Čtvrtek 22. června 1995

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, především chci říci, že v žádném případě si nedělám iluze o tom, že tím, co navrhuji, se zcela znemožní kriminální zásahy v tom smyslu, že by někdo chtěl podvést stát o placení daní. Cílem tohoto opatření je jediné, snížit pravděpodobnost, že únik daní bude tak vysoký, jaký je a bude mít vysokou nebezpečnost v tom, že stát není schopen zabránit takovému vysokému úniku daní.

Rozdíl dvou přístupů, které navrhuji, spočívá v tom, a v tom spočívá i obtížnost celého dokazování vysokých úniků, že řada těch, kteří nakupují lehké topné oleje, je postupně prodávají, až to skončí u jedné osoby, která to změní na naftu a ta to pak opět prodává do dalších řetězců. Tato osoba, když se jí blíží vyšetřování, buď uteče do zahraničí a nebo je zlikvidována a skončí někde s traverzou v jezeře.

Na druhé straně musím přiznat, že jeden argument pana ministra Kočárníka považuji za relevantní. Spočívá totiž v tom, že tak, jak jsme schválili bod číslo 5 návrhu pana poslance Pěničky, by toto opatření nabylo platnost od 1. srpna 1995. Domnívám se, že je nezbytné dosáhnout toho, aby bod číslo 36 byl naplněn až 1. lednem 1996, aby se na to státní správa mohla náležitě připravit.

Proto moje doporučení a prosba sněmovně je, nesouhlasit s návrhem pana poslance Černého o revokaci našeho rozhodnutí týkající se daně u lehkých topných olejů, ale naopak revokovat bod číslo 5, určující termín platnosti jednotlivých ustanovení s tím, že zároveň, bude-li to zrevokováno, navrhuji znovu hlasovat o tomto návrhu s vypuštěním bodu 36.

Poslanec Stanislav Pěnička: Měl bych jenom technickou poznámku. Ve společné zprávě pod bodem 36 je celá řada ustanovení, která se nevztahují k LTO. Toto bych nedoporučoval. Spíš bych doporučil, aby tam byl text...

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, to je rozprava. Pak se přihlaste do rozpravy. Takhle to není možné. Promiňte, ale není to možné.

Poslanec Vladimír Šuman: pane předsedající, já se vám přiznám, že v některých parlamentech bývá zvykem, že pokud ten, který mluví, souhlasí se vstupem jiného poslance a považuje to za užitečné, že mu to dovolí. Já vás prosím, abyste z moci své, jako řídící schůze, za předpokladu, že já s tím souhlasím, souhlasil se vstupem pana poslance Pěničky. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jediná komplikace je v tom - nechci se přít - že je pak přihlášen pan ministr Kočárník a on má přednost. Ale když si přejete, odstupte od mikrofonu, požádáme pana kolegu Pěničku, aby se ujal slova.

Poslanec Stanislav Pěnička: Děkuji vám za udělení slova. Chtěl bych jenom říci, že celý bod není třeba vypouštět, pouze v § 22 se u položky "Topné oleje lehké a velmi lehké" částka 2200 nahrazuje částkou 8340, aby prodloužení účinnosti bylo od 1. 1. 1996. Pouze tento řádek a ne celý bod 36.

Poslanec Vladimír Šuman: Souhlasím s panem zpravodajem. Prosím, pan poslanec Holub.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zdá se mi, že kolega Šuman začíná řídit za mě schůzi, za což mu děkuji.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, nesmírně děkuji za slovo. Omlouvám se, že jsem způsobil takovou komplikaci. Myslím si, že se z ní dostaneme velice dobře, když před textem, který začíná v § 22 a je tučně vytištěn v materiálech, které máme, bude napsáno, že se jedná o bod 36 A.

Poslanec Vladimír Šuman: Akceptuji i tento návrh. Mám dojem, že tento postup je přímo příkladný způsob, jak mají spolupracovat poslanci různých politických stran, aby se dostali k tomu, co je pro občana užitečné.

Můj návrh je takový, aby bylo revokováno usnesení, dokonce ani nemusí být revokováno, aby byla označena část 36 A a ta aby nabyla platnost 1. ledna 1996.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana ministra Kočárníka, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokládal bych za velmi korektní, abychom se rozhodovali na základě faktických dat, faktických údajů, prokázaných údajů a ne na základě domněnek.

Tady stále slyším výroky typu, že jsou obrovsky vysoké daňové úniky z LTO. Stát není schopen zabránit tak vysokým daňovým únikům apod.

Nemohu toto přijmout, protože to nevychází z reality. Je nesporné, že do doby, než byl přijat zákon o značkování a barvení, tady mohlo k něčemu podobnému docházet, nicméně data ukazují (mám tady takový graf); graf ukazuje, že došlo k prudkému poklesu po přijetí zákona o značení a barvení, k prudkému poklesu dovozu inkriminovaných LTO.

Zákon tedy byl účinný, přispěl k tomu, že dovozy těchto LTO klesly na desetinu. Tím se nepochybně výrazným způsobem možnost daňových úniků snížila.

Chci upozornit sněmovnu na to, že v případě, kdy dáme možnost vracení této daně, dáváme poukázku na další daňový únik. Kdo prokáže, že když někdo řekne, že byla horší topná sezóna, spálil jsem více, zfalšuje faktury a přijde na státní rozpočet. Státní rozpočet bude platit. Prostě ze zákona bude platit. Ze zákona, tento nový daňový únik, který tímto způsobíme, který tady může být. Takže opravdu bych byl proto, aby se v tomto případě spíše dvakrát měřilo, než se jednou řízne. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujal kolega Payne. připraví se kolega Černý.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, možná bych dovysvětlil ten příběh, který načal pan kolega Šuman o té "traverze" v jezeře. Představme si, že to tak skutečně je a že v okamžiku, kdy to ten čtrnáctý překupník prodává patnáctému, tak ho buďto dopadne nějaká konkurenční mafie a hodí ho do jezera anebo ho dopadne naše policie a zavře ho do vězení.

V takové situaci si dovedu představit, že zkvalitňování práce policie může vést ke snížení daňových úniků.

Představme si, že by byl schválen tento systém, kdy vlastně vracíme některým lidem spotřební daň; jsou sýpky, kde se vytápí LTO, jsou kotelny, kde se topí LTO. (Já jsem zažil to dobrodiní v minulém režimu, že jsem několik roků topil tímto olejem, takže mám své zkušenosti a zkoušky na to.)

Velmi dobře si dovedu představit, že nakoupíme do obrovských zásobníků, kam se skutečně vejdou tuny této látky, nakoupíme stovky, tisíce tun tohoto oleje, protože očekáváme krutou zimu. Potom ta zima nebyla tak krutá, zbude nám 1.000 tun LTO. Co s tím budeme dělat? Už jsme samozřejmě před půl rokem vyinkasovali vrácenou spotřební daň. Pak to někomu prodáme. On to samozřejmě okamžitě změní na naftu a prodá to někomu zase dál. Už to bude dělat zcela legálně, tzn., zatímco dnes můžeme mezi tím čtrnáctým a patnáctým překupníkem nějakým způsobem, když bychom to uměli, tak toho člověka zavřít, tak teď už nikoho nezavřeme, protože to všechno bylo zcela legální.

V tom spatřuji závažný problém, protože nikdo nemá povinnost ohlašovat státu, Ministerstvu financí nebo komukoli, že prodává nespotřebovaný LTO někomu dalšímu, a k jakému účelu to bude dále použito. Nikde není předepsaná povinnost vrácenou spotřební daň opět vracet státu, takže peníze potečou ze státního rozpočtu. Dokonce nevylučuji, že mafie vymyslí takový systém, aby nemuseli neustále vozit ten LTO tam a zpátky, takže tentýž olej bude v tom jednom zásobníku; bude se prodávat od jednoho k druhému. Pan Kočárník bude platit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Černý, připraví se kolega Vrzal.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, chci stáhnout svůj návrh na revokaci usnesení, neboť je otevřena rozprava. V rozpravě se mohou podávat jakékoli pozměňovací návrhy.

Proto si troufnu podat pozměňovací návrh: ze společné zprávy se vypouští text označený za bod 19 a ze společné zprávy se za bodem 36 vypouští text v § 22 se u položky topné oleje lehké a velmi lehké, částka 2 200 Kč za tunu nahrazuje částkou 8 340 Kč za tunu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Vrzal. Připraví se pan kolega Jaroš.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechtěl bych příliš prodlužovat rozpravu, pouze bych chtěl reagovat na některé argumenty, které, mám pocit, vznikly na poslední chvíli, a proto postrádají trochu přesnosti.

Byl bych rád, kdybychom si všichni, předtím, než vystoupíme ve sněmovně, možná přečetli zákony o daních a účetnictví, abychom viděli, vzniká daňová povinnost jednotlivým fyzickým nebo právnickým osobám, abychom si přečetli něco o zálohovém placení, případně vracení daní. To je první argument.

Druhá věc. Nedovedu si představit, že by kdokoli nakupoval x-násobně více do zásobníku, protože předpokládá, že je tuhá zima. To může udělat někdo, kdo příliš důvěřuje předpovědi počasí dlouhodobé, podle slupek z cibule, nebo tak podobně, ale nikdo to neudělá o více než 10% maximálně a neudělá to i z toho důvodu, že kromě toho, že by musel platit tu daň, že by v podstatě držel v tom oleji nadbytečné množství finančních prostředků v zásobách. (Možná, že se za doby, kdy kolega Payne topil, se takto ještě hospodařilo, ale pevně věřím, že v současné době se tak již nehospodaří.) (Potlesk a ruch v sále.)

Poslední věc. To, co zde říká pan ministr financí, je nepochybně pravda, že skutečně dáváme možnost určitým, nikoli dalším, ale daňovým únikům. Chtěl bych říci, že tyto případné potenciální daňové úniky mohou být pouze v rámci těch daňových úniků, které mohou existovat už dnes.

To znamená, že se tam nejedná o to, že stát by platil někomu daně, ale stát pouze vrací již zaplacené daně. Je zcela pochopitelné, že stát podle navrhovaného znění nemůže nikomu vrátit něco, co nikdy nedostal zaplaceno. Myslím si, že toto je - alespoň doufám - dobou dávno minulou. Takže to je jen krátká replika na nějaké argumenty - myslím - ne zcela korektní, které zde v rozpravě byly vzneseny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Jaroš, připraví se kolega Hofhanzl.

Poslanec Emil Jaroš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych upozornit ještě na jeden aspekt, který zde možná nezazněl, a to, že se topí i v kotelnách činžovních domů, družstevních domů. Když jsme o této otázce jednali před časem, kde byl obdobný návrh, bylo vypočítáno na jednu domácnost, že by zálohově musela najednou zaplatit asi kolem 25 tisíc korun. Ne všichni si to mohou dovolit i s tím poukazem, že jim to za čas bude vráceno. Zkrátka jsou domácnosti, kde nemají 25 tisíc v kredenci, aby je mohli zaplatit. Bez tohoto dodavatel nedodá topný lehký olej do kotelen těchto činžovních domů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Hofhanzl, připraví se kolega Kozák.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jenom bych doplnil kolegu Vrzala. Mám dojem, že teploměry jsou dostupné v prodeji a že státní úředníci dovedou odečítat, kolik je stupňů, a podle toho dokáží mít i svůj rozum.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má kolega Kozák, připraví se kolega Payne.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolím si z ryze technického hlediska zvednout zpět návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny ohledně pozměňovacího návrhu pana poslance Pěničky č. 1, i když ho pan poslanec Černý stáhnul. On v dobré víře, že to lze učinit takto. Podle platného jednacího řádu bychom nemohli o jeho pozměňovacím návrhu hlasovat, neboť jsme přesně o tomtéž znění už jednou hlasovali. Pokud bychom neprovedli revokaci, bohužel by to šlo pod stůl. Dávám tedy návrh na revokaci tohoto usnesení. Upřesním to jen technicky, jedná se o bod 1 a 2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Budu se muset obrátit jednak na kolegu Vrzala, protože on zřejmě nepochopil podstatu věci. Olej se nekupuje na topení, kupoval by se jakoby, ve skutečnosti by se z něj dělala nafta. Pan kolega Vrzal má zcela pravdu, že daňové úniky se výrazně sníží, protože se všechno legalizuje a bude se to dělat legálně. V tom je vlastně trik toho, co je zde navrženo.

Druhá věc - k měření teploty. Za prvé doufám, že už úředníci národního výboru nebudou kontrolovat průměrnou teplotu v bytech, jak tomu bývalo v dobách, kdy jsem topil a kdy se skutečně měřilo teploměrem zavěšeným ve středu místnosti 170 cm nad podlahou. Měřilo se třikrát nezávisle, pak se dělal průměr - a to byla teplota, podle které se zjistilo, jestli je správně zatopeno.

Jsem přesvědčen, že v tržní ekonomice si každý může nakoupit lehkého topného oleje, kolik chce, může si topit a mít tam třeba saunu, pokud ho to baví. Státu do toho vůbec nic není, jestli venku bylo teplo, nebo nebylo. V tomto okamžiku si já zakládám firmu a začnu topit. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Holub.

Poslanec Josef Holub: Musím říci, že není pravda, že se měřilo nezávisle, ale měřilo se v 8.00 hodin, ve 14.00 hodin a ve 20.00 hodin. Hodnota ve 20.00 hodin se brala jako dvojnásobek.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, možná, že mnohé z toho, co jsem chtěl říci, už řekli kolegové Payne, Kozák a další. Ale já bych se skoro pokusil vše zrekapitulovat, abychom věděli, o čem nakonec přesně hlasujeme.

Situace je taková, že se ve společné zprávě objevila změna pro § 22, totiž náhrada částky 2 200 Kč na tunu částkou 8 340 Kč na tunu. Potom se tam objevil nový bod 19, to je ta daňová vrátka. S tím nesouhlasil kolega Pěnička a navrhl tyto body vypustit. S tímto vypuštěním velmi souhlasil ministr financí. Sněmovna ovšem svým hlasováním návrh poslance Pěničky neschválila. Nato došlo k jednání klubů, k velkým rozpravám, protože poslanec Černý navrhl, aby toto usnesení sněmovny bylo revokováno.

Z nějakých důvodů - mně málo jasných - v další rozpravě si to kolega Černý rozmyslel a svůj návrh na revokaci stáhnul. Podal návrh, aby se hlasovalo o tomtéž, co už jednou bylo odhlasováno, ještě jednou. To samozřejmě možné není. Prostě si to zřejmě rozmyslel. Ale právě proto, že osobně jsme přesvědčen, že má pan ministr financí, pan poslanec Payne a další, kteří vystoupili v rozpravě, pravdu, že je to cesta k jiným daňovým únikům, než k těm, které dnes známe, k jiným, možná ještě vážnějším, a také i z toho důvodu, že samozřejmě téměř čtyřnásobné navýšení spotřební daně pro topné oleje je velmi zhoubné pro celou řadu podnikatelů v řadě odvětví, domnívám se, že cesta jednoduchého navýšení daně tak, aby daň z lehkých topných olejů byla stejná jako daň u nafty, není tou cestou, kterou zabráníme daňovým únikům.

Protože kolega Černý si své stanovisko rozmyslel, což mně trochu překvapilo u něho jako předsedy zemědělského výboru, ale je to jeho právo, sám navrhuji, abychom revokovali své usnesení, kterým jsme zamítli návrh poslance Pěničky. Pokud tento návrh bude shledán správným a revokace se nám podaří - což nepředjímám - abychom pak znovu hlasovali o tom, co navrhl poslanec Pěnička, co podpořil ministr financí, a uvidíme. Myslím si, že vést o tom další debatu je trochu nadbytečné, protože všichni víme, oč se jedná.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Výborný se přihlásil k návrhu kolegy Kozáka. Dále se hlásí kolega Rymeš.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem upozornit kolegu Payna, že v této chvíli je v platnosti zákon o barvení topných olejů, jinými slovy jestliže si takový podnikatel naplní své nádrže, což je možné, má barevné zboží a pak ho nemůže zákonitě prodávat za motorovou naftu, protože by se mohl velice rychle prozradit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Exner se hlásí do rozpravy.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, situace je teď taková, že nové znění odstavce 9 paragrafu 12 tak, jak je navrženo ve společně zprávě, je momentálně přijato a v následujícím hlasování tam může buď zůstat nebo naopak být vyřazeno.

Pan poslanec Payne zapochyboval o otázce, kdy se má daň vracet. a to na základě snad toho, že první věta navrženého odst. 9 zní tak, že "Nárok na vrácení daně vzniká také plátcům a osobám, které nakoupí lehký topný olej za cenu obsahující daň a prokazatelně jej použijí pro vytápění nebo výrobu tepelné energie." Této větě jsme všichni až do debaty rozuměli tak, že nejdříve se musí olej nakoupit a použít a teprve potom vzniká nárok nebo tím vzniká nárok na placení daně. Nicméně domnívám se, že by v té věci neměla být pochybnost. A z hlediska věci samé je asi správné, aby tato věta v části, která stanoví podmínku, byla uvedena v minulém čase.

Navrhuji proto, aby pro jednoznačnost tato věta v případě, že odst. 9 § 12 zůstane zachován, zněla: "Nárok na vrácení daně vzniká také plátcům a osobám, které nakoupily lehký topný olej za cenu přesahující daň a prokazatelně jej použily pro vytápění nebo výrobu tepelné energie."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím. Ptám se pana ministra Kočárníka, zdali nechce ke druhé rozpravě přednést závěrečné slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, i když jsem se některým historkám, které tady byly velmi pěkně podány, zasmál, mám trochu obavy, abychom neudělali více škody než užitku a nepřivodili si více problémů. Nevím, zda by za této situace nebylo lepší tento bod ještě přerušit a projednat jej v klubech ještě důkladněji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: pan předseda sněmovny se hlásí.

Předseda PSP Milan Uhde: Nehlásím se do rozpravy, ta je přerušena. Kolegyně a kolegové, hlásím se s procedurálním návrhem, který vychází z toho, co teď právě řekl pan ministr financí. Z obou stran byly vyřčeny argumenty, které se musejí probrat a nemohou se řešit hlasováním naostro teď v parlamentě.

Navrhuji přerušení tohoto bodu, důkladné jednání popřípadě ve výborech s ministrem a vrácení tohoto bodu do sněmovny, až bude zralý pro jednání. Máme ještě pár dnů, schůzi nekončíme. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za procedurální návrh. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Kolega Šuman se hlásí. přesto vás prosím, abyste se mezitím zaregistrovali. Děkuji.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, v dané situaci podporuji návrh pana předsedy na přerušení s tím, že žádám, aby byl přítomen projednávání tohoto bodu pan ministr vnitra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 94. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 120, proti pět, zdrželo se 43 poslanců.

Přerušili jsme projednáváni bodu 17. Pan kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi z tohoto místa jen krátce. Znamená to, že jsme přijali procedurální návrh, kterým zároveň žádáme některé výbory, aby se tím zabývaly? (Nesouhlasný šum.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ne. To byl dotaz. Technickou poznámku má pan kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Ale zároveň si dovoluji vyslovit se souhlasem pana předsedy to, že do svého návrhu zahrnul tím svým ano, ano doporučení nebo žádost sněmovny, aby při projednávání této věci byl přítomen i ministr vnitra.

Předseda PSP Milan Uhde: Oba ministři - ministr financí i ministr vnitra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte mi organizační poznámku. Organizační výbor dnes projednal některé návrhy na upuštění od projednávání zásad zákonů a návrhy na zkrácení zákonné 60denní lhůty. Na základě výsledků tohoto jednání předkládám Návrh na rozšíření pořadu 32. schůze o dva body:

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů.

Druhý bod - Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě.

Tyto nové bodu navrhuji zařadit do úvodu pátečního jednání, přičemž mezi ně bychom ještě zařadili přerušený bod č. 3 schváleného pořadu, tj. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, ke kterému organizační výbor předložil další návrh.

Doporučuji vám, abychom o obou nových bodech pořadu hlasovali najednou. Nejsou proti tomu námitky? Nejsou. Zahájil jsem hlasování č. 95.

Kdo souhlasí s návrhem na rozšíření pořadu o uvedené dva body? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 131, proti jeden, zdrželo se 23 poslanců.

Dámy a pánové, nyní se vrátíme k projednávání bodu 8 schváleného pořadu, kterým je

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol,

tzv. školský zákon, podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Budeme pokračovat v přerušeném jednání o tomto vládním návrhu. Včera ve středu jsme vyslechli odůvodnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ivana Pilipa a zprávu společného zpravodaje výborů pana Františka Kozla. Vedli jsme rozpravu, kterou jsme uzavřeli.

Nyní se táži, zda se na závěr chce vyjádřit pan ministr Pilip. Ano, ujímá se slova.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k některým drobným nutným žádoucím upřesněním pozměňovacích návrhů bych požádal, jestli by mohla být otevřena rozprava.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP