Úterý 27. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi a ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestli se nehlásí nikdo, rozpravu uzavírám a dávám hlasovat o obou návrzích usnesení zvlášť.

První návrh:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci výstavby lanovky v Národní přírodní rezervaci Moravský kras-střed, sněmovní tisk 1659 A.

260. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 76 přítomných 35 pro, 22 proti, 11 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit usnesení v opačném smyslu. Návrh zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci výstavby lanovky v Národní přírodní rezervaci Moravský kras-střed, sněmovní tisk 1659 A.

261. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 78 přítomných 27 pro, 31 proti, 10 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Projednáme druhou odpověď na interpelaci. Návrh usneseni zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci prošetření postupu správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, týkajícího se výstavby osobní lanové dráhy mezi parkovištěm u Punkevních jeskyní a chatou u Macochy. Sněmovní tisk 1773 A.

Hlasování č. 262 na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 77 přítomných 53 pro, 5 proti, 7 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Tento návrh usnesení byl přijat.

Dále jsem se s pani poslankyní Buzkovou za pomoci prostředníka přece jen domluvil, že sněmovní tisk 1517 a 1517 A nebyl projednáván. Proto odpověď na interpelaci paní poslankyně Petry Buzkové ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu, sněmovní tisk 1517, a odpověď na tuto interpelaci, kterou dal František Benda, ministr životního prostředí, a je předložena jako sněmovní tisk 1517 A, dávám k projednání Poslanecké sněmovně vzhledem k tornu, že minulá schůze se usnesla přeložit tento bod na schůzi dnešní.

Paní poslankyně, prosím, pokládáte odpověď za uspokojivou?

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, přiznám se, že vzhledem k tomu, že tato interpelace je již velmi starého data, tak jsem již téměř pozapomněla to, že nebyla dosud projednána. Ale pokud si dobře vzpomínám, pan ministr mě v této interpelaci ujistil, že Ministerstvo životního prostředí nepočítá s tím, že provoz jeskyní či jeskyně samy by měly být privatizovány. Pan ministr mě ujistil, že se jedná především o privatizaci projektů souvisejících, které budou poskytovat turistické služby. Mohu říci, že jsem v zásadě s touto odpovědí spokojena. Tato odpověď sice předkládá další otázky, jako je například otázka systému automatické rezervace vstupenek apod., ale myslím si, že se najde prostor pro řešení těchto problémů jiným způsobem, takže s touto odpovědí souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Petre Buzkové. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu, sněmovní tisk 1517 A.

263. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Hlasováni skončilo. Z 83 přítomných bylo 65 pro, 1 proti, 2 se zdrzeli, 15 nehlasovalo.

Pan poslanec Josef Ullmann má náhradní kartu č. 12, pan poslanec Doubrava má náhradní kartu č. 11.

Další odpověď na interpelaci paní poslankyně Petry Buzkové předložil ministr životního prostředí František Benda. Interpelace se týkala soustavy Novomlýnských nádrží, sněmovní tisk 1729. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1729 A. Paní poslankyně nám vyloží, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já děkuji panu ministrovi za odpověď ve věci Novomlýnských nádrží a byla bych velmi ráda, kdyby pan ministr mohl ústně nebo písemnou formou specifikovat další kroky v této věci a zároveň výčet všech nákladů na péči o toto vodní dílo.

Plně si uvědomuji. ze soustava vodních děl ve všech aspektech je záležitosti neobyčejně složitou, doufám ale, že ministerstvo životního prostředí přijme koncepční plán na její řešení.

Domnívám se sice, že odpouštění nádrží problematiku nevyřeší, ale přesto si myslím, že i ministerstvo životního prostředí si uvědomuje závaznost problému, který začne řešit, a to zřejmě tak, že na něj bude mít dlouhodobý koncepční plán včetně rozpočtu v dohledné době a ze nebude toto řešení nadále odkládat, protože věřím, že ministerstvo životního prostředí velmi dobře chápe, nakolik nešťastné je další odkládání řešení tohoto problému.

Přestože odpověď na interpelaci pana ministra celou tuto záležitost neřeší, neřešilo by nic ani to, kdybych nesouhlasila s odpovědí, takže já s odpovědi budu souhlasit, ale prosím pana ministra, aby se v budoucnu velmi zasadil o to, aby tato otázka nebyla dále zbytečně odkládána a aby již opravdu začala být řešena.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Petře Buzkové. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně tento návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci soustavy Novomlýnských nádrží, sněmovní tisk 1729 A.

Odhlašuji vás, protože se ukázalo příliš mnoho těch, kteří nehlasovali. Prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení ve 164. hlasování. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 72 přítomných 66 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Předposlední odpověď pana ministra Františka Bendy se týká interpelace poslance Jiřího Drápely ve věci výběrového řízení v Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, sněmovní tisk 1598. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1598 A. Projednávání bylo přeloženo usnesením Poslanecké sněmovny z předchozí schůze na dnešní. Táži se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Nepovažuje.) potvrzujete tedy negativní odpověď.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám a dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci výběrového řízení v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, sněmovní tisk 1598 A.

Hlasováni č. 265. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

265. hlasování skončilo. Ze 72 přítomných bylo 30 pro, 20 proti, 13 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh usnesení nebyl přijat.

Opačný návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci výběrového řízení v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, sněmovní tisk 1598 A.

Hlasování č. 266. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

266. hlasování skončilo. Ze 73 přítomných bylo 28 pro, 22 proti, 12 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat. Odkládáme tuto odpověď jako nevyřešenou.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na interpelaci poslance Jana Kryčera ve věci poskytování dotací obcím na ozdravění ovzduší, sněmovní tisk 1752. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1752 A. Pane poslanče, považujete odpověď za uspokojivou? Pan poslanec si přeje vysvětlit své stanovisko. Má příležitost.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, já v této souvislosti vyslovuji uspokojení nad částí odpovědi na mou interpelaci, ale rád bych, aby pan ministr v souvislosti se svou odpovědí nechal prověřit, jak fungovala firma, která se nazývala AVEKO a která slibovala starostům obcí nejen zajištění projektu za jistou finanční částku, ale i to, že jim z Fondu životního prostředí bude vyplaceno to, co bylo přislíbeno původně prostřednictvím okresních úřadů všem starostům, to znamená dotace až do výše 25 tis. Kč. Ve své odpovědi pan ministr mi v podstatě sděluje, že žádosti dalších obcí, které na ministerstvo dojdou, nebudou uspokojeny a ze se uvazuje o tom, že původní slib dotace až do výše 25 tis. Kč - bude snížen.

Já se ptám, jak je možné, že obce, kde byla tato pražská firma vybrána (údajně v ni jsou bývali pracovníci Fondu životního prostředí; to nemám zatím prověřeno, ale rád bych se tím dále zabýval), aby projekt nejen vypracovala, ale aby jej také podala, byly už uspokojeny z Fondu životního prostředí příslušnou částkou. Je to velmi podivné a byl bych velmi rád, aby pan ministr tuto záležitost prověřil.

S ostatním obsahem odpovědi jsem spokojen.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Kryčerovi. Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Slovo má pan ministr.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane předsedo, dámy a pánové, předpokládám, že jeden z dotazů, konkrétně na tu firmu, by mohl zajímat i ostatní poslance, protože řada z vás má podobné zkušenosti. Proto bych rád odpověděl a vysvětlil to. Skutečně se objevuje celá řada firem, které vystupují tímto způsobem, nabízejí služby a slibují i efekt.

Já jsem se poté, co jsem to před rokem poprvé zjistil, zeptal, pokoušel jsem se i identifikovat ty firmy přes obchodní rejstřík. Zjistili jsme dokonce, že jsou to firmy falešné, které nemají ani živnostenské oprávnění, nejsou registrovány v obchodním rejstříku, některé z nich. Když jsme se tímto obšírně zabývali, informoval jsem všechny okresní úřady svým osobním dopisem, ve kterém jsem jim sdělil, že se objevují takovéto aktivity, aby upozornily pány starosty, že jsou to aktivity, které nemají vůbec žádnou podporu a souvislost s mým resortem, že jsou to aktivity přinejmenším podezřelé až nezákonné, a aby kdykoli se s nimi setkají, buď pomohli identifikovat ty firmy a potom i zakročit anebo aby na ně nereflektovali. Čili chtěl jsem vás ujistit, že sleduji tuto situaci velmi velmi pečlivě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Bendovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a předpokládám, že pan poslanec Kryčer nemění nic na svém kladném stanovisku. Dávám tedy hlasovat o návrhu tohoto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jana Kryčera ve věci poskytování dotací obcím na ozdravění ovzduší, sněmovní tisk 1752.

267. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 75 přítomných bylo 61 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování a 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s odpověďmi, které dal poslancům na interpelace pan ministr životního prostředí František Benda.

Já teď chci, vážené kolegyně a kolegové, vysvětlit jedno nedorozumění. Pracovníci Kanceláře roztřídili odpovědi na interpelace, které dal poslancům pan ministr Luděk Rubáš, do dvou složek ajá po projednání první z nich jsem souhlasil s tím, že pan ministr Rubáš se odebral ze schůze za svými povinnostmi. Teď zjišťuji, že je tady druhá složka a v ní jsou odpovědi na interpelace těchto přítomných poslanců: především paní poslankyně Gerty Mazalové, to je interpelace ve věci nesouhlasu se zavedením taxy 55 Kč za nemocniční lůžko. Nebyla projednávána. Ptám se paní poslankyně, zda souhlasí, abychom tuto odpověď projednali bez přítomnosti pana ministra. Stejnou otázku budu za chvíli klást panu poslanci Seiferovi, pokud je přítomen. Taxa 55 korun za lůžko je projednána? Zcela jistě?

Poslankyně Gerta Mazalová: Projednávali jsme to a vyslovila jsem souhlas, protože mne tam pan ministr pouze informoval o tom, že se zatím prakticky nic neděje.

Předseda PSP Milan Uhde: Dobře, musím vaše vysvětlení přijmout. Pan poslanec Seifer tady není. Ale je tady pan poslanec Skočovský a já se táži, zda bude souhlasit s tím, aby se bez přítomnosti pana ministra projednala odpověď na interpelaci ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v Ústavu sociální péče Hrabyně, sněmovní tisk 1671. Pan poslanec souhlasí. Odpověď je předložena ve sněmovním tisku 1671 A. Projednávání bylo přeloženo usnesením Poslanecké sněmovny z předchozí schůze na dnešní. Považujete, pane poslanče. odpověď za uspokojivou? Vidím, že ano. Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v Ústavu sociální péče Hrabyně, uvedenou v tisku 1671 A.

268. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 73 přítomných bylo 52 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování, 19 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Další adresáti odpovědí pana ministra Rubáše tu nejsou, není tu ani pan poslanec Vik, ani pan poslanec Seifer ani pan poslanec Josef Ježek.

Pak bych rád, vážené kolegyně a vážení kolegové, abyste rozhodli, jak naložíme s dalšími čtyřmi posledními složkami odpovědí na interpelace. Jde o složky se jmény předsedy vlády Václava Klause a ministra zahraničních věcí Jozefa Zielience. Oba jsou omluveni, oba jsou na zahraničních cestách. Já se táži, zda je možné vzít jednu odpověď za druhou a zeptat se přítomných poslanců, zda souhlasí s projednáním. Domnívám se, že bychom to udělat mohli. Jestli není námitek, pokusím se zeptat například pana poslance Tomáše Štěrby, ale on tady není, takže se ho zeptat nemohu. Další dotaz bych adresoval panu poslanci Jaroslavu Vlčkovi - rovněž tady není. Pan poslanec Vyvadil, další adresát odpovědi, tady není, ale je tady paní poslankyně Eva Fischerová. Dostalo se jí odpovědi od Václava Klause, předsedy vlády, na interpelaci ve věci privatizace nemocnice v Ústí n/Orlicí. Je to projednáno, tím lépe.

Pan poslanec Jaroslav Broulík tu má odpověď na svou interpelaci ve věci usnesení vlády České republiky č. 244 ze dne 26. dubna 1995. sněmovní tisk 1733. Odpověď je ve sněmovním tisku 1733 A. Táži se, zda pan poslanec souhlasí s projednáním odpovědi bez přítomnosti předsedy vlády a zda má kladný nebo záporný vztah k odpovědi?

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedo, dámy a pánové, ve svém vystoupení bych chtěl reagovat na odpověď pana premiéra na moji interpelaci. Chci poděkovat zástupcům ministerstva průmyslu, kteří zajistili moji návštěvu v uranovém revíru ve Stráži pod Ralskem. Tam jsem se osobně přesvědčil o současné situaci v hlubinném dole i v závodě chemické těžby. Přístup ministerstva průmyslu a obchodu, které připravovalo podklady pro odpověď pana premiéra, splnil mé představy, jak by měly jednat orgány exekutivy ve věci interpelace poslanců.

Chtěl bych se ale obrátit na kolegy poslance, kteří se zabývají problémy v ekologické oblasti. Myslím, že sanace dolu chemické těžby ve Stráži bude jednou z nejnákladnějších ekologických zátěží, které bude muset na své náklady řešit v budoucnu Česká republika. Jedná se o komplex vzájemně se ovlivňujících problémů. které nelze přehlédnout. Milióny tun kyseliny sírové, které jsou pod zemí v loužících polích natlačeny, jsou škodlivým prvkem v přírodním prostředí. Loužící roztok nelze v podzemí nekontrolovaně ponechat, protože je v něm rozpuštěno značné množství různých solí a zejména je zde vysoký obsah těžkých kovů. Tato oblast loužících polí se nachází pod zásobami pitné vody. a proto je tam nebezpečí kontaminace, včetně budoucího zatížení zdrojů vody pro prahu. Musí se ekologicky zneškodnit, a to je problém, který bude stát ještě miliardy korun, které budou chybět jinde.

Pro informaci sněmovny si dovolím připomenout, že se jedná o 584 ha odkališť s bezmála 50 milióny kubíků kontaminovaného materiálu. To je současně podle orientačních odhadů na jejich sanaci 5 mld. korun. Uran se vyhledával a někde těžil na 202 lokalitách, kde je evidováno 3.400 objektů.

50 mil. kubíků hlušiny zůstalo na odvalech s různou mírou obsahu radionuklidu. Z důlních děl opuštěných uranových dolů vytéká nebo jsou čerpány statistice kubíků metrů důlní vody, která má různé obsahy škodlivin a kterou je nutné následně čistit a upravovat. Proto si myslím, že problém pozůstatku po uranové těžbě si dnes zaslouží značnou pozornost, protože uran se vyhledává na většině území naší republiky. Proto stojí za úvahu ještě intenzivněji hledat a využívat nejnovější poznatky z oblasti sanací těžeb po uranové těžbě. Lze je získat ve vyspělých státech, např. Francii, kde likvidace uranových dolů již proběhla nebo končí. Jsem přesvědčen, že právě zde existují ještě značné rezervy, zejména z pohledu minimalizace budoucích nákladů na čištění důlních vod a nakládání s haldami, které budou pravděpodobně trvalou ekologickou zátěží v území postiženém těžbou uranu. Dle zjištěni byl technický plán likvidace hlubinného dolu Hamr připraven na velice solidní úrovni. S odpovědí pana premiéra souhlasím a děkuji za ni.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Broulíkovi a otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci usnesení vlády České republiky č. 244 ze dne 26. dubna 1995, sněmovní tisk 1733 A.

269. hlasování na této schůzi. Je nás v tuto chvíli málo, odhlašuji vás. Prosím, abyste se nově zaregistrovali, a pokusíme se napravit tuto situaci. Neprojednaných odpovědí je opravdu minimum a já se domnívám, že by byla velká škoda, kdybychom slibně začatý den nedotáhli do konce. Prosím, kdo není zaregistrován, aby tak učinil, abychom věděli, kolik kolegyň a kolegů musíme přivolat. Prosím zvláště předsedy klubů, pokud jsou přítomni, aby se pokusili získat členy svého klubu pro účast na zbytku dnešního jednání.

Je nás 69, jsme usnášení schopni a budeme hlasovat.

269. hlasování o návrhu usnesení, které jsem právě před chvílí přečetl.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Pan poslanec Broulík souhlasí s odpovědí a hlasujeme o tomto souhlasném stanovisku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 75 přítomných bylo 63 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Jan Jegla dostal od pana premiéra Klause odpověď na svou interpelaci ve věci restitucí majetku občanů chorvatské národnosti, sněmovní tisk 1749, odpověď ve sněmovním tisku 1749 A. Souhlasí pan poslanec Jan Jegla, aby se odpověď projednala bez přítomnosti premiéra, a jaká je vaše odpověď, pane poslanče? Souhlasná. Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím a předkládám toto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Jegly ve věci restitucí majetku občanů chorvatské národnosti, sněmovní tisk 1749 A.

270. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 74 přítomných bylo 60 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 14 poslankyň a poslanců nehlasovalo. Usnesení bylo přijato.

Já vám děkuji a ptám se pana poslance Jiřího Macháčka, zda souhlasí, aby odpověď předsedy vlády Václava Klause na jeho interpelaci ve věci výpočtu a vyplácení důchodů občanům České republiky, jejichž zaměstnavatel měl před rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky sídlo na území Slovenské republiky, sněmovní tisk 1750, byla projednána bez přítomnosti premiéra Klause. Odpověď je předložena jako sněmovní tisk 1750 A. Jestli pan poslanec souhlasí s projednáváním, prosil bych ho, aby se vyjádřil, jak hodnotí odpověď.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Úřad vlády zafungoval, věc je vybavená a s odpovědí souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec souhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Macháčka ve věci výpočtu a vyplácení důchodů občanům České republiky, jejichž zaměstnavatel měl před rozdělením ČSFR sídlo na území Slovenské republiky. Sněmovní tisk 1750 A.

271. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 78 přítomných bylo 62 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 12 poslanců a poslankyň nehlasovalo.

Pan poslanec Jozef Wagner není přítomen, rovněž tu nevidím pana poslance Petra Kavana, nevidím tu pana poslance Jiřího Vyvadila a nevidím tu bohužel ani poslance Vratislava Votavu, který leště před chvílí seděl na svém místě. Jestli je přítomen v předsálí, prosím ho, aby se dostavil a umožnil úvahu o projednání odpovědi, které se mu dostalo od premiéra.

Jinak byly vyčerpány všechny odpovědi premiéra Václava Klause, které udělil poslancům. Vidím tu poslance Tomáše Štěrbu a ptám se ho. zda souhlasí, aby se bez přítomnosti premiéra Václava Klause projednávala jeho odpověď na interpelaci pana poslance ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu, sněmovní tisk 1520, odpověď předložena jako sněmovní tisk 1520 A. Projednávání z předchozí schůze přeloženo usnesením plenárního zasedání na schůzi dnešní. Souhlasíte, pane poslance, a jaký je váš vztah k odpovědi? Souhlasíte i s odpovědí? (Poslanec souhlasí.) Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, proto rozpravu uzavírám a navrhuji toto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu, sněmovní tisk 1520.

272. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložené usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 78 přítomných 53 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 23 nehlasovalo.

Budeme muset ověřit opět přítomnost. Pana poslance Vratislava Votavu tu nevidím, budeme se tedy věnovat prohlídce odpovědi, které poskytl pan ministr Josef Zieleniec. Pan poslanec Zdeněk Trojan není, je omluven, je na zasedání Meziparlamentní unie.

Zato je přítomen pan poslanec Jiří Šoler. Pan ministr Zieleniec mu odpověděl na jeho interpelaci ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků ČR vyplývajících z nešíření jaderných zbraní, tisk 1501, odpověď sněmovní tisk 1501 A. Projednávání bylo přeloženo na dnešní schůzi. Pane poslance, jaký je vztah k odpovědi?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP