Středa 14. února 1996

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil k prvému čtení Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních. Jde o dokument, který byl sjednán ve Štrasburku dne 17. března 178 s cílem rozšířit možnosti poskytování právní pomoci v trestním řízení vymezené Evropskou úmluvou o vzájemné pomoci ve věcech trestních. Protokol navazuje na zkušenosti vyplývající z provádění této úmluvy a reaguje na ty oblasti spolupráce mezi justičními orgány, které úmluvou nebyly pokryty, avšak jejich úprava se s rozvojem mezinárodně trestní spolupráce ukázala jako nezbytná.

Protokol zavazuje smluvní strany k poskytování právní pomoci ohledně fiskálních trestních činů za vymezených podmínek, rozšiřuje právní pomoc na předávání listin po ukončení trestního stíhání a dále opravňuje členské státy k získání podrobných informací o odsouzení svých občanů v cizině.

Za účelem usnadnění přímého styku justičních orgánů je navrhováno učinit při ratifikaci protokolu prohlášení, které upřesní orgány příslušné v poskytování právní pomoci podle úmluvy a protokolu. Jsou jimi okresní a krajská státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství v Praze, okresní a krajské soudy a Městský soud v Praze.

Dodatkový protokol byl k dnešnímu dni ratifikován 17 státy. Vláda České republiky vyslovila 8. listopadu 1995 souhlas s podpisem protokolu včetně shora uvedeného prohlášení. Na základě zmocnění vlády jsem 18. prosince roku 1995 tento protokol podepsal s výhradou ratifikace. Ustanovení protokolu jsou v souladu s právním řádem České republiky, a proto si jeho ratifikace nevyžádá přijetí žádných legislativních opatření.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený protokol usnadní našim soudům a státním zastupitelstvím spolupráci s příslušnými orgány jeho členských států při vyřizování trestních věcí a domnívám se, že tím přispěje k účinnějšímu postihu pachatelů trestných činů. Dovoluji si vás proto požádat, abyste s ratifikací tohoto protokolu vyslovili souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujal poslanec Jiří Vyvadil, který byl určen zpravodajem pro prvé čtení.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, odkazuji na slova pana ministra a doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, proto rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na při kázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Jedná se o 174. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z 80 přítomných 66 pro, nikdo z poslanců nebyl proti.

Děkuji společnému zpravodaji.

Dalším bodem je

LXXXIII.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a druhý Dodatkový protokol, sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2033, uvede z pověření vlády ministr spravedlnosti pan Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych Poslanecké sněmovně předložil k prvému čtení Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání a druhý Dodatkový protokol k téže úmluvě.

Evropská úmluva o vydávání byla sjednána v březnu roku 1957 v Paříži. Dodatkové protokoly k této úmluvě, které byly na půdě Evropy sjednány v roce 1975 a 1978, upřesňují a doplňují tuto úmluvu, neboť zkušenosti plynoucí téměř z dvacetiletého provádění úmluvy prokázaly nutnost reagovat na potřeby mezinárodní trestní spolupráce, která se neustále vyvíjí s cílem zajistit co nejúčinnější avšak spravedlivý postih pachatelů, zejména závažnější trestné činnosti.

Dovolte mi uvést nyní výčet základních změn, které oba protokoly zakotvují oproti úpravě obsažené v úmluvě.

Dodatkovým protokolem z 15. října 1975 je prolomena zásada nevydávání pachatelů politických trestných činů a rozšířen účinek zásady, která má zabránit, aby pachatel trestného činu byl pro týž skutek dvakrát potrestán.

Druhý dodatkový protokol z 17. března 1978 zavazuje státy k vydávání pro daňové delikty, rozšiřuje výčet důvodů pro odmítnutí vydání o případ, kdy je vyžádaná osoba odsouzena v nepřítomnosti a odsuzující stát jí nezajistil práva na obhajobu. V neposlední řadě tento protokol zavádí přímý styk mezi Ministerstvem spravedlnosti při podávání žádosti o vydání.

Dodatkový protokol byl od roku 1975, kdy byl otevřen k podpisu, k dnešnímu dni ratifikován 15 zeměmi. Práva učinit prohlášení k ustanovení protokolu využily Dánsko, Maďarsko, Island, Nizozemsko, Norsko a Švédsko, druhý dodatkový protokol od otevření k podpisu v roce 1978 ratifikovalo 21 států, výhrady k jeho ustanovení vyslovilo Bulharsko, Norsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Vláda České republiky nenavrhuje učinění výhrad či prohlášení k ustanovením předložených protokolů.

29. listopadu 1995 vyslovila vláda České republiky souhlas s podpisem obou protokolů. Na základě zmocnění uděleného vládou jsem 18. prosince minulého roku oba protokoly podepsal s výhradou jejich ratifikace. Jak ustanovení dodatkového protokolu, tak ustanovení druhého dodatkového protokolu jsou v souladu s právním řádem České republiky. Jejich ratifikace si tudíž nevyžádá přijetí žádných legislativních změn.

Evropská úmluva o vydávání a její dva dodatkové protokoly jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších smluvních dokumentů Rady Evropy v trestní oblasti. Jejich cílem je zajistit ochranu lidského společenství a občanů vytvoření jednotných, účinných a spravedlivých pravidel pro vydávání pachatelů, kteří se vyhýbají trestní odpovědnosti pobytem v cizině.

Dovoluji si vás proto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkového protokolu a druhého Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání, aby i Česká republika mohla v brzké době přispívat k naplňování tohoto cíle. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Milada Kadlecová, která byla určena zpravodajkou pro prvé čtení rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 12.1.1996.

Poslankyně Milada Kadlecová: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, mám velice ulehčenou úlohu, protože pan ministr Novák velice výstižně charakterizoval, proč je nutné přijmout dodatkové protokoly ke sjednané dohodě. Domnívám se, že všichni jsme si vědomi toho, že zločiny a trestní stíhání občanů se rozšiřuje za hranice všech států a je proto nutné upravit pevným režimem jejich postih a na druhé straně jejich spravedlivé odsouzení a event. jejich vydání.

Z těchto důvodů doporučuji Parlamentu, aby schválil tuto předloženou dohodu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání brannému a bezpečnostnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání brannému a bezpečnostnímu výboru.

Ve 175. hlasování kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z 85 přítomných hlasovalo 67 pro, nikdo nebyl proti.

Děkuji panu ministru Novákovi, děkuji zpravodaji.

Dalším bodem je

LXXXIV.

Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (evidované), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990, sněmovní tisk 2032 - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2032, uvede z pověření vlády ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce, a to č. 105 o odstranění nucené práce z roku 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků z roku 1958, č. 132 o placené dovolené tato úmluva je revidovaná v roce 1970 - a č. 171 o noční práci žen z roku 1990.

Výběr úmluv, jejichž ratifikace se navrhuje, byl proveden po důkladné analýze s přihlédnutím k možnostem právního řádu a možnostem, potřebám a požadavkům praxe. Účel ratifikace konkrétních předložených úmluv je uveden v předkládané zprávě. Zásadně byla při výběru úmluv respektována zásada, že je třeba nejprve zajistit právní a praktické předpoklady plnění úmluvy a pak teprve úmluvu ratifikovat.

O ratifikaci úmluv č. 108, 132 a 171 se uvažuje již od roku 1991 a s cílem ratifikace těchto úmluv byly postupně schváleny všechny potřebné zákony a další právní předpisy.

Ratifikace úmluvy č. 105 je pak záležitostí nejen právní, ale i politickou, neboť tato úmluva se řadí mezi několik málo mezinárodních pracovních norem z oblasti základních lidských práv, jejichž ratifikace, resp. praktická aplikace, je a bude i nadále sledována v rámci následných akcí loňského kodaňského světového sociálního summitu.

Dalším a neméně významným kritériem při výběru úmluv k ratifikaci je jejich kompatibilita s právními normami Evropských společenství. Z tohoto hlediska se jedná o úmluvy, jejichž ratifikace nijak nenaruší proces harmonizace našeho práva s právem Evropských společenství. Naopak, do doby dosažení úplného souladu našeho práva s příslušnými normami ES lze v případě ratifikace těchto úmluv úspěšné argumentovat tím, že dosažením úrovně v dodatečných normách Mezinárodní organizace práce se náš právní řád dále přiblížil úrovni norem platných v zemích Evropské unie.

Proto vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám a prosím, abyste tyto čtyři úmluvy pustili dále do ratifikačního procesu ve sněmovně. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zpravodajkou pro první čtení byla určena paní poslankyně Gerta Mazalová, která je však s delegací výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v Irské republice. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny byl proto určen poslanec Jiří Vyvadil, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Plně odkazuji na slova pana ministra. Zejména ona úmluva o prokluzech totožnosti námořníků je velice vítaná. Doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Ne. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Jedná se o 176. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z 84 přítomných 67 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

Děkuji panu ministrovi Vodičkovi, děkuji zpravodaji. Tím jsem se vyrovnali s bodem 80.

Dalším bodem podle schváleného programu je

LXXXV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2029, uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, Švýcarsko bylo až dosud jednou z mála evropských zemí, se kterou jsme neměli sjednanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Bylo tomu zejména z toho důvodu, že jsme vedli celou řadu let jednání o této smlouvě. Švýcarský daňový systém je velice komplikovaný a podařilo se po mnoha letech vyřešit všechny sporné body.

Problém spočíval zejména ve zdanění licenčních poplatků, na kterém jsme se celá dlouhá léta zadrhávali. Chtěl bych říci, že tento problém je řešen v rámci protokolu, který je součástí smlouvy. Tento protokol řeší zdanění licenčních poplatků po přechodnou dobu, než Švýcarsko zavede obdobnou daň. Doporučuji, aby sněmovna propustila návrh smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem do druhého čtení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miloš Skočovský, který byl určen zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tato smlouva řeší kolize daňových zákonů, rozdělení práva na daň mezi Českou republiku a Švýcarsko, definuje také obsah důležitých výrazů, které jsou potřebné pro aplikaci této smlouvy.

Smlouva je obdobná jako již některé smlouvy, které jsme schválili s jinými zeměmi a je oboustranně potřebná a kodifikuje dosavadní nesmluvní vztah. Jelikož se jedná zejména o otázky týkající se daní, navrhuji, aby Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR přikázala k projednání Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku rozpočtovému výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Přistoupíme k hlasování.

Jedná se o 177. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z 85 přítomných bylo 68 pro, 1 proti.

Dalším bodem je

LXXXVI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu.1995 - první čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2067, uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, toto memorandum, které máte před sebou, vychází ze snahy obou zemí o navázání užší spolupráce obou celních správ, především však v oblasti pomoci při získávání potřebných dokladů předkládaných celnímu řízení, zejména pro přesné stanovení celní hodnoty jako základu pro výpočet cla a daní, dále jde o oblast podloudnictví, zvláště v souvislosti s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami. Dohoda obsahuje všechny druhy spolupráce, které je možno používat v boji proti podloudnictví.

Navrhovaná smluvní úprava je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky z jiných platných smluv, a proto doporučuji, aby ji Poslanecká sněmovna přijala. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení pana poslance Věnceslava Lukáše, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dokument s poněkud neobvyklým jménem Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je smlouvou, která může našemu celnictví mnoho přinést. Britáská celní správa má velké zkušenosti s bojem proti podloudnictví a zejména v souvislosti s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami. Oboustranná prospěšnost této smlouvy spočívá v tom, že česká strana může ke svému prospěchu využít zkušenosti britské strany, a naproti tomu britská strana pomůže eliminovat možnosti zneužití České republiky jako překladiště drog a podobných látek ke svému prospěchu a prospěchu celé západní Evropy.

Z tohoto důvodu navrhuji v souladu s rozhodnutím organizačního výboru přikázat toto memorandum k projednání rozpočtovému výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Slyšeli jste z úst zpravodaje, že organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Jedná se o 178. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z 86 přítomných bylo 66 pro, nikdo nebyl proti.

Nyní budeme projednávat

LXXXVII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen Usnesením vlády ze dne 10. ledna 1996 č. 57 (sněmovní tisk 2095) - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2095 odůvodní z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jedním z klíčových problémů současné doby ve všech zemích je obrovský nárůst kamionové přepravy. Tento problém je zvláště významný v České republice, která je tranzitní zemí.

Tato skutečnost se odráží v nadměrném zatížení hraničních přechodů. Má negativní dopad zejména na životní prostředí přilehlých obcí.

Úmluva, kterou máte před sebou, řeší částečně tento problém a sice tím, že zjednodušuje celní formality při přestupu dopravních prostředků přes státní hranice, a tím snížení čekacích dob při celním odbavení na státní hranici.

Podstata zjednodušení spočívá ve využívání společného tranzitního režimu a v používání tzv. jednotného administrativního dokladu všemi smluvními stranami, podle pevně stanovených pravidel a v systému vzájemně uznávaných záruk za cla, daně a poplatky, které mohou jednotlivé smluvní strany nárokovat v případě porušení tranzitního režimu.

Doporučuji, aby tato Dohoda, která výrazně zjednoduší formality, byla propuštěna do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Jana Kryčera, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, vyslechl jsem pozorně (ruch a smích v sále). Plně se ztotožňuji s argumenty, které pan ministr vyslovil v souvislosti s předkládanou Smlouvou.

Připomněl bych jenom jednu věc. Je velmi pozitivní, že díky panu ministrovi jsem také obdržel nové celní tiskopisy, která dávám tímto k nahlédnutí. Propagují firmu Martin Peroutka, což je nesmírně pozoruhodné. Jistě tento pán je spokojen, že všichni tyto tiskopisy máme k dispozici a můžeme je dát našim známým, kteří je budou mít nachystány k tomu, aby mohli provozovat kamionovou přepravu.

Na základě toho, co zde pan ministr sdělil, doporučuji sněmovně tento návrh do druhého čtení. Má být přikázán hospodářskému výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Předložím návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru".

Jedná se o 179. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z 85 přítomných 63 pro, nikdo nebyl proti. Děkuji panu ministru Kočárníkovi, děkuji panu zpravodajovi.

Tím jsme projednali poslední bod prvního čtení na této schůzi, s výjimkou přerušeného bodu 56, který budeme projednávat zítra dopoledne (není zde k dispozici předkladatel).

Dostáváme se k druhému čtení návrhů zákonů. Dalším bodem by měl být bod 83, kterým je

LXXXVIII.

Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení

Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se nově zaregistrovali. O úvodní slovo žádám pana poslance Marka Bendu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP