V § 34 se vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: "(3) Od základu daně lze dále odečíst 10 vstupní ceny hmotného majetku pořízeného úplatně nebo ve vlastní režii ve zdaňovacím období, jde-li o hmotný majetek zatříděný podle přílohy k tomuto zákonu v položkách 3 až 6, za podmínky, že doba mezi nabytím a prodejem bude činit nejméně 3 roky.

(4) Odečet podle odstavce 3 nelze uplatnit u:

a) motocyklů, osobních automobilů a letadel,

b) hmotného majetku umístěného v zahraničí nebo používaného více jak 183 dnů v příslušném zdaňovacím období v zahraničí,

c) pronajímaného hmotného majetku.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.".

59. 36 odst. 1 písm. c) zní:

"c) § 1% z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci".

60. § 36 odst. 2 zní:

"(2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí

a) 25%, a to

1. z výnosů z akcií a zatímních listů,

2. z výnosů z podílových listů, dluhopisů, s výjimkou uvedenou v odstavci 3, kupónů a investičních kupónů,

3. z podílů na zisku u účastí na společnostech s ručením omezeným, z účastí komanditistů na komanditních společnostech,

4. z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech,

5. z podílů na zisku tichého společníka,

6. z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu s výjimkou uvedenou v písmenu c),

7. z podílů na likvidačním zůstatku při likvidaci obchodní společnosti nebo družstva.

U poplatníků uvedených v § 17 se základ daně tvořený příjmy uvedenými v bodech 6. a 7. snižuje o vklad společníka, členský vklad nebo nabývací cenu podílu,

8. z výnosů z vkladů na vkladních listech a z vkladů jim na roveň postavených,

9. z úroků z peněžních prostředků na vkladovém účtu plynoucích poplatníkům uvedeným v § 17.

b) 20 °6 z cen veřejných soutěží a ze sportovních soutěží (§ 10 odst. 8), z odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (§ 6 odst. 6) a z úroků a jiných výnosů vkladů přijímaných zaměstnavatelem od svých zaměstnanců (§ 8 odst. 6),

c) 15 % z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky ne jsou uřčeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty apod.) a z příjmů uvedených v § 8 odst. 1 písm. d), v § 10 odst. 1 písm. h) a z vypláceného podílu při zániku členství v družstvu v rámci transformace družstev podle zvláštního předpisu, 13)

d) 10 % z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize (§ 7 odst. 6) a z příjmů z právního vztahu podle § 6 odst. 4.

(3) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 25%:

a) u držitele státních dluhopisů z dobou splatnosti nepřevyšující jeden rok z částky, o kterou prodejní cena nebo cena zpětného nákupu převyšuje kupní cenu,

b) u podílových a investičních fondů 16) z rozdílu mezi příjmy a výdaji vztahujícími se k prodeji cenných papírů ve zdaňovacím období. Za výdaje vztahující se k prodeji cenných papírů se považuje pořizovací cena prodaných cenných papírů a poměrná část ostatních výdajů fondu ve zdaňovacím období vymezená v prováděcím předpise.

(4) Základ daně pro zvláštní sazbu daně, který tvoří příjmy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 písmeno a), je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. Základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů. V případě devizových účtů a vkladních listů znějících na cizí měnu se základ daně stanoví v cizí měně, a to bez zaokrouhlení.

(5) Pokud plynou výnosy z cenných papírů příjemci od podílových fondů prostřednictvím investičních společností a od investičních fondů 16), je základem pro zvláštní sazbu daně uvedenou v odstavci 2 písmenu a) vyplácený výnos z cenných papírů, snížený o příjmy přijaté podílovými fondy prostřednictvím investičních společností a investičními fondy, z nichž byla daň vybrána zvláštní sazbou podle odstavce 2 a odstavce 3 písmeno b).".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP