Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období ČNR)

29

Návrh

poslanců

Miroslava Kašpárka, Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Ladislava Nedorosta, Jaroslava Nováka, Jiřího Šolera, Jaroslava Ungra, Josefa Valenty, Jana Vika, Zdeňka Vlčka a Oldřicha Vrchy

na vydání ústavního zákona

kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,

Ústava České republiky

Iniciativní návrh skupiny poslanců

Ústavní zákon

ze dne........ 1993,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Čl. I

Hlava druhá ústavního zákona 1/1993 Sb. se mění a doplňuje takto: 1. Čl. 15 odst. 2 zní:

"(2) Parlament je tvořen jednou komorou, a to Poslaneckou sněmovnou."

2. Čl. 16 odst. 2 se vypouští bez náhrady.

3. V čl. 17 odst. 1 se slova "obou komor" nahrazují slovy "poslanecké sněmovny".

4. Čl. 1$ odst. 2 se vypouští bez náhrady.

5. Čl. 19 odst. 2 se vypouští bez náhrady.

6. V čl. 19 odst. 3 se vypouští slova "nebo senátora".

7. Čl. 21 se vypouští bez náhrady.

8. V čl. 22 odst. 1 se vypouští slova "nebo senátora".

9. V čl. 22 odst. 2 se vypouští slova "nebo senátor" a dvakrát "nebo senátora".

10. Čl. 23 odst. 2 se vypouští bez náhrady.

11. V čl. 23 odst. 3 se vypouští slova "a senátora".

12. V článku 24 se vypouští slova "nebo senátor".

13. V čl. 25 se vypouští slova "nebo senátora".

14. V čl. 25 bod e) se vypouští slova "u poslanců".

15. V čl. 26 se vypouští slova "a senátoři".

16. V čl. 27 odst. 1 se vypouští slova "ani senátora" a "nebo Senátu".

17. V čl. 27 odst. 2 se vypouští slova "nebo Senátu", "nebo senátora" a "nebo senátor". Slovo "komory, jejímž je členem" se nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny".

18. V čl. 27 odst. 3 se vypouští slova "nebo senátor" a slova "komory, jejímž je členem" se nahrazují slovy "Poslanecké sněmovny".

19. V čl. 27 odst. 4 se vypouští slova "ani senátora", slovo "komory, jejímž je členem" se nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny" a slovo "komora" slovy "Poslanecká sněmovna".

20. V čl. 27 odst. 5 se vypouští slova "nebo senátora", slova "komory, jejímž je zadržený členem" se nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny", slovo "komory" se nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny" a slovo "komora" se nahrazuje slovy "Poslanecká sněmovna".

21. V čl. 28 se vypouští slova "i senátor " a "nebo senátorem".

22. Čl. 29 odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

"(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává 25 člennou Stálou radu na základě poměrného zastoupení volebních stran, z jejích členů volí předsedu a místopředsedy. Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zůstává Stálá rada ve funkci až do ustavení nové Poslanecké sněmovny.".

23. Čl. 29 odst. 2 se vypouští bez náhrady.

24. Čl. 31 odst. 1 zní

"(1) Poslanecká sněmovna zřizuje jako své orgány výbory a komise".

25. V čl. 32 se vypouští slova "nebo senátor" a "nebo Senátu".

26. Čl. 33 odst. 1 zní:

"(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Stálé radě přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.".

27. V čl. 33 odst. 2 se slovo "Senátu" nahrazuje slovy "Stálé radě".

28. V čl. 33 odst. 3 se slovo "Senátů" nahrazuje slovy "Stálé radě".

29. V čl. 33 odst. 4 se slovo "Senátu" nahrazuje slovy "Stálé rady" a slovo "Senátů' slovy "Poslanecké sněmovny".

30. V čl. 33 odst. 5 se slovo "Senátů' nahrazuje slovy "Stálé rady".

31. V čl. 34 odst. 1 se slova "komor jsou stálá. Zasedání svolává" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovny je stálé. Svolává je"

32. V čl. 34 odst. 2 se slovo "komory" nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny".

33. V čl. 34 odst. 3 se vypouští slova "nebo Senátu", slovo "komoru" se nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny" a slovo "komory" se nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny".

34. V čl. 36 se slovo "komor" nahradí slovy "Poslanecké sněmovny"

35. Čl. 37 se vypouští bez náhrady.

36. V čl. 38 odst. 1 se slova "obou komor, jejich" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovny, jejích".

37. Čl. 39 odstavec 1 se nahrazuje novým zněním:

"(1) Poslanecká sněmovna je způsobilá se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.".

38. V čl. 39 odst. 2 se slovo "komory" nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny" a vypouští se slova "nebo senátorů".

39. V čl. 39 odst. 3 s vypouští slova "a nadpoloviční většiny všech senátorů".

40. V čl. 39 odst. 4 se vypouští slova "a třípětinové většiny přítomných senátorů".

41. Čl. 40 se vypouští bez náhrady.

42. V čl. 41 odst. 2 se vypouští slovo "Senát" a následující čárka.

43. V čl. 42 odst. 2 se vypouští slovo "jen".

44. V čl. 43 odst. 2 se slova "obou komor" nahradí slovy "Poslanecké sněmovny".

45. Čl. 45 až 48 se vypouští bez náhrady.

Čl. II

Hlava třetí ústavního zákona 1/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 54 odst. 2 se nahrazuje novým zněním:

"(2) Prezidenta republiky volí Poslanecká sněmovna.".

2. Čl. 57 odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

"Prezidentem republiky může být občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.".

3. Čl. 58 se nahrazuje novým zněním:

"(1) Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně deset poslanců.

(2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců.

(3) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo volby.

(4) Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů v poslanecké sněmovně.

(5) Při rovnosti hlasů na druhém místě postupují všichni kandidáti s odpovídajícím počtem hlasů.

(6) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.

(7) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani v druhém kole, koná se do čtrnácti dnů třetí kolo volby, v němž je zvolen ten z kandidátů druhého kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.

(8) Nebyl-li prezident republiky zvolen ani ve třetím kole, konají se nové volby.".

4. V čl. 59 odst. 1 se slova "na společné schůzi obou komor" nahrazují slovy "na schůzi Poslanecké sněmovny".

5. V čl. 63 odst. 1 bod se vypouštějí slova "a do Senátu".

6. V čl. 64 odst. 1 se slova "obou komor Parlamentu, jejich" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovny, jejích".

7. V čl. 65 odst. 2 se slovo "Senátu" nahradí slovem "Poslanecké sněmovny".

8. V Čl. 66 se vypouští slova "a Senát" a slova "předsedovi senátů' nahrazují slovy "Stálé radě".

Čl. III

Hlava čtvrtá ústavního zákona 1/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 84 odst. 2 se slovo "Senátu" nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny".

2. V čl. 84 odst. 3 se slova "je volitelný do senátů" nahrazují slovy "má právo volit a dosáhl věku 40 let".

3. V čl. 86 odst. 1 a 2 se opakovaně slovo "Senát" nahradí slovy "Poslanecká sněmovna" v příslušném pádě.

4. V čl. 87 odst. 1 bodech e) a f) se ruší slova "nebo senátora".

5. V čl. 87 odst. 1 bodě g) se slovo "Senátu" nahrazuje slovy "Poslanecké sněmovny".

6. V čl. 87 odst. 1 bodě h) se ruší slova "a Senátu".

Čl. IV

Další hlavy ústavního zákona 1/1993 Sb. se mění a doplňují takto:

1. Čl. 106 odst. 2 a 3 se vypouští bez náhrady.

2. Čl. 106 odst. 4 se nahrazuje novým zněním:

"(4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se postupuje podle jednacího řádu České národní rady.".

3. Čl. 107 se vypouští bez náhrady.

Čl. V

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem....... 1993.


M. Kašpárek v. r.J. Ungr v. r.
B. Kuba v. r.J. Valenta v. r.
M. Loukota v. r.J. Vik v. r.
L. Nedorost v. r.Z. Vlček v. r.
J. Novák v. r.O. Vrcha v. r.
T. Šoler v. r. 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP