Středa 24. dubna 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi a otevírám obecnou rozpravu, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil.

Nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Pavela a potom paní poslankyně Hubová.

Poslanec Josef Pavela: Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti přijal k bodu Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. toto usnesení.

"Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti po úvodním výkladu náměstka ministra vnitra ČR Ing. Valvody, zpravodajské zprávě poslance Pavely a po rozpravě

1. vyslovuje souhlas s předloženým vládním návrhem zákona s těmito pozměňovacími návrhy:

K článku 1 vložit nový § 7 a) v tomto znění:

1. Dětem svěřeným rozhodnutím příslušného orgánu do péče nahrazující výchovu rodičů nebo do ústavní péče, pokud nejsou občany České republiky a nebylo jim uděleno povolení k trvalému pobytu na jejím území, vzniká ke dni účinnosti tohoto zákona a později dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu právo trvalého pobytu na území České republiky, je-li alespoň jedna osoba, jíž je dítě svěřeno do péče nahrazující výchovu rodičů, hlášena k trvalému pobytu na území České republiky, popřípadě se na jejím území nachází ústav, který o dítě pečuje. To platí i o osobách již zletilých, narozených po 31. 12. 1974, které se ke dni dosažení zletilosti nacházely v pěstounské péči, nebo jimž byl ustanoven opatrovník, který osobně o ně pečoval.

2. Děti, které se ke dni dosažení zletilosti nacházely v ústavní výchově, se mohou přihlásit k trvalému pobytu v místě výchovného zařízení, v němž byla ústavní výchova naposledy vykonávána, případně na ubytovně."

Ostatní paragrafy přečíslovat.

K tomuto bodu byla vyvolána naším výborem řada jednání se zainteresovanými resorty, které buď odmítaly toto doplnění, anebo doporučovaly jeho zkrácení a upřesnění. Vystoupí s tím paní poslankyně Hubová, pokud vím, v další rozpravě.

"Článek 3" - pokračuji ve čtení usnesení - "nahradit tímto zněním.

1. Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 19, odst. 2 včetně poznámky 4 a) zní:

Uprchlík se považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem pro účely

a) zdravotního pojištění a sociálního pojištění,

b) nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle zvláštního zákona.

Odkaz 4 a) pod čarou zní: Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ve znění pozdějších předpisů.

Bod 2: za § 23 se vkládá § 23 a), který zní:

Přechodné ustanovení k úpravám účinným od (datum) 1996. Doba pěti let, přiznaná podle dosavadních předpisů pro postavení uprchlíka uplynula dnem účinnosti tohoto zákona.

Bod 3: § 24 se vypouští."

Došlo při přepisu k určité chybě v tom smyslu, že v předneseném usnesení čl. 3 bod 1, písm. a) má být "zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení", čili toto dávám jako návrh na změnu našeho usnesení.

K bodu 2, přechodné ustanovení, výbor doporučuje, aby věta "doba pěti let, přiznaná podle dosavadních předpisů pro postavení uprchlíka uplyne dnem účinnosti tohoto zákona" byla označena jako odst. 1 a aby jako odst. 2 bylo doplněno "cizincům, kteří mají ke dni účinnosti tohoto zákona přiznáno postavení uprchlíka, toto postavení nezaniká uplynutím lhůty podle předchozího odstavce."

K tomuto přechodnému ustanovení vedla petiční výbor skutečnost, že některým cizincům uplyne doba pěti let do doby účinnosti tohoto zákona, nebo už v tomto roce uplynula, a aby byly odstraněny nejasnosti a obavy z toho vyplývající, navrhl výbor petiční, pro lidská práva a národnosti toto přechodné ustanovení.

Kromě toho po dohodě s ministerstvem vnitra doporučuji, aby v čl. 4, jednajícím o účinnosti zákona, byla slova "šedesát dnů po vyhlášení" nahrazena slovy "dnem 1. srpna 1996".

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Prosím paní kolegyni Hubovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Marta Hubová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, když jsme v prvé polovině minulého měsíce projednávali ve výboru petičním, pro lidská práva a národnosti návrh novely zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších novel, snažila jsem se řešit postavení dětí cizích státních občanů, které se opuštěné zdržují na území republiky bez možnosti získat sociální zabezpečení a další práva shodná s právy dětí, které jsou českými státními občany.

Vycházela jsem z názoru, že v situaci, kdy jsou děti rodiči opuštěny, by bylo nejvhodnějším řešením to, aby nezávisle na rodičích získaly české státní občanství se všemi výhodami a povinnostmi z toho plynoucími.

Tehdy však bylo konstatováno, že mnou navržené řešení by představovalo příliš velký zásah do rodičovských práv, a bylo doporučeno, aby tato záležitost byla řešena v novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dětem, které nejsou státními občany České republiky a nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice a nacházejí se v náhradní rodinné péči nebo v ústavní péči, není v současné době zabezpečeno stejné postavení jako dětem se státním občanstvím České republiky.

Odpovídající práva v oblasti poskytování sociálních dávek jsou totiž vázána na trvalý pobyt, resp. dlouhodobý pobyt ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Tato nerovnost je však v rozporu s ustanovením odst. 1 čl. II Úmluvy OSN o právech dítěte, podle kterého se státy, jež jsou smluvními stranami Úmluvy, zavazují respektovat a zajistit každému dítěti pod jejich jurisdikcí práva stanovená Úmluvou, bez jakékoliv diskriminace, a s ustanovením odst. 1 čl. III Úmluvy, které deklaruje povinnost těchto států uplatňovat hledisko zájmů dítěte při jakékoliv činnosti týkající se dětí.

Úmluva dále ve svém odst. 1 čl. XXVI stanoví, že státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají právo každého dítěte na výhody sociálního zabezpečení, včetně sociálního pojištění a činí nezbytná opatření k dosažení plného uskutečňování tohoto práva v souladu s vnitrostátním právem.

Z výše uvedeného vyplývá, s přihlédnutím rovněž k čl. XXVII Úmluvy, zavazujícím státy poskytnout dítěti právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, že stát má povinnost poskytnout dětem bez státní příslušnosti České republiky tato práva ve stejné míře jako státním občanům České republiky.

Vzhledem k uvedenému je proto nezbytné provést úpravu příslušných právních norem. Jako optimální se jeví novelizace zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR, ve znění pozdějších předpisů, doplněním ustanovení § 7 a) a § 13 odst. 3, ve znění; toto znění je v podstatě opřeno o výchozí znění navržené petičním výborem. Je ještě doplněno, opraveno a konzultováno s naší legislativou.

Tedy, k čl. I, § 7 a) odst. 1: "Dítě svěřené do náhradní rodinné péče nebo přijaté do ústavní péče rozhodnutím příslušného orgánu, pokud není státním občanem České republiky a nebylo mu uděleno povolení k trvalému pobytu na jejím území, je oprávněno trvale pobývat na území České republiky po dobu náhradní rodinné nebo ústavní péče, je-li aspoň jedna osoba, jíž je dítě svěřeno do náhradní rodinné péče, přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, nebo se na území České republiky nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno. Toto oprávnění vzniká dnem právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do náhradní rodinné péče, resp. rozhodnutí o přijetí dítěte do ústavní péče, nejdříve však dnem 1. srpna 1996."

§ 13 doplnit odst. 3: "Oprávnění cizince k trvalému pobytu podle § 7 a) zaniká též tehdy, jestliže pominuly podmínky stanovené v uvedeném ustanovení."

Oprávnění k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podléhá v případě cizinců, dle stávající právní úpravy, povolení ministerstva vnitra. Na udělení povolení není právní nárok, a proto jsou dotčené děti vystaveny riziku, že toto povolení jim uděleno nebude.

Navrhovaná novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky mající za následek získání oprávnění dlouhodobě, popř. trvale pobývat na území České republiky po dobu výkonu péče nahrazující péči rodičů ze zákona, je jedním z řešení postavení dětí bez státní příslušnosti České republiky nacházejících se v současné době v této péči.

Jde o řešení komplexní, neboť dopadá na všechny takové děti. Přitom však není dotčeno svobodné rozhodování dítěte o volbě občanství.

Toto řešení navrhuje udělit oprávnění k pobytu pouze po dobu výkonu péče nahrazující výchovu rodičů.

Oprávnění k trvalému pobytu zahrnuje i nezbytnou novelizaci ustanovení § 13, která určuje okamžik zániku oprávnění k trvalému pobytu.

Tato varianta je výhodnější pro dotčené děti, neboť doba, po kterou budou v péči nahrazující výchovu rodičů, jim může být započtena do lhůty pětiletého pobytu na území České republiky pro případ, že by se v budoucnu rozhodly zvolit si státní občanství České republiky.

Zletilé osoby naproti tomu musí samy zvážit, zda se chtějí stát občany České republiky a musí tak plnit práva a povinnosti plynoucí ze státního občanství České republiky či si chtějí ponechat statut cizince a tudíž i veškerá práva a povinnosti cizince v České republice, tj. mimo jiné i povinnost požádat o povolení k trvalému pobytu s rizikem, že jim toto povolení nebude uděleno, a zda chtějí mít na území České republiky trvalý pobyt.

Udělení oprávnění dlouhodobě nebo trvale pobývat na území České republiky ze zákona i osobám zletilým bez jejich vůle, nebo dokonce proti jejich vůli, je nepřípustné.

Nicméně je třeba podotknout, že i otázku zletilých cizinců bez státní příslušnosti České republiky, kteří byli či jsou v péči nahrazující výchovu rodičů, je nezbytné řešit.

Zahrnutí těchto ustanovení do navrhované novely umožní dětem, které nejsou státními občany České republiky, přičemž se jejich rodiče o ně nestarají, získat možnost výchovy v náhradní rodině nebo v ústavu s plným sociálním zabezpečením, včetně možnosti mravního a sociálního rozvoje, vzdělání, přípravy na povolání apod., jako dětem českých státních občanů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Hubové. Končím podrobnou rozpravu, vzhledem k tomu, že se do ní dál nikdo nepřihlásil. Chci si zeptat zástupce navrhovatelů či zpravodaje, zda si přejí zareagovat. Není tomu tak.

V tomto okamžiku tedy končím druhé čtení. Děkuji panu ministru Rumlovi a panu poslanci Kryčerovi.

Projednali jsme bod č. 17.

Dámy a pánové, jsme v situaci, kdy z důvodů povinných lhůt nebo termínů, které jsou uvedeny v hodinách v zákoně o jednacím řádu, nemůžeme pokračovat v našem jednání, protože jediné body, které by bylo možno projednat, jsou blokovány o několik hodin opožděným příletem pana ministra Kočárníka ze Spojených států.

V tomto okamžiku tedy nemám jinou možnost, než vyhlásit dříve, než je "v kraji" zvykem, polední přestávku, a pozvat vás opět do sněmovny ve 14.00 hodin.

(Schůze přerušena v 11.10 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážený pane místopředsedo vlády, zahajuji odpolední část jednání 42. schůze Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v projednávání schváleného pořadu. Budeme se nyní, vzhledem k tomu, že pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník se vrátil ze služební cesty, věnovat bodu

III.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů - druhé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2071. Prosím nyní, aby se ujal slova místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník a uvedl tento zákon ve druhém čtení.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, především bych se chtěl, pokud jsem způsobil sněmovně problémy se svým pozdním příletem, omluvit. Bylo to zapříčiněno zpožděním, které mělo letadlo.

Dovolte mi, vážené poslankyně a poslanci, abych krátce odůvodnil návrh novely zákona o silniční dani. Tento návrh, který máte před sebou, navrhuje změnit a doplnit současnou právní úpravu silniční daně. Obsahuje zejména změnu ve vymezení vozidel, u kterých se snižuje roční daňová sazba o 25%. Jde hlavně o nákladní automobily používané v zemědělství v rostlinné výrobě, které jsou v současně platném zákoně označeny nesprávně. Současně se navrhuje rozšířit osvobození od silniční daně vozidel používaných pro městskou dopravu, hromadnou dopravu na všechna vozidla zabezpečující linkovou osobní dopravu na území České republiky.

Dále potom vzhledem k tomu, že 31. prosince loňského roku skončilo osvobození od daně vozidel, která splňují ekologické předpisy, tzv. Euro 1, obsahuje návrh i vypuštění příslušných ustanovení za účelem stimulace nákupu ekologických vozidel, která splňují zpřísněné limity tzv. Euro 2 a navrhuje se prodloužení osvobození u těchto vozidel i pro léta 1997 a 1998.

Kromě toho návrh obsahuje drobné zpřesňující změny a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento návrh v rámci druhého čtení propustila. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Kočárníkovi. Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 2071/1. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jiří Vačkář.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru 588 ze dne 22. února 1996 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993, o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, tisk 2071.

Rozpočtový výbor

1) doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993, o dani silniční ve znění pozdějších předpisů, tisk 2071 schválila s následujícími připomínkami.

Vzhledem k tomu, že se do textu usnesení vloudily určité chyby, myslím tím chyby spíš při přepisu, usnesení znovu přečtu, abych ho uvedl na správnou míru.

Článek 1. Ustanovení o přečíslování poznámek 1 a 1 a), které jsou v § 2 odst. 1, se zařadí jako samostatný bod 2, který zní.

V § 2 odst. 2 se poznámka 1 označuje jako poznámka 1 a) a poznámka 1 a) se označuje jako poznámka 1 b).

Za bod 12 se vkládá nový bod 13, který zní.

Bod 13: V § 15 odst. 1 se na konci doplňuje věta: Je-li daňové přiznání podáváno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel ministerstvem financí, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou ministerstvem financí.

2) Zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámili Poslaneckou sněmovnu. To je vše k usnesení rozpočtového výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vačkářovi a k předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu, nejdříve její obecnou část. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Blažek. Má příležitost ke svému vystoupení v obecné části rozpravy.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedající, pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, rád bych podal pozměňovací návrh, který by měl řešit...

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, je obecná rozprava v tuto chvíli. Jestliže chcete podat pozměňovací návrh, je to možné.

Poslanec Ladislav Blažek: Já ho nepodávám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nepodáváte ho. Dobře. Promiňte, že jsem vám vstoupil do vašeho vystoupení.

Poslanec Ladislav Blažek: V tomto pozměňovacím návrhu bych samozřejmě chtěl řešit přístup k tomu, jak má vypadat u nás doprava. Podám ho, jak mně pan předsedající pokynul, až v podrobné rozpravě, ale chtěl bych vám podat zdůvodnění. Je to otázka toho, kdo vyrábí jaká auta. Musíme se rozhodnout, jestli daňové zvýhodnění bude jen pro Volva, Iveca a podobná auta anebo pro LIAZ, které splňují normu Euro 1 anebo jestli uděláme to, že zákonem zvýhodníme pouze auta dovozní. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Rozumím-li dobře přihlášce pana poslance Recmana, jedná se přihlášku do podrobné rozpravy. Ano, je tomu tak. Další přihlášky do obecné rozpravy v tuto chvíli nemám, takže ji končím. Nezazněly žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže mohu zahájit rozpravu podrobnou. Písemnou přihlášku mám od pana poslance Svatomíra Recmana a poté se přihlásil v průběhu svého vystoupení pan poslanec Blažek.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, po konzultacích v praxi bych chtěl přednést dva pozměňovací návrhy. Jsou velice jednoduché. Myslím, že jsou ku prospěchu věci i zemědělců. Týká se to sněmovního tisku 2071. Na str. 2 bod 8, který se týká § 3 odst. 2 písm. a) dávám pozměňovací návrh, aby text, který hovoří o 80%, byl nahrazen 75%.

Druhý pozměňovací návrh se týká na str. 3 výše zmíněného tisku bodu 11. Týká se to § 6, odst. 5. Doporučuji povýšení z 25% na 30%. Pak by text zněl.

§ 6, odst. 5 - Sazba daně podle odst. 2 se snižuje o 30% u vozidel... Dále by pokračoval původní text. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Blažek.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, pane ministře, kolegové a kolegyně, můj pozměňovací návrh zní:

V § 3, odst. 1, vozidla splňující limity stanovené zvláštními předpisy, odrážka 4, osvobozující se do 31. prosince roku 2000, vozidla, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity EKH, OSN 83-03 (direktiva), EU EHS 94/102 osvobozují se do 31. prosince 2002.

V § 3, odst. 1, písm. k) se slova 31. prosince 1996 nahrazují slovy 31. prosince 2002. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, to byly všechny písemné i jinak prezentované přihlášky do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím a mohu také konstatovat, že končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem je

XVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se opět o druhé čtení. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2080. Návrh uvede opět místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem v rámci prvního čtení velmi podrobně odůvodňoval návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Dovolte mi proto, abych se dnes v rámci mého úvodního slova k druhému čtení omezil pouze na několik poznámek.

V prvé řadě chci poděkovat rozpočtovému výboru, kde po rozsáhlé diskusi a přednesení celé řady námětů a připomínek byl tento návrh zákona posouzen a z jistého hlediska i dopracován. Zejména byl dopracován o návrh, aby investiční společnost mohla existovat pouze ve formě akciové společnosti a aby akcie investičního fondu a podílové listy zavřeného podílového fondu byly ze zákona veřejně obchodovatelné.

Zadruhé jsem rád, že bylo dosaženo shody v tom, že není žádoucí v této etapě měnit limity, které omezují investiční fondy a investiční společnosti nabýváním počtu akcií jednoho emitenta, a dále i v tom, že v případě přeměny investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt bude třeba, aby se tento investiční fond vypořádal s těmi svými akcionáři, kteří s touto přeměnou nesouhlasí.

Dovolte mi, abych doporučil Poslanecké sněmovně, aby propustila tento návrh zákona o investičních společnostech, novely zákona, do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Kočárníkovi. Poslanecká sněmovna přikázala předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 2080/1. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážení kolegové, rozpočtový výbor, podobně jako dalšími dvěma kapitálovými zákony, se velmi podrobně zabýval i tímto. Víte, že tvoří nedílnou trojici. Výbor přijal usnesení, které máte rozdáno pod číslem 2080/1. V době poté, co se rozpočtový výbor těmito věcmi zabýval, se objevily některé další drobnosti, zdůrazňuji drobnosti, které jsou buďto čistě grafického nebo jazykového charakteru, a nebo nestrategického, ale takového charakteru, který by bylo škoda nevyužít, aby se ten zákon ještě neposunul směrem k dokonalosti.

Proto si dovolím předložit ještě následující pozměňovací návrhy:

pozměňovací návrh č. 1 se týká bodu 6, kde v § 5 a), odst. 2 se za slovo "růst" vkládají slova "nebo výnos". V tomto případě šlo o korekci chyby.

Pozměňovací návrh č. 2...

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, dovolte malé upozornění: Doporučuji, aby pozměňovací návrhy zazněly v podrobné rozpravě. Bude to tak lépe a v souladu s jednacím řádem. Takže i ten první, který jsem propustil v této části, jako by nezazněl.

Dámy a pánové, děkuji zpravodaji panu poslanci Tomáši Ježkovi a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky mám - zatím se přihlásil pan poslanec Svatomír Recman, takže mu rád dávám slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP