Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan předseda odpoví.

Předseda PSP Milan Uhde: Jestli to nebudete pokládat za nezdvořilé, odpovím z tohoto místa. Skutečně potvrzuji to, že přihláška pana poslance Grosse zároveň s přihláškou paní poslankyně Fischerové a ještě jedné poslankyně nebo poslance mi byla doručena osobně dne 13., to jest v úterý. Potvrdil jsem také paní poslankyni Fischerové, že je první přihlášenou do rozpravy k tomuto zákonu, ale informoval jsem o tom místopředsedy a později 14. jsem se dozvěděl od pana místopředsedy Vlacha, že už minulý týden, to jest před 13. myslím, že to bylo v pátek 9., datum si nepamatuji přesně, ale bylo to před 13. - obdržel ústní přihlášku od pana poslance Štambery s odůvodněním, že pan poslanec Štambera mě nezastihl v pracovně, a proto to řešil tímto způsobem. Tak bylo pořadí upraveno, takovou zprávu jsem dostal a tak vám ji, pane poslanče Grossi, předkládám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Slovo má pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale domnívám se, že pro jednání sněmovny by měl být závazný zákon, to je zákon o jednacím řádu. Dovoluji si vám odcitovat § 16 odst. 2: Poslanci se mohou hlásit do rozpravy před zahájením schůze u předsedy České národní rady nebo v průběhu schůze u předsedajícího.

Myslím, že tuto podmínku jsme splnili pouze my, já s kolegyní Fischerovou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já bych jen chtěl doplnit, že není-li předseda přítomen, tak zde máme funkci prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny a jistě chápete, ze někdo předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupovat musí. Jednací řád v určitých paragrafech říká, že místopředsedové zastupují v určeném pořadí předsedu Poslanecké sněmovny. (Poslanec Gross něco ze sálu namítá.(Pane poslanče, já vaši námitku slyším, ale mám písemné přihlášky do rozpravy, označené daty a nemohu se řídit ničím jiným, než co mám k dispozici. Pan poslanec Gross jako předseda klubu má slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedající, já mám dojem, že bychom se měli v prvé řadě řídit zákonem a ne tím, co máte před sebou na stole. Pokud budete striktně trvat na tomto, myslím, že to musí být sněmovnou odhlasováno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem vám sdělil, že zákon o jednacím řádu uvádí, kdo zastupuje předsedu Poslanecké sněmovny, když není přítomen. O slovo se přihlásil místopředseda Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vlastně už to všechno bylo řečeno. Pro mne by bylo velmi příjemné, kdyby výklad zákona byl takový, že věci svěřené předsedovi skutečně nikdo z místopředsedů nemůže vykonávat. Ušetřilo by mi to spoustu práce. Nicméně jsem podle pořadí, které je mi určeno, prvním zastupujícím na řadě. Tyto skutečnosti již byly uvedeny, jak konstatoval již předsedající dnešní schůze.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Slovo má pan poslanec Dalibor Štambera, připraví se paní poslankyně Fischerová.

Poslanec Dalibor Štambera: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, po tomto nedůstojném úvodu si odpustím další invektivy.

Dostáváme se nyní k projednávání zákona o důchodovém pojištění, zákona, který vyvolal v poslední době - a myslím, že právem - mnoho diskusí. Hodně se tady hovořilo a je fakt, že to, co zde zaznělo naposledy, je asi další verzí obchodu s ODS, o které jsem ještě neslyšel. To je úplná novinka. Všechno to měly být obchody, které se právě vztahovaly k přijetí tohoto zákona. Měli jsme údajně tento zákon vázat na přijetí nulové daně z vína, na různá teplá místa, nevyjímaje místopředsedu Poslanecké sněmovny; nyní se dozvídám, že jsme je vyměnili zřejmě za první pořadí vystupování v diskusi.

Já bych chtěl všechny kolegy upozornit, že podobné kupčení se zákonem, který se dotýká všech občanů tohoto státu, je pro nás zcela nepřijatelné a považovali bychom to za hanebné.

Můžete si také povšimnout, že nikdo z nás nesedí na místě místopředsedy a jestli mě paměť neklame, tak daňové zákony jsme dosud ani neschválili.

Poslanecký klub Českomoravské unie středu nesouhlasí v zásadě se zněním zákona o důchodovém pojištění v té formě, jak jej předložilo ministerstvo. Náš eventuelní souhlas s touto formou vážeme na úpravy zákona našimi pozměňovacími návrhy. Pakliže by byly přijaty, domníváme se, ze ošetří zásadní problémy této předlohy a pak se stane přijatelnou nejen pro nás, ale podle mne i pro širokou veřejnost. Nyní k vlastním pozměňovacím návrhům.

Část pozměňovacích návrhů bude k tisku 1574 a další k tisku doprovodnému č. 1674, který bude dalším bodem.

První pozměňovací návrh se týká § 5 odst. 1 písm. n(, kde se na konci připojují tato slova: "a v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim toto hmotné zabezpečení nenáleží, s tím, ze tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod".

V tomto pozměňovacím návrhu jde o to, aby pro zápočet do důchodu byla započítávána i doba, kdy občan je nezaměstnaný, nepobírá dávky pro nezaměstnané a podle současné úpravy tato doba nebyla do zápočtové doby započítávána. Domníváme se, že je to příliš tvrdé opatření. Na druhé straně omezení na tři roky vychází z toho, že pokud by doba byla delší, bylo by to zřejmě pro některé spoluobčany demotivující.

Další pozměňovací návrh se týká § 15. V § 15 se částka 4 500 Kč nahrazuje částkou 5 000 Kč a částka 9 000 Kč se nahrazuje částkou 10 000 Kč. Touto změnou dojde k tomu, že relace přiznaných důchodů ke mzdě by se zvýšila asi o 1,5 procentního bodu. Je nám také jasné, že touto hranicí trochu snižujeme nůžky solidarity, které podle nás byly nastaveny příliš tvrdě, ale myslím, že to není rozšíření příliš vysoké a navíc při očekávaném vývoji mezd, kdy průměrná měsíční mzda v národním hospodářství by měla dosáhnout v roce 1996 9 300 Kč, by původní hranice, která tam je, postihla podle nás příliš široký okruh občanů.

Další pozměňovací návrh je trochu delší. Týká se § 17, kde se v odst. 1 za slova "roku přiznání důchodu" vkládají slova "vynásobeného přepočítacím koeficientem (odst. 4)" a doplňuje se nový odst. 4, který by zněl: "Přepočítací koeficient se stanoví jako podíl průměrné měsíční mzdy, zjištěné Českým statistickým úřadem za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu a průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu. Výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, stanoví vláda nařízením do 30. září kalendářního roku, ve kterém stanoví tento všeobecný vyměřovací základ. Přepočítací koeficient činí vždy nejméně hodnotu 1. Tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa".

Další návrh, který s tímto úzce souvisí, se týká § 107 odst. 1 písm. a). Za slova "před rokem 1996" se vkládají slova "a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994 (§ 17 odst. 4)".

Tento možná na první pohled nesrozumitelný návrh v podstatě umožňuje to, aby dvouleté zpoždění, ke kterému dojde podle vládního návrhu (indexace výdělků rozhodných pro výpočet důchodů je vlastně zpožděna o dva roky(, se zkrátilo na jeden rok. Je to současně ten rok, kdy občan může pobírat nejvyšší důchod. Opět by tady tímto ustanovením došlo ke zvýšení důchodu proti mzdě.

Další návrh se týká § 31. § 31 odst. 1 písm. b) zní: "Do dosažení důchodového věku mu chybí v období do 31. 12. 2000 nejvýše tři roky, v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006 nejvýše čtyři roky a v období po 31. 12. 2006 nejvýše pět let".

Tento návrh je podle nás jedním ze stěžejních, neboť tímto způsobem by se jednoduše zvětšil prostor pro předčasné poskytování starobního důchodu pro předdůchodovou generaci, která nemá příležitost pracovního uplatnění v některých regionech nebo profesích, zejména nekvalifikovaných, popř. fyzicky náročných, aniž by bylo nutno vytvářet složité podmínky pro odchylné stanovení obecného důchodového věku v závislosti na uvedených faktorech.

Tímto ustanovením, v podstatě tím, jak se bude prodlužovat postupně věk odchodu do důchodu, by nabíhala možnost předčasného odchodu a bylo by to tím pádem v podstatě fixováno u mužů na věk 57, u zen na 56, případně podle počtu dětí ještě méně, což si myslíme, ze je přijatelné.

Další pozměňovací návrh se týká § 37. V § 37 odst. 1 se v písm. a) slova "částku životního minima platnou" nahrazují slovy "dvojnásobek částky životního minima platné".

V písmenu b) se za slova "a to i v rozsahu, který nezakládá účast na pojištění" nahrazují slovy "a to v těch kalendářních měsících, ve kterých je povinen platit zálohy na pojistné, na důchodové pojištění z měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší než dvojnásobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku". Touto změnou se v podstatě zmírňuje omezovací podmínka pro souběh důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, která je v předloze podle nás příliš tvrdá a prakticky by zaměstnávání důchodců po určitou dobu po přiznání důchodu vylučovala. Současně tímto opatřením zrovnoprávňujeme postavení osob vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost s osobami vykonávajícími závislou činnost, tzn. těch, kteří mají drobné podnikání, aby mohli pokračovat a měli by i nárok na důchod.

Další úprava se tyká § 39, kde by za odst. 2 vkládal nový odst. 3 ve znění: "Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem s přihlédnutím k výdělečným činnostem, který vykonával předtím než k takovému poklesu došlo a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem. Přitom se bere v úvahu. zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován a možnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával".

S tímto návrhem souvisí také úprava v § 44, kde se za první větu vkládá nová věta v odst. 1: "Ustanovení § 39 odst. 3 platí zde obdobně." V tomto návrhu jde v podstatě o to, aby posuzování invalidity mělo jakýsi přísnější rámec, aby invalidní občané nebyli odkázáni pouze na libovůli posudkových lékařů, ale aby měli oporu i v zákoně. Další ustanovení, které nadále upraví tyto věci, se týká dalšího tisku a bude předneseno následně.

Ještě další úprava k § 39 se týká odst. 1, kde v odst. 1a) se slova "o 80%" nahrazují slovy "o 70%". Tento návrh předkládáme s vědomím, že zdravotní stav obyvatel ČR je a podle nás i bude v nejbližších 10 letech nadále značně neuspokojivý a hranice, které byly nastaveny ve vládním návrhu i v evropském kontextu - domníváme se - nemůže obstát.

Podobná úprava se tyká potom § 44, kde v odst. 1 se slova "50%" nahrazují slovy "40%". Zdůvodnění je totožné s předchozím.

Další návrh se týká § 92. § 92 se vypouští a ostatní paragrafy se přečíslují. V návaznosti na tuto úpravu se v § 91 vypouští odst. 4 a odst. 5 se označuje jako odst. 4. V § 109 bod 1 se slova "§ 64-69" nahrazují slovy "§ 56-69"

Další navazující úpravy na tento pozměňovací návrh pak budou provedeny v návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony. To je opět ten tisk 1674. Jen abych vysvětlil, k čemu tento návrh směřuje. Vládní návrh vypouští institut úpravy důchodů jako jediného zdroje příjmů, neboť vychází z toho, že situace nízkých důchodů bude lépe a spravedlivěji řešena v rámci dokončovaného zákona o sociální pomoci. My se domníváme, že už jenom pokud přihlédneme k průběhu projednávání sociálních zákonů, nemůžeme spoléhat na to, že tuto věc ošetří zákon o sociální pomoci a do té doby, než tento zákon bude přijat, se domníváme, že by důchod, který je jako jediný zdroj příjmů, měl být ponechán v tomto zákonu.

Další změna se týká § 67 odst. 1, který by zněl: "Vyplácené důchody se zvýší, jestliže úhrnný index spotřebitelských cen vzrostl alespoň o 5%. Podmínka růstu tohoto indexu se posuzuje od kalendářního měsíce, v němž byla naposledy splněna." V § 67 odst. 2 se ve větě první slova "v souhrnu za všechny vyplácené důchody" nahrazují slovy "zvýšení základní výměry důchodů i zvýšení procentní výměry každého z vyplácených důchodů". Ve větě druhé se za středník připojují slova " přitom k růstu reálné mzdy za tytéž dva kalendářní roky se přihlédne alespoň jednou. Ve větě čtvrté se vypouští slova "první a".

Tento návrh v zásadě upřesňuje podmínky a způsob zvyšování důchodů. V odst. 1 se jednoznačněji stanoví rozhodný okamžik, od něhož se posuzuje růst spotřebitelských cen a tím se zamezuje možnosti pominout při stanovení výše zvýšení určité období cenového vývoje. V odst. 2 se nově stanoví, ze při každé valorizaci důchodů bude zvýšení podle růstu cen procentuálně stejné pro základní i procentní výměru důchodů a tím by se zabezpečilo, že každému důchodci bude zachována reálná úroveň jeho důchodu. Dosavadní návrh zajišťoval pouze zachování reálné hodnoty průměrného důchodu. Jako dosud by tedy mohlo docházet k tomu, že reálná hodnota některých důchodů by podle vládní úpravy nebyla zachována.

Měli jsme ještě další pozměňovací návrhy, které se týkaly například důchodu za výsluhu let, zápočtových dob u studentů, ale tyto úpravy byly již přijaty buď garančním výborem nebo některými dalšími a jsou ve společné zprávě. Proto jsem zde tyto návrhy nepřednesl. Jinak to jsou všechny naše pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Daliboru Štamberovi a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Eva Fischerová. Ovšem až poté co paní Gerta Mazalová vystoupí s faktickou poznámkou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, mám skutečně technickou poznámku, pouze takový dotaz k úvodu pana kolegy Štambery. V úvodu hovořil o tom, že byli neprávem napadáni poslanci ČMUS za kupčení se svými hlasy, které by mohly rozhodnout o tom, jak dopadne tato forma zákona. Já jsem byla na setkání jihomoravských odborových svazů, kde byl zástupce tohoto poslaneckého klubu, který prohlásil, že poslanci CMUS budou hlasovat pro tento zákon pouze v případě, bude-li přijato minimálně 80 % jejich pozměňovacích návrhů. Chtěla jsem se tedy otázat, zda je to nějak taxativně vymezeno, o které návrhy, na nichž CMUS bude trvat jde, a které jsou nepodstatné. Je to možno nějak přednést?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni. Pokud vás to zajímá, určitě zástupci klubu CMUS vám tuto odpověď dají. Nyní prosím paní poslankyni Evu Fischerovou a připraví se pan poslanec Pavel Šafařík.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, bylo by jistě zajímavé oněch 80% znát, aby byly v protokolu, ale to jen na okraj. Ještě než se ujmu věcné stránky svého příspěvku do rozpravy, ráda bych komentovala extempore, které zde předvedl pan poslanec Štambera. Mně osobně vývoj těch záležitostí vůbec nepřekvapuje, neboť zpříznění duší pana místopředsedy Vlacha s panem poslancem Štamberou, případně s CMUS bych si dovolila osvětlit ukázkou z minulé schůze, kde na začátku pan předsedající místopředseda Vlach nekompromisně vyhnal dr. Vyvadila a neudělil mu slovo, neboť není předsedou klubu a nějaký čas poté nechal zcela s tichou duší hovořit za klub ČMUS pana poslance Štamberu.

Je to možno doložit ze stenografického záznamu. Tolik tedy k tomu zpříznění duší.

Nyní bych se dovolila věnovat stránce věcné. Dovolím si přednést pozměňovací návrhy, které se do jisté míry budou překrývat, do jisté míry ne, napnu tedy poněkud trpělivost jak Českomoravské unie středu, tak bohužel celé sněmovny, která k tomu přijde jako slepý k houslím.

Pozměňovací návrh číslo 1. Týká se § 5, odst. 1, písm. n). Navrhuji vypustit první část věty "po dobu, po kterou jim náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" a za slovo "zaměstnání" doplnit " nejdéle však při každém vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání po dobu jednoho roku". V současné době jsou uchazeči o zaměstnání účastni důchodového pojištění pouze po dobu, kdy pobírají hmotné zabezpečení. To je po dobu 6ti měsíců. Zhodnocení pouze této doby je nepřiměřeně tvrdé, zvláště pak pro zdravotně postižené občany, kteří velmi obtížně hledají zaměstnání a jejichž možnosti rekvalifikace jsou zcela omezené. Stejné potíže mají i občané starší, zvláště pak v oblastech s větší nezaměstnaností. Nepovažuji za únosné, aby občan, který je takto postižen bez vlastní viny, byl navíc postižen nízkým zápočtem doby pro důchod. V zemích Evropské unie je doba hmotného zabezpečení většinou delší, stejně tak jako doba započítávaná pro důchod. Jako příklad uvedu Itálii, kde se doba pro důchod započítává v délce až 3 roky. V případě přijetí návrhu bude nutné ošetřit, aby doba byla započtena pouze při novém vzetí do evidence, nejvýše pak v rozsahu jednoho roku, aby nedocházelo k sumaci.

Pozměňovací návrh číslo 2. Týká se § 16, odst. 4, písm. g). Navrhuji v návaznosti na změnu v textu v § 5, odst. 1, písm. n), t. j. řečeného pozměňovacího návrhu číslo 1, upravit text v § 16, písm. g) následovně: "Vedení v evidenci Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, nejdéle však při každém vzetí do evidence uchazečů o zaměstnání, doba 1 roku". Zdůvodnění je shodné s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh číslo 3. § 16, odst. 5 - navrhuji vypustit.

Zdůvodnění: Doba vylučovaná z úhrnu, převýší-li 1825 dnů, je uznána dobou náhradní pouze z poloviny. V celé řadě případů občan z vážných a zákonem uznaných důvodů není výdělečně činný a z těchto důvodů není účasten důchodového pojištění. Velmi častým důvodem je mezigenerační solidarita při péči o rodiče, nebo doba přípravy osoby se změněnou pracovní schopností na další pracovní uplatnění. Zákonem dané omezení je neúměrně tvrdé a negativně ovlivňuje výši důchodů těchto občanů. Při prodlouženém rodičovském příspěvku na 4 roky to také znamená, že žena, která má dvě děti, bude mít pro účely výpočtu důchodu za 3 roky nulový výdělek a bude výrazně poškozena. Tři roky z osmi let se nevylučují.

Pozměňovací návrh číslo 4. § 18, odst. 1. Navrhuji v první větě odstavce 1 vypustit slova "bezprostředně před rokem přiznání důchodu" a za slova: "30 kalendářních roků" doplnit text "pokud za ně bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění". Za tuto větu doplnit pak text další: "rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období kratší než 30 kalendářních roků, pokud tímto počtem let byla získána potřebná doba pojištění pro nárok na důchod podle tohoto zákona".

Zdůvodnění: zákonem navržený způsob zvyšování výdělků za rozhodné období 30 let bezprostředně před rokem přiznání důchodu by bylo porušením zásady rovných práv. Zákon v této úpravě umožňuje přiznat dvěma pojištěncům se stejným vyměřovacím základem a stejnou dobou pojištění důchody v odlišné výši v závislosti na tom, ve kterém období pojištěnec dobu pojištění získal. Je nutné dále vzít v úvahu, že někteří pojištěnci nemusí mít zaplaceno 30 let a také mají na důchod v plné výši právo, pokud mají ke dni nároku na důchod dobu pojištění 25 - 29 let nebo 15 let ve věku 65 let.

Pozměňovací návrh číslo 5 se týká § 29, písm. b). Navrhuji nahradit v písm. b(číslo 15 číslem 10 a za slova "aspoň 65 let věku" doplnit text "žena, též pokud získala dobu pojištění nejméně 20 let, jestliže dosáhla alespoň 60 let věku", dále slovo "nesplnil" nahradit slovem "nesplňují" Zdůvodnění: Navrhovaná doba pojištění u občanů, kteří nezískali 25 let důchodového pojištění, je k předpokládanému vzestupu nezaměstnanosti a k snížení ekonomické aktivity žen příliš dlouhá. Navrhuji proto její snížení v 65 letech na 10 let a hlavně u žen zachovat možnost odchodu do důchodu po 20 letech zaměstnání v 60 letech věku.

Pozměňovací návrh číslo 6. Navrhuji za § 31 vložit nový § 31), odst, 1 "pojištěnec má nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku také, jestliže mu chybí do dosažení důchodového věku nejvýše 5 roků za dále uvedených podmínek:

a) získal dobu pojištění nejméně 25 let,

b) byl veden nepřetržitě po dobu alespoň 730 kalendářních dnů v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo není schopen vykonávat zaměstnání ze zdravotních důchodů,

c) ke dni uplynutí doby uvedené pod písm. b), kdy byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo

d) ke dni, od kterého dle posudku okresní správy sociálního zabezpečení není schopen ze zdravotních důvodů vykonávat dosavadní zaměstnání."

Odstavec 2: Starobní důchod podle odst. 1 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 30 a 31.

Zdůvodnění: S uvažovaným pozdějším odchodem do důchodu je nutné občanům umožnit z přesně vymezených důvodů odchod do starobního důchodu alespoň 5 let před dosažením důchodového věku a to bez snížení procentní výměry důchodu za dobu ode dne přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku, s výjimkou krácení z důvodu nezapočtení odpracované doby. Toto by mělo být zákonem umožněno i při dlouhodobé nezaměstnanosti. V zemích EU je běžně z uvedených důvodů dřívější odchod do starobního důchodu možný. V návaznosti na poskytování starobního důchodu ze zdravotních důvodů pět roků před důchodovým věkem bude nezbytné novelizovat zákon č. 582/91 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění. Posudek o tom, zda občan ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat dosavadní zaměstnání, by měl na základě žádosti občana vydávat posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení, avšak ve spolupráci s odborným lékařem. V případě přijetí podaného pozměňovacího návrhu bude nutné, další paragrafy přečíslovat.

Pozměňovací návrh číslo 7. § 32, odst. 1. Navrhuji v odst. 1 vypustit poslední text "Pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. prosince 1995". Dále vypustit odstavce 2 a 3, odstavec 4 přečíslovat na odstavec číslo 2.

Zdůvodnění: V současné době považuji prodloužení věkové hranice pro nárok na důchod za nežádoucí a hlavně nikoliv nezbytné. Nutnost tohoto kroku bude aktuální snad za 6 až 8 let. Je nutné zvažovat zdravotní stav obyvatelstva a průměrnou dobu dožití. Zákonem doporučený krok postihne nejvíce fyzicky a psychicky vyčerpané ženy, které neměly ještě možnost využít výhod placené mateřské dovolené, a také občany, kteří po dlouhé roky pracují ve zdraví škodlivém a rizikovém prostředí.

Pozměňovací návrh č. 8. § 34 odst. 1: Navrhuji č. 1,5 nahradit č. 1,65.

Zdůvodnění: Výše procentní výměry starobního důchodu 1,5 % za každý rok doby pojištění neskýtá záruku základního důchodu nejméně ve výši 50% průměrné hrubé mzdy. Každý soudný občan, zvláště pak poslanec, by si měl uvědomit, že v současné době žít za 3500 korun, je více než obtížné. Jak naši starší spoluobčané velmi často říkávají, není to ani k životu, ani k smrti vzhledem k hodnotě pohřebného.

Pozměňovací návrh č. 9. Týká se § 45 odst. 2: Navrhuji č. 0,75 změnit na č. 0,83. Týká se částečného invalidního důchodu. Jde v podstatě o stejné zvýšení procentní výměry u částečného invalidního důchodu ve vztahu k procentní výměře důchodu starobního. V souvislosti s pozměňovacími návrhy č. 8 a 9 mně dovolte doplnit malé zdůvodnění a připomínku existence určitých mezinárodních dohod, které vládní návrh zákona zřejmě plně nerespektuje.

Úmluva mezinárodní organizace práce č. 102 o minimální normě sociálního zabezpečení a Úmluva č. 128 o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách Českou republiku zavazuje. Obsah Ú mluvy stanoví mj., že po 30 letech zaměstnání nebo pojištění má starobní důchod činit aspoň 45% předchozího hrubého výdělku. V případě invalidního nebo pozůstalostního důchodu aspoň 40% hrubého výdělku. Ten má dle informací Ministerstva práce a sociálních věcí činit v roce 1995 zhruba 7830 korun, z čehož 45% je 3524 korun, tedy méně, než vychází dle návrhu zákona. V případě invalidního důchodu je tato situace bezesporu ještě horší.

Pozměňovací návrh č. 10 se týká § 37. Bude-li přijat mnou navrhovaný § 31 a), navrhuji vypustit odst. 1 a odst. 3, v odst. 2 za textem "§ 30" vypustit slovo "nebo" a nahradit čárkou, vypustit čárku za § 31 a nahradit slovy "nebo 31 a)" a vypustit poslední část odstavce "ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odst. 1 písm. a) a b)" a vypustit číselné označení tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh č. 11. Týká se opět § 37, avšak jen v případě, nebude-li přijat pozměňovací návrh č. 6, kterým se vkládá nový § 31 a). Navrhuji vypustit odst. 1 a odst. 3, v odst. 2 poslední část "ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odst. 1 písm. a)"

Zdůvodnění. Považuji za nesprávné omezovat souběh pobírání důchodu s výdělečnou činností. Pojistné je a bylo vždycky pro občana odloženou spotřebou pro posléze vzniklou obtížnou situaci a nárok na důchod. Není zde tedy objektivního důvodu, aby pracující důchodce byl jakkoliv krácen.

Pozměňovací návrh č. 12. § 39 odst. 1 a). Číslo 80 navrhuji nahradit č. 66.

Pozměňovací návrh č. 13. Týká se § 44 odst. 1. Číslo 50 nahradit č. 33. Zdůvodnění k pozměňovacím návrhům č. 12 a č. 13: 80% ztráta pracovní schopnosti pro invalidní důchod a 50% ztráta pracovní schopnosti pro částečný invalidní důchod jsou kritéria velmi tvrdá, a to i v mezinárodním srovnání.

Prováděcí předpis, jak bylo poslanci požadováno, netvoří přílohu zákona. Odborná kritéria posuzování ztráty pracovní schopnosti nejsou dořešena. Podíl i pravomoc odborných lékařů v této oblasti nejsou momentem určujícím. Považuji před uzákoněním tak tvrdých kritérií za nutné, jako jsou navrhována, konfrontovat systém bodového hodnocení typu poškození s mezinárodními normami. Nelze nezdůraznit, že obrovská odpovědnost se přesouvá výhradně na exekutivu. Jde o velmi závaznou skutečnost, kterou posuzování invalidity i stupně invalidity bezesporu je.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP