Úterý 20. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo dostane paní poslankyně Gerta Mazalová. Má na toto slovo osm minut. Potom už bude rušena vzrůstající nervozitou v sále. Tak jsem myslel tu poznámku.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám pocit, že stihnu sice hodně za málo času, ale 7 minut je přece jen málo. Přesto všechno nervozitě nepropadnu a i kdyby byl prázdný sál, já domluvím. Tím spíš, že si myslím, že by bylo naprosto spravedlivé, když už zde trávím dvě volební období svého života, vzdala jsem se veškerých radovánek a trávím zde všechen čas v těchto krásných, honosných, ale studených zdech, abych se dočkala toho, že uslyším, že vzniklo vládní dítě - tím je myšlen tento návrh zákona - místo nápravy křivd, na kterou tady celou dobu čekám.

Ode mě zcela jistě nikdo neočekává, že bych mohla patřit snad jen náhodou k těm poslancům, kteří by podpořili jeden z předkládaných návrhů zákona o vyšších územně správných celcích. Nikdo také nepředpokládá, že bych mohla souhlasit nebo jen mlčky přihlížet parcelaci Moravy a Slezska, jejichž velkou část obyvatel zde zastupuji. Zatím mě zde ještě nikdo nepřesvědčil ani o tom, že jednou zrušené kraje je nutné dnes obnovit, a to ještě k tomu ve zvýšeném počtu. Vláda možná považuje za nutné mít co nejvíce úředníků jí oddaných, co nejvíce celků, co největší aparát, jehož nitky potřebuje pevně držet v rukou z důvodu naprosto přesvědčivého a výmluvného rozděl a panuj.

Praha se mimochodem vždycky chovala k ostatním částem republiky velice macešsky jako bývalé koloniální státy ke svým koloniím. Nikdy se nestarala o to, co si myslí obyvatelé bydlící od ní kousek dál, ať už v Čechách nebo na Moravě a ve Slezsku. Jestliže v Čechách byla nespokojenost mírná, tak u obyvatel na Moravě a ve Slezsku přetrvával pocit křivdy spáchané na jeho historických právech. Úsilí Moravanů a Slezanů o rovnoprávné postavení ve státě trvá již léta. Zvláště po zrušení zemského zřízení ke dni 1. 1. 1949 je zvláště markantní. V období kolem roku 1968 se vytvořila Společnost pro Moravu a Slezsko, která si vytkla za úkol prosadit trojdílné uspořádání Československa. Snaha byla přerušena vstupem cizích armád na naše území.

Po listopadu tzv. revoluci v roce 1989 vzniklo Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko, které prosazovalo myšlenku spravedlivého státoprávního a územně správního uspořádání. Opíralo se nejen o mínění Moravanů a Slezanů podložené obrovským množstvím petic zaslaným do parlamentu, ale i o historická fakta, která potvrzují význam Moravy v historii naší i historii celoevropské. Hnutí vstoupilo do parlamentu a jeho poslanci byli připraveni prosazovat svůj volební program. Bohužel výsledky veškerých aktivit datujících se od 2. července 1990 prakticky až do konce volebního období byly minimální. Zákon nebyl přijat a předal se novému parlamentu jako dluh, jako rest od nedbalého úředníka. Částečně možná i proto, že moravští poslanci byli neznalí technických norem, jejich návrhy se pod různými záminkami shazovaly ze stolu, znovu předkládaly, aby byly zase a znovu odmítány. Chyběla dobrá vůle politiků k tomu, aby naslouchali. Chyběla ochota pochopit zájmy občanů a naprosto se odmítal návrh na referendum, kde by si občané sami mohli vybrat, v jakém státoprávním uspořádání chtějí žít, jaké vlastně chtějí.

Nastala doba restitucí, kdy se vracely majetky šlechtickým rodům, ale na restituci nejdůležitější, Moravy, se záměrně zapomíná, odsunuje se. V roce 1990 Federální shromáždění složené z poslanců Čech, Moravy, Slezska a Slovenska přijalo usnesení, podle něhož zrušení Moravskoslezské země bylo krokem nespravedlivým, poplatným totalitní byrokratické centralistické praxi, krokem, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy. Usnesení Federálního shromáždění vyslovilo 9. května pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví. Obdobné usnesení přijala i Česká národní rada na své druhé schůzi 2. a 3. července roku 1990. V usnesení číslo 15 k otázce způsobů začlenění Moravy a Slezska do České republiky se praví:

"Česká národní rada konstatuje, že zrušení zemského zřízení poškodilo jak Zemi českou, tak Zemi moravskoslezskou. Plná rehabilitace zemského zřízení na základě samosprávného principu bude tedy definitivně řešena novou ústavou České republiky. Ještě před tím však bude možné upravit pomocí právních předpisů České národní rady takové vnitřní územní členění, které bude toto definitivní řešení předjímat. Proto si ČNR vyhrazuje právo rozhodnout o těchto otázkách a vyzývá vládu České republiky k aktivní součinnosti při zmíněných opatřeních. Dagmar Burešová - předsedkyně České národní rady, Pavel Popovič - ověřovatel České národní rady."

Předpokládám, že stávající stav je samozřejmě pro někoho velice výhodný a vyhovující. Vždycky se lehce snáší na jedno místo.

Vážené kolegyně a kolegové, tiše sedím a pozorně poslouchám své předřečníky. Každý se samozřejmě snažil hájit svůj úsek území, někdo zase projevoval obavy, např. pan kolega Decker se obává názvu Moravskoslezský celek, protože by to možná v některých zatvrzelých Moravanech a Slezanech mohlo vzbuzovat nějaké naděje. Snad proto změnil také Moravskoslezský večerník název na skromnější Jihomoravský, snad proto původně barevná moravská orlice na obrazovce zbledla strachy až do bleděmodra v naší televizi. Snad i proto nenápadně zkracujeme časové vysílání Moravy.

Já bych chtěla pana kolegu i jiné kolegy uklidnit. Mnoho naděje ani radosti na Moravě není. Lidé už nečekají příliš od svých zákonodárných zástupců. Potěšil mě alespoň pan kolega Kačenka, když prohlásil, že je Moravan. A to ještě zlé jazyky televize Nova tvrdí, že ČMUS se distancuje od zlých moravistů. Již tomu nevěřím. Je to jako bludný kruh. Jsme zase na začátku minulého volebního období, kdy sem přišli poslanci za HSD-SMS a vyslovení slova Morava v těchto prostorách znělo jako něco velice nevhodného. Lépe znělo tam dále od Prahy. Já jsem z Moravy a považuji za jediné správné řešení zemské zřízení země Moravskoslezské, země České a země Prahy. A jestli potřebujeme příklad, protože my se neustále musíme někam ohlížet za příklady, podívejme se, jak zemský model funguje v praxi u našich nejbližších sousedů - v Německu a Rakousku. I když já osobně bych se tam ani neohlížela. Já jsem pro to, abychom jednali podle vlastního rozumu, toho svého.

Dovolte mi ještě k vystoupení pana kolegy Kačenky. Vždycky se v této sněmovně ozýval posměšný smích, zlé poznámky, hluk nebo bouchání do lavic, když se hovořilo o Moravě a Slezsku. Svědčí to o tom, že bohužel nejen politická kultura, ale i zdvořilost jsou některým poslancům cizí.

K vystoupení pana kolegy Fejfara. Pan kolega trpí nočními i denními děsy při vyslovení názvu Moravy. Nejen název Moravskoslezský celek, který se nachází na území Moravy a Slezska, ale i název Českomoravský je pro něho příliš moravský. Ačkoliv při vyslovení názvu města Havlíčkův Brod mi připadalo, že se příliš neotřásl, napadlo mě při této příležitosti přejmenovat toto město na Fejfarův Brod. Snad by byl pan kolega klidnější.

Hlas rozumu slyší každý nejraději svůj vlastní. A protože je provázen i vlastními zájmy, přestává být potom hlasem rozumu. Pan kolega Nájemník zde hovořil o právem rozzuřených Moravanech z Moravské Třebové a jiných částí republiky. Tomu se dalo předejít přijetím návrhů zákona o referendu. Bohužel se tak nestalo. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: K replice se přihlásil pan místopředseda vlády Jan Kalvoda a já mu ji nemohu odepřít. Má slovo pan místopředseda vlády. Poté se domluvíme jak dál.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, omlouvám se, ale spěchám vás uklidnit. Zásadní reakci na rozpravu přednesu ve svém závěrečném slově, nicméně několik stručných poznámek.

Chtěl bych jen říci, že rasantní argumentace pana poslance Kryčera o tom, jak má být, tuším že Liberecká nebo Středomoravská země, partnerem Bavorsku, svědčí jen o jedné věci, a to, zdá se, o genetické v této sněmovně záměně federace a samosprávy. Nebude asi sporné, že Spolková republika Německo je spolkovým, tedy federativním státem, že jednotlivé součásti jsou státoprávné útvary, státy, země. Nikdo nikdy ani ve snu se nedomníval, že by měla být nějaká ekvita mezi Bavorskem a Středomoravskou zemí. To je k tomuto problému, který považuji za věcný omyl.

Padlo tu několik ataků, kupodivu spíše koaličních než opozičních, vůči vládnímu návrhu nebo principům, které z něj převzal ten poslanecký návrh. Chtěl bych říci, nerad polemizuje s těmito koaličními výhradami. Je samozřejmě možné vypustit vypočítávání okresů z návrhu ústavního zákona. Pak se stane, že nebude zřízeno nic. Je to samozřejmě možné, je-li to vůle této sněmovny, pak k tomu dospěje i tímto způsobem, nejen jinými obstrukcemi. A to prostě proto, že vypočítáme pouze názvy, aniž identifikujeme území. Identifikovat území je možné právě velmi dobře územím okresů, které jsou zřejmé, nepřipouštějí mýlky a návrh ústavního zákona stanoví jistý časový okamžik, k němuž se tyto okresy použijí jako stavební kameny příštích vyšších územních samosprávných celků, ať už jich bude kolik chce.

K poznámce, že území okresů je dnes stanoveno pouhou vyhláškou a vyhovuje to, bych chtěl říci, že to možná vyhovuje někomu, nikoli však ústavě a že se tím vláda této země důsledně řídí, že ústava vůči nám od roku 1993 stanoví něco, co znamená, že území okresů stanovené vyhláškou prostě nevyhovují. A to je článek 79 ústavy, který říká, že působnost správních úřadů může být stanovena pouze zákonem, tedy i okresních úřadů, a tedy i místní působnost. V tom případě je vyloučeno, aby jinak než zákonem k této úpravě došlo. Tedy není to pravda, nevyhovuje to.

Padla tady zásadní koncepční stížnost na to, že nejsou dány další záměry vlády, pokud jde o reformu veřejné správy. Chtěl bych upozornit, že mohou být kritizovány, ale existují. Existují v tisku 1205 tohoto parlamentu, který tento parlament přijal a podrobně projednával.

Pak bych chtěl udělat poslední poznámku, a to k tomu tvrzení, že je demagogií a podrazem na občany konstruovat něco, co není výsledkem podrobné analýzy, co není odůvodněno co do své potřebnosti. To je jistě tvrzení možné a jistě patří do arzenálu politické argumentace anebo možná rétoriky. Nicméně chci říci, že mě překvapuje a odmítám se smiřovat se stavem, kdy poslance těch politických stran, kteří před třemi lety vyhlásili jako svůj program regionální samosprávu, teď slyším žádat, aby byli přesvědčeni o tom, že mají tento svůj slib splnit. Považuji to za velmi nekorektní a pokud je něco, co zaručuje stabilitu v této zemi, pak to je elementární politická věrohodnost. To je vše, co jsem chtěl jako poslanec říci s tím, že další argumenty k tomu, co zde padlo, se pokusím přednést ve svém závěrečném slově. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a poslanci Janu Kalvodovi, chystám se přerušit průběh 32. schůze do zítřejšího dne do 9.00 hodin a oznamuji, že v tuto chvíli byly vyčerpány všechny přihlášky označené podáním pozměňovacího návrhu a zbývají dva přihlášení: pan poslanec Jiří Bílý a pan poslanec Josef Ježek, kteří chtějí promluvit a dostane se jim příležitosti, ale neoznamují pozměňovací návrhy. Já to říkám zejména panu společnému zpravodaji Radimu Špačkovi i panu společnému zpravodaji Antonínu Hrazdírovi, protože i když samozřejmě rozprava bude pokračovat a pozměňovací návrhy mohou padnout i zítra, přece jen je třeba vycházet z toho, že jejich valná většina byla předložena už teď.

Zítra tedy pokračujeme v 9.00 hodin. Děkuji a přeji pěkný večer.

(Schůze byla přerušena v 18.38 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP