Čtvrtek 22. června 1995

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Pane předsedající, dámy a pánové, po těchto pozměňovacích návrzích, tak jak byly přijaty, doporučuji tento návrh ke schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní prosím, aby se závěrečného slova ujal společný zpravodaj pan poslanec František Kozel.

Poslanec František Kozel: Moje závěrečné slovo bude velice stručné. Tak, jak byly vzneseny pozměňovací návrhy, je třeba pouze některé z nich upřesnit. Až při hlasování k těmto návrhům dojdeme, příslušní poslanci, kteří je vznesli, upřesnění přednesou. Myslím si, pane místopředsedo, že můžeme přistoupit přímo k hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je souhlas.

Poslanec František Kozel: První, kdo vznesl pozměňovací návrhy, byl pan poslanec Koronthály. Jeho první pozměňovací návrh byl k bodu 30 společné zprávy. Moje stanovisko i stanovisko pana ministra je kladné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Začneme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu k tomuto tisku.

Jedná se o 121. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 137, proti 9, zdrželi se 2 poslanci.

Poslanec František Kozel: Druhý bod pana poslance Koronthályho se týká okresních školských rad. Stanovisko pana ministra je doporučující, moje je neutrální až slabě negativní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 122. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 10, zdrželo se 96 poslanců.

Poslanec František Kozel: U třetího pozměňovacího návrhu se s panem ministrem shodnu. Máme záporné stanovisko k tomuto návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O upřesnění prosí pan poslanec Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Chápu nedoporučující stanovisko, neboť nevím, jakým zkratem jsem zaměnil dva údaje, čili návrh je samozřejmě nesmyslný. Omlouvám se. Má tam být: Dle písmene a) bodu 2. Vzniklo to tak, že jsem se díval, kde co je, a pak jsem to napsal obráceně. Tedy upřesňuji: S výjimkou ustanovení dle písmene a) bodu 2. Tím to teprve dostává logiku.

Poslanec František Kozel: Moje stanovisko je stejné. Nevyjadřuji se k tomu, jestli je to nový nebo starý návrh, dal jsem své záporné stanovisko k přednesenému pozměňovacímu návrhu. Záleží na řídícím schůze, jak s vystoupením pana poslance Koronthályho naloží.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Domnívám se, že by bylo korektní, vždycky jsme tak postupovali u písemně předložených materiálů, když kdokoli chtěl upravit text, tak jsme mu to umožnili. Doporučuji vyhovět i panu poslanci Koronthálymu. Přesto potvrzuji shodné stanovisko předkladatele a společného zpravodaje k oběma návrhům. Doporučuji, abychom hlasovali o upraveném návrhu číslo 3. Má k tomu někdo připomínky?

Není-li tomu tak, zahájili jsme 123. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 53, proti 35, zdrželo se 61 poslanců.

Poslanec František Kozel: Čtvrtý pozměňovací návrh pana poslance Koronthályho doporučuje jak pan ministr, tak i já.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 124. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, proti 10, zdrželo se 14 poslanců.

Poslanec František Kozel: Pátý pozměňovací návrh váže již na schválený, a proto opět doporučující stanovisko pana ministra i mé.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 125. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, nikdo nebyl proti, 26 poslanců se zdrželo.

Poslanec František Kozel: Šestý pozměňovací návrh pana poslance Koronthályho po vysvětlení, že skutečně 10 nemůže být více než 18, doporučuji k přijetí. Stanovisko pana ministra je také souhlasné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 126. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 118, proti 3, zdrželo se 26 poslanců.

Poslanec František Kozel: Nyní se obrátím na pana poslance Koronthályho. Domnívám se, že o bodu sedmém již hlasovat nelze vzhledem k tomu, jak jsme již hlasovali v předchozím tisku.To je již vyloučené.

Jsme u pozměňovacích návrhů pana poslance Přibáně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poslanec Přibáň si přeje upřesnit svůj pozměňovací návrh.

Poslanec Martin Přibáň: Pane předsedající, dámy a pánové, nejenom upřesnit, ale požádám sněmovnu o stažení mého pozměňovacího návrhu číslo 1, a to z prostého důvodu, že jsem bohužel pozdě zjistil, že není tak dokonalý, abych s klidným svědomím mohl nechat hlasovat.

U druhého pozměňovacího návrhu bych vás poprosil, abyste si v řádku 1 škrtli druhou 6 a nahradili si jí 4, protože se jedná o odstavec 4 a ne odstavec 6. K chybě došlo takovým způsobem, že jsem myslel na číslo 4 a řekl jsem číslo 6. Omlouvám se. (Smích v sále).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nemá-li nikdo nic proti tomu, budeme nyní hlasovat o stažení prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Přibáně.

Jedná se o 127. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 146, proti 1, zdrželi se 4 poslanci.

Poslanec František Kozel: Další pozměňovací návrh pana poslance Přibáně je druhý pozměňovací návrh, který upřesnil. Stanovisko pana ministra i moje je doporučující.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 128. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97, proti 13, zdrželo se 45 poslanců.

Poslanec František Kozel: Třetí pozměňovací návrh vřele doporučujeme oba, pan ministr i já, protože váže na již schválený pozměňovací návrh druhý.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 129. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 110, proti 4, zdrželo se 38 poslanců.

Poslanec František Kozel: Předpokládám, že se mnou pan poslanec Přibáň souhlasí a že je soustředěný, že o čtvrtém pozměňovacím návrhu nemůžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Souhlasí a je soustředěný.

Poslanec František Kozel: Pátý pozměňovací návrh pana poslance Přibáně je poněkud textově delší, ale stanovisko pana ministra i moje je doporučující s tím, že je třeba jen doplnit drobnost, která panu poslanci Přibáňovi vypadla. V odstavci 5 § 13 a) za slovy: Středních odborných učilišť a učilišť. Potom třetí řádek od zdola na straně 3, kde je sloveso "potvrdit", tam má být "doplnit", protože při nepředložení úplných podkladů se doplňuje, nikoli potvrzuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o upřesnění. Kolega Přibáň souhlasí. Děkuji. Můžeme hlasovat, pane kolego?

Poslanec František Kozel: Ano, můžeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 130. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 133, proti 5, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec František Kozel: Jsme u posledního pozměňovacího návrhu pana poslance Přibáně. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Koronthályho, můžeme hlasovat o tomto návrhu. Stanovisko pana ministra i moje stanovisko je doporučující.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 131. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 136, proti jeden, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec František Kozel: předposledním, kdo vystoupil v rozpravě a přednesl pozměňovací návrhy, jsem byl já.

První pozměňovací návrh, což bylo převedení původního textu do češtiny, doporučuji, stejně jako pan ministr.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 132. hlasování.

Poslanec František Kozel: Pan poslanec Brodský upozornil, že text má znít "předkládá okresnímu...". Vypadlo tam písmenko "u". Budeme hlasovat i s písmenem "u".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o upřesnění. Můžeme zahájit hlasování č. 133.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 136, proti jeden, zdrželo se 17 poslanců.

Poslanec František Kozel: U druhého pozměňovacího návrhu stanovisko pana ministra i moje je souhlasné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 134. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 150 poslanců, proti 3, zdrželo se 6.

Poslanec František Kozel: Poslední můj třetí pozměňovací návrh. Stanovisko pana ministra i moje je stejné, souhlasné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 135. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 141. Proti 2, zdrželo se 9 poslanců.

Poslanec František Kozel: Poslední, kdo vznesl pozměňovací návrhy, byl pan poslanec Mandík. První pozměňovací návrh. Stanovisko pana ministra je souhlasné? Není souhlasné. Moje stanovisko je mírně pozitivní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 136. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 103, proti 11, zdrželo se 41 poslanců.

Poslanec František Kozel: U druhého a posledního pozměňovacího návrhu pana poslance Mandíka pan ministr má záporné stanovisko, stejně jako já.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 137. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 76, proti 57, zdrželo se 20 poslanců.

Poslanec František Kozel: Původně, pane místopředsedo, jsem navrhoval, že se budeme muset vrátit k prvnímu tisku, ale poté, co pan poslanec Přibáň svůj návrh po zdrcující sebekritice stáhl, není zapotřebí se vracet teď bezprostředně k prvnímu tisku a myslím, že můžeme hlasovat o celém tisku 1431 nyní.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. podle sněmovního tisku 1431, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1633 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 138. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 149, proti 2, zdrželo se 12 poslanců.

Tím jsme skončili projednávání bodu 9 a vrátíme se k projednávání bodu 8. Prosím, pane společný zpravodaji.

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol,

tzv. školsky zákon, podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Poslanec František Kozel: Domnívám se, že moje úloha skončila, neboť již jde jen o závěrečné hlasování k tisku 1430.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, protože se někteří možná chystáte podpořit právě projednávaný zákon, dovolte mi, abych se k tomuto zákonu vyjádřil jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy jako k celku tak, jak je připraven k hlasování po projednání společné zprávy a odhlasování pozměňovacích návrhů.

Chci vás ujistit, že v tomto zákoně se poprvé dostáváme do pozice, kdy pro střední školy schvalujeme školné. Původní předloha vlády předpokládala ze zákona naprosto neomezenou výši školného na vyšších odborných školách, které by vláda mohla stanovit pro tyto školy, a také jednotlivé obce, které by zřizovaly i tyto školy, by mohly stanovit naprosto neomezené školné pro tyto školy.

Jsme toho názoru, že pro základní a střední školy je bezplatné vzdělání zakotveno v ústavě. Spolu s některými dalšími opozičními poslanci jsme navrhli a také hlasovali pro to, aby vzdělání i na vyšších odborných školách zřizovaných státem nebo obcí bylo poskytováno bezplatně. Tento pozměňovací návrh, který pokládáme za naprosto zásadní pro přijetí tohoto zákona, bohužel nebyl přijat.

Předložili jsme prostřednictvím paní poslankyně Květy Čelišové pozměňovací návrh, který alespoň v základních bodech limituje rozhodování vlády a případně obce o úplatě školného takovým způsobem, že bohužel je stále příliš velký prostor pro školné, které by podle našeho názoru z ústavy nemělo být placeno vůbec. Chci upozornit na jednání Ústavního soudu v této věci v nedávné době, kdy Ústavní soud bohužel vyjádřil názor, že do placení za vzdělání nepatří náklady na učebnice. Je možné, že se v dohledné době setkáme s názorem, že do bezplatného vzdělávání také např. není možné zahrnout náklady na školní třídu nebo dokonce na učitele. Zde se chystáme případně odhlasovat zákon, kde pro střední školu bude školné odhlasováno.

Je to věc, která by měla být skutečně velice pečlivě zvážena. Vyzývám vás, vážené kolegyně a kolegové, abyste pro zákon v tomto smyslu také nehlasovali. Je pro nás významné i to, že se nepodařilo odhlasovat pozměňovací návrhy, které by zrovnoprávňovaly učně v středních odborných učilištích a v dalších středních školách se žáky ostatních středních škol. To, co v té době, kdy většina placení nákladů byla buď levná anebo byla poskytována státem, nevadilo, se stává dnes poměrně principální otázkou. Také z tohoto důvodu je velmi obtížné vyslovit se pozitivně pro tento zákon.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (tzv. školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1430, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1632 a schválených pozměňovacích návrhů.

Jedná se o 139. hlasování. Ještě vás požádám, abyste se ještě jednou přihlásili kartami. (Doufám, že nebudu muset znovu opakovat návrh, o kterém budeme hlasovat.)

Jedná se o 140. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 95, proti 44, zdrželo se 24.

Tím jsme se vyrovnali s bodem 8 podle schváleného pořadu.

Hlásí se pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, přihlásil jsem se v okamžiku, kdy jsem počítal, že pan místopředseda ještě řekne, co dále zamýšlí v dnešním programu.

Pokud by chtěl pokračovat, vzhledem k tomu, že se blíží 18.00 hodin, požádal bych o třičtvrtěhodinovou přestávku na jednání klubu. Pokud by chtěl jednání ukončit, tak bych vyhlásil jednání svého klubu. Takže se otáčím na vás, pane kolego.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to jednoduché. Končím dnešní schůzi s tím, že se sejdeme zítra v 9.00 hodin.

(Schůze přerušena v 17.56 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP