Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Pěnička souhlasí s upřesněním. Dávám hlasovat. Hlasování č. 388.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 150 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil pan kolega Štrait s pěti pozměňovacími návrhy. Můžeme hlasovat o prvním z nich. Pan ministr nedoporučuje, společný zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasujeme o prvním návrhu pana poslance Štraita. Hlasování č. 389.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 91 proti, 7 se hlasování zdrželo.

Poslanec Robert Kolář: Pozměňovací návrh č. 2 kolegy Štraita. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat. Hlasování č. 390.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 82 proti, 8 se hlasování zdrželo.

Poslanec Robert Kolář: Dalším je pozměňovací návrh č. 3 pana kolegy Štraita s tím, jak jej upřesnil. Pouze jen technicky: Otazník byl na konci pouze proto, protože v článku II, bod 1 není odst. a, ale písmeno a). Tedy bylo myšleno písm. a) nikoliv odstavec. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také ne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Štrait s tímto upřesněním souhlasí. Dávám hlasovat. Hlasování č. 391.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 89 proti, 15 se zdrželo.

Poslanec Robert Kolář: Pozměňovací návrh č. 4. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž ne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 392.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 99 proti, 7 se hlasování zdrželo.

Poslanec Robert Kolář: Dostali jsme se k poslednímu návrhu kolegy Štraita. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat. Hlasování č. 393.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 99 proti, 9 se zdrželo.

Hlásí se pan poslanec Richard Mandelík s upřesněním pozměňovacího návrhu.

Poslanec Richard Mandelík: Dámy a pánové, ve slovním spojení fondu pojištění vkladů má být velké F a ve slovním spojení zajišťovacího fondu družstevních záložen velké Z na začátku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Prosím, pane poslanče. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Richarda Mandelíka.

Poslanec Robert Kolář: Jak jsem vyrozuměl k přednesenému návrhu, poslanec Mandelík chce, abychom hlasovali o obou zároveň? Ne, odděleně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec ještě jednou upřesní.

Poslanec Richard Mandelík: Bohužel, ten tučný text vypadá, že se má hlasovat o bodu 1 a 2 dohromady, ale návrh č. 2 je dvojnávrh, čili vztahuje se to k tomu návrhu č. 2.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění.

Poslanec Robert Kolář: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o prvním návrhu pana poslance Mandelíka v hlasování č. 394.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 88 pro, 39 proti, 33 se hlasování zdrželo.

Poslanec Robert Kolář: Druhý pozměňovací návrh kolegy Mandelíka. Pan ministr nedoporučuje, já zaujímám neutrální stanovisko vzhledem k tomu, že hospodářský výbor i rozpočtový výbor jej doporučily.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat. Hlasování č. 395.

Kdo je pro druhý pozměňovací návrh pana poslance Mandelíka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 29 proti, 59 poslanců se hlasování zdrželo.

Prosím pozměňovací návrhy pana poslance Holuba.

Poslanec Robert Kolář: Pan kolega Holub vystoupil s jedním pozměňovacím návrhem. Ministr souhlasí, zpravodaj taktéž souhlasí a já si dovoluji upřesnit, že účinnost by měla být již pro letošní zdaňovací období, čili zařadit do čl. V, bod 1.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec s tímto upřesněním souhlasí. Dávám hlasovat. Hlasování č. 396.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 150 pro, 3 proti, 4 se hlasování zdrželi, 11 nehlasovalo. Další návrh, prosím.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil pan kolega Mach s dvěma pozměňujícími návrhy. První pozměňující návrh:

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Tam jsou dva návrhy téměř totožné, a to je návrh pana poslance Macha a návrh pana poslance Tlustého. Ten návrh pana poslance Tlustého je legislativně lepší. Já bych prosil, jestli by sněmovna toto vzala na vědomí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyjádření pana společného zpravodaje.

Poslanec Robert Kolář: Společný zpravodaj taktéž bude podporovat formulaci pana kolegy Tlustého. Čili nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o prvním návrhu pana poslance Macha - hlasování č. 397. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 29 proti, 72 se hlasování zdrželo. Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: O druhém pozměňujícím návrhu pana kolegy Macha je bezpředmětné hlasovat, protože jsme jej jako první schválili při hlasování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Následuje návrh pana kolegy Motyčky. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Motyčky - hlasování č. 398. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 79 pro, 59 proti, 25 poslanců se hlasování zdrželo.

Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v rozpravě kolega Čundrle, dnes svůj návrh upřesnil. Můžeme o něm hlasovat, Pan ministr nedoporučuje. Zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat - hlasování č. 399. Kdo je pro návrh pana poslance Čundrleho? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 94 proti, 17 poslanců se hlasování zdrželo, 8 jich nehlasovalo.

Prosím další pozměňující návrh.

Poslanec Robert Kolář: Další pozměňují návrh přednesl pan kolega Nájemník a já se domnívám, že je totožný s návrhem kolegy Mandelíka, o němž jsme již hlasovali, takže je bezpředmětné o něm hlasovat, pokud je souhlas.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, nelze o něm hlasovat. Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Dostáváme se k pozměňujícím návrhům pana kolegy Špačka. První pozměňující návrh pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat v jubilejním 400. hlasování o návrhu pana poslance Špačka. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se hlasování zdržel? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 59 proti, 47 se hlasování zdrželo.

Další návrh, prosím.

Poslanec Robert Kolář: V první části svého návrhu navrhl kolega Špaček ještě jinou variantu, u které dále doporučil, abychom hlasovali zvlášť, nejprve o prodeji a potom o pronájmech majetku obcí, čili jestli nadále trvá tento postup?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já bych prosil pana kolegu Špačka, aby svůj návrh upřesnil.

Poslanec Radim Špaček: Já jsem ten návrh formuloval tak, že bych se nebránil oddělenému hlasování pro případ, že by někdo měl v úmyslu podpořit např. osvobození příjmu z prodeje a nikoliv příjmu z pronájmu. Ale nemá-li sněmovna chuť podpořit vůbec nic z toho, tak samozřejmě na tom netrvám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu jako o celku.

Poslanec Robert Kolář: Já nevím, jak sněmovna, ale pan ministr, ani pan zpravodaj tento zájem nemají.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyjádření?

Poslanec Robert Kolář: Pan ministr negativní, zpravodaj taktéž negativní.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat hlasování č. 401. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 63 proti, 30 poslanců se hlasování zdrželo.

Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Dostali jsme se k druhému pozměňovacímu návrhu kolegy Špačka. Pan ministr nedoporučuje, společný zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat hlasování č. 402. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 67 pro, 63 proti, 19 se hlasování zdrželo.

Další návrh, prosím.

Poslanec Robert Kolář: O návrzích tři, čtyři a pět požaduje kolega Špaček hlasovat najednou. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat hlasování č. 403. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 63 proti, 30 se hlasování zdrželo.

Prosím další.

Poslanec Robert Kolář: Pan kolega Špaček potom vystoupil dnes v otevřené rozpravě, kdy svůj návrh upřesnil. Pro případ, že nebude přijat původní návrh, tak navrhuje, aby bylo hlasováno o tom, zda jím navrhovaný režim bude platit alespoň pro fyzické osoby. Ten návrh tady zazněl. Já předpokládám, že by bylo logické, abychom o něm hlasovali hned teď. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám o tomto alternativním návrhu hlasovat - hlasování č. 404. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se hlasování zdržel? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 51 pro, 57 proti, 39 se hlasování zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Dostali jsme se k pozměňujícímu návrhu č. 6. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj taktéž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám o něm hlasovat - hlasování č. 405. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se hlasování zdržel? Děkuji. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 54 pro, 66 proti, 27 se hlasování zdrželo.

Další prosím.

Poslanec Robert Kolář: Pozměňující návrh č. 7 včetně doprovodných technikálií pan kolega Špaček během dnešní rozpravy stáhl, čili nebudeme o něm hlasovat.

Bod č. 8 byl schválen, když jsme o něm hlasovali jako o prvním při hlasování, resp. při hlasování o pozměňujících návrzích kolegy Maryta a tím, že byl tento pozměňující návrh schválen, tak je bezpředmětné samozřejmě hlasovat o tom alternativním návrhu, který je pod ním.

Takže tímto jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy kolegy Špačka s tím, že o tom promítnutí do placení záloh jsme hlasovali také na začátku hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Další vystoupil v rozpravě kolega Vlček s jedním pozměňovacím návrhem. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dám o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Vlčka hlasovat v hlasování číslo 406.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 69 proti, 50 se hlasování zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil pan kolega Wagner s třemi pozměňovacími návrhy. Můžeme hlasovat o prvním z nich. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dám hlasovat o prvním z pozměňovacích návrhů pana poslance Wagnera v hlasování číslo 407.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 80 proti, 13 se hlasování zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Dále můžeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana kolegy Wagnera. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dám o něm hlasovat v hlasování číslo 408.

Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 79 proti, 24 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Dostali jsme se k třetímu a poslednímu pozměňovacímu návrhu kolegy Wagnera. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dám hlasovat v hlasování číslo 409.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 86 proti, 17 se hlasování zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v rozpravě pan kolega Křížek, který svůj pozměňovací návrh v dnešní rozpravě upřesnil. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Křížka v hlasování číslo 410.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 66 proti, 18 se hlasování zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Jako další vystoupil v rozpravě pan kolega Tlustý. Je to vlastně návrh, který již byl přednesen. Zpravodaj i předkladatel se vyjádřili, že podporují tuto variantu. Je tady souhlasné stanovisko. Dovolím si pouze upřesnit, že by se v případě přijetí tento pozměňovací návrh týkal již letošního zdaňovacího období, čili byl by zařazen do článku V, čl. 1.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Tlustý souhlasí s tímto upřesněním. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: (Hovořeno z místa, nebylo rozumět.)

Poslanec Robert Kolář: To je to upřesnění, které přednesl pan kolega Tlustý. Bylo tam špatně písmeno "l", on jej zaměnil za písmeno "o" v dnešní rozpravě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je to vysvětleno. Prosím o stanoviska.

Poslanec Robert Kolář: Stanoviska jsem řekl. Jsou kladná.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat v hlasování číslo 411.

Kdo podporuje tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 137 pro, 1 proti, 19 se hlasování zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Nyní jsme se dostali k návrhům pana kolegy Špačka, z nichž je relevantní první pozměňovací návrh, o kterém jsme již hlasovali na počátku. V této fázi si pouze nejsem jist, jestli jsme u tohoto pozměňovacího návrhu hlasovali i o účinnosti. Mám pocit, že ne. Aby nedošlo ke zmýlené, doporučoval bych, protože je zřejmé, že tento pozměňovací návrh směřuje ke zdaňovacímu období příštího roku, čili od 1. 1. 1996, abychom hlasováním dali najevo, že jak původní pozměňovací návrh, tak ten, který promítá úpravy do placení záloh, bude v článku V, čl. 2, tzn. od 1. 1. 1996 v platnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP