Čtvrtek 25. dubna 1996

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona jste obdrželi ve sněmovním tisku 1981/3. Obsahuje tři pozměňovací návrhy, které jsou vlastně pozměňovacími návrhy, které schválil a doporučil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví ve druhém čtení. Z pléna nevznikly další návrhy, proto bych si dovolil, vzhledem k tomu, že všichni máte předlohu před sebou, pouze odkázat na číslo pozměňovacího návrhu a nečíst celý jeho text.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo neprotestuje, budeme takto postupovat. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se zaregistrovali, budeme hlasovat.

Poslanec Jindřich Němčík: Takže pozměňovací návrh č. 1 - pan předkladatel souhlasí, já rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 72. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 88 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 2 - předkladatel souhlasí, já rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 73. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 92 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: A konečně třetí a poslední pozměňovací návrh - předkladatel souhlasí, já rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 74. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 102 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Tím jsou vyčerpány pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

75. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 107 poslanců, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen.

Děkuji společnému zpravodaji a přistoupíme k projednávání bodu 28, kterým je

XXVIII.

Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 1990) - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím zástupce navrhovatelů, pana poslance Josefa Janečka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1990/4. Zpravodaji výboru ve druhém čtení byli poslanci Eduard Zeman a Václav Krása. Prosím, aby pan kolega Krása zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám, s tím, že přihlášky do rozpravy nemám.

Z místa se hlásí pan kolega Zeman. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podat návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu, kde jsem navrhoval platnost zákona od 1. září 1996.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Další přihlášky do rozpravy? Nemám. Rozpravu končím. Ptám se, zda si pan kolega Janeček přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan kolega Krása - závěrečné slovo? Také si nepřeje. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích a jiných návrzích. Prosím pana kolegu Krásu, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupila ve druhém čtení ještě řada poslanců, ale všechny návrhy jsou hlasovatelné, a proto se domnívám. že můžeme přistoupit rovnou k hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích k tisku 1990.

Jako o prvním bych dal hlasovat o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Domnívám se, že můžeme o něm - pokud nebudou námitky - dát hlasovat najednou. Pokud by byly námitky, dám samozřejmě hlasovat po jednotlivých bodech tohoto usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jsou námitky proti návrhu, který navrhl pan kolega Krása? Nejsou. Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu, rozumím-li tomu, nazvaném a).

Poslanec Václav Krása: Ano, bod a)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 76. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 117 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: O bodu b) nelze hlasovat, protože body jsou identické s usnesením, které přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a hlasovali jsme již o něm.

Bod c) bod 12 je pozměňovací návrh poslance Eduarda Zemana. Pan poslanec navrhl stažení tohoto pozměňovacího návrhu. Domnívám se ale, že o tom musíme dát hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, já musím před tímto hlasováním upozornit, že pokud by byl stažen návrh poslance Zemana - a ten návrh směřoval k tomu, aby účinnost zákona nastala 1. zářím t. r. - tak konečný tvar zákona, konečný text zákona bude obsahovat v sobě poslední ustanovení, které bude znít velmi kuriózně v našem právním řádu. Bude totiž znít - Tento zákon nabývá účinnosti dnem - a bude následovat asi 12 teček. Což sice náš právní řád umí vyřešit, v zákoně o Sbírce zákonů je jedno speciální ustanovení, ale je to taková kuriozita, před kterou bych rád varoval. Nebylo by možno, aby pan poslanec Zeman upřesnil svůj návrh, chtěl-li dosáhnout toho, aby zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení? Já mám za to, že to bylo smyslem jeho návrhu, že bychom si mohli troufnout takové upřesnění provést.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rád ho přijmu, ale ještě se hlásí pan kolega Krása.

Poslanec Václav Krása: Já se domnívám, že to, co říkal pan kolega Výborný je správné, ve stenozáznamu je několik teček a datum 1. září by mohlo být zpochybněno. Domnívám se, že by stačilo po stažení návrhu pana kolegy Zemana, aby pan poslanec Syka upřesnil svůj návrh a tím bychom se mohli z tohoto problému lehko dostat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Syka chce upřesnit ve třetím čtení svůj návrh.

Poslanec Martin Syka: Pane místopředsedo, po stažení návrhu pana poslance Zemana bych doporučoval, aby datum znělo 1. července, nikoli 1. září. V tom je ta upřesňující změna.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Rozumím tomu tak, že pan kolega Syka upřesňuje ve třetím čtení bod 15 svého návrhu. Je tomu tak?

Poslanec Václav Krása: Ano, bod 15.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme nyní hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí se stažením návrhu pana kolegy Eduarda Zemana. 77. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 117 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Syky. Nejprve o bodu 13. Domnívám se, že o tomto bodu 13 lze hlasovat společně, pokud nikdo nebude mít námitky, protože je to pojato jako jeden pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo nemá námitky. Ptám se na vyjádření navrhovatele a zpravodaje.

Poslanec Václav Krása: Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 78. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 119 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Můžeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Syky, je to bod 14. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 79. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 117 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Přicházíme k bodu 15 pana poslance Syky, který upřesnil svůj návrh na 1. července 1996. Je potřeba zároveň upozornit, že tím padá další věta - s výjimkou ustanovení článku atd., čili že celá platnost bude od 1. července 1996.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Článek II. zní:

Poslanec Václav Krása: Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 1996. - Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 80. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 126 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Můžeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Syky, je to návrh č. 16, který je podmíněn tím, že bude přijato usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které přijato bylo. Musí se tam doplnit ještě body tohoto usnesení, které bylo přijato. Proto pozměňovací návrh pana poslance Syky musí znít přesně takto: Za slova podle tohoto zákona vložit slova s výjimkou ustanovení článku l - body 3, 4 a 10, 11. Aby nedošlo ke změně nebo chybnému zápisu, dovolil bych si zároveň přečíst tyto body, které budou v tomto navrhovaném pozměňovacím návrhu, pro stenozáznam.

Bod 3 zní: V § 11 odst. 3 se vypouštějí slova "které uzavřelo sňatek, pokud jeho manželem není také nezaopatřené dítě nebo".

Bod 4 zní: V § 12 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova "za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice".

Bod 10 zní: v § 21 odst. 1 - 3 se za slova "místa sídla školy" vkládají slova "nebo její součástí".

Bod 11 zní: v § 28 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní: odst. 3) Při dojíždění do školy v cizině se považuje za sídlo školy místo silničního nebo železničního hraničního přechodu, kde dítě opouští území České republiky. Pokud nelze při dojíždění do školy v cizině stanovit sídlo školy způsobem uvedeným v předchozí větě, náleží dítěti příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 200 km.

Dosavadní odst. 3 a 4 se označují jako odst. 4 a 5.

Přečetl jsem pro úplnost znovu body, které byly přijaty usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví tak, aby nedošlo k chybě při záznamu. Teď, pane předsedající, můžete dát hlasovat o bodu 16 pozměňovacího návrhu pana poslance Syky. Předkladatel souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Exner prosí o slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, je potřeba vznést určitou námitku k průběhu už druhého bodu, který projednáváme nyní, způsobem, který je velmi nestandardní. Podle jednacího řádu upřesnění toho typu, která právě provádíme, by měla zaznít v rozpravě a potom hlasovat. Připouštíte takový způsob projednávání, který skutečně zpochybňuje celou tuto záležitost. Domnívám se, že by měli být zpravodajové případně poučeni o správném průběhu tohoto jednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, souhlasím s vámi - s výjimkou tohoto bodu, hrubě nesouhlasím. O tom můžeme hlasovat a doplnit jenom tehdy, když byly ty body schváleny, proto pan zpravodaj čekal na schválení těchto bodů. Musel je upřesnit až po schválení, protože tady byla alternativní podmínka. V tom je problém způsobu projednávání. A pokud tady došlo k chybě, omlouvám se za ni. Pan kolega Exner ještě jednou.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, chci vás ujistit, že jednací řád počítá i s případnými alternativními návrhy, které také mají být předneseny v rozpravě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano.

Zahájil jsem 81. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 131 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Dalším bodem pro hlasování je návrh poslance Josefa Janečka - bod 18. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 82. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 126, jeden byl proti, návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Dalším bodem pro hlasování je návrh pana poslance Janečka - bod 19. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 83. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 128 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Poslední pozměňovací návrh je můj návrh č. 20. Jsou to víceméně legislativně technické úpravy, které jsem přednesl v rozpravě. Navrhovatel souhlasí, já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 84. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 130 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a můžete dát hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem 85. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 130 poslanců, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen.

Děkuji kolegům Janečkovi a Krásovi. Projednali jsme tak bod 28.

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

XXIX.

Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2005 - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby pan poslanec Tomáš Ježek zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2005/6. Zpravodaji výborů ve druhém čtení byli poslanci Richard Mandelík a Jiří Vyvadil. Prosím pana kolegu Mandelíka, aby i on zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou jsem nyní otevřel.

Do rozpravy nikdo není přihlášen, rozpravu tudíž končím.

Ptám se navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan kolega Mandelík? Také ne.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje kolegu Mandelíka, aby se ujal tohoto úkolu.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prvním návrhem je návrh rozpočtového výboru, který je ve znění celého zákona. Můžeme hlasovat o prvním návrhu, který je návrhem rozpočtového výboru, to znamená návrh č. 1 vašeho materiálu. Tím získáme vlastně první podklad.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Znamená to, že když schválíme tento návrh, že nemůžeme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích? Domnívám se, že nemůžeme hlasovat, pokud schválíme toto znění, o dalších pozměňovacích návrzích.

Poslanec Richard Mandelík: Dobře, potom tedy lze jedině říci, že projednávacím pokladem je usnesení rozpočtového výboru tak, jak ho máte pod č. 1 v tomto souboru pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pak ano.

Poslanec Richard Mandelík: V tomto případě je třeba hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Benda s faktickou poznámkou.

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, ale zarazila mne poznámka, že už nebude lze hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu jsou podle nového jednacího řádu přípustné. Není přípustná až třetí generace. I když schválíme jeden velký návrh, můžeme hlasovat o dalších návrzích k tomuto pozměňovacímu návrhu. Prosím, aby byl zkonfrontován jednací řád, ale myslím si, že mám v této věci pravdu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: I předseda ústavně právního výboru říká ano.

Poslanec Miloslav Výborný: Ano, pan poslanec Benda má pravdu, ale je třeba vyjasnit, zda návrhy poslance Richarda Mandelíka a návrhy poslance Svatopluka Recmana byly návrhy k návrhům rozpočtového výboru, nebo k původnímu tisku. To vyjasněno není, a to si pak budeme muset vyjasnit před hlasováním.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, to si ujasníme před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích, protože víme ze stenozáznamu, ke kterým tiskům byly předloženy. Je to tak? Ano.

Můžeme tedy hlasovat o návrhu prvním, jak původně navrhl pan kolega Mandelík. Jedná se o 86. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 102, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Nyní následuje soubor návrhů, které jsem všechny podával já - a ze stenozáznamu je to také zřejmé - k tomuto nyní přijatému komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Takže můžeme postupovat po jednotlivých návrzích. Můžeme začít č. 2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jaké je vyjádření navrhovatele?

Poslanec Tomáš Ježek: Jenom poznamenávám, pane místopředsedo, že tento návrh je čistě gramatický, přimlouval bych se skoro za to o něm nehlasovat, ale samozřejmě můžeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 87. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 106, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Pane místopředsedo, možná, že by bylo praktické, kdyby se pan navrhovatel vyjádřil ke všem návrhům v bodě 3 až 11.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o toto vyjádření. Navrhovatel se vyjadřuje k bodu B č. 2 až 11.

Poslanec Tomáš Ježek: Bod 2 jsme již vyřídili, ačkoliv to byl skutečně překlep. Totéž se týká bodu 3. Vyjadřuji samozřejmě souhlas se všemi návrhy.

Poslanec Richard Mandelík: Pane místopředsedo, můžeme hlasovat o návrhu č. 3.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 88. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 106, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 4.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 89. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 104, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 5.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 90. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 106, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 6.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 91. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 98, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 7.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 92. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 93, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 8.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 93. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 100, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 9.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 94. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 103, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 10.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 95. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 101, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh č. 11.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: 96. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro hlasovalo 104, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: Pane místopředsedo, nyní je soubor návrhů podaných panem poslancem Recmanem pod písm. C č. 12 až 16. K tomuto poznamenávám, že jsem již při druhém čtení oznámil, že podle mého názoru se některé návrhy neváží k předloženému tisku, ale jsou k původnímu návrhu zákona. Podle mého názoru nelze hlasovat o bodu č. 13, 15 a 16 souboru C. Pan poslanec Recman na to byl upozorněn a myslím, že to bere na vědomí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP