Středa 13. března 1996

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové!

Původně jsem chtěl přednést pouze pozměňovací návrhy, ale po včerejší obecné rozpravě považuji za nutné aspoň několika větami se k problému vrátit.

Rozprava byla velmi poučná a opět ukázala, že někteří z kolegů místo o voze hovořili o koze - jinak řečeno ani po čtyřech letech v parlamentu nevědí, co je samospráva.

Děkuji i za poučení pana poslance Wagnera, který nejlépe ví, co je pro Moravu a Slezsko nejlepší a nejvýhodnější. Děkuji mu i za prognózu o výsledcích voleb. Ale o průzkumech volebních výsledků máme své mínění. Máme-li mnohem více členů a rodinných příslušníků než jím zmiňovaných 0,5%, pak zde není něco v pořádku a mohu říci, že to nejsou naše evidence. Nezmění-li se přístup centra k ostatním územím České republiky, nemusíme se o další voliče obávat.

Bohužel zde nezaznělo nic o svobodě a rovnosti občanů, o spravedlnosti. Tyto pojmy stavějí celou věc do jiné dimenze. Ústava a Základní listina práv a svobod nejsou ničím jiným než cárem papíru, jestliže není vůle se jejich ustanoveními řídit.

Občanská rovnost je prvním důvodem, pro který nechceme a nemůžeme svůj přístup k vyšším územním samosprávným celkům měnit. Není konzervativní politik ten, kdo neuznává oprávněné požadavky druhých, kdo uznává rovnost jen někdy.

Spravedlnost je druhým důvodem. Nebýt spravedlivý znamená nebýt demokratický. Předcházející dvoučlenný federativní stát nebyl ke společenství občanů Moravy a Slezska spravedlivý. Připravil je o 100 mld. korun na investicích. Ani tento centralistický stát spravedlivý není. Za tři roky jeho existence bylo územní společenství občanů Moravy a Slezska připraveno na investicích o dalších deset miliard. Spravedlnost nastane tehdy, až přijde jiná dělba finančních prostředků. Dnes je stav takový, že obce dostávají 18% prostředků, zbytek se rozděluje nebo přerozděluje prostřednictvím státního rozpočtu. Všude ve světě je tomu tak, že obce dostávají zhruba 30% prostředků, vyšší územní samosprávné celky v pojetí země, kantony, provincie, kraje dalších 30% a 40% zůstává k přerozdělování centru.

Vím, že to bude těžké, protože u nás se moci chopila byrokracie a čeho se chopila byrokracie, to si těžko nechá vzít.

Vážené kolegyně a kolegové, nebudu opakovat to, co jsem zde v červnu minulého roku v rozsáhlém vystoupení přednesl. Jen připomenu, že první část byla určena vám ve sněmovně, druhá premiérům vlád, hlavám států, členům zákonodárných sborů převážně evropských států i některým nadnárodním organizacím. Tato část v povědomí veřejnosti je známa jako Výzva na obranu demokracie v České republice a svůj podpis pod ní připojilo dalších 23 členů - poslanců. Výzva nezapadla. Mluví se o ní v Bruselu, ve Štrasburku, ve Varšavě, v Budapešti, ale také v americkém Kongresu.

Blízká budoucnost ukáže, co pro nás přinese.

Někteří kolegové zde vybízejí k hledání nového územního uspořádání, k experimentům. Kladu otázku. Není lepší se vrátit k osvědčenému?

Nemohu vynechat krátký exkurz do historie, kdy Čechové, Moravané a Slezané žili ve společném státě nazývaném Země Koruny české. Bylo pro něj charakteristické, že každá jeho součást měla vlastní rozsáhlou samosprávu, měla vlastní zemské sněmy a vlastní zemské zřízení. A nebylo to na úkor celistvosti tohoto státu. Čím větší byla samospráva jednotlivých území, tím větší byla stabilita státu.

Troufám si z tohoto místa vyslovit přesvědčení, že dříve či později se k těmto tradicím vrátíme. Vím, že prostý návrat není možný, a vyšší územní samosprávné celky musí mít jinou náplň a jiné úkoly.

Vodítkem k tomu by nám měla být připravovaná Evropská charta regionální samosprávy, podle níž regiony v evropském pojetí, spolkové země, kantony, provincie, mají především zachovat pro budoucí generaci to, co je odlišuje od ostatních území. Dává jim však i nové úkoly, např. v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví apod.

S lítostí musím konstatovat, že projednávaný návrh ústavního zákona jde proti smyslu evropské regionální politiky.

Doložím to jedním příkladem. Centrem Moravského Slovácka bylo vždy Uherské Hradiště. Podle návrhu má být toto centrum podřízeno Olomouci, tedy jinému společenství občanů nazývaném "Společenství občanů Hané". Je to stejně necitlivý přístup, jakým tehdy v roce 1960 tehdejší mocipáni rozdělili Hanou mezi Jihomoravský a Severomoravský kraj.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si připomenout dobu nedávno minulou, kdy počtu potřebných hlasů k přijetí Ústavy bylo dosaženo jen díky celé řadě kompromisů. Mezi jinými i kompromisů týkajících se územní samosprávy. Kompetence vyšších územních samosprávných celků tak, jak jsou zakotveny v Ústavě, daleko předčila naše očekávání.

Domnívám se, že přijetí projednávaného zákona je možné jen opět na základě kompromisu.

Možná k tomu přispějí i pozměňovací návrhy, které hodlám přednést. Byl bych rád, kdyby nebyly považovány za diktát sněmovně, ale za projev dobré vůle přijmout alespoň něco. To něco jde daleko za rámec našich představ o územním uspořádání České republiky.

Nyní k vlastním pozměňovacím návrhům.

První se týká čl. I.

Navrhuji, aby místo dvou celků, Jihomoravského a Středomoravského, uvedených pod pořadovými čísly 7 a 8, byl vytvořen jeden s názvem Moravský, vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

Druhý pozměňovací návrh se týká čl. 111 odst. 2.

Navrhuji následující znění: "Zvláštní zákon stanoví, kdy ke změně hranic vyššího územně správního celku může dojít na základě místního referenda v hraniční obci, popřípadě ve skupině hraničních obcí, o začlenění se k vyššímu územnímu samosprávnému celku."

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit hraničním obcím rozhodnout o svém začlenění tak, jak to předpokládal původně vládní návrh tohoto zákona.

Za třetí. Stávající odst. 2 čl. 111 se označí jako čl. IV. Ostatní články se přečíslují. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kačenkovi. Prosím pana kolegu Řezáče, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Kavan.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, za tři dny to budou tři roky a tři měsíce, co jsme přijali Ústavu České republiky. Všichni si pamatujeme, z jakých důvodů jsme nedokázali vyřešit problém, kterým se dnes zabýváme.

Je samozřejmě možné vznášet mnoho důvodů a kritérií, pro které je obtížné vytvořit vyšší územní samosprávné celky, zejména tehdy, pokud jsme vázáni územím dnešních okresů upravených zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

Tento zákon a Ústava z roku 1960 vlastně rozdělily republiku, a to její část, dnešní Českou republiku, na 7 krajů a hlavní město Praha. Tak tyto kraje existují. V prosinci 1990 zanikly pouze krajské národní výbory, jak bylo řečeno.

Osobně se domnívám, že je namístě vytvořit nejméně 10 vyšších územních samosprávných celků, a považuji možné jít až do počtu 13, což koresponduje i s počtem statutárních měst.

Mohu říci, že můj pozměňovací návrh je obsahově shodný s pozměňovacím návrhem garančního výboru, který přednesl pan zpravodaj Litomiský, tzn., že navrhuji, aby mezi vyšším územním samosprávným celkem Severočeským a Východočeským, byl vytvořen nový vyšší územní samosprávný celek Liberecký, který by byl vymezen územím okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily.

To, co mi chybělo v návrhu pana zpravodaje, je pouze to, že potom je samozřejmě nutné logicky vypustit ze Severočeského vyššího územního samosprávného celku území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec, a z vyššího územního samosprávného celku Východočeského je nutné vypustit území okresu Semily.

Chci navíc poukázat na to, že tento můj pozměňovací návrh je souhlasný s původním vládním návrhem, který rovněž navrhoval vytvoření stejného vyššího územního samosprávného celku, který obsahuje území těchto čtyř okresů.

Tento liberecký region má naprosto jasné synergické efekty, má jasnou ekonomickou a sociální strukturu a má také přirozené tendence k tomu, aby konečně bylo právně zakotveno to, co jeho občané cítí.

Chci říci, že to bylo zde předneseno i v prohlášení shromáždění starostů 30 obcí tohoto regiónu.

Dnešní Severočeský kraj je území velice komplikované, které lze rozdělit na dvě oblasti. Jeho krajní, západní a východní hranice z Kořenova v okrese Jablonec nad Nisou, do Loučné v okrese Chomutov, představuje vzdálenost 250 km. Přitom z těchto krajních poloh do hlavního města Prahy je 100 km, tedy vzdálenost vlastně délky celého kraje pohraničí je 2,5 násobně větší, než vzdálenost do hlavního města Prahy.

Pánevní oblast, tedy Mostecko a Ústecko, má zcela odlišnou ekonomickou, sociální strukturu, odlišné ekologické zatížení a úplně jiné potřeby, jiné problémy, než má liberecký region. Jenom mezi Ústím nad Labem, dnešním krajským městem, a Libercem, je vzdálenost 100 km.

Liberec je zcela jasné centrum tohoto regionu. Je to největší město Severočeského kraje, které má 103 tisíc obyvatel, má svoji technickou univerzitu a má přirozené spádové území, které uspokojuje potřeby občanů těchto okresů, bez ohledu na dnešní krajské hranice.

Žádám proto, aby bylo přihlédnuto k těmto argumentům.

Chci poukázat na to, že pan premiér před šesti dny, když vystoupil v Liberci, tak řekl, že pokud VÚSC ano, pak nepochybuje o tom, že dva jsou mimo diskusi, a to Olomouc a Liberec.

V návrhu pana navrhovatele Středomoravský kraj zahrnut je, Liberec tam zahrnut není. Já se domnívám, že pokud se podíváme na mapu, nemůže nikdo pochybovat o opodstatněnosti tohoto návrhu. Uvažoval jsem ještě o jedenáctém VÚSC Karlovy Vary, ale obávám se, že tak jak by byl zřejmě složen ze tří okresů, jeho počet obyvatel ani ekonomická síla by nestačily na jeho soběstačné fungování. Mnou navrhovaný vyšší územně samosprávný celek liberecký zahrnuje 430 tis. obyvatel z území, které se skládá z tzv. východní části Severočeského kraje a okresu Semily, z území, které zahrnuje bývalý liberecký kraj, který fungoval velmi dobře a spolehlivě 11 let s výjimkou části okresu Děčín, Rumburska, které navrhnout nemohu s ohledem na to, že tento návrh je vázán dnešními hranicemi území okresu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Prosím pana poslance Kavana, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Litomiský.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych za poslance Hnutí samosprávné Moravy a Slezska-Moravské národní sjednocení, Jiřího Bílého a Petra Kavana, podal následující pozměňovací návrh k tisku 1912.

Článek 1 - nové znění:

Na území České republiky se vytvářejí tyto vyšší územní samosprávné celky:

1. Pražský, vymezený územím hlavního města Prahy.

2. Český, vymezený územím české země v historických zemských hranicích, platných k 31. 12. 1948, vyjma území hlavního města Prahy.

3. Moravsko-Slezský, vymezený územím moravsko-slezské země v historických zemských hranicích platných k 31. 12. 1948.

Článek 2 - vypustit

Článek 3 - nové znění:

Území vyšších územních samosprávných celků lze měnit pouze ústavním zákonem.

Článek 4 - vypustit

Článek 5 - vypustit

Článek 6 - vypustit

Článek 7 - nové znění:

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 1998.

Přednesený text je nutno chápat jako jeden pozměňovací návrh. Jednotlivé články následné přečíslovat.

Ke zdůvodnění tohoto návrhu bych řekl několik slov. Již před šesti lety byli Moravané na této půdě ubezpečováni, že kopou do otevřených dveří. Ubezpečovali je představitelé české vlády. Zdá se, že něco nebyla pravda. Buďto nebyly otevřené dveře, nebo se kopalo málo.

Řada předřečníků zde mluvila o tom, že se jedná v tomto návrhu ústavního zákona především o stranické třenice. Jsme přesvědčeni, že zde se jedná především o soužití moravského a českého národa ve společném státě, a to na partnerské úrovni. Pokud nebude rehabilitována Moravskoslezská země, pokud nebudeme ctít své vlastní státní symboly, potud nemůžeme čekat ani úctu od našich sousedů.

Jestliže sousední polský národ a slovenský národ vnímají Moravany jako jeden ze státotvorných národů České republiky, pak jsem hluboce zklamán a nedovedu si vysvětlit, proč prezident České republiky zde v Poslanecké sněmovně mluví výhradně k českému národu.

Celá tato záležitost, to znamená obnovení historických hranic a ctění našich státních symbolů, se prolíná velmi nepříznivě i do současnosti, a jak řekli někteří předřečníci, i do mezinárodních vztahů. My jsme přesvědčeni, že nikdy by nedošlo ke kauze Saboty, kdyby zde existovala Moravská, resp. Moravskoslezská země. Tato záležitost by byla posuzována nanejvýš citlivě a odpovědně a nebyl by zvolen diletantský přístup z Prahy.

Vážené dámy a pánové, jsme přesvědčeni, že tato sněmovna i vy všichni zvážíte celou situaci a náš pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kavanovi. Prosím pana kolegu Litomiského, aby se ujal slova. Připraví se paní poslankyně Tomanová.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl jsem jen pro pořádek upřesnit návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že tak učinil již kolega Řezáč, považuji to za zbytečné, protože to, co přednesl kolega Řezáč, je totožné s usnesením našeho výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Prosím paní kolegyni Tomanovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, není to tak dávno, co jsem z tohoto místa vysvětlovala potřebu rozdělit Východočeský kraj na dva celky, hradecký a pardubický. Na rozdíl od některých mých předřečníků se nedomnívám, že kolegové poslanci byli postiženi v tak krátké době ztrátou paměti, proto nebudu všechny důvody znovu opakovat.

Připojuji se tedy pouze k návrhu pana poslance Ježka na vytvoření dvou celků, pardubického a hradeckého, přičemž celek pardubický by byl vymezen územím okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Je tedy nutné změnit v tomto smyslu článek 1 bod 6.

I když jsem přesvědčena, že ústavním zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků by se měl zabývat až příští Parlament, přece jen sdílím obavy pardubických občanů, které soužití v rámci Východočeského kraje dodnes tlačí jako noční můra.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Tomanové a prosím pana kolegu Kaluse, aby se ujal slova.

Poslanec Jaromír Kalus: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánově, už zde hovořila přehršle Čechů a Moravanů a je tedy na místě, aby vystoupil aspoň jeden Slezan.

Nebudu zde spílat obvyklým partyzánům země Moravsko-Slezské a vysvětlovat jim nesmyslnost tohoto útvaru, ani nebudu žádat revizi souhlasu Českého sněmu z roku 1742 s odstoupením větší části Slezska pruskému království, ale přesto si dovolím podat dva pozměňovací návrhy. Oba budou k bodu 9, článku 1.

Dovoluji si navrhnout vznik dvou vyšších územně správních celků, a to celku Opavského a Ostravského, přičemž celek Opavský by byl definován okresy Bruntál, Jeseník, Opava, celek Ostravský okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-město.

V případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu si dovolím dát pozměňovací návrh na změnu názvu vyššího územněsprávního celku Moravsko-Slezského na pouze zkrácené "vyšší územněsprávní celek Slezský".

Myslím, že už jsem zde o tom hovořil, takže nebudu vysvětlovat opodstatněnost svého návrhu. Připadá mi poněkud nelogické, že pouze v jednom názvu vyššího územněsprávního celku jsou spojovány dvě historické země, protože v tom případě by se třeba kraj Jihočeský musel jmenovat kraj Jihočeskomoravský nebo Východočeský by se měl jmenovat Východočeskomoravský atd. Takže předkládám tyto dva pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kalusovi. Končím rozpravu. Ne, nekončím, hlásí se pan kolega Jaroš, potom pan kolega Ježek.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zazněla zde řada myšlenek, řada návrhů, zazněla zde i určitá podpora směrem k rozdělení bývalého Východočeského kraje. Dovolte mi též říci určitou myšlenku do tohoto diskusního pořadu, abych to tak nazval.

Svého času jsem vyrůstal, žil a dokonce i profesně nějaký čas působil v Severočeském kraji, žil jsem v Mostě a plně jsem chápal určité umělé vytvoření Severočeského kraje, které opravdu bylo značně rozsáhlé a kde dva přirozené celky byly od sebe značně geograficky vzdáleny. Bylo to Ústí nad Labem a Liberec. I to Liberecko a to Ústecko žilo jakýmsi svébytným regionálním způsobem, i když pochopitelně KNV jako správní orgán byl sídlem v Ústí nad Labem. Co se týkalo ostatního, zdravotnictví, sociálních otázek atd., přece jen tyto věci byly soustředěny jak do Liberecka, tak do Ústecka a pochopitelně, že i určité myšlenky a návrhy na rozdělení bývalého Severočeského kraje na jakousi zemi nebo kraj, kde by bylo Ústí nad Labem a na druhé straně jakési Liberecko, je logické a má své opodstatnění.

Jiná otázka nastává ve Východočeském kraji, a to geografickou blízkostí dvou velkých měst, to je Hradce Králové a Pardubic. Chtěl bych připomenout, že tato města jsou od sebe vzdálena jízdou autem - při dodržování dopravních předpisů a stanovené rychlosti - cca 15 minut. Po rekonstrukci a úpravě silnice dálničního typu, která se dokončuje, se odhaduje, že to spojení se zkrátí na 10 minut. Tato dvě města spolu vytvářejí naprostou symbiózu, řekl bych, že mají společnou kotelnu, jsou vytápěna z jednoho zdroje, mají společný energetický zdroj. Řada obyvatel de facto dojíždí za prací do sousedního města, v jednom městě žijí, do druhého dojíždějí. Jakési spojení do budoucna, které se pracovně nazývá "Hradubicko" nebo "Hradubice", silnice se jmenuje "hradubická", vytváří to, že tady vznikne - a já myslím, že to nebude daleká budoucnost - souměstí, které vlastně bude spojením obou měst.

Viděl bych výstavbu jakési hradubické zdi jako velice nešťastnou a mám vážné námitky k rozdělení bývalého Východočeského kraje. Je otázka, zdali do budoucího hradeckého kraje by měly nebo neměly patřit Svitavy, Svitavsko. K tomu nemám vyhraněný názor. Nevím, zdali Semily by se měly připojit k Libereckému kraji nebo by měly zůstat u Východočeského kraje. To jsou věci, které jsou opravdu více geograficky oddělené. Ale nemohu se smířit s tím, že by mělo dojít k rozdělení Východočeského kraje na Pardubicko a Hradecko právě z těch důvodů, o kterých jsem se tady zmínil bez ohledu na to, že nechci preferovat, kde by mělo být budoucí sídlo tohoto kraje nebo země.

Jistě chápu určité pohnutky, které jsou spíš emotivní ze strany pardubických občanů, kteří velmi úkorně nesli to, že po určitou historickou dobu byl KNV nebo kraj měl sídlo v Hradci Králové, že de facto byli zbaveni tohoto úřadu, který měli v předchozím historickém období. To jsou všechny poznámky. Spíš bych se přikláněl, kdyby se měla tato otázka projednat, k původnímu návrhu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi a prosím pana kolegu Ježka, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, já jsem také východočeský rodák a samozřejmě, že debata o východních Čechách je složitá, ale domnívám se, že je mnoho věcných důvodů, nejen emocionálních, které mohou odůvodnit to řešení a zároveň připomínám kolegovi Jarošovi, že proto je navrženo současně to řešení východních a severních Cech. Jedině když to beru jako jeden celek v rámci Cech, tak je možné to racionálně zdůvodnit.

Jde o to, že samozřejmě Hradec Králové a Pardubice jsou blízko, ale ze všech analytických podkladů vychází, že Pardubice i Hradec Králové přes svoji blízkost mají velmi autonomní zázemí. Čili to oddělení do jisté míry v realitě je. Pakliže to může být podkladem pro určitý kompromis, proč toho nevyužít?

Ještě bych připomněl některé teze, které v červnu formulovala stálá komise pro reformu veřejné správy. Vzhledem k návrhům nebo námitkám, které se týkají Jihlavy, event. Zlína a Opavy, připomínám toto: současně s vytvořením krajů jako eventuálních vyšších územních samosprávných celků je nutno rozhodnout o tom, zda dnešní statutární města, event. další velká města, budou mít na svém území působnost krajských úřadů, zda budou z hlediska územního členění samostatnými okresy. Pokud jde o výkon státní správy, měly by být magistráty těchto měst podřízeny pochopitelně krajským úřadům. Znamená to, že ty přirozené aspirace Opavy, Zlína, Jihlavy nebo Karlových Var například mohou být řešeny nejen tím, že na základě požadavků těchto měst, a do jisté míry oprávněných, vytvoříme samostatný vyšší územní samosprávný celek, tedy další úřad, další zastupitelství, což je otázka nákladů.

Ale může se to řešit také tak, že tato města budou mít postavení okresu a budou mít magistrát v jeho vlastním původním významu, tzn. magistrát jako orgán samosprávy městské, tak současně orgán, který je na úrovni okresních úřadů, kam je soustředěn výkon státní správy první instance.

Další důležitá teze, kterou tenkrát naše komise formulovala, byla tato:

"Volby do zastupitelstev krajů se budou konat na obdobných principech jako volby do Poslanecké sněmovny. Předpokládá se systém poměrného zastoupení, a to i podle okresů."

Znamená to, že nikdy nebude moci v oblasti samosprávy někdo tvrdit, že dejme tomu Brno vládne Jihlavě, protože okres Jihlava by měl být v jihomoravském zastupitelstvu příslušně paritně zastoupen. Stejně tak by neměli vládnout v Ostravě Opavě, protože opět okres Opava, případně město Opava bude statutární a bude mít postavení okresu. Tak by mělo mít příslušné paritní zastoupení. Jiným způsobem to prostě zřejmě udělat nelze a jsem přesvědčen o tom, že jiným způsobem volby do krajských zastupitelstev žádný parlament neschválí. Určité zastoupení okresů v zastupitelstvu musí zákon zajistit.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana kolegu Opatřila, aby se ujal slova.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, kolega Kalus navrhoval změnit název "moravskoslezský" na "slezský". Dovolil bych si tento návrh poněkud rozšířit a navrhuji změnit místo "moravskoslezský" na "slezskomoravský".

Chci připomenout, že tato sněmovna odmítla můj návrh před nedávnem na to, aby se kraj jmenoval "slezský" prostě z důvodů i možných mezinárodních implikací s Polskem. Sám si myslím, že toto nebezpečí sice nehrozí, ale pro úplnost připomínám, že toto je možné u některých kolegů a kolegyň vystopovat. Proto navrhuji tuto druhou alternativu na "slezskomoravský" a spolu s kolegou Kalusem se domnívám, že Slezsko by opravdu mělo být poněkud zdůrazněné.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Opatřilovi. Uzavírám rozpravu. Nyní se chci zeptat, zda si přeje promluvit zástupce navrhovatelů.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, své názory a připomínky jsem vyčerpal již v předchozím vystoupení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP