Čtvrtek 22. června 1995

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych velmi stručně ve svém závěrečném slovu reagoval na proběhlou rozpravu k novele zákona o dani z přidané hodnoty. Myslím, že tentokrát díky tomu, že novela nepředpokládala nějaké razantní dramatické změny tohoto zákona, i tomu odpovídala rozprava. Standardně se objevují návrhy požadující přeřadit ty či které produkty či služby ze sazby 22%, tedy ze základní sazby do sazby snížené. Až na malé výjimky, doporučuji s tímto nesouhlasit. Měli bychom vycházet z toho, že skutečně základní sazba je 22 a sazba 5 je sazba výjimečná. Čili nepodléhat žádným zájmovým lobby a nepokoušet se prosadit přeřazení podstatných položek do 5% sazby. Má to samozřejmě kromě rozpočtových dopadů i problém daňové spravedlnosti.

Poměrně velký počet pozměňovacích návrhů - 10 předložil pan poslanec Kuchař, podobně jako při minulém novelizování zákona o dani z přidané hodnoty. Některé pozměňovací návrhy, které přednesl, které upřesňují legislativně znění zákona - souhlasím s nimi a až potom budeme o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat, řeknu přesně se kterými. Nicméně s řadou z nich nesouhlasím a chtěl bych jeden z nich označit za zvláště nebezpečný. Sice ten, který pod hlavičkou zábrany daňových úniků dává správcům daně obrovskou možnost prostě odmítnout vrátit daň. Tento návrh nedoporučuji, protože jakkoliv jsou správci daně lidmi, kteří patří do mého resortu, obrovským způsobem by se tím mohla zvýšit subjektivita rozhodování, obrovským způsobem by správci daně mohli zasahovat do hospodaření jednotlivých podniků a firem.

Konečně poslední návrh, na který chci reagovat, je návrh pana poslance Hájka, který navrhuje snížit základní sazbu daně z přidané hodnoty z 22% na 20% s odůvodněním, že Evropská unie apod. Vláda tentokrát nepředložila návrh na snížení této základní sazby, protože dávala větší důraz na snížení daně z příjmu a samozřejmě musí bilancovat rozpočtové dopady, aby byla vyvážená jak příjmová tak výdajová stránka. To neznamená, že se programu snižování základní sazby daně z přidané hodnoty vzdává. Do doby než bude Česká republika členem EU, pane poslanče, určitě stihneme dostat se na 19%. Já tedy pro tuto etapu nedoporučuji s tímto návrhem souhlasit, protože by znamenal výrazné rozpočtové dopady.

Jinak bych chtěl všem poslankyním i poslancům i panu společnému zpravodaji poděkovat za pozornost, kterou věnovali projednávání novely zákona o dani z přidané hodnoty.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní prosím, aby se závěrečného slova ujal společný zpravodaj výborů poslanec Jozef Wagner. Dámy a pánové, prosím vás o klid.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, dovolte mi nejdříve několik krátkých obecných poznámek, především k logice příloh. Porovnáte-li přílohy ve stavu původního znění zákona a ve stavu, v jakém jsou dnes a jejich postupné změny, můžeme si dobře představit, bude-li vývoj pokračovat, jakého stavu dosáhneme. Kdo by neměl dostatečnou fantazii, může si dojít do některé z knihoven a půjčit si sazebník daně z obratu, aby zjistil, co nám hrozí.

Z tohoto důvodu nebudu doporučovat mnoho návrhů, které jinak věcně i ze své vnitřní logiky by mohly být hodny zřetele, aby byly přeřazeny do výhodnější sazby. My jsme zde mnohokráte řekli, že daň z přidané hodnoty nebude daní, která by vytvářela prostředky, jimiž bychom chtěli řídit jakékoliv ekonomické procesy. Z tohoto zásadního důvodu nahlížím na pozměňovací návrhy, které rozšiřují přílohy, jako na pozměňovací návrhy, které odporují logice daně z přidané hodnoty. Proto je nebudu doporučovat. Možná v některých případech bude návrh zpravodaje přísnější než návrh vlády.

Explicitně považuji za potřebné říci k návrhu pana poslance Hájka přesně totéž co řekl pan místopředseda vlády a ministr financí a snad zopakovat své konstatování z právě projednávaného zákona o dani z příjmu, kde pan kolega Hájek měl podobný návrh, že takovými návrhy, které neřeší žádný ekonomický problém a ohrožují naplnění státního rozpočtu, lze docílit jediného: tvářit se, že hodlám něco řešit a vytvářet populistické tendence. Domnívám se, že to není úkolem a účelem žádné politické strany, která se účastní práce v této sněmovně, ani poslaneckého klubu Levého bloku.

Nyní dovolte k jednotlivým návrhům. Domnívám se, že nejúspornější bude takový postup, abychom se vyjádřili k návrhům postupně a že není potřeba předem je všechny zmínit a komentovat. Proto přistupuji k prvnímu z návrhů pana poslance Kuchaře, který předložil celkem deset pozměňovacích návrhů. Ještě se zeptám pana předsedajícího, jestli pro úspornost řešení je třeba, abych návrhy četl.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já se domnívám, že ne, že je každý poslanec má k dispozici. Přesto se ptám, jestli někdo z poslanců si přeje, aby pan společný zpravodaj četl jednotlivé pozměňovací návrhy. Takový návrh nepadl. Prosím pana zpravodaje, aby postupoval tak, jak navrhl.

Poslanec Jozef Wagner: První návrh pana poslance Kuchaře navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Zahájil jsem 55. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 44, proti 75, zdrželo se 24 poslanců.

Prosím, abyste pokračoval.

Poslanec Jozef Wagner: Druhý návrh pana poslance Kuchaře navrhovatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 56. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 139, proti 2, zdrželo se 7 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Třetí návrh pana poslance Kuchaře ani navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 57. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 44, proti 85, zdrželo se 22 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Rovněž čtvrtý návrh poslance Kuchaře navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 58. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 86, zdrželo se 25 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Další z návrhů poslance Kuchaře rovněž nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 59. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 30, proti 87, zdrželo se 42 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Totéž platí o dalším z návrhů pana poslance Kuchaře. Nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 60. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. pro hlasovalo 41, proti 80, zdrželo se 33.

Nyní se bude jednat o návrh č. 7.

Poslanec Jozef Wagner: Omlouvám se, já jsem v minulém návrhu udělal chybu. Ne, je to v pořádku. Návrh č. 7 je v § 16 odst. 2 nahradit slova... atd. Jde v podstatě o formální zpřesnění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jde o 7. návrh pana kolegy Kuchaře. Jedná se o 61. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 130, proti 4, zdrželo se 22 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: 8. návrh pana poslance Kuchaře rovněž navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 62. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 84, zdrželo se 23 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Ani předposlední z návrhů pana poslance Kuchaře nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 63. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 86, zdrželo se 27 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Poslední z návrhů pana poslance Kuchaře rovněž nedoporučujeme a dovoluji si připomenout, že v podobě, v jaké je podán, by jeho přijetí bylo velmi nebezpečné, protože by zneužívání mohlo být naopak větší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 64. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 24, proti 99, zdrželo se 37 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, mám otázku. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Křížka jako o jednom nebo postupně podle položek?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se pana kolegy Křížka, který chce upřesnit svůj návrh. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abychom hlasovali o každé komoditě celního sazebníku zvlášť, protože některé návrhy mohou být přijaty.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde tedy návrh hlasovat o každé komoditě zvlášť.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, s ohledem na to, že ani navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují žádnou z položek k přijetí, říkám toto stanovisko předem a prosím, abyste postupně dával hlasovat o jednotlivých položkách.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu pana kolegy Křízka. Dovolím si vám navrhnout, abych četl pouze čísla jednotlivých komodit, abych nemusel číst celý text. Jedná se o první část, čili 05040000. 65. hlasováni.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 70, proti 72, zdrželo se 19.

Druhý návrh je 0506. Jedná se o 66. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 74, proti 69, zdrželo se 18.

Další komodita je 05100010. Jedná se o 67. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 85, proti 56, zdrželo se 22 poslanců.

(Pobavení v sále.) Prosím o klid. Možná, že jsme ještě neskončili. Jedná se o další komoditu 03119110 a o 68. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 74, proti 64, zdrželo se 28.

Další je 05119190. Ptám se, kdo v 69. hlasování návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 72, proti 62, zdrželo se 24.

Další je 05119980. Jedná se o 70. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 70, proti 68, zdrželo se 27 poslanců.

Další komoditou je 060210. Jedná se o 71. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 90, proti 56, zdrželo se 23 poslanců.

Další komoditou je 060220. Jedná se o 72. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 89, proti 53, zdrželo se 25 poslanců.

Další je 06022010 - vinné keře. Jedná se o 73. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 89, proti 49, zdrželo se 31 poslanců.

Další komoditou je 06029100. Jde o 74. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 84, proti 57, zdrželo se 28 poslanců.

Dalším návrhem je 06029930. Jedná se o 75. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 83 poslanců, proti 60, 26 se zdrželo.

Další komoditou je 06029945. Jde o 76. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 81, proti 58, zdrželo se 28 poslanců.

Další komoditou je 31010000. Jedná se o 77. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 65, proti 65, zdrželo se 38.

Posledním bodem návrhu pana kolegy Křížka je komodita 4401. Jedná se o 78. hlasováni.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 77, proti 55, zdrželo se 33. Rád předávám slovo společnému zpravodaji.

Poslanec Jozef Wagner: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Mach a nepřednesl žádný pozměňovací návrh. Po něm pan kolega Páv předložil několik pozměňovacích návrhů. U prvního z nich se jedná o návrh, kterým by chtěl vyřadit řadu položek a zařadit vše, co do těchto položek patří, do jedné. Určit jí společný text. S ohledem na to, že toto vysvětlení by mohlo být různě vykládáno a že rozprava je uzavřena, nelze upravovat, spíše doporučujeme panem poslancem Pávem navržené další řešení a tento první návrh nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to zřetelné, chce ještě někdo vysvětlení? Nechce. Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu pana kolegy Páva, který končí závorkou. Návrh je komplexní a je nutno o něm hlasovat jako o celku.

Jedná se o 79. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 65, proti 46, zdrželo se 60 poslanců.

Budeme tedy hlasovat o alternativním návrhu pana kolegy Páva najednou, vcelku.

Jedná se o 80. hlasováni.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 165, proti 3, zdrželi se 4 poslanci.

Poslanec Jozef Wagner: Třetí a poslední z návrhů pana kolegy Páva pouze upřesňuje číselný kód i text. Doporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 81. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 163, proti 1, zdrželi se 2 poslanci.

Poslanec Jozef Wagner: Poslední dva návrhy předložil pan poslanec Hájek. První z jeho návrhů navrhuje snížit základní sazbu daně z 22% na 20%. Nedoporučujeme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 82. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 35, proti 84, 53 se zdrželo.

Poslanec Jozef Wagner: Druhý z návrhů pana poslance Hájka doporučuje do přílohy č. 1 - zboží se sazbou 5% doplnit novou položku. S doplňováním přílohy obecně nelze souhlasit, ale v tomto případě se nejedná o výraznější dopad na příjmy státního rozpočtu, ale jde koncepčně o nevhodné řešení. Ponechávám na úvaze sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane místopředsedo vlády, máte k tomu připomínku? (Místopředseda vlády Kočárník nesouhlasí.)

Jedná se o 83. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Návrh nebyl přijat. pro hlasovalo 68, proti 44, zdrželo se 56 poslanců.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, tím jsme skončili projednání všech předložených pozměňovacích návrhů a můžeme hlasovat o přijetí návrhu podle tisku 1792 - společná zpráva - včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1677, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1792 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 84. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 140, proti 12, zdrželo se 21 poslanců.

Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji společnému zpravodaji kolegovi Wagnerovi. Tím jsme se vyrovnali zdárně s bodem 14 a nyní budeme projednávat bod 15. Konstatuji, že se jedná o

XIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění

pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Budeme pokračovat v přerušeném jednání o tomto vládním návrhu. Zrekapituluji, že ve středu jsme vyslechli odůvodnění místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka a zprávu společného zpravodaje výborů pana poslance Stanislava Pěničky, vedli jsme rozpravu, kterou jsme uzavřeli. Já se nyní táži pana místopředsedy vlády Ivana Kočárníka, zda si přeje pronést závěrečné slovo. Než tomu tak bude, hlásí se předseda poslaneckého klubu Levý blok pan kolega Ortman, kterému předávám slovo.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP