Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1993

 

I. volební období
/VII. volební období České národní rady/

 

16
/původně tisk 28 České národní rady/

 

NÁVRH

poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona ČNR o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky

 


ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

28

Návrh

zákona České národní rady

o psychologické činnosti a

Psychologické komoře České republiky

ČÁST PRVNÍ

PSYCHOLOGICKÁ ČINNOST

§ 1

Psychologická činnost

(1) Psychologickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí

a) zkoumání, výklad, ovlivňování a prognostické hodnocení chování a prožívání člověka nebo skupiny lidí za použití psychologických metod, technik, postupů a současných poznatků psychologické věda a praxe,

b) psychoterapie jako činnost směřující ke zmírnění nebo odstranění symptomů nebo obtíží a k podpoře zdravého osobnostního vývoje člověka,

c) psychologické poradenství,

d) používání psychodiagnostických metod a testů,

e) výzkumná a vysokoškolská výuková činnost v oblasti psychologie.

§ 2

Psychologická činnost za úplatu

a samostatná psychologická činnost

(1) Psychologickou činnost za úplatu lze vykonávat pouze podle tohoto zákona. Tím není dotčeno oprávnění lékařů vykonávat psychoterapeutickou činnost podle zvláštního zákona [Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.].

(2) Psychologickou činnost za úplatu je oprávněn vykonávat pouze ten, kdo ve lhůtě stanovené v § 2, 5, 7 odst (3) podá přihlášku do Psychologické komory České republiky (dále jen "komora") a stane se jejím řádným členem.

(3) Samostatnou psychologickou činnost s klienty může vykonávat řádný člen komory jen na základě oprávnění uděleného komorou. Komora udělí oprávnění k samostatné psychologické činnosti s klienty každému, kdo splňuje kvalifikační předpoklady stanovené komorou. Oprávnění k samostatné psychologické činnosti s klienty se vztahuje jen na činnosti, které jsou v něm uvedeny.

§ 3

Profesní označení

(1) Profesní označení "psycholog", "psychoterapeut", a "psychoanalytik" mohou používat pouze osoby vykonávající psychologickou činnost podle tohoto zákona. Tím není dotčeno právo lékařů používat označení "psychoterapeut" nebo "psychoanalytik" za předpokladu získání stanovené kvalifikace.

(2) Neoprávněné používání profesního označení se považuje za klamavou reklamu podle zvláštního předpisu 45 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník]

ČÁST DRUHÁ

PSYCHOLOGICKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

§ 4

Psychologická komora České republiky

(1) Zřizuje se Psychologická komora České republiky.

(2) Komora je samosprávnou stavovskou a nepolitickou korporací s povinným členstvím.

(3) Komora je právnickou osobou.

§ 5

Působnost komory

(1) Komora v přenesené působnosti

a) vede registr řádných členů,

b) se účastní jednání při tvorbě sazebníku psychologických výkonů,

c) se účastní výběrového řízení při obsazování vedoucích míst ve veřejných institucích vykonávajících psychologickou činnost s klienty,

d) stanoví podmínky k výkonu samostatné psychologické činnosti s klienty a pro používání profesního označení; vydává osvědčení o splnění těchto podmínek,

e) vyžaduje od řádných členů doklady spojené s výkonem povolání,

f) vyjadřuje se a dává dobrozdání k výuce psychologie na vysokých školách,

g) vyjadřuje se a dává dobrozdání k podmínkám a způsobu dalšího psychologického vzdělávání,

h) vykonává další činnost, pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis.

(2) Komora v samostatné působnosti zejména

a) vede registr mimořádných členů,

b) dbá,aby řádní členové komory vykonávali své povolání odborně v souladu s profesní etikou, právními předpisy a řády komory,

c) chrání profesní čest svých členů,

d) působí jako prostředník v profesních sporech mezi členy komory,

e) vykonává disciplinární pravomoc nad členy komory podle tohoto zákona,

f) posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů,

g) zřizuje podpůrné a sociální fondy pro své členy a jejich rodiny,

h) vykonává další činnost na základě rozhodnutí komory.

§ 6

Majetek a hospodaření komory

(1) Komora samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu. Majetkem komory jsou i podpůrné a sociální fondy, které spravují volené správní rady.

(2) Příjmy komory tvoří členské příspěvky, dotace, dary a jiné příjmy.

(3) Výnos pokut uložených komorou je příjmem podpůrného fondu komory určeného zastupitelstvem.

§ 7

Členství v komoře

(1) Členství v komoře je řádné a mimořádné.

(2) Členy komory se mohou stát pouze fyzické osoby.

(3) Každý, kdo vykonává psychologickou činnost za úplatu podá do jednoho měsíce od zahájení činnosti písemnou žádost o zapsání do registru řádných členů komory.

(4) Komora zapíše do registru řádných členů komory do dvou měsíců od doručení písemné žádosti každého, kdo má plnou způsobilost k právním úkonům, pokud mu nebyl pravomocným rozsudkem soudu vysloven zákaz psychologické činnosti a kdo

a) buď řádně ukončil studium jednooborové psychologie na československé vysoké škole,

b) nebo řádně ukončil studium na zahraniční vysoké škole, které mu bylo uznáno za rovnocenné vzdělání uvedené pod písm. a),

c) nebo má speciální vzdělání v některé oblasti psychologické činnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, vydanými příslušnými orgány státní správy.

(5) Mimořádnými členy komory se mohou stát studenti psychologických oborů na vysokých školách a ti, kdo dosud nezačali nebo již přestali vykonávat psychologickou činnost. Uchazeči o mimořádné členství, jestliže dosud nebyli členy komory, požádají o registraci.

(6) Řádné a mimořádné členství v komoře zaniká smrtí, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.

(7) Řádné členství se mění na členství mimořádné ukončením pracovní činnosti člena, nebo zbavením způsobilosti k právním úkonům.

§ 8

Práva a povinnosti členů komory

(1) Každý řádný člen komory má právo

a) volit zástupce do orgánů komory a sám být do nich volen,

b) využívat pomoci komory v oblasti dalšího vzdělávání,

c) využívat pomoci komory ve sporech spojených s výkonem psychologické činnosti s klienty,

c) využívat zprostředkování komory ve sporech s jiným členem komory.

(2) Každý řádný člen má povinnost

a) vykonávat své povolání odborně v souladu s profesní etikou a způsobem stanoveným zákony,

b) dodržovat řád komory, stavovský a disciplinární řád,

c) řádně platit stanovené příspěvky,

d) oznámit orgánům komory změny související s výkonem psychologické činnosti,

e) poskytovat statistické údaje, pokud jsou komorou vyžádány.

(3) Mimořádní členové komory mají právo zúčastnit se činnosti komory s hlasem poradním. Nemají právo volit ani právo být voleni do orgánů komory. Další práva a povinnosti mimořádných členů komory upraví řád komory.

§ 9

Vztah klienta a členů komory

(1) Každý má právo na poskytnutí psychologické služby od řádného člena komory.

(2) Nebyl-li řádný člen komorou určen podle odst. 3, je oprávněn poskytnutí psychologické služby odmítnout. Poskytnutí psychologické služby odmítne vždy, nemá-li pro požadovaný výkon potřebnou kvalifikaci.

(3) Ten, domu bylo poskytnutí psychologické služby odmítnuto, je oprávněn požádat komoru, aby mu do 14 dnů určila jiného řádného člena komory.

(4) Řádný člen komory může odstoupit od již započatého poskytování psychologické služby, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem.

(5) Psycholog nebo klient může požádat prezidium o smírné vyřízení sporu o oprávněnosti a přiměřenosti požadavku člena komory na výši úplaty.

§ 10

Povinnost mlčenlivosti

(1) Psycholog je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s psychologickou činností s klientem. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient písemným prohlášením; i v tom to případě je však člen komory povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.

(2) Člen komory je povinen zachovávat mlčenlivost o jednání před čestnou radou a o jednání prezidia ve zprostředkování při sporech mezi členy komory pokud jde o obsah sporu či průběh jednání.

(3) Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku členství v komoře.

(4) Povinost mlčenlivosti se vztahuje přiměřeně i na pracovníky člena komory.

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY KOMORY

§ 11

Orgány komory

Orgány komory jsou

a) vlaná hromada,

b) zastupitelstvo,

c) prezidium,

d) prezident

e) revizní komise,

f) čestná rada,

g) profesní komise,

h) správní rady fondů.

§ 12

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem komory.

(2) Právo účasti mají všichni řádní a mimořádní členové komory.

(3) Valnou hromadu svolává president komory nejméně jednou za rok. Požádá-li o to písemně nejméně jedna pětina řádných členů, svolá ji do dvou měsíců od podání žádosti. Pozvání k účasti na valné hromadě obdrží včas každý člen komory.

(4) Valná hromada

a) volí zastupitelstvo a jeho náhradníky na základě poměrného zastoupení pode profesní odbornosti,

b) volí čestnou radu a její náhradníky,

c) volí revizní komisi a její náhradníky,

d) usnáší se na základních směrnicích určujících činnost komory, schvaluje řád komory, disciplinární a stavovský řád a jejich změny,

e) může změnit rozhodnutí zastupitelstva.

(5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně jedna pětina řádných členů. Za přítomnosti nejméně 60 řádných členů je usnášeníschopná po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla valná hromada svolána. Valná hromada se usnáší většinou hlasů přítomných.

§ 13

Zastupitelstvo

(1) Zastupitelstvo je řídícím orgánem komory, má 50 - 60 členů.

(2) Zastupitelstvo

a) volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta komory, kteří jsou členy prezidia,

b) volí ze svého středu prezidium, popř. jej odvolává, a kontroluje jeho činnost; může zrušit rozhodnutí prezidia, pokud odporuje obecně závazným právním předpisům nebo řádům komory,

c) schvaluje rozpočet komory,

d) schvaluje a zkoumá účetní závěrku,

e) určuje výši členských příspěvků,

f) zřizuje a ruší podpůrné a sociální fondy pro své členy a jejich rodiny; volí a odvolává správní rady fondů,

g) stanoví podmínky k výkonu samostatné psychologické činnosti s klienty a pro používání profesního označení,

h) podává posudky a dobrá zdání pro orgány státní správy,

i) usnáší se na opatřeních vyplývajících z usnesení valné hromady,

j) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory,

k) volí členy profesní komise.

(3) Zastupitelstvo je odpovědné valné hromadě. Funkční období zastupitelstva je nejvýše tři roky. Zastupitelstvo se schází nejméně čtyřikrát do roka a svoláván jej prezident komory. Zastupitelstvo se sejde do jednoho měsíce, jestliže o to požádá písemně jedna třetina řádných členů nebo revizní komise.

(4) Zastupitelstvo je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Usnáší se většinou hlasů přítomných.

§ 14

Prezidium

(1) Prezidium je výkonným orgánem komory, má 7 - 13 členů.

(2) Prezidium

a) vede registr řádných a mimořádných členů komory,

b) hospodaří s majetkem komory a kontroluje činnost správních rad podpůrných a sociálních fondů,

c) pověřuje presidenta, aby svolal schůzi zastupitelstva a valnou hromadu,

d) zkoumá spisy o volbě členů zastupitelstva,

e) zřizuje kancelář komory,

f) vybírá členské příspěvky,

g) poskytuje právní pomoc členům komory,

h) je prostředníkem v profesních sporech mezi členy komory,

i) uděluje pokuty za nedodržení řádu komory do výše 500 Kčs a to i opakovaně,

j) určuje klientovi psychologa podle § 9,

k) na návrh profesní komise vydává osvědčení o splnění podmínek k výkonu samostatné psychologické činnosti s klienty,

l) rozhoduje ve všech věcech podle tohoto zákona, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.

(3) Prezidium svolává prezident nejméně šestkrát do roka. Prezidium svolá také do dvou týdnů od podání písemné žádosti nejméně tří členů prezidia. Funkční období prezidia je nejvýše tři roky.

(4) Jednání řídí prezident nebo viceprezident; jednání je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Usnáší se většinou hlasů přítomných.

§ 15

Prezident komory

(1) Prezident komory zastupuje komoru navenek. Svolává a řídí zasedání prezidia, zastupitelstva a valné hromady. Ve své funkci může být zastoupen vicepresidentem komory. Prezident řídí činnost kanceláře komory.

(2) President skládá slib do rukou vládou určeného dozorčího orgánu a přijímá slib členů prezidia.

(3) Funkční období prezidenta komory je nejvýše tři roky.

§ 16

Revizní komise

(1) Revizní komise je kontrolním orgánem komory; má pět členů. Ze svého středu volí předsedu komise, který řídí její činnost. Člen revizní komise nesmí být členem zastupitelstva, čestné rady, profesní komise a správní rady fondu komory. Funkční období revizní komise je nejvýše tři roky.

(2) Revizní komise kontroluje činnost komory, popř. pozastavuje výkon rozhodnutí prezidia a presidenta komory, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo řády komory. Nezjedná-li prezident nebo prezidium nápravu, předloží revizní komise věc zastupitelstvu. Nemá-li zastupitelstvo a revizní komise shodný názor, rozhoduje s konečnou platností dozorčí orgán.

(3) Revizní komise může pozastavit usnesení zastupitelstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právním předpisy nebo řády komory a předložit věc dozorčímu orgánu.

(4) Revizní komise pracuje z vlastní iniciativy nebo na návrh člena komory.

(5) Revizní komise nejméně jednou do roka zajistí dva nezávislé auditory na kontrolu účetnictví komory a fondů.

(6) Revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti tří členů, usnáší se většinou hlasů přítomných.

§ 17

Profesní komise

(1) Profesní komise se vyslovuje dává stanoviska k návrhům obecně závazných právních předpisů, které se týkají výkonu psychologické činnosti.

(2) Profesní komise předkládá prezidiu stanoviska k žádostem o povolení vykonávat samostatnou psychologickou činnost s klienty.

(3) Profesní komise má třicet členů. Členové komise jsou voleni tak, aby v ní byly zastoupeny všechny hlavní profesní specializace. Funkční období profesní komise je nejvýše tři roky.

§ 18

Čestná rada

(1) Čestná rada vykonává disciplinární pravomoc nad členy komory, kteří se disciplinárně provinili proti stavovskému řádu.

(2) Čestná rada se skládán nejméně z 20 členů. Členy čestné rady nemohou být členové zastupitelstva, jejich náhradníci a členové revizní komise. Čestná rada si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční období čestné rady je tři roky. Jednání čestné rady se řídí disciplinárním řádem.

(3) K platnému rozhodnutí nebo usnesení čestné rady je nutná přítomnost nejméně pěti členů. Čestná rada se platně usnáší většinou hlasů přítomných.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP