Čtvrtek 15. února 1996

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že všechno podstatné řekl pan dr. Hrazdíra, který byl zplnomocněn hovořit i za nás, ostatní zpravodaje. Potom bych se přihlásila do podrobné rozpravy s pozměňovacím návrhem. Jinak do obecné rozpravy nemám co říci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní kolegyni Röschové. Prosím pana poslance Křížka, aby se ujal slova a seznámil nás se stanoviskem zemědělského výboru.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zemědělský výbor tuto předlohu projednal. Přijal pozměňovací návrhy, které jsou součástí zprávy. Doporučuje ke schválení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Křížkovi. Otevírám rozpravu. Nejprve její obecnou část. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásila paní kolegyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Dámy a pánové, v usnesení ústavně právního výboru máte před sebou pozměňovací návrhy, které se týkají rozestavěných bytů a nebytových prostor, tzn., že katastr nemovitostí by měl podle našeho návrhu evidovat nejen rozestavěné budovy, ale i rozestavěné byty a nebytové prostory.

Velice krátce řeknu, z jakých důvodů ústavně právní výbor toto vložil do svého usnesení. Jde o to, že na rozestavěné byty a nebytové prostory lze poskytnout hypotéku jako na rozestavěné budovy. Z těchto důvodů všemi hlasy ústavně právní výbor přijal usnesení, které máte před sebou.

Nastal ovšem určitý problém, o kterém se již zmínil pan ministr, tj. že na rozdíl od rozestavěných budov, jejichž definice je v předmětném návrhu zákona uvedena, není definice rozestavěného bytu či nebytového prostoru, takže s pracovníky Českého kartografického úřadu a s ministrem hospodářství i panem zpravodajem jsme včera nad tím trošičku seděli, a pracovníci přišli na určitý návrh, který bych si vám dovolila přednést v podrobné rozpravě. Je to v podstatě komplexní návrh; pak bych poprosila, abyste ve třetím čtení v březnu jste pro něj hlasovali.

Teď přednáším návrh:

V § 5 odst. 1 se doplňuje nové písmeno f), které by znělo: "Rozestavěný byt a nebytový prostor, označení pozemku, na němž je dům s byty a nebytovými prostory rozestavěn, příslušností stavby, částí obce, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v rozestavěném domě s byty a nebytovými prostory, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány a označením, že se jedná o rozestavěný byt nebo nebytový prostor."

Další. V § 5 odst. 5 se vypouštějí slova: "úředně ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, že se jedná o rozestavěnou stavbu."

Připojují se slova do odst. 5: "bytů a nebytových prostor, čestné prohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu, byt a nebytový prostor."

§ 27 se doplňuje novým písmenem k), které zní:

"rozestavěným bytem a nebytovým prostorem, místnost nebo soubor místností, které v souladu se smlouvou o výstavbě - odkaz - a stavebním povolením mají být určeny k bydlení nebo k jiným účelům než bydlení a jsou rozestavěny v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí."

To je celý můj pozměňovací návrh. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Pan poslanec Hrazdíra se dále hlásí.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zemědělský výbor ve svých pozměňovacích návrzích doporučuje, aby bylo vypuštěno z návrhu v § 2 odst. 4 písm. b), na základě kterého by se v katastru nemovitostí i nadále evidovaly nájmy a výpůjčky zemědělských a lesních pozemků, jestliže trvají nebo mají trvat alespoň 5 let.

V případě, že tento návrh zemědělského výboru bude parlamentem přijat, je nutné v zájmu zajištění návaznosti na další ustanovení katastrálního zákona, aby v § 5 v nově označeném odst. 3 se vypustilo písm. d).

Odůvodnění: V nově označeném odstavci 3 je v písm. d) stanovena lhůta 30 dní, do kdy katastrální úřad má vyznačit nájmy a výpůjčky zemědělských a lesních porostů do katastru nemovitostí. V případě, že tyto nájmy a výpůjčky nebudou v katastru nemovitostí evidovány, je toto ustanovení nadbytečné. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, končím podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení k novému projednání ani zamítnutí, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Děkuji pro tento okamžik panu místopředsedovi vlády a panu zpravodaji Antonínu Hrazdírovi.

Budeme pokračovat projednáváním dalšího bodu, označeného v programu jako 86. Je to

LXXXXI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

I zde se jedná o druhé čtení a budeme pracovat s tiskem 1953. O úvodní slovo žádám opět místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, úvodní slovo k této novele, kterou předkládá vláda, bylo taktéž předneseno.

Chtěl bych poděkovat všem výborům, které projednaly tuto novelu. Pozměňovací návrhy, které zazněly ve výborech, přijímám a prosím poslance, aby tuto novelu ve smyslu pozměňovacích návrhů podpořili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání čtyřem výborům, a to výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ústavně právnímu výboru, hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Usnesení těchto výborů máte rozdána jako sněmovní tisky 1953/1-4.

Žádám nyní opět pana poslance Antonína Hrazdíru, který nám jako zpravodaj přednese stanoviska všech výborů, které se návrhem zákona zabývaly.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, usnesením Poslanecké sněmovny č. 840 ze dne 8. prosince 1995 byl vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., tisk 1953, přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ústavně právnímu výboru, hospodářskému výboru a zemědělskému výboru.

Jak vyplývá z usnesení uvedených výborů, byl tento vládní návrh zákona doporučen ke schválení. V souladu s ustanovením § 92 a dalších jednacího řádu Poslanecké sněmovny přistupujeme ke druhému čtení návrhu zákona. Po obecné rozpravě, pokud v ní nedojde k rozhodnutí sněmovny, že návrh zákona se vrací výborům k projednání nebo že se zamítá, bude probíhat rozprava podrobná, v rámci které se předkládají k návrhům zákona pozměňovací návrhy, příp. jiné návrhy.

Pozměňovací návrhy ústavně právního výboru vám byly předloženy usnesením výboru č. 378 ze dne 18. ledna 1996, zemědělského výboru jeho usnesením č. 253 ze dne 25. ledna 1966, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí usnesením č. 314 ze dne 17. ledna 1996. Jak je zřejmé z usnesení hospodářského výboru č. 483 ze dne 18. ledna, tento výbor pozměňovací návrhy nepředložil.

Na základě této informace doporučuji předsedajícímu zahájení obecné rozpravy a následně rozpravy podrobné a sněmovně doporučuji schválit návrh tohoto zákona do třetího čtení.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi a k předloženému návrhu otevírám nejprve obecnou rozpravu. Pan kolega Stodůlka se hlásí.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zákon o zápisu vkladu je zákonem, který navazuje na tradice pozemkových knih. Navazuje na tradice tehdy platného občanského zákona z roku 1811 a pokouší se stejným způsobem řešit evidenci a zápisy majetkových a jiných práv. V té době tuto agendu vykonávaly soudy, které vedly pozemkové knihy. Mimochodem systém pozemkových knih byl tak výborný, že ho převzaly téměř všechny státy, a v okamžiku, kdy jiné státy včetně Sovětského svazu jej převzaly, my jsme jej zrušili.

Teď k vlastnímu zákonu. V tehdejším znění o registraci nemovitostí byl upraven určitý postup. Tento postup zabraňoval, aby nemohlo být zapsáno právo, které neexistovalo, aby bylo zapsáno něco, co neplatilo hmotně právně. Tato pojistka byla převzata i do platného zákona o vkladech. Právním vývojem došlo k situaci, že tato pojistka přestala platit. Dnes existuje spousta případů, kdy ačkoli zákon zabraňoval zápisu vkladu, přesto bylo zapsáno právo, které neexistuje.

Usnesení výboru pro veřejnou správu kopíruje usnesení nebo rozsudek Vrchního soudu v Praze, kterým není v řízení o vkladu přípustný ani řádný ani mimořádný opravný prostředek. Mám za to, že tato cesta není šťastná. Chápu, že opravný prostředek proti zápisu vkladu by neměl být tehdy, jestliže není potřebný, to je v případě, že se povoluje vklad hmotného práva.

Co však s případy, kdy se povoluje vklad a hmotné právo nesvědčí? Kdy prostě ten člověk nemá právo a přesto ho má zapsán, ať už proto, že byl porušen zákon při zápisu nebo proto, že předložil neplatnou či jinou smlouvu. Existují desítky takových případů, kdy toto bylo učiněno. Za této situace ten oprávněný, resp. ten člověk má jedinou šanci, obrátit se na soud.

Ale nebyli bychom to my, kdybychom si situaci dále nekomplikovali. Existují práva, zejména u komunikací nebo u pozemků, která měla formu služebnosti, zejména právo cesty. Tato práva se zapsala do pozemkových knih a vykonávala se. Konfiskačními dekrety, resp. přechodem na stát zanikala tato práva ze zákona. Dnes existuje situace, že práva těchto osob naprosto nejsou chráněna. Protože v okamžiku, kdy se nemovitost vydává, jim platné právo nesvědčí. To zaniklo přechodem na stát a nerestituuje se.

Z toho důvodu, protože existuje usnesení výboru, které mimo rámec vládního návrhu mění § 5 odst. 3, dovolím si v této fázi dát pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To ne, pane kolego, za vteřinku, v podrobné rozpravě.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedo, pokud podrobná rozprava se bude týkat i toho § 3.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V obecné rozpravě v žádném případě nepadá pozměňovací návrh.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: V tom případě tento návrh podám v podrobné rozpravě, ovšem chtěl bych, abyste se nad problémy, o kterých jsem tady mluvil, zamysleli. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Pan kolega Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nebude možné reagovat na případné pozměňovací návrhy, chtěl bych jen seznámit sněmovnu s tím, že opravdu se vedou bohaté polemiky ohledně možnosti zásahu do rozhodnutí, kterým byl návrh na vklad povolen, viz i vystoupení pana poslance Stodůlky. Jde o to, zda lze použít i jiný opravný prostředek nebo i soudní přezkum, když zákon stanoví, že proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný opravný prostředek. Tady odkazuji na § 5 odst. 3, věta druhá zákona č. 265/92 Sb.

V praxi katastrálních úřadů se prosadilo, že není přípustný řádný opravný prostředek, ale běžně se využívají mimořádné opravné prostředky, např. obnova řízení, přezkoumání mimo odvolací řízení apod. Podle mého názoru jde o diskuse, které odrážejí určité nepochopení vztahu rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, a vlastního vkladu. Věcné právní účinky nastávají až vkladem, nikoli již rozhodnutím o povolení vkladu. Proto lze říci, že by bylo vhodné nepřipustit jakýkoli zásah do rozhodnutí o povolení. Z toho logicky vyplývá návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Chtěl bych ovšem říci, že tímto způsobem není vyloučena ochrana u obecného soudu a řekl bych, že je to i v souladu s rozhodnutím Vrchního soudu, a to ve smyslu § 80 odst. c) občanského soudního řádu, a to podáním žaloby na určení, že tu právo je či není. Chtěl bych potvrdit, že návrh, který výbor pro veřejnou správu usnesením přijal, je v plném souladu s rozsudkem Vrchního soudu v Praze č.j. 7A-85/95 z 22. 9. 1995. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Musím se ztotožnit s názory pana kolegy Hrazdíry. Ono to musí být v souladu se stanoviskem Vrchního soudu. Ten totiž nemůže dělat nic jiného, než vykládat zákon. My chceme změnit zákon.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a otvírám podrobnou rozpravu, do které jsem pochopil, že se hlásí pan kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Mám jeden pozměňovací návrh, a sice v § 5 odst. 3 buď vložit před slova "opravné prostředky" slovo "řádné", takže dikce by měla být "nejsou povoleny řádné opravné prostředky", anebo druhá varianta je tato tři slova nahradit slovy "odvolání (rozklad)".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Recman.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, já mám jeden spíš legislativně technický pozměňovací návrh, který se týká tisku 1953, bodu 7 novely zákona, konkrétně § 9 odst. 1 a § 10. Zde bych doporučil slova "finančnímu úřadu" nahradit slovy "správce daně". Odůvodnil bych to tím, že zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, upravuje postup nejen finančních úřadů, ale i finančních odborů městských a obecních úřadů, které rovněž vydávají rozhodnutí o zákonném zástavním právu podle § 72 citovaného zákona.

Domnívám se, že můj návrh to svým způsobem precizuje a sjednocuje právní terminologii. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo, tuto rozpravu končím. Tím jsme také ukončili druhé čtení tohoto návrhu zákona. Projednali jsme 86. bod naší schůze. Děkuji panu poslanci a zpravodaji Hrazdírovi.

Dalším bodem je

LXXXXII.

Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy žatecký poloraný červeňák (sněmovní tisk 1965)

Jedná se o druhé čtení. O úvodní slovo žádám opět místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, úvodní slovo zaznělo před prvním čtením. Já se vyjádřím k projednávání tohoto zákona.

Tento zákon podrobně diskutoval zemědělský výbor a jeho závěr dospěl k zásadní změně v tom smyslu, že ona ochrana chmele se nemá vztahovat pouze na odrůdu žatecký poloraný červeňák, ale na chmel jako takový. Vzhledem k tomu, že u nás 98% ploch chmelnic je osázeno touto odrůdou, mám za to, že je možné respektovat názor zemědělského výboru, včetně ostatních více méně zpřesňujících podrobných návrhů.

Na základě tohoto projednávání, za které děkuji, si dovolím požádat poslance, aby tento návrh vládní novely ve smyslu pozměňujících návrhů zemědělského výboru podpořili. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Tlustého, který je zpravodajem výboru, aby se ujal slova.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, jak bylo konstatováno, text projednal zemědělský výbor a přijal ve svém usnesení řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo odstranit problém, na který jsem zde upozorňoval při prvním projednávání. Po přijetí tohoto usnesení ještě po legislativní kontrole se ukázaly některé další potíže vzniklé se záměnou pojmů. Proto bych si dovolil v podrobné rozpravě předložit ještě další skupinu legislativně technických úprav, které nic nemění na věcném obsahu tohoto textu, ale které se snaží dokončit to, co zemědělský výbor započal. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Tlustému a otevírám k předloženému návrhu obecnou část rozpravy, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil.

Otevírám rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní v podrobné rozpravě bych předložil skupinu - jak jsem již uvedl - legislativně technických pozměňovacích návrhů, které vzešly z posouzení usnesení zemědělského výboru legislativou. Jsou to následující pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh č. 1 - v § 7 odst. 3 písm. a) vypustit slovo "odrůdu" a za slovo "polohu" vložit ", název odrůdy".

Druhý pozměňovací návrh - v § 8 písm. c) vypustit slovo "veškerý".

Pozměňovací návrh č. 3 - v § 8 písm. a) změnit text takto: "a) pěstovat na téže chmelnici jen chmelové rostliny téže odrůdy".

Pozměňovací návrh č. 4 - v § 12 o dst. 3 za slovo "povinnosti" vložit "uvedené v odst. 1 a 2" a na konci slova "v odst. 1 a 2" nahradit novými slovy "v těchto odstavcích".

Pozměňovací návrh č. 5 - v § 12 odst. 4 na konci připojit nový text "za porušení téže povinnosti".

Pozměňovací návrh č. 6 - v § 12 odst. 9 nahradit číslovku dvě číslovkou tři.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Tlustému. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Tím jsme ukončili i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu poslanci Tlustému.

O slovo se v tomto okamžiku přihlásil před zahájením dalšího bodu pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych si dovolil v tomto momentu navrhnout nový bod programu, který by se týkal volby vedoucího delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Všichni, kdo jste v jakékoli parlamentní delegaci, víte, že z hlediska mezinárodního je velmi důležité, aby delegace měla svého vedoucího. Od té doby, co delegace českého parlamentu ztratila svého vedoucího a nebyl jmenován další, vede to k řadě komplikací. Proto bych se domníval, že by bylo dobré zařadit na program této schůze bod Volba vedoucího delegace parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Rád bych navrhl, abychom tento bod projednali třeba tak, aby do jistého termínu se mohly všechny poslanecké kluby vyjádřit a navrhnout své kandidáty tak, aby volba mohla proběhnout případně zítra, protože myslím, že jednací řád ukládá, abychom volbu provedli po 24 hodinách, abyste měli nějaké návrhy v ruce. Byl bych rád, kdybychom toto respektovali, protože opravdu absence jasné konkrétní osoby, která je v čele naší delegace, je pociťována jako velký handicap této delegace.

Dovolil bych si navrhnout - zatím jsem navrhoval zařazení tohoto bodu - a bylo by dobré, kdyby do 14 hodin poslanecké kluby navrhly své delegáty na vedoucího delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, abychom ho mohli na této schůzi, případně zítra, zvolit. Apeluji na vás, je to opravdu důležité a pro jednání této delegace klíčová věc.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je zde návrh na zařazení nového bodu - volba vedoucího delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Rozumím tomu tak, že kolega Dobal navrhuje zařadit bod v podstatě na závěr zítřejšího jednání, resp. do odpoledních hodin, s tím, že by jednotlivé kluby měly šanci dnes zhruba do 14, nejpozději 15 hodin navrhnout své kandidáty tak, aby byla splněna podmínka 24 hodin. Kandidáty by samozřejmě měly kluby navrhovat volební komisi, jak to odpovídá jednacímu řádu.

O tomto doplňovacím návrhu rozhodneme hlasováním neprodleně. Obávám se, že nás zde 111 není, takže vás prosím, abyste se zaregistrovali.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 184? Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 61 pro, 5 proti.

Nyní se můžeme věnovat dalšímu bodu, což je

LXXXXIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Jde o sněmovní tisk 1976. I zde jde o druhé čtení. Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr spravedlnosti pan Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych především konstatovat, že k novelizaci zákona o konkursu a vyrovnání dochází na základě potřeb a zkušeností z právní praxe. Navrhovaná novela sleduje dva hlavní cíle. Především chce urychlit a zjednodušit konkursní řízení a za druhé řešit některé problémy, které přinesla a odhalila aplikace zákona.

Hlavní změny, které přináší tento návrh zákona, jsem přednesl sněmovně při prvém čtení a mám za to, že není nutné tyto změny opakovat. Chci říci, že po prvním čtení zákona se věcí zabýval hospodářský výbor a rád bych poděkoval poslancům za zájem, s nímž se projednání této novely setkalo v hospodářském výboru. Tolik úvodem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi a prosím pana poslance Otu Fejfara, aby nás seznámil s výsledkem projednávání v hospodářském výboru.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor projednal dne 18. ledna vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání a další související předpisy a svým usnesením č. 486 sněmovně doporučuje tento zákon projednat a schválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám k předloženému návrhu obecnou část rozpravy, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil a otevírám rozpravu podrobnou, kterou končím, protože se do ní nikdo nehlásí.

Dámy a pánové, tím jsem projednali další bod č. 88. Končím druhé čtení. Děkuji panu ministru Novákovi a panu poslanci Otovi Fejfarovi.

Dalším bodem je

LXXXXIV.

Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení

O úvodní slovo žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Josefu Pavelu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP