Úterý 27. června 1995

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení pán ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, jednou nejcennějších přírodních lokalit, které se u nás vyskytují, jsou národní parky. Tyto národní parky by měly sloužit jako místa kde přetrvává pokud možno nezkažená příroda, kde živo přírody není rušen necitlivými zásahy a kde rekreace lidí je omezena do té míry, aby nedocházelo k čitelnému narušen těchto oblastí.

Bohužel poslední dobou sledujeme, že místo snahy o harmonické soužití s přírodou se u nás mnohé oblasti mění ze zachovalých přírodních regionů v umělé naprosto komerční disneylandy. Takový případ můžeme vidět v moravských jeskyních, můžeme ho vidět na Novobystřicku a bohužel mám signály, že se má pak přistupovat podobně i ke Krkonošskému národnímu parku.

Když jsem jako mladší jezdil do Tater, vím, že jsme byli velice znepokojeni, když v takových lokalitách, jako je Teryho (??) chata, přistávaly vrtulníky, například s úderníky ze Žiaru nad Hronom, zatím co v případě, kdy došlo k těžkému úrazu, mnozí naši kamarádi zemřeli prostě proto, že nebylo možno zajistit vrtulník pro lékařskou péči. Od těch dob jsem na podobný provoz na horách značně citlivý. Proto mám velice nedobrý pocit z toho, že jsem jako, předpokládám, většina z vás dostal dopis od ředitele horského hotelu Hrornovka, Špindlerův mlýn, pana Alexandra Bílka, kde jsem se dověděl: "Dle přání vám zajistíme vše - od vyhlídkového letu vrtulníkem, lehkým letadlem až po projížďku na koni." Nic proti projížďce na koni. Z dob mého mládí vím, že horský koník patříval k nedílným součástem krkonošského života. Domnívám se však, že pořádat vyhlídkové lety vrtulníkem, či lehkým letadlem nad národním parkem je hrubé barbarství. Samozřejmě chápu, že při ošetřování lesa, při řešeni nějakých zdravotních problémů, při jiných podobných akcích, je možno použít letoun nebo podobnou techniku. Domnívám se ale, že rušit tisíce návštěvníků hor, rušit místní zvěř, rušit přírodu pro potěšení několika lidí, kteří konají vyhlídkový let, je barbarství.

V době komunistického režimu bylo v Krkonoších několik regionů, kupodivu na mapách zvaných oblast ticha, které sloužily jako speciální lovecké oblasti hlavně pro prominenty. Uvedu například oblast Lánova nebo Lví Důl. Byl bych velice nerad, kdyby podobné výsady měli prominenti i dnes. Zvláště špatně se cítím, když vidím, že za jednoho z těch prominentů bych měl být pokládán i já.

Na té pozvánce je několik dalších zajímavých sdělení. Cituji: " Dále budou následovat módní přehlídky, ukázky terénních aut, kouzla a magie, lehký erotický program a mnoho dalšího. Vrcholem večera vás oslní velkolepý ohňostroj." Nepokládám erotické programy či podobné věci za způsob soužití člověka s přírodou. Chápu, že takové akce je možno podporovat decentně a nerušit ostatní návštěvníky hor. Mezi podobné akce nemohu počítat velkolepý ohňostroj.

Chci se zeptat pana ministra, kdo takovéto akce povolil a zda se domnívá, že jsou v souladu se statutem národního parku Krkonoše. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Šolerovi. Zvu k řečništi pana poslance Vratislava Votavu, připraví se pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Václava Klause ve věci návštěvy tchajwanského premiéra Lien Chana (??) v České republice a důsledků, které by tato návštěva mohla mít na zhoršení našich vztahů s Čínskou lidovou republikou.

Vážený pane premiére, v uplynulých dnech navštívil Českou republiku tchajwanský premiér Lien Chan. Stalo se tak na základě pozvání Univerzity Karlovy. Jednalo se tedy o neoficiální cestu, jejímž účelem byla přednáška tchajwanského premiéra o demokratizaci vysokého školství na Tchajwanu. Došlo ovšem i k tornu, že tchajwanský premiér byl přijat i nejvyššími státními činiteli České republiky, tedy premiérem a prezidentem republiky, čímž byl neoficiální ráz jeho cesty poněkud zpochybněn.

Nechci se zde dotýkat otázky, zdali se máme od Tchajwanu učit demokracii, ať již jde o vysoké školství nebo o cokoliv jiného. Ve světě má spíše Tchajwan pověst autoritativního režimu, který neoprávněně užívá názvu "Čínská republika" a není z těchto důvodů uznáván mezinárodní, společenstvím. Jde mi však o něco jiného. Jde o neblahé důsledky, které tato návštěva by mohla mít pro další vývoj vzájemných, zejména ekonomických vztahů České republiky a Čínské lidové republiky.

Ať již máme jakýkoliv názor na režim, který existuje v ČLR a na jeho perspektivy, nepochybně se shodneme v tom, že ČLR dnes představuje nejen nejlidnatější zemi světa, ve které žije čtvrtina lidstva, ale i jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících zemí světa, která z tohoto důvodu láká pozornost zahraničních investorů, např. z USA. z Japonska, zemí Evropské unie apod.

Domnívám se, že z těchto důvodů není zrovna vhodné, aby Česká republika narušovala ekonomické vztahy s Čínou, které s výjimkou období šedesátých a sedmdesátých let, kdy došlo ke známé sovětsko-čínské roztržce a k tzv. kampani proti maoismu, byly vždy dobré a úspěšně.

Rád bych se proto v této souvislosti obrátil na vás, pane premiére, s následujícími otázkami.

Za prvé, jaký je v současné době objem našeho obchodu s ČLR a co je vše v sázce v případě tzv. ochlazení česko-čínských ekonomických vztahů.

Za druhé, může rozvoj ekonomických vztahů s Tchajwanem, který pan premiér i pan prezident ve svých vystoupeních po návštěvě tchajwanského premiéra tolik vyzdvihovali, nahradit ekonomické ztráty, které by zhoršení vztahů s ČLR přineslo. a z jakého procenta je může nahradit?

Konečně bych se chtěl zeptat, jakým způsobem je vláda a vy, pane premiére, vysvětlíte dělníkům a zaměstnancům našich průmyslových podniků, které vyvážejí své výrobky do Číny, jestliže dojde k nějakým ekonomickým komplikacím v česko-čínských vztazích a tyto podniky tím budou postiženy.

Zároveň se vnucuje jiná otázka, obecnější. Týká se tématu, které je velmi často projednáváno a velmi často se o něm píše, a sice je to problém koordinace české zahraniční politiky. V této souvislosti bych se chtěl zeptat, pane premiére, zdali je na úrovni vlády nebo na úrovni koaličního grémia pro zahraniční politiku, ustaveného na podzim roku 1993, projednáváno přijímání návštěv ze zahraničí včetně tzv. neoficiálních soukromých cest, zdali je to na úrovni vlády, na úrovni koaličního grémia pro zahraniční politiku projednáváno, schvalováno nebo zdali je zde ponecháván - abych tak řekl prostor tržní živelnosti, protože je dostatečně známé, že komplikace, které se vytvořily v souvislosti s návštěvou tchajwanského premiéra, nejsou od listopadu 1989 prvním případem. Byly problémy s návštěvou tibetského dalajlámy, které vytvořily situaci velmi podobnou dnešní. Jsou známy i problémy s dalšími návštěvami. Dlužno připomenout např. generála Pinocheta, který je pro část naší pravice tolik obdivovaným tržním reformátorem a pravděpodobně z těchto důvodů byl u nás sotva před rokem velice vítaným hostem.

Rád bych tedy věděl, jakým způsobem vláda projednává tyto návštěvy a jaké vyvozuje důsledky z podobných faux pas problémů a komplikací, které v české zahraniční politice, jak se zdá, vznikají v souvislosti s různými tzv. neoficiálními soukromými cestami různých problematických politických osobností pravděpodobně dnes a denně.

Zároveň bych se chtěl obrátit s ústní interpelací na ministra zahraničních věcí pana Josefa Zieleniece ve věci jeho hodnocení Sudetoněmeckých dnů a vystoupení představitelů bavorské a spolkové vlády v souvislosti s těmito událostmi.

Vážený pane ministře, jako již každoročně se stalo nechvalnou tradicí, že zhruba na počátku měsíce června jsou konány tzv. Sudetoněmecké dny, pořádané sudetoněmeckým landsmanschaftem a jemu příbuznými organizacemi. Zpravidla vždy a v posledních letech obzvlášť v důsledku vstřícné politiky naší vlády vůči požadavkům Sudeťáků, dochází k pronášení velmi militantních, velmi konfrontačních projevů na adresu České republiky, které jsou většinou plné výhrůžek, nátlaků a ultimát.

V odpovědi na interpelaci, kterou jsem dával naposled o česko-německých vztazích, hovoříte o tom, že by bylo šílenstvím pro oba státy, tedy pro Českou republiku a SRN, nechat to dále bublat. Ano. Při slavnostech Sudetoněmeckých dnů opravdu bublá šílenství. Je jen projevem neschopnosti naší vlády, že toto dopustí, že žádným výrazným způsobem proti výrokům jak představitelů sudetoněmeckého landsmanschaftu, tak i představitelů bavorské a spolkové vlády, kteří se zpravidla těchto slavností účastní, nepodá žádný protest, není schopna nijak argumentačně čelit tomu, co se při této příležitosti objevuje.

Rád bych se vás zeptal, vážený pane ministře, zdali se ve světle letošních Sudetoněmeckých dnů, ve světle vystoupení představitelů bavorské a spolkové vlády, které byly s nimi spjaty, domníváte, že je opravdu správná vaše představa o smíření, zejména se sudetskými Němci, tím způsobem, že dojde pouze k jakémusi morálnímu vyrovnání, k jakémusi morálnímu smíření a ze sudeťácká lobby v SRN z podobných výzev morálnímu usmíření nebude vyvozovat žádné politické a právní důsledky. Vždy tomu bylo právě naopak. Stačí jenom připomenout smutně proslulou omluvu prezidenta republiky Václava Havla sudetským Němcům, která nynější kolotoč, nynější eskalaci sudeťáckých požadavků, rozpoutala. Na základě čeho se tedy domníváte, že by iniciativy, které pravděpodobně připravujete, nerozpoutaly opět podobnou eskalaci požadavku, nejen morálního, ale i vysloveně politického a právního charakteru.

Pokud jsem se ptal, ptal jsem se v jedné interpelaci pana premiéra Václava Klause, zdali je připravován jakýsi balík vstřícných opatření, který bývá většinou spojován s vaším jménem, dozvěděl jsem se dokonce, že v německém tisku se hovoří o tzv. Zieleniecově plánu na zlepšení česko-německých vztahů. Pan premiér Klaus popřel, že by podobný balík vstřícných opatření byl připravován a zároveň popřel, že by ve vládnoucí ODS byly v této otázce nějaké rozpory. Rád bych znal proto vaše stanovisko k tomuto problému.

Připravujete tedy něco bez vědomí pana premiéra, bez vědomí vlády, vy sám? Konečně bych rád ještě navázal na interpelaci, ve které jsem vás vyzýval, abyste této sněmovně alespoň prostřednictvím poslaneckých klubů dal k dispozici stanoviska k česko-německým vztahům, která byla během tohoto roku přijata parlamentními stranami v SRN. Především Sociálně demokratickou stranou Německa, Stranou zelených a Stranou demokratického socialismu. Pokud je mi známo, nic podobného jste neučinil, takže vás opětovně vyzývám a žádám, abyste tato stanoviska k česko-německým vztahům stran německé parlamentní opozice poslaneckým klubům této sněmovny dal.

Děkuji vám předem. Tentokrát se též domnívám, že za úplnější a jednoznačnější odpověď na přednesené otázky. Vám všem děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Slovo má pan poslanec Čestmír Hofhanzl. Připraví se pan poslanec Stanislav Gross s interpelací na ministra Jana Stráského.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, páni ministři, vážení kolegové, kolegyně, chci předložit interpelaci panu předsedovi vlády Václavu Klausovi ohledně transformace lesního hospodářství. Je mi líto, že pan premiér není přítomen, ale domnívám se, že čas se navršil.

Vážený pane premiére, před dvěma měsíci jsem vám, ministrům Luxovi, Skalickému a Bělehrádkovi v dobré víře poslal dopis, ve kterém jsem se pokusil vás i pány ministry upozornit na chyby a nezdravé jevy v transformaci lesního hospodářství. Chyby, které budou mít neblahé důsledky na stav lesa, poškodí stát, postihnou občany a zodpovědná za ně bude tato vláda.

Od podzimu roku 1990 jsem měl možnost, jako poslanec ČNR, sledovat reformu lesního hospodářství. Mohl jsem posoudit principy, na nichž byla založena a důvěrně poznat motivace lidi, kteří ji uskutečňovali. Proto jsem vám, pane premiére, napsal.

Jsem již dost starý muž, abych věděl, že chyby se mají opravovat a zneužiti trestat. Pane premiére, v odpovědi na má upozornění byly polopravdy nebo zjevné nepravdy.

Je skutečností, že reformou došlo k částečné deetatizaci, která ukončila státní monopol vlastnictví a hospodaření ve všech lesích státem. Je to ale jenom kus pravdy, neboť transformace vytvořila monopolní prostředí, výhodné pro dodavatelské firmy a obchodníky se dřevem v lesních akciových společnostech a zastřešujících fondech. Je jen polopravda, že, cituji: všechny z transformace vzešlé subjekty jsou ekonomicky stabilní a životaschopné, konec citátu. Parazit na bohatém živném prostředí je také stabilní a životaschopný, ale jen do té doby, než stráví svého hostitele. Pak zahynou spolu.

Vůbec není pravda, že zajišťují, cituji: výrazné zlepšování stavu lesa, konec citátu. Kůrovcová kalamita, která vygradovala po roce 1992, je též částečným plodem uskutečněné transformace a zakládá do budoucna její pokračování.

V odpovědi píšete, cituji: předloženým návrhem zákona o lesích vláda nepochybně uskutečňuje potřebné kroky k vytvoření podnikatelského prostředí, které bude upřednostňovat zodpovědné hospodaření s lesem, konec citátu. Vůbec to není pravda.

Zákon je nesystémový a jeho hlavním účelem je dokončit realizovanou transformaci.

Píšete, cituji: není důvod k přeměně státního podniku Lesy České republiky v rozpočtovou organizaci, jejíž hospodaření by bylo kapitolou státního rozpočtu kontrolováno parlamentem, konec citátu.

Zcela naopak se domnívám, že hospodaření Státních lesů musí být kontrolováno parlamentem. Zde máme jakousi záruku, že v parlamentu nebo v jeho výboru se vždy najde někdo, kdo si najde podklady o skutečném hospodaření a obratu finančních prostředků ve Státních lesích České republiky.

V současné době je hospodaření Státních lesů České republiky zcela neprůhledné. V demokratických zemích je zásadně rozpočet státních lesů předkládán parlamentu a jím schvalován. Parlament nechce v lesích hospodařit, ani řídit hospodaření státních lesů. Je kontrolní záklopkou proti zneužívání, zvláště v této přechodné době.

V příloze odpovědi mi, pane premiére, vytýkáte, že moje interpelace je založena jako celek i v jednotlivostech na nesprávných a nepřesných tvrzeních. Jestli je něco nepřesné a v mnohém zcela nepravdivé, jsou to odpovědi, které vám napsali vaši úředníci na má upozornění o stavu lesního hospodářství.

Nyní k bodu 1 přílohy. Jako ekonom jste jistě seznámen s tím, jaká kouzla lze s čísly páchat. Píšete, že stav personálu Státních lesů České republiky je 2.500 osob, tj. 1,7 pracovníka na 1.000 hektarů lesa a průměrná velikost revíru je 1.500 hektarů a ne 1.600 až 3.000 hektarů, jak jsem uváděl já.

Ve vašich číslech jsou smíchány dohromady hrušky s jablky, ale i hřebíky a smetí ze dvora. Původně byla velikost revíru na revírníka místy ještě větší než 3.000 hektarů, až neudržitelnost takového stavu vedla ke snižování výměry a nyní je nižší.

K bodu 2 přílohy. Prodej dřeva se neděje odhadem jako u lesa k vytěžení, ale prodejem přesně změřených jednotlivě evidovaných a podle podrobného smluvního ceníku zatříděných kmenů nebo výřezů. Konec citátu.

Napsal jsem slovo "často", že se tak děje. Samozřejmě, že se tak dělo.

Ve všech slušných lesnických zemích se dřevo prodává na odvozním místě nebo na dřevoskladech, kde dojde k vytřídění sortimentu. Transformace převedla dřevosklady do rukou akciových společností a zde se dělají zisky. Ano, les se přesně zaměřuje podle smluvního ceníku, ale často to dělají pracovníci akciových společností, které dřevo kupují a státní revírník provádí namátkovou kontrolu. I když to bude dělat poctivě, nemá při tomto systému šanci všechno postihnout. Lepší prostředí pro korupci, než tento způsob, nebylo možno vymyslet.

Nyní k bodu 3 přílohy. Rozdělení movitého a nemovitého majetku státních lesních závodů mezi akciové společnosti a státní lesy. Odhad majetku převedeného kupónovou privatizací na lesní akciové společnosti se udával sumou zhruba 7,5 mld. Kč. Jako důkaz rovnoměrného rozdělení majetku uvádíte, že Státní lesy České republiky mají 10 mld. Kč kmenového jmění. Čísla jsou krásná věc. Zvláště celková, bez přesného rozlišení, k čemu co patři. Těch 7,5 mld. byl majetek, který vydělává; dřevosklady, lesní školky, mechanizační dílny, stroje, budovy apod. Majetek Státních lesů České republiky je tvořen v převážné míře cestami, hrazením bystřin, hájenkami apod. Když se ti pánové snaží dělat hlupáka ze mne, mají možnost. Nemám přímo páku, jak je vyhodit. Vám se divím, pane premiére.

Podstatu kupónové privatizace jsem pochopil. Lesní závody zásadně neměly být privatizovány kupónovou metodou. Nikde lépe nemohlo být privatizováno přímým vlastníkům, než privatizací státních lesních závodů a dát tak vznik malému a střednímu podnikatelskému stavu v tomto oboru. Přes všechna varování a odpor se prosadila transformace na lesní akciové společnosti kupónovou metodou, která dala monopolní převahu uživatelům a obchodníkům se dřevem nad vlastníky lesa, a to i státního. Vše u majetku, který má hospodářský cyklus v řádu sta let, minimální výnosovost a mimořádný celospolečenský význam.

K bodu 4 přílohy tvrdíte, že, cituji: vydávání lesů původním vlastníkům se děje podle platných právních norem, a dále cituji, musíte se ohradit proti mému tvrzení, že lesy jsou vraceny bez příslušného vybavení a nemovitostí. Konec citátu. Samozřejmě, že jsou to polopravdy.

Metodický pokyn státních lesů České Republiky, čj. 589/93 - 540 ze dne 6. 8. 1993 dezinterpretuje zákon tak, aby restituent dostal co nejmenší náhradu.

Exemplární raritou je hodnocení bonit lesních porostů podle jakési studie soukromé společnosti PIRUS, s.r.o., sídlící v Davli nad Vltavou, na hospodářství místních kanalizací. Podle této studie v posledních desetiletích lesní dřeviny rostou mnohonásobně lépe. Podle ní se dělaly i odhady náhrad nevýhodné pro restituenty.

Současně se udává 60% poškození lesních porostů, jejich ohrožení a v exponovaných oblastech i jejich zánik, neseriózní zneužití v dohodě s vysokými státními úředníky. Argumentace cituji: "Podobným sociálně ekonomickým vývojem v okolních zemích Evropského společenství, spočívajícím v zániku zemědělských usedlostí a vznikem volné pracovní síly, která vede ke vzniku podnikatelských subjektů specializovaných na smluvní dodávky lesnických prací" - konec citátu - je zase jen polopravda a o něčem jiném.

Úkolem a povinností těch, kteří politicky i odborně prováděli reformu lesního odvětví, měla být obnova vlastnických vztahů k lesnímu majetku. Vytvoření přímého zodpovědného vlastnického poměru a prostředí, které by dlouhodobě takový vztah stabilizovalo. Stal se téměř opak.

Bod 5 přílohy. Píšete: " Daňoví poplatníci dotují podnikatelské subjekty žijící z lesa a v budoucnu to bude dvojnásob, je mimo realitu." Dále cituji: "Lesy české republiky a podnikatelské subjekty zabezpečující práce pro Státní lesy České republiky odvedly v roce 1994 nejméně 1,4 mld. Kč na daních." V roce 1990 duchovní otec lesnické transformace Ing. Zdeněk Domes, nynější ekonomický ředitel Státních lesů České republiky, tvrdil, že prosadí-li se jeho reforma, bude roční zisk Státních lesů 4 miliardy Kč do státního rozpočtu. Skutečností je, že 4 roky se neobnovují a nestaví v potřebné míře lesní cesty, nehradí bystřiny a nevykonávají se některé práce důležité pro budoucnost lesa. Ve stejné době lesní akciové společnosti a podnikatelé v obchodě se dřevem vykazují enormní zisky a chlubí se tím. Stejně je jisté, že budou své zisky vkládat spíše do odvětví, která jim zaručí větší obrat kapitálu než les.

Státní lesy též dostávají dotace státu a práce jim vykonávají lesní akciové společnosti a podnikatelé. Samozřejmě, že z podstaty státního lesa i z dotací jsou přelévány zisky těmto podnikatelským subjektům.

Nyní k bodu 6 a 7 přílohy. Píšete, že mé tvrzení "o úloze investičních fondů České asociace podnikatelů v lesním hospodářství a lesnicky orientované Forestbanky je spekulativní". Dále cituji - "Společnost má nástroje zajišťující ochranu proti vytváření monopolů i v lesním hospodářství". Vím, pane předsedo vlády, co je spekulace. Jsem exaktně vzdělán a moje máma mne vychovala k poctivému a přímému jednání. Jestli to, co zde nyní řeknu, není faktické ovládnutí českého lesního hospodářství skupinou osob a podnikatelských subjektů, nerozumím tomu.

Předsedou poradního sboru pro lesní hospodářství, náměstka ministra zemědělství Ing. Pavla Rybníčka, je Ing. Mičánek, prezident české asociace podnikatelů v lesním hospodářství, zakladatel Forestfondů, Forestbank, původní tvůrce a hlava reformní skupiny vytvořené v zimě 1990. Členy této skupiny byli náměstek Pavel Rybníček, ředitel Státních lesů České republiky ing. Jiří Oliva, ekonomický ředitel Státních lesů České republiky a duchovní otec reformy Ing. Zdeněk Domes a nebudu jmenovat další.

Píšete, že má - cituji - "obvinění ze střetu zájmů vedoucích pracovníků resortu lesního hospodářství a lesů České republiky jsou nepodložená." Bohužel, jsou podložená, a i když někde vše nemusí být jen na papíře. Domnívám se, že jasným papírovým důkazem by mělo být předsednictví poradního sboru Ing. Mičánka obchodní rejstřík Forestinvest, s.r.o., identifikační číslo 48533769, střechové Organizace Forestfondů, kde zakladatelem a jedním ze společníků byl Ing. Zdeněk Domes. Dnes je tam již zapsán bratr Jiří. Papírově je tedy asi vše v pořádku.

Co se týče legislativních i správních nástrojů bránících monopolizaci, papírově asi bude též v pořádku, obchodní rejstřík společnosti EKOBENA, s.r.o., identifikační číslo 46967311, která má v pronájmu několik tisíc hektarů státního lesa a jejímž společníkem je paní Bohuslava Bělehrádková.

Poslední bod 8 přílohy. K vaší odpovědi - cituji: "informace, že Forestfondy získaly kolem 60% akcií lesních akciových společností, jsou nepravdivé" - je vytrženo z kontextu. Napsal jsem - cituji: "Forestfondy vytvořily personální unii s jinými investičními fondy a získaly kolem 60% akcií těchto společností." Podle vašeho grafu získaly fondy celkem 47% akcií lesních společnosti. To je podle mého skromného mínění kontrolní a rozhodující balík a vliv.

Mezitím investiční fondy a zejména Forestbanka pokračují v agresivním skupování akcií a přebírání moci v lukrativních akciových společnostech. Monopol, o kterém mluvím a píši již déle než dva roky, je zde. Kdo ho nevidí, je buď slepý, nebo má jiné záměry.

Pane premiére, stav odvětví lesního hospodářství po proběhlé transformaci vyžaduje nutné korekce a opravy. V lese se chyby projevují často až po letech a pyká se za ně po desítky let a i generace. Stát nelze zakládat a obnovovat na nezodpovědnosti, neochotě opravovat své chyby a na korupci. Zodpovědnost neseme my a nikdo se nás nebude ptát, jak to ve skutečnosti bylo. Hodnoceni budeme podle výsledků. Svět nejvíce trestá neschopnost, nedůslednost a slabost. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Stanislav Gross s interpelací na ministra Jana Stráského. Připraví se pan poslanec Jiří Hájek, který se chystá interpelovat předsedu vlády a pana ministra Jiřího Skalického. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, obracím se s interpelací na ministra dopravy pana Stráského. Má interpelace se týká plnění kolektivní smlouvy uzavřené mezi vedením Českých drah a odborovými organizacemi působícími na Českých drahách.

V této kolektivní smlouvě se v kapitole 9 v článku 9.6 píše: V případě prodeje rekreačních a kulturních či sportovních zařízení poskytovaných z prostředků FKSP třetím osobám, ke kterým mají České dráhy právo hospodaření, budou tato za splněni zákonných podmínek nejprve nabídnuta odborovým organizacím působícím v Českých drahách.

Při reorganizaci Českých drah došlo k tomu, že došlo k vyčlenění rekreačních zařízeni ze stavu Českých drah. Při transformaci lokomotivního depa Zdice dále došlo k tomu, že rekreační zařízení tohoto depa - horský hotel Mladé buky který byl pořízen z prostředků odborů a rekonstruován z FKSP, bylo dle mého názoru v rozporu s platnou kolektivní smlouvou zařazeno do páté etapy privatizace. Odborové organizace v duchu kolektivní smlouvy projevily zájem o toto rekreační zařízení. Teprve po urgenci dostaly z divize majetkového podnikání a privatizace Českých drah odpověď. Já si vám dovolím ji z části odcitovat:

"Rekreační zařízení Mladé buky bylo divizí obchodně přepravní předáno odboru privatizace k zařazení do 5. etapy privatizace. Tento seznam je již předán do vlády České republiky a České dráhy už nemají možnost jakýmkoli způsobem zasahovat do tohoto procesu."

Vážený pane ministře, jak již jsem řekl, mám obavy z toho, že v tomto bodě se jedná o nedodržení kolektivní smlouvy ze strany Českých drah. Žádám vás tedy, abyste se touto záležitostí zabýval. Pokud dojdete ke stejným závěrům jako já, abyste přijal opatřeni vedoucí k naplnění kolektivní smlouvy uzavřené mezi vedením Českých drah a odborovými organizacemi působícími na Českých drahách.

Předpokládám, že mě budete o svých závěrech informovat písemně. Materiály, které v této věci mám k dispozici, vám předávám jako přílohu této interpelace. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP