Pátek 8. prosince 1995

4. den schůze (8. prosince 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 155 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid.

(Jednání opět zahájeno v 10.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji jednání 37. schůze. Prosím, abyste se zaregistrovali. Kolega Josef Ježek mi jde oznámit, že má náhradní kartu č. 1. Mám dojem, že je nás více než 46. Prosím ještě jednou, abyste se zaregistrovali.

Dámy a pánové, chtěl bych využít tento čas k tomu, abych vám znovu oznámil, že pan ministr Dlouhý je na dnešní jednací den omluven. Přesuneme jeho body, tzn. body 21 a 22, na jiný jednací den. Stejně tak je omluven pan ministr František Benda, kterého se týkal bod 27. Pan poslanec Jaroš má náhradní kartu č. 2. Pan ministr Zieleniec se z části dnešního jednání omlouvá z důvodu zahraniční služební cesty.

Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání bodu, který byl přeřazen na začátku naší schůze na místo deváté. Jde o

XIV.

Návrh poslance Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, zákon 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů

(Hluk v sále. Část poslanců se volně pohybuje ve sněmovně. Výkřik: Ticho!) Projednávání tohoto bodu jsme přerušili po ukončené rozpravě s tím, že budou všechny pozměňovací návrhy zpracovány do písemné podoby a rozdány na lavice.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit o to, abyste zaujali svá místa a své bezpochyby veledůležité hovory buď odložili nebo poněkud ztišili... (Hlas z pléna: Nebo odešli ze sálu.)... tak, abychom mohli pokračovat v jednání. Nyní bych chtěl poprosit pana kolegu Přibáně, který má náhradní kartu č. 3, aby se ujal slova, jako zástupce navrhovatelů. Půjde o závěrečné slovo.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já velice stručně pohovořím o pozměňovacích návrzích, které při včerejším projednávání návrhu novely zákona č. 468/1991 Sb. zazněly jako komplexní pozměňovací návrh stálé komise pro sdělovací prostředky, který je v textu společné zprávy, přednesl ho pan kolega Ondřej Zemina. Dovoluji si tento komplexní pozměňovací návrh velice doporučit. Druhý návrh pana kolegy Zeminy doporučuji rovněž.

Nyní bych se zastavil u návrhu pana kolegy Sourala. Návrh pod bodem I doporučuji. Potom je zde komplexní pozměňovací návrh pod bodem II, který v tomto celku, jak je zde navržen, doporučit nemohu. Již se k tomuto tématu vyjadřovala na včerejším jednání paní kolegyně Marvanová. Problém křížení vlastnictví a kumulace kapitálu v médiích je problém příliš složitý a jakékoliv jednoduché řešení by mohlo celou záležitost jenom zkomplikovat. Současně se domnívám, že zde platí ono přísloví, že bychom mohli vylévat s vaničkou i dítě.

Proč? Protože návrh hovoří o tom, že nelze přijmout takovou záležitost, že ten, kdo bude vydávat tisk, tzn. noviny, že nebude moci získat licenci k televiznímu a rozhlasovému vysílání. Není zde vůbec řečeno, o jaký periodický tisk se jedná. Spadá do toho i odborný tisk, spadá do toho i místní tisk v obci, současně se také nerozlišuje, jestli se jedná o lokální televizní vysílání v obci, jestli se jedná o lokální rozhlasové vysílání atd. Z toho důvodu se domnívám, že tito malí provozovatelé by na tento způsob řešení jednoznačně doplatili. Z toho důvodu říkám, že tento komplexní pozměňovací návrh, je-li podán vcelku, nemohu podpořit.

Další pozměňovací návrh pana kolegy Sourala pod bodem III jde proti smyslu společné zprávy v tom, že předkladatelé se pokusili nebo navrhují, aby až napříště všichni provozovatelé rozhlasového vysílání, ať celoplošní nebo malí provozovatelé, byli omezováni jen těmi podmínkami, které si sami v žádosti o licenci vymyslí, které sami předloží. Týkají se programové skladby. Další pozměňovací návrh pana kolegy Sourala pod bodem IV je pozměňovací návrh, který rovněž řeší pan kolega Koronthály, a jelikož je v přesnějším znění návrh kolegy Koronthályho, tak tento pozměňovací návrh kolegy Sourala nedoporučuji.

Pozměňovací návrh kolegy Sourala pod bodem V zvyšuje opět penzum reklamního času pro Český rozhlas navrhovaného 0,2%, jak je ve společné zprávě, na 0,6%. Tento návrh, dámy a pánové, zásadně nedoporučuji a řeknu zde dva argumenty, které považuji za důležité. Prvním argumentem je to, že předkladatelé se sešli minulý týden s gen. ředitelem Českého rozhlasu, hovořili s ním o dopadech této změny na financování Českého rozhlasu i v souvislosti s tím, že Český rozhlas získá čistý zisk z prodeje paláce na Pankráci 1 mld Kč. I v souvislosti s tím, že je návrh v komplexním návrhu kolegy Zeminy odložen až na druhé pololetí roku 1996. To je jeden argument.

Druhý argument je ten, že se Českému rozhlasu přidělí dvě další celoplošné frekvence, dvě další sady kmitočtů, mj. jedna bude na středních vlnách a jedna na vlnách dlouhých, a podle dnešního znění zákona se reklamní čas počítá ze součtu hodin, který je vysílán Českým rozhlasem na všech programech. Z toho důvodu by zvýšení penza reklamy z 0,2 na 0,6 znamenalo vzhledem k tomu, že Český rozhlas předpokládá vysílat tzv. program ČRO4, hudební program, program pro mladé lidi, velice závažné rozkolísání stability mediálního trhu v Českém rozhlase a obávám se, že problém, který vnímáme všichni se stabilitou mediálního trhu v televizi, v televizním vysílání, že bychom přenesli tímto způsobem i do vysílání rozhlasového. Tolik pozměňovací návrhy pana kolegy Sourala. Pochopitelně všechny další návrhy, které se týkají zvyšování penza reklamy pro Český rozhlas, mají tuto odpověď, kterou jsem zde před chvílí zmínil.

Zmiňoval jsem se o návrhu kolegy pana Koronthályho, který navrhuje vypustit ten článek návrhu zákona, který hovoří o tom, že členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání musí pracovat v tomto orgánu naplno. Předkladatelé k tomuto pozměňovacímu návrhu nemají žádné zásadní stanovisko a nepovažují ho za tak závažný, aby se k němu jakkoliv vyjadřovali.

Pozměňovací návrh pana kolegy Seifera, který neznamená nic jiného než zredukovat celý zákon pouze na tu část, která se týká přidělení druhého programu České televizi, považují předkladatelé za naprosto nepřijatelný už jen z toho důvodu, že celý návrh tvoří celek a že jestliže se na jedné straně hovoří o podmínkách, o liberalizaci na soukromém trhu, na druhé straně se hovoří o podmínkách pro provozování veřejnoprávní televize.

Návrh pana kolegy Řezníčka patří do těch návrhů, které se týkají změn reklamního času a platí pro něj to, co jsem říkal před chvílí.

Souhlasím s návrhem pana poslance Jana Deckera, už jen z toho důvodu, že je skutečně obtížně definovatelné, jaký je rozdíl mezi trestným činem a úmyslným trestným činem, pro případ tady tohoto zákona.

Návrh pana poslance Koháčka, který řeší problém přidělení druhého programu České televizi, opět stejným způsobem, jako byl řešen až dosud, v žádném případě podpořit nemohu, protože se domnívám, že sněmovna svým rozhodnutím už udělá na dlouhou dobu tečku za tímto problémem.

Návrh pana poslance Ladislava Nedorosta nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Přibáňovi a prosím společného zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl závěrečné slovo zpravodaje.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, v podstatě mi velmi ušetřil práci pan kolega Přibáň, poněvadž řekl v podstatě vše, co bych byl případně obecně říkal já.

Domnívám se, že nejlépe bude, když přistoupíme přímo k hlasování o pozměňovacích návrzích, z nichž ke každému budu stručně říkat stanovisko zpravodaje a popřípadě resumovat stanovisko předkladatele, pokud by nebylo jasné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře, děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, trvá někdo na tom, abychom provedli novou registraci? Myslím si, že to není potřeba, ale některá gesta mě upozorňují, že by to bylo vhodné. Respektujeme to vždy, nedá se nic dělat, prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Upozorňuji na to, že pan poslanec Tomáš Svoboda má náhradní kartu č. 5.

Přistoupíme tedy k projednání jednotlivých pozměňovacích návrhů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Poslanec Vladimír Koronthály: První pozměňovací návrh - nebudu návrhy číst, poněvadž je všichni máte před sebou předložený panem poslancem Ondřejem Zeminou, označený l, potřebuje malé upřesnění. Předpokládám, že pan kolega Zemina měl v úmyslu bod 2 společné zprávy k článku I. (Posl. Zemina: Ano.) Děkuji za toto upřesnění.

Předkladatel doporučuje, zpravodaj rovněž zcela jednoznačně doporučuje. Jedná se o návrh, který se nalézá na straně 1, 2 a částečně i na straně 3. Je to celá I až k tomu místu, kde máte tlustě vytištěnu II.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 64. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 107 pro, 15 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh na straně 3.je rovněž předložen kolegou Zeminou, je označený II. předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 65. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 119 pro, 18 proti.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh předložený kolegou Zeminou a označený III předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 66. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 96 pro, 42 proti.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh stálé komise předložený kolegou Zeminou rovněž na straně 3, je návrh IV k článku 7. Předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 67. hlasování na této schůzi.- Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 139 pro, nikdo proti.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dostáváme se na stránku 4., tam je návrh kolegy Zeminy, který předkladatel doporučuje. Jako zpravodaj musím říci, že na komisi pro sdělovací prostředky tento návrh v poněkud jiné formulaci nebyl přijat, nicméně vzhledem k tomu, že nyní navržená formulace některé výhrady komise odstraňuje, domnívám se, že ho mohu jako zpravodaj doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 68. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 80 pro, 56 proti.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dostáváme se k návrhům kolegy Sourala. Předpokládám, že pan kolega Soural rovněž potvrdí...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Soural se hlásí pravděpodobně s upřesněním, prosím, aby se dostavil k mikrofonu.

Poslanec Jaroslav Soural: Chtěl bych požádat, dámy a pánové, aby při hlasování o návrhu II se vyšlo vstříc předkladatelům a některým dalším hlasům a hlasovalo se odděleně, na rozdíl od původního návrhu, o § 5 v nových odstavcích a pak teprve o § 10 v nových odstavcích a z toho vyplývajících pak dalších krocích.

Je to možné, je to věcně správné a současně se k tomu vztahuje návrh kolegy Koronthályho IV.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, já se domnívám, že většinou respektujeme žádost, speciálně žádost navrhovatele o oddělené hlasování o částech, pokud nebyl původní návrh označen výrazně jako komplexní. Berme toto jako upřesnění. Já bych se tomu jako řídící schůze nebránil a myslím, že to není v rozporu s jednacím řádem. Bylo by dobře ovšem uvést ze strany zpravodaje, co to znamená ve vazbě na další pozměňovací návrhy, o kterých teprve bude hlasováno.

Poslanec Vladimír Koronthály: Ano, vteřinku strpení myslím, že je to jasné, dobře.

Nicméně nejdřív tady máme návrh kolegy Sourala označený I, který sám o sobě je neproblémový, který předkladatel doporučil a jako zpravodaj mohu říci, že neodporuje ničemu, o čem bylo jednáno na výborech, čili nemám důvod ho nedoporučit, spíše naopak. Nicméně je tam potřeba upřesnění - předpokládám, že se vztahuje k článku I, ačkoliv to nebylo výslovně řečeno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, pane kolego, ještě jednou tuto větu, já jsem byl osloven odjinud.

Poslanec Vladimír Koronthály: Předpokládám, že návrh označený I kolegy Sourala se vztahuje do článku I předlohy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, je to tak, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 69. hlasování na této schůzi. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 136 pro, nikdo proti. A nyní ten další, rozdělený návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Rozdělený návrh vypadá takto. U té II předpokládám rovněž, pane kolego, že se vztahuje do článku l, což nebylo řečeno, ale je to jasné. (Posl. Soural: Ano) Děkuji.

1.II úzce souvisí s 4, kterou máte na str. 5. Domnívám se, že první část rozděleného návrhu, o kterém tedy budeme hlasovat je tlustě vytištěná II bod 1 na str. 4 a bod 4 na str. 5. (Čtyřka je promítnutím jedničky.) Tímto způsobem, jestli si to dobře vykládám, předkladatel nedoporučuje tento návrh. Jako zpravodaj rovněž nemohu doporučit, neboť o tomto výbory ani komise nejednaly. Je to přesně to, co na výborech bylo podrobováno největší kritice, že totiž zákon otevírá nové neprobádané prostory. Čili ani předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Chci ještě upřesnit, pravděpodobně už přemýšlel o tom, co se bude dít dál, a když jsem oznamoval výsledky posledního hlasování, řekl jsem: proti - nikdo, a byl jeden proti. Omlouvám se za to a prosím o zkorigování do stena.

Teď tedy k té složitě situaci. Budeme hlasovat o první části návrhu pana kolegy Sourala čili 1 plus 4 na str. 5. Kolega Koronthály se ještě hlásí o slovo.

Poslanec Vladimír Koronthály: Žádal mě kolega Přibáň, abych se opravil, takže se opravuji. Předkladatel na tuto část návrhu nemá názor. Zpravodaj nicméně nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Předkladatel neutrální. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť to dá najevo v hlasování č. 70. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 76 pro, 38 proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Druhým návrhem této části je zbytek II. Celý ten zbytek se nalézá už na str. 5. Je to 2, 3 a 5. Názor předkladatele je zamítavý. Názor zpravodaje rovněž nedoporučující.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 71. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 57 pro, 82 proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dalším návrhem je návrh označený jako III na str. 5. Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne v 72. hlasování této schůze ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 54 pro, 89 proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh označený bodem 4. Kolega Soural před chvílí naznačil, že nedoporučuje jeho přijetí vzhledem k tomu, že je tam můj návrh, který je i podle názoru kolegy Sourala formulován lépe. Z tohoto důvodu si myslím, že i já mohu nedoporučit přijetí a pokud vím, předkladatel ho také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nejrychlejší ale bude, když tento návrh projde hlasováním.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko v 73. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 7 pro, 107 proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: Poslední, 5. návrh kolegy Sourala předkladatel nedoporučuje; zásadně nedoporučuje. Zpravodaj jej rovněž nedoporučuje. Současně upozorňuji, že případné přijetí tohoto návrhu vyloučí hlasování o návrhu kolegy Řezníčka, potažmo kolegy Kozla.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 74. hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 89 proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: Posledním návrhem na str. 5 je návrh můj, ke kterému se předkladatel vyjádřil velmi neutrálně. Jako zpravodaj jsem povinen říci, že výbor ani komise tento návrh nepřijaly. Naopak, k obdobnému názoru se ale kloní vláda, tzn. k názoru souhlasnému. Z toho důvodu vám musím říci své stanovisko neutrální, jako zpravodaj.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 75. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 132 pro, 12 proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další je návrh pana kolegy Seifera, o němž již nelze hlasovat, neboť jsme již schválili některé pozměňovací návrhy do čl. I. Není tedy možné čl. I vypustit. Ale i kdyby bylo možné hlasovat, stejně vzhledem k legislativním nedostatkům chybějící účinnosti by nebylo možné návrh doporučit. Jsem ale přesvědčen, že nelze o něm hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Je námitek proti postupu, abychom pokračovali dále? Není tomu tak. Prosím, další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dalším návrhem je návrh kolegy Řezníčka, který je naprosto totožný s návrhem kolegy Kozla do tě míry, že se jedná o jeden pozměňovací návrh, řekněme, ve znění kolegy Řezníčka. Předkladatel ani zpravodaj důrazně nedoporučují z důvodů, které již zazněly dříve.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 76. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 25 pro, 104 proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dalším je návrh pana poslance Deckera, který předkladatel doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje vzhledem k tomu, že návrh nevybočuje z ducha předkládané novely.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 77. hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 144 pro, nikdo proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: O návrhu kolegy Kozla již tedy nyní hlasovat nelze.

Máme tady návrh kolegy Koháčka, který předkladatel jednoznačně nedoporučuje. Jako zpravodaj musím říci, že kolega Koháček přichází s řešením, které nebylo diskutováno ani na výborech ani na komisi. Jako takové ho tudíž nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 78. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 11 pro, 116 proti. Prosím, další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dalším a posledním návrhem je návrh pana poslance Nedorosta.

Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj konstatuje, že vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl diskutován na výborech ani na komisi, rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 79. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 84 proti.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dalších pět poslanců, kteří vystoupili v rozpravě, žádné pozměňovací návrhy nepředložili. Mám tedy zato, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, o kterých bylo možno hlasovat, a je možné teď přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Soural se hlásí o slovo.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si jménem poslaneckého klubu Levého bloku požádat před konečným hlasováním o patnáctiminutovou přestávku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Podobným žádostem se snažíme vždy vyhovět. Sejdeme se zde v 11.05 hodin.

(Schůze přerušena v 10.52 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.11 hodin).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou vás prosím, abyste zaujali svá místa a znovu se zaregistrovali.

Přikročíme k závěrečnému hlasování poté, co jsme u právě projednávaného bodu se hlasováním vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Před závěrečným hlasováním požádal o slovo pan kolega Soural, který nás seznámí se stanoviskem klubu. Než mu dát slovo, chtěl bych vás, dámy a pánové, požádat o klid. Děkuji.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu Levého bloku konstatoval, že máme vážné pochybnosti o důsledcích některých ustanovení, která byla přijata v průběhu hlasování. Došlo k poškození některých zájmů veřejnoprávních subjektů a k některým dalším krokům, které zřejmě v praxi způsobí potíže. Nicméně poslanecký klub Levého bloku je si vědom, že jsme v časové tísni a že tento zákon bude muset být přijat. Z tohoto hlediska se také bude odvíjet naše hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, počet přítomných vidím optimističtěji, než jak mi to signalizuje počet zaregistrovaných. Prosím tedy ty, kteří přišli do jednací síně, aby se ještě zaregistrovali a přistoupíme k závěrečnému hlasování. Přednesu vám návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1957 včetně schválených pozměňovacích návrhů."

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 80. hlasování naší schůze. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 127 pro, 6 proti.

Děkuji vám, děkuji zpravodaji a děkuji zástupci navrhovatelů. Pan kolega Zemina se hlásí o slovo.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dovolte mi, abych jménem stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky navrhl v tuto chvíli zařazení dvou nových velmi krátkých bodů. Jeden bod se jmenuje "Návrh na změnu statutu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání" a druhý bod by se jmenoval "Návrh na změnu výše odměn členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK ".

Všechny tyto návrhy byly projednány v komisi pro sdělovací prostředky. V podstatě se jedná o to, abychom upravili statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jak vyžaduje doba a abychom členům příslušných rad zvýšili jejich odměny za jejich činnost, protože naposled se tak stalo v roce 1992 a od té doby se přece jen cenová hladina v České republice změnila. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP