Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

44

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb. a zákona ČNR č. 390/1991 Sb. (tisk 18, původní tisk ČNR 165)

Ústavně právní výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zemědělský výbor projednaly na svých schůzích v listopadu a prosinci 1992 a v lednu 1993 návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb. a zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

Ústavně právní výbor a zemědělský výbor doporučují, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila předložený návrh zákona bez připomínek.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po projednání vzal předložený návrh pouze na vědomí a doporučil v něm tuto úpravu:

Čl. I

V § 42 odst. 2 se před slovy "střední rybářské škole" spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci se připojují slova", středním odborném učilišti zemědělském, středním odborném učilišti zahradnickém, středním odborném učilišti lesnickém a středním odborném učilišti rybářském. Školní hospodářství lze zřídit i jako součást školy.".

V Praze dne 26. ledna 1993

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Ondřej ZEMINA v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru

MVDr. Jan ČERNÝ v.r.

předseda a zpravodaj zemědělského výboru

PhDr. František KOZEL v.r.

předseda a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. prosince 1992 č. 725

k návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.

Vláda

I. schvaluje stanoviska k návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. pověřuje předsedu vlády, aby o tomto stanovisku informoval předsedu České národní rady.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v. r.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády ČR

ze dne 18. prosince 1992 č. 725

Stanovisko

vlády České republiky

k návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb. a zákona NR č. 39/1991 Sb.

Vláda České republiky na svém zasedáni dne 18. prosince 1992 projednala a posoudila návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve zněni zákona ČNR č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb. a nedoporučuje jeho přijetí v České národní radě z těchto důvodů:

1. Podle dosavadní právní úpravy uvedené v ustanovení § 12 odstavec 3 písmeno a/ zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství zřizuje a zrušuje střední školy, odborná učiliště a školská zařízení jim sloužící ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s výjimkou středních zdravotních škol a sociálního školství, kde tuto působnost vykonávají ministerstvo zdravotnictví ČR a ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Školní hospodářství jako ostatní účelová zařízení uvedená v ustanovení § 42 zákona ČNR o školských zařízeních /úplné zněni č. 395/1991 Sb./ zřizuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podle ustanovení § 10 odstavec 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol ve zněni zákona č. 522/1990 Sb., střední odborná učiliště zřizuje nebo zrušuje ústřední orgán státní správ nebo zemědělské nebo jiné družstvo. Navrhovanou novelizaci by došlo k tomu, že u středního odborného učiliště a u školních hospodářství by byli různí zřizovatelé.

2. Postaveni a činnost středních odborných učilišť jsou upraveny ve vyhlášce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, zejména v ustanoveni § 27. Střední odborná učiliště zde nejsou rozlišována podle svého zaměřeni, jako zemědělská apod. Soustava skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměřeni oborů středních odborných učilišť je uvedena v příloze č. 1 této vyhlášky v oddílu A kód 45 /Zemědělství a lesní hospodářství/.

3. Navrhovaná novelizace ustanovení § 42 odstavec 2 zákona ČNR o školských zařízeních /úplné zněni č. 395/1991 Sb./ by proto musela upravit nejen zřizováni školních hospodářství u středních odborných učilišť zemědělských, ale obecně u všech středních odborných učilišť. Za současně probíhající privatizace a rovněž s ohledem na čl. I odstavec 4 písmeno e/, zákona ČNR č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, podle něhož dosavadní působnosti vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných předpisů přecházejí ve věcech profesní přípravy učňů na povoláni z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na ministerstvo hospodářství ČR je navrhovaně dílčí řešení nevhodné.

4. Vláda České republiky považuje za nutné řešit problematiku školních hospodářství, nikoliv však jako problém dílčí, nýbrž koncepčně v celém rozsahu tak, aby bylo možné tato účelová zařízeni zřizovat u všech středních odborných učilišť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP