Středa 24. dubna 1996

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, vážená sněmovno, chtěl bych se v obecné rozpravě vyjádřit v podstatě ke třem tiskům - tisku 2080, 2091 a 2005 - protože spolu úzce souvisejí, což jsou tisky, které se týkají investičních společností a fondů, cenných papírů a novelizace obchodního zákoníku.

Trh cenných papírů v České republice doprovází řada problémů. Jeho působení stále neodpovídá potřebám české ekonomiky. Hledají se cesty k dosažení potřebné nápravy.

Základní příčinu dnešního stavu je třeba hledat především ve formě kupónové privatizace. Ta uvedla na trh rozhodující množství cenných papírů a s nimi i nové jevy, které ve standartních ekonomikách nepůsobí. Tyto nestandartní prvky zatím výrazně ovlivňují působení českého trhu cenných papírů.

Úkolem trhu cenných papírů je soustřeďovat, alokovat a realokovat finanční prostředky pomocí cenných papírů nebo jejich derivátů. Trh cenných papírů modifikuje kupónová privatizace tím způsobem, že mu přisoudila další úkol, který neodpovídá standartním ekonomikám. Nestandartní úkol trhu cenných papírů v České republice vyplývá ze zájmu, který vedl české obyvatelstvo ke vstupu do kupónové privatizace, a to získat podíl na privatizovaném státním majetku. Dokazuje to např. fakt, že o oživení zájmu o kupónovou privatizaci se zapříčinily Harvardské fondy příslibem desetinásobku.

Většina investičních fondů, které uspěly, postupovala obdobně. Trh cenných papírů, má-li toto očekávání DIKů a fondů splnit, musí zajistit realizaci tohoto záměru často i na úkor svých ostatních úkolů. Hned od předání akcií DIKům a investičním fondům enormě vzrostla nabídka na prodej získaných akcií. Při malém objemu obchodu bylo nutno uskutečňovat velké množství operací. Pro toto počáteční období je typický velký počet transakcí malého objemu akcií. Snaha nových akcionářů co nejrychleji získat hotové peníze způsobuje, že realizace jejich zájmu odčerpává z kapitálového trhu pro účely spotřeby peníze, které by bylo potřebné vkládat do rozvoje.

Kupónová privatizace způsobila, že se na trhu cenných papírů podílí prakticky veškeré obyvatelstvo starší 18 let. Jde o takový počet účastníků trhu cenných papírů, který nemá ve světě obdoby. Ve standardních tržních ekonomikách závisí podíl obyvatelstva na roli, kterou trh cenných papírů v ekonomice daného státu plní. Ve státech, kde rozhodující roli na kapitálovém trhu hrají banky, je podíl obyvatelstva na trhu cenných papírů nízký a nedosahuje ani 10%. Tam, kde se trh cenných papírů výrazně podílí na centralizaci a alokaci kapitálu, je tento podíl vyšší, nepřesahuje však 30% obyvatelstva. Počet účastníků trhu cenných papírů v České republice není normální. Je proto zákonité, že se postupně jejich počet snižuje.

Velký počet nových akcionářů prodal své akcie po prvém kole a podobný proces probíhá i po druhém kole kupónové privatizace. Čísla o tom, kolik akcionářů prodalo své akcie, neodráží skutečný zájem o prodej získaných akcií. Někteří akcionáři by rádi své akcie prodali, jsou však neprodejné. Své akcie zatím neprodala také ta část akcionářů, která očekává výhodnější ceny. Mají stále na paměti ceny cenných papírů z doby prvých čtyř měsíců roku 1994 a nechtějí své akcie prodat za ceny nižší, které od té doby existují.

Jen malá část akcionářů zamýšlí uchovat své akcie delší dobu. Chtějí si v nich uchovat majetek. Mnozí z nich budou po čase nemile překvapeni procesy, které se souhrnně nazývají 3. vlna kupónové privatizace. Snaha velkého počtu fyzických osob rychle prodat své akcie nutně vedla k poklesu cen většiny akcií pod jejich nominální hodnotu. Na nízké ceně akcií mají zájem také ti účastníci trhu cenných papírů, kteří akcie kupují. Nakupují proto opatrně, vědomě využívají všech možností k tlaku na snížení ceny. Tlak na nízké ceny podporovaly i mnohé investiční fondy a společnosti, které prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazovaly výplatu nízkých dividend. Tím chtěly podpořit zájem o prodej cenných papírů za nízkou cenu i u společností s dobrými hospodářskými výsledky.

Na druhé straně když investiční fondy a společnosti obchodují s velkými počty akcií, ceny burzy nebo RMS ve většině případů nedodržují. Tyto přímé obchody se uzavírají při cenách podstatně vyšších, někdy i při násobcích tržních cen. Tyto vyšší ceny zpravidla odrážejí skutečnou cenu prodávaných akcií. Žádný kupující však nepředpokládá, že by tyto ceny zaplatil za všechny akcie dané společnosti. Snaží se pouze o získání rozhodujícího vlivu v dané společnosti.

Tyto procesy ukazují, že tržní ceny v současnosti jsou cenami trhu pro fyzické osoby. Proto jejich vypovídací schopnost je sporná. Stejnou úroveň má potom i ocenění portfolia účastníků kapitálového trhu.

Nízké ceny akcií motivovaly mnoho účastníků trhu cenných papírů k zájmu ovládnout s vynaložením malých finančních prostředků vybrané společnosti. Takto jednají jak investiční fondy a společnosti, tak různí podnikatelé a často i managementy společností. Tyto snahy se daří především u malých akciových společností se základním jměním do 100 až 200 milionů Kč. Ve standardních tržních ekonomikách se na trhu cenných papírů intenzivně obchoduje pouze s akciemi malého počtu společností. Není to většinou ani 1% všech akciových společností. V České republice vlivem kupónové privatizace však na trh cenných papírů vstoupily všechny společnosti, které byly prodány v kupónové privatizaci. Přitom většina z nich není k tomu vhodná, a to z několika příčin.

1. Řada zprivatizovaných společností byla akcionářům předána v takovém stavu, že za normálních podmínek měly dávno zbankrotovat. Fond národního majetku se sice chlubil, že v době, kdy zprivatizované společnosti byly v jeho správě, zbankrotovala před první vlnou kupónové privatizace pouze jedna společnost. Jenže Fond národního majetku do toho nepočítá ty společnosti, které byly při předávání vlastníkům k bankrotům zralé. Když se investiční fondy obrátily na Fond národního majetku se stížnostmi, byly odmítnuty poukazem na to, že je to vina představenstev. Ovšem tato představenstva jmenoval Fond národního majetku a Fond národního majetku jejich činnost také kontroloval. Měl proto nést za ně plnou odpovědnost.

Druhou příčinou, a to daleko vážnější, je fakt, že mnohé společnosti byly pro obchodování na trhu cenných papírů příliš malé z hlediska objemu základního jmění.

V těchto společnostech lze snadno získat rozhodující podíl a ovládnout je. Rozhodující vlastníci pak tyto společnosti spravují jako rodinné společnosti. To se mimo jiné odráží v tom, že rozhodující vlastníci nemají zájem vyplácet dividendy. Akcie těchto společností se proto rychle stanou pro drobné akcionáře neprodejné. Pokud je vlastník s velkým podílem chce prodat, prodává je zájemci, který je bude obhospodařovat stejným způsobem. O akcie drobných držitelů nebude mít nikdo zájem, protože je nepotřebuje. Snadné ovládnutí malých společností se odráží v tom, že někteří vlastníci nemají po jejich ovládnutí zájem pokračovat v dalším podnikání. Chtějí pouze výhodně prodat jejich majetek. Jde zpravidla o prodej budov. Tuto transakci uskutečňují v rozsahu s právními předpisy na úkor drobných vlastníků vzešlých z kupónově privatizace.

Kupónová privatizace ovlivnila i činnost investičních fondů a společností. Tlak na rychlý prodej získaných akcií se projevuje i u akcií těchto společností. I v budoucnu musí investiční fondy počítat s tím, že někteří akcionáři budou chtít jejich akcie prodat. Podíl akcionářů toužících po prodeji však bude závislý především na úspěšné činnosti příslušného fondu. V současnosti však jsou investiční fondy ohroženy existujícími cenami na trzích cenných papírů v České republice. Tržní ceny akcií jsou podhodnoceny. Tím je podhodnoceno i ohodnocení jejich portfolia. Akcie fondů pod vlivem vysoké nabídky prodávají ještě pod touto podhodnocenou cenou.

Souhrn těchto faktorů vede k tomu, že lze investiční fondy snadno ovládnout. Na rozdíl od běžných akciových společností nepotřebuje potencionální zájemce o majoritu větší podíl než 5 - 10% akcií. Shrneme-li tyto faktory, stačí k ovládnutí investičního fondu, který má základní jmění 500 mil. Kč a tržní hodnotu portfolia 400 mil Kč, vynaložit 4 - 8 mil. Kč. To je vysoce výnosná investice, proto se nelze divit snahám, které se v současnosti v této oblasti projevují. Majorizace fondu nemusí být sama o sobě negativním jevem. Záleží však na tom, co se tím sleduje. Ten, kdo takto ovládne investiční fond, může prakticky získat velký majetek na úkor velkého počtu jednotlivých drobných akcionářů.

Kupónová privatizace dále způsobila, že v České republice existuje neúměrně vysoký počet investičních fondů a společností. Pokud by vznikaly standardním způsobem, nemohl jejich počet dosáhnout počtu několika set společností. K redukci jejich počtu musí zákonitě dojít. Mělo by to být však takovým způsobem, aby byly chráněny zájmy drobných akcionářů. To však při nynějším vykupování není zajištěno.

Cesty k řešení současných problémů trhu cenných papírů se mohou lišit. Závisí především na tom, jaký cíl se hledaným řešením sleduje. Můžeme vycházet z hlediska, že každý akcionář je sám zodpovědný za svou činnost. Kupónová privatizace měla pouze za cíl zajistit získání prvotních vlastníků. Toho dosáhla a není proto co řešit. Trh si sám pomůže, což také činí. Tento názor má podle mě však tyto slabiny:

1. V zákonech nebyly přijaty ani základní prvky ochrany drobných akcionářů, které se v posledních letech v tržních ekonomikách vyvinuly. Jde především o povinnost nabídnout odkup všem ostatním majitelům akcií po získání majoritního podílu. Tato ochrana není všelékem, dá se také obejít, především však mohla předejít celé řadě problémů.

2. Kupónová privatizace neproběhla s takovým informačním servisem, aby bylo možno říci, že akcionáři, kteří o hodnotu svých akcií přijdou, si to sami zavinili. Údaje byly nekompletní, některé byly dokonce chybné. Existoval i takový případ, že v materiálech Centra kuponové privatizace bylo opomenuto u ztráty několika desítek milionů Kč záporné znaménko. Takže akcionáři, kteří do této společnosti investovali své body, byli oklamáni, protože v současné době je společnost v bankrotu. Stejně dopadlo mnoho akcionářů, kteří nedostali informaci o vývoji hospodaření společnosti v průběhu dlouhé doby trvání první vlny kupónové privatizace. V řadě společností došlo v roce 1992 k výrazné změně v jejich hospodaření.

3. Formou kuponové privatizace byla do procesu kolektivního investování vtažena i ta část obyvatelstva, která k tomu nemá předpoklady. Z těchto důvodů by měl stát nést po určitou dobu odpovědnost za vyřešení celého procesu, a to do té doby, než trh cenných papírů v České republice dosáhne standardní úrovně. Pokud stát uzná svou odpovědnost za výsledky kuponové privatizace, je třeba přijmout opatření k ochraně akcionářů z kuponové privatizace. Řešení problému trhu cenných papírů vyžaduje v České republice respektovat specifika, která přinesla zvolená forma kuponové privatizace. Rovněž dále je třeba promyslet řadu opatření dlouhodobějšího charakteru, která by odstranila zbytečné omezení subjektu trhu cenných papírů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi, byl jediným, kdo se přihlásil do obecné rozpravy. Tuto končím a konstatuji, že zahajuji rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy jsou přihlášeni následující poslanci v pořadí: Ledvinka, Recman, Tomáš Ježek.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane místopředsedo vlády, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pět pozměňovacích návrhů.

Prvním je bod 21 ve znění tisku 2080, respektive bod 37 návrhu ve znění 2080/1 a zní: 21 nebo 39 - já úmyslně uvádím obě dvě čísla, děkuji za pochopení - text je: odst. 1 § 24 se vypouští.

Druhý pozměňovací návrh - k návrhu ve znění tisku 2080 bod 22 a k návrhu ve znění 2080/1 bod 39: 22, respektive 39, text zní: odst. 3 § 24 se vypouští.

Třetí pozměňovací návrh - bod 24 návrhu ve znění tisku 2080, respektive bod 40 ve znění návrhu 2080/1, text zní: odst. 5 § 24 se vypouští.

Dovolte mi, abych přednesl zdůvodnění k těmto prvním třem pozměňovacím návrhům. Investiční a podílové fondy jsou oproti klasickým akciovým společnostem daňově zvýhodněny. Výnosy z obchodu s cennými papíry daní místo 39 pouze 25%. Tomuto zvýhodnění korespondují povinnosti a omezení stanovená zákonem č. 248/1992 Sb., a jejich dodržování je zákonem podrobeno kontrole a případnému sankcionování orgánem státního dozoru. Zákon ve stávajícím znění však obsahuje omezení, jehož dopad lze v našich podmínkách hodnotit spíše negativně. Jedná se o tzv. horní limity objemu cenných papírů jednoho emitenta, který může investiční či podílový fond držet. Tato hodnota nesmí tvořit více než 10% majetku fondu, respektive 20% hodnoty cenných papírů vydaných stejných emitentem. Tyto limity, původně směřující k omezení a rozložení rizik, jsou však v ekonomickém prostředí tvořeném akciovými společnostmi zcela či z převažující části zprivatizovanými metodou tzv. kuponové privatizace těžko odstranitelnou překážkou k jejich aktivnímu řízení. Tyto společnosti jsou pak ve většině případů vydány napospas svému managementu bez toho, aby bylo dosaženo hlavního cíle jejich privatizace, kterým bylo nalezení významného vlastníka, schopného provést jejich intenzivní restrukturalizaci. Stávající limity pak brání i následně poprivatizační koncentraci vlastnictví a fondy se je snaží obcházet prostřednictvím sporných akcionářských dohod, kdy tyto dohody se dle souběžně projednávané novely obchodního zákoníku prohlašují dokonce za neplatné, či dokonce prostřednictvím přeměny v klasickou akciovou společnost. Tato přeměna, která fondu umožní vyklouznout ze sevření daného zákonnými limity, se přitom negativně může dotknout právě jeho akcionáře. Ostatním vlastníkům o akcie konkrétní společnosti nemohou v důsledku platných limitů investiční a podílové fondy v žádném případě konkurovat.

Vzhledem k výše uvedenému se proto navrhuje vypuštění odst. 1, dle kterého nesmí hodnota veřejně obchodovatelných cenných papírů stejného emitenta tvořit více než 10% majetku podílových fondů či investičních fondů, odst. 3, dle kterého nemůže být v majetku podílového fondu či investičního fondu více než 20% celkové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných stejným emitentem, a odst. 5 § 24, dle kterého musí investiční společnost zabezpečit, aby v majetku ve všech investičních fondech a podílových fondech, které zřídila a spravuje, nebylo více než 20% akcií stejného emitenta a majetek těchto fondů byl tvořen nejvýše 20% stejného emitenta.

K dostatečnému rozložení rizika by měly podle mého názoru postačovat zbývající odst. § 24 zákona, které by společně s dalšími instituty ochrany podílníků a akcionářů, jak jsou navrhovány - a zdá se mi velice správně - zakotvenými již tedy v návrhu zákona, měly představovat dostatečný protipól daňovému zvýhodnění investičních a podílových fondů.

Nyní mi dovolte, abych přednesl čtvrtý pozměňovací návrh. Jedná se o změnu bodu 36 návrhu ve znění tisku 2080, respektive bodu 53 ve znění tisku 2080/1 a zní:

v § 29 odst. 1 písm. c) se za slova "dozorčí rady nebo" doplňují slova "zaměstnance nebo". Odůvodnění: ustanovení § 29 stanoví neslučitelnost některých činností a funkcí z hlediska zákona č. 248/1992 Sb. Během řádného vnějšího připomínkového řízení bylo mimo jiné do tohoto ustanovení doplněno, že členem orgánu investiční společnosti nebo fondu - nebo jejich jednatelem, prokuristou či zaměstnancem nemůže být zaměstnanec obchodníka s cennými papíry či zaměstnanec jiné investiční společnosti či investičního nebo podílového fondu. Připomínka, aby neslučitelnost shora citovaných funkcí platila i pro zaměstnance banky, která pro investiční fond či investiční společnost vykonává funkci depozitáře, nebyla předkladatelem návrhu zákona zohledněna. Této připomínce nebylo vyhověno s tím, že předkladatel s ní sice věcně souhlasí, ale prozatím nikdo jiný než banky nedisponují zatím pracovníky na dostatečné odborné úrovni a mohlo by tak dojít k narušení činnosti investičních fondů a investičních společností.

Domnívám se, že nenavrhuje tato argumentace vyloučit zaměstnance všech bank, nýbrž pouze té banky, která pro konkrétní fond či investiční společnost vykonává funkci depozitáře. Z praxe je přitom dostatečně prokázáno, že nikoliv prostřednictvím členů svých orgánů, nýbrž právě prostřednictvím svých zaměstnanců vykonává banka depozitář, svůj negativní vliv na fungování investiční společnosti či investičního fondu. Navrženým doplněním bodu 36 vládního návrhu zákona se proto neslučitelnost některých funkcí a činností rozšiřuje i na zaměstnance banky, která pro konkrétní investiční fond či investiční společnost vykonává funkci depozitáře.

Poslední pátý pozměňovací návrh je návrhem na změnu bodu 48 ve znění tisku 2080, respektive bodu 65 ve znění tisku 2080/1 a zní: v § 31 odst. 1 se za písm. e) doplňuje písm. f) ve znění: rozhodnout o pozastavení obchodování akcií investičního fondu nebo podílových listin na veřejném trhu, včetně pozastavení fondu ve středisku cenných papírů do okamžiku nápravy vážných nedostatků v činnosti investičního fondu nebo investiční společnosti.

Odůvodnění: v případě, kdy subjekt kolektivního investování vážně porušil své povinnosti a v důsledku toho by na základě informací dostupných investorské veřejnosti mohlo dojít k prudké změně v poměru nabídky vůči poptávce, a tím k nekontrolovatelnému vývoji resp. pádu ceny akcie investičního fondu nebo podílového listu na veřejném trhu cenných papírů, musí ministerstvo jako regulátor kolektivního investování mít pravomoc učinit opatření nutné k zabránění zhroucení veřejného trhu s příslušným cenným papírem.

Dovolte mi poznámku. Za veřejný trh je prozatím nutné samozřejmě považovat i středisko cenných papírů. Proto to navrhuji.

Pozastavení obchodování a převodu příslušných akcií investičního fondu nebo podílových listů ve výše uvedené situaci zabrání určitým spekulačním procesům vyvolaným zejména existující obrovskou informační asymetrií a pomůže i ke zvýšení tlaku investorů na nápravu činnosti subjektu kolektivního investování. Proto navrhuji výše uvedené rozšíření pravomoci ministerstva i na pozastavení obchodování akcií investičního fondu nebo podílových listů na veřejném trhu včetně převodu na středisko cenných papírů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Karlu Ledvinkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Recman a připravil se pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, vážená sněmovno, tentokrát budu podstatně stručnější. Mám dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká tisku 2080, článek II, odst. 1, je to na str. 32. Zde se uvádí, že ministerstvo upraví vyhláškou podrobná pravidla. Je zde termín, že vyhláška by měla být do 6ti měsíců od účinnosti tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že zákon byl předložen do parlamentu v lednu a byl podepsán v lednu, předpokládá se účinnost vyhlášky v červenci. Předpokládám, že v pracovní verzi je tato vyhláška hotová. Abychom zabezpečili vydání ve stejném termínu, tzn. v červenci, doporučuji zkrátit dobu ze 6ti měsíců na 3 měsíce. Můj pozměňovací návrh je slova "šest měsíců" nahradit slovy "tři měsíce".

Druhý pozměňovací návrh se týká tisku 2080/1, což je usnesení č. 604 z 28. 3. 1996 rozpočtového výboru. Tam doporučuji vypustit bod 1), a tím bychom se vrátili k původní dikci vládního návrhu zákona.

Na závěr mi dovolte jeden dotaz na ministra financí. V zákoně je otázka státního dozoru, je tam zmocnění na ministerstvo financí. Chtěl bych se ho zeptat, kolik odborníků pracuje na úseku státního dozoru a z hlediska organizačního začlenění jestli se počítá s vyčleněním této skupiny lidí z ministerstva financí, popřípadě jestli budou pracovat jen na úrovni ministerstva financí nebo na úrovni finačních ředitelství, popř. finančních správ.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi a prosím, aby se jako poslední z přihlášených ujal slova pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych přednesl své pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh č. 1 se týká bodu 6, § 5 a), odst. 2, kde se za slovo "růst" vkládají slova "nebo výnos". Jde o opravu chyby.

Druhý pozměňovací návrh se týká nového bodu 14, § 8, odst. 4, kde se za slovy "fondu (§ 15)" doplní čárka a slova "v případě investičního fondu nebo uzavřeného podílového fondu též prospekt. Poznámka 4". Poznámka zní: "§ 74 zákona č. 591/1992 Sb.". Opět se jedná o opravu chyby.

Třetí pozměňovací návrh se týká nového bodu 14, § 8, odst. 9 zní: "(9) volbu nebo jmenování nových členů v orgánech uvedených v odstavci 3 písm. d) musí investiční společnost nebo investiční fond písemně oznámit do 10ti dnů ministerstvu spolu s podklady prokazujícími splnění podmínek podle odst. 3 písm. d) a § 29. Volba nebo jmenování musí být schváleny ministerstvem a pokud ministerstvo písemně sdělí do 20ti dnů od obdržení písemného oznámení investiční společnosti nebo investičnímu fondu, že s volbou nebo jmenováním nesouhlasí, pozbývá volba nebo jmenování účinnost. Ministerstvo posuzuje při schvalování pouze hlediska uvedená v odst. 3, písm. d) a v § 29."

V odůvodnění k tomuto pozměňovacímu návrhu uvádím, že je tam klíčové slovo "písemně" oznámit, aby nedocházelo k oznámení telefonem nebo jinak, aby o tom byly záznamy.

Pozměňovací návrh č. 4 se týká nového bodu 21. V § 12, odst. 1 se slovo "prodává" nahrazuje slovem "vydává" a slova "zahájení prodeje" se nahrazují slovy "emise, poznámka 4 b)" a v § 12 odst. 3 se slovo "prodejem" nahrazuje slovem "vydávání". poznámka zní: "4 b) § 5 odst. 1 zák. č. 591/1992 Sb.".

Pozměňovací návrh č. 5 se týká nového bodu 22. V § 12, odst. 2 v prvním řádku místo slova "prodává" má být správně "vydává".

Šestý pozměňovací návrh se týká nového bodu 33. V § 16 se doplňuje odst. 5. který zní: "(5) před udělením povolení podle § 8. odst. 1 a § 9, odst. 1 nesmí emitent prospekt zveřejnit." Jde opět o opravu chyby.

Sedmý pozměňovací návrh se týká § 25, odst. 4, který zní: "(4) investiční společnost předkládá zprávy o hospodaření podle odstavců 2 a 3 a účetní závěrky se zprávami auditora podle odst. 1 v jednom vyhotovení ministerstvu, středisku cenných papírů a svému depozitáři. Zároveň zprávy a účetní závěrky se zprávami auditora musí být k dispozici veřejnosti v sídle investiční společnosti nebo na jiném veřejně přístupném místě, uvedeném ve statutu podílového fondu a ve středisku cenných papírů.

Tam je důležité jako odůvodnění uvést, že nestačí výrok auditora, ale i zprávy auditora tam musejí být.

Pozměňovací návrh č. 8 se týká bodu 34, kde místo slova "propagací" má být slovo "propagaci".

Pozměňovací návrh č. 9 se týká § 31, kde v odst. 3, písm. a) je třeba doplnit za slovo "ukládaných" předložku "na".

Opět chyba.

Desátý pozměňovací návrh - v § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "nebo listiny prokazující založení společnosti s ručením omezeným". Důvod je prostý, celá novela nepřipouští nadále formu společností s ručením omezeným, přechází se výlučně na formu akciových společností.

Poslední, 11. pozměňovací návrh se týká čl. II, kde se navrhuje doplnit nový odstavec 8, který zní: "Odst. 8 - Ustanovení § 35 i) s výjimkou druhé věty odst. 1 se vztahují i na investiční fondy, které na základě rozhodnutí valné hromady změnily předmět své činnosti, ale ke dni účinnosti tohoto zákona nebyla tato změna zapsána do obchodního rejstříku." Odůvodnění - tento nový odstavec 8 právě reaguje na probíhající transformace fondů na jiné podnikatelské typy.

Děkuji, pane místopředsedo. Tím jsem vyčerpal své pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci panu Tomáši Ježkovi. Další přihlášky nemám, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

XVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o Burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se opět o druhé čtení. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2091. Opět žádám místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, aby se ujal úvodního slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, rovněž bych se omezil v rámci úvodního slova ke druhému čtení novely zákona o cenných papírech na krátkou poznámku, protože jsem podrobně odůvodňoval celou tuto novelu při prvním čtení.

Především bych chtěl rovněž vyjádřit dík rozpočtovému výboru za podrobné projednávání této novely a za prodiskutování všech sporných ustanovení, která byla z nejrůznějších míst nejrůznějšími lobistickými skupinami navrhována.

Považuji za velmi dobré, že byla vypuštěna z novely tohoto zákona ta ustanovení, která jsou nově zahrnuta do novely obchodního zákoníku, kam správně patří. V novele zákona o cenných papírech byla nadbytečná.

Naopak vládní návrh byl po jednání v rozpočtovém výboru rozšířen o podrobnější úpravu evidenční povinnosti emitentů a o jednoznačnější vymezení podmínek, za kterých bude docházet k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů jinými subjekty, tedy o problematiku, jejíž zakotvení v zákoně bylo řadou subjektů kapitálového trhu požadováno.

Doporučuji vám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste návrh novely zákona o cenných papírech propustili v rámci druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru a ústavně právnímu výboru. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 2091/1, 2 a 3. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové výborů - páni poslanci Richard Mandelík a Jiří Vyvadil. Jako první se ujme slova pan kolega Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, tento návrh zákona projednal rozpočtový výbor s usnesením, které máte k dispozici. U ústavně právního výboru mi nezbývá než opakovat totéž, co jsem říkal při stejné příležitosti, když jsme projednávali tisk 2005. Ústavně právní výbor projednal tento návrh zákona se závěrem, že pro nedostatek času se mu nebude podrobněji věnovat. Po obsáhlé rozpravě, která byla velmi podnětná, konstatoval, že opět důvěřuje usnesení rozpočtového výboru.

Tento návrh zákona má úzkou vazbu na novelu obchodního zákoníku, rovněž úzkou vazbu na předchozí projednávaný tisk. Mně nezbývá nic jiného, než vám doporučit, abyste jej schválili ve znění, které doporučuje rozpočtový výbor. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan kolega Vyvadil souhlasí s tím, jak ho zastoupil pan zpravodaj Mandelík.

K předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu. Nejdříve její obecnou část. Do rozpravy se zatím nikdo nehlásil. Není tomu jinak ani nyní, proto končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádné přihlášky. Ptám se, kdo se chce přihlásit. Prosím, aby se ujal slova pan kolega Mandelík.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP