Čtvrtek 20. dubna 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Richardu Mandelíkovi a udílím slovo společnému zpravodajovi panu poslanci Tomášovi Ježkovi. Předpokládám, že na závěr svého slova předloží jednotlivé pozměňovací návrhy sněmovně k hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Připomínám, že budeme rozhodovat o pozměňovacích návrzích, které se vztahují ke společné zprávě a budou to pozměňovací návrhy, které jednak padly na minulé schůzi, které jsem přednesl já a jednak, které padly na této schůzi, které přednesl pan poslanec Lukáš. Žádné jiné pozměňovací návrhy nepadly.

Jako první pozměňovací návrh padl návrh, který jsem přednesl já a který praví, že v § 3 odst. 2, písm. c) se nahrazují slova "dluhopisy vydávané obcemi a vyššími územními samosprávnými celky" - s poznámkou 4 - slovy "komunální obligace a hypotéční zástavní listy" - poznámka 4.

Jde jen o zpřesnění, obsahově se nic nemění. Proto prosím, můžeme dát o tomto návrhu hlasovat. S tímto návrhem samozřejmě souhlasím a pan zástupce předkladatele pan kolega Mandelík také.

Předseda PSP Milan Uhde: Pro správnost hlasování musím učinit to, že vás odhlásím. V tuto chvíli jsem to udělal. Prosím, abyste se nově zaregistrovali, abychom zjistili, zda je nás tu dost. Je tomu tak.

Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Tomáš Ježek.

332. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 332. hlasování skončilo.

Z 91 přítomných 83 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý návrh se týkal § 3, odst. 2, písm. d), které zní: "d) nabývat majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládat s ním". Opět jde pouze o zpřesnění, obsahově nic nového nezaznívá. Samozřejmě souhlasím s tímto návrhem, je to můj návrh, a pan předkladatel také souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Tomáše Ježka. Je to 333. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 333. hlasování skončilo.

Z 93 přítomných 87 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Tomáš Ježek: Za třetí jsem předložil návrh: V § 3, odst. 2, písm. f) se vypouští. Tento návrh stahuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ježek ho stáhl už před zakončenou rozpravou. Já jsem to zaznamenal a domnívám se, že není třeba hlasovat. Oznámil to před zakončením rozpravy. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Čtvrtý návrh zněl: V § 7, odst. 1 se slovo "zaměstnancům" nahrazuje slovy "členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně." Opět jde pouze o zpřesnění, nikoli o věcnou změnu.

Předseda PSP Milan Uhde: 334. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 334. hlasování končí.

Z 95 přítomných 88 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujme.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako pátý návrh byl přednesen tento návrh: § 8, včetně poznámky pod čarou, zní: "§ 8 Družstevní záložna hospodaří podle zvláštních právních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak." Odkaz zní: *) "např. zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví." Opět i v tomto případě jde o zpřesnění, nikoliv o věcnou změnu.

Předseda PSP Milan Uhde: 335. hlasování rozhodne o tomto pozměňovacím návrhu poslance Tomáše Ježka.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 96 přítomných 89 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat. Prosím pokračujme.

Poslanec Tomáš Ježek: Šestý návrh se týkal nového znění § 9: "§ 9

O použití zisku po zdanění rozhoduje členská schůze na návrh představenstva po přídělu do fondů (§ 10), po uhrazení příspěvku (§ 14, odst. 3) a poplatku (§ 26, odst. 3), popř. splatných závazků vůči jiným osobám. Zisk po zdanění nelze rozdělit mezi členy. Ustanovení zvláštního zákona o rozdělení a užití zisku družstva, pozn. 11, se nepoužijí."

Zde pro osvěžení paměti podotýkám, že je třeba hovořit v tomto paragrafu o zisku, neboť tento zákon nenavrhuje osvobození od daně, tudíž musí být řeč o zisku. Bude-li tento návrh přijat, je potom třeba udělat z toho vyplývající logické úpravy v dalším textu. V § 5, odst. 1, písm. f) bude třeba nahradit slovo "výnosu" slovem "zisku", ve všech dalších ustanoveních nahradit slova "čistý výnos" slovy "zisk po zdanění" v příslušném pádu a s příslušnou gramatickou úpravou ve větách, kde jsou tato slova obsažena, např. § 10, odst. 1.

Předseda PSP Milan Uhde: 336. hlasování rozhodne o tomto šestém pozměňovacím návrhu poslance Tomáše Ježka.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 336. hlasování skončilo.

Z 96 přítomných 74 pro, nikdo proti, 17 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako sedmý návrh byl předložen návrh, aby v § 16, odst. 1 se nahradila číslovka "0,5" číslovkou "0,3". Zde jde o věcnou změnu. Jde o snížení povinného příspěvku do fondu pojištění vkladů. Máme za to, že 0,3 plně postačuje.

Předseda PSP Milan Uhde: 337. hlasování. Sedmý pozměňovací návrh poslance Tomáše Ježka bude podroben zkoušce hlasováním.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 97 přítomných 87 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl rovněž přijat a my můžeme pokročit, pane zpravodaji, k vašemu osmému pozměňovacímu návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že osmý návrh se týká téhož, čeho se týká komplexní návrh přednesený poslancem Lukášem, mám za to, že by bylo logicky vhodnější dát hlasovat o návrhu poslance Lukáše a bude-li přijat, pak můj návrh je bezpředmětný. Navrhuji hlasovat o návrhu poslance Lukáše, který se týká § 29, jehož text za názvem by zněl: "v § 19 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. m), které zní včetně poznámky pod čarou: m) příjmy spořitelních a úvěrních družstev * z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank.

*) Zákon č..../1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů."

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat ve 338. hlasování na této schůzi. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Lukáše. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Z 95 přítomných 86 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako desátý návrh jsem navrhl, aby se v § 29 připojil nový bod třetí, který zní: "3. V § 36 odst. 2 písm. b) se připojují slova: kromě úroků a jiných výnosů z vkladů, přijímaných družstevní záložnou od svých členů, kteří jsou současně jejími zaměstnanci."

Na vysvětlení dodávám, že jde o zrovnoprávnění zaměstnanců uvnitř úvěrního družstva. Zrovnoprávňují se zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni uvnitř tzv. kampeličky.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám hlasovat o vašem desátém návrhu. Jste si vědom, že devátý návrh jste vynechal? Řeší se přijetím pozměňovacího návrhu pana poslance Lukáše. Chtěl jsem si to jen ověřit.

Poslanec Tomáš Ježek: Ještě dodávám, že jsem tam už zahrnul opravu, kterou jsem avizoval při předkládání pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Plně tomu rozumíme. Jde o 339. hlasování na této schůzi. Jeho předmětem je desátý pozměňovací návrh pana poslance Ježka. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 94 přítomných 85 pro, nikdo proti, 1 se zdržel, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Můžeme přikročit k dalším pozměňovacím návrhům poslance Věnceslava Lukáše.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako první návrh pan poslanec Lukáš navrhl, aby se v § 3 za odst. 2 vložil odst. 3, který by zněl: "(3) Ustanovení odst. 2 písm. d) se na věci nesplňující uvedenou podmínku, kterými byly zajištěny pohledávky družstevní záložny, nevztahuje po dobu 6 měsíců od jejich nabytí."

Předseda PSP Milan Uhde: 340. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh poslance Lukáše, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? (Poslanec Lukáš se hlásí s faktickou poznámkou.) Přerušil jsem hlasování a dávám slovo poslanci Lukášovi.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Ještě k tomu patří jedna věta.

Poslanec Tomáš Ježek: Já se omlouvám. Je to logický důsledek, ale je třeba to říci. Dosavadní odst. 3 se označí jako odst. 4.

Předseda PSP Milan Uhde: Teprve nyní budeme hlasovat. Jde o 341. hlasování. Kdo podporujete návrh pana poslance Lukáše, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 94 přítomných 84 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Já se přece jen ještě uchýlím k tomu, že vás odhlásím a požádám o novou registraci. Mám totiž pocit, že nehlasujících je více, než je reálné. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Další návrh kolegy Lukáše zněl: V § 4 odst. 3 se slovo "pětinásobkem" nahrazuje slovem "dvojnásobkem".

Předseda PSP Milan Uhde: Další pozměňovací návrh pana poslance Lukáše. 342. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 84 přítomných 73 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan poslanec Lukáš navrhl, aby v § 4 odst. 6 písm. a) se na konci doplnila slova "nejvýše však o 11 měsíců".

Předseda PSP Milan Uhde: 343. hlasování rozhodne o tomto návrhu pana poslance Lukáše. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 88 přítomných 75 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále kolega Lukáš navrhl, aby v § 5 odst. 1 písm. m) se slovo "závazky" nahradilo slovy "krytí ztrát".

Předseda PSP Milan Uhde: 344. hlasování. Kdo podporujete tento návrh poslance Lukáše, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 87 přítomných 79 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan kolega Lukáš navrhl, aby § 12 odst. 1 zněl: "Odst. 1. souhrn nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou smí překročit podíl na souhrnu vkladů uložených v družstevní záložně stanovených v odst. 2 jen s předchozím souhlasem Úřadu."

Předseda PSP Milan Uhde: 345 hlasování. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh poslance Lukáše, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 345. hlasování skončilo.

Z 90 přítomných 82 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat a můžeme pokračovat.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan kolega Lukáš navrhl, aby § 12 odst. 2 zněl takto: "Odst. 2 - podíl podle odst. 1 se stanoví pro období od vzniku družstevní záložny a) do 6. měsíce ve výši 20%, b) 7. - 12. měsíc ve výši 35%, c) 13. - 18. měsíc ve výši 50%, d) od 19. měsíce ve výši 65%."

Předseda PSP Milan Uhde: 346. hlasování na této schůzi. Další pozměňovací návrh pana poslance Lukáše. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování 346 skončilo.

Z 91 přítomných 77 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat a pokračujeme.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále bylo navrženo, aby v § 14 odst. 1 se na konci doplnila věta: "Sídlem Fondu je Praha."

Předseda PSP Milan Uhde: 347. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh poslance Věnceslava Lukáše, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 93 přítomných 64 pro, 4 proti, 13 se zdrželo, 12 nehlasovalo. I tento návrh byl přijat. Pokračujeme, pane zpravodaji, dalším návrhem.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan kolega Lukáš navrhl, aby v § 22 odst. 1 se na konci doplnila věta "Sídlem Úřadu je Praha".

Předseda PSP Milan Uhde: 348. hlasování na této schůzi, další pozměňovací návrh poslance Lukáše. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 95 přítomných 70 pro, 3 proti, 11 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan kolega Lukáš navrhl, aby § 26 odst. 5 zněl takto: "Odst. 5. Přebytek ročního hospodaření Úřadu po splacení návratné finanční výpomoci od státu je příjmem rozpočtu Úřadu v následujícím roce."

Předseda PSP Milan Uhde: 349. hlasování na této schůzi, pozměňovací návrh pana poslance Lukáše. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

349. hlasování skončilo. Z 95 přítomných 76 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat, můžeme pokračovat.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan kolega Lukáš přednesl návrh, o němž jsme již hlasovali, týkal se - jen pro připomínku - § 29 a jako poslední pan kolega Lukáš přednesl návrh, který se týká § 32, kde se navrhuje připojit nový odstavec 3, jenž zní: "Odst. 3. Do doby vzniku Úřadu se ustanovení § 2 odst. 3 nepoužije."

Předseda PSP Milan Uhde: 350. hlasování na této schůzi, poslední pozměňovací návrh pana poslance Lukáše je jeho předmětem, kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 350. hlasování skončilo.

Z 96 přítomných 79 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl opět přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a podle mého soudu je možné dát hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Tlustý se hlásí a já mu dávám příležitost. Předpokládám, že jde o technickou poznámku. Potom udělím slovo panu poslanci Honajzerovi, předsedovi klubu.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, můj příspěvek má charakter procedurálního návrhu, možná neobvyklého, ale já ho napřed zdůvodním. Právě jsme přijali i za mé podpory, zdůrazňuji, sérii zásadních pozměňovacích návrhů, které změnily tento text proti jeho původní podobě téměř k nepoznání. Nepochybuji o tom, že celá sněmovna je vedena snahou obohatit český finanční trh novým nástrojem, který by odpovídal konkurenci a který by umožňoval snížení úrokových sazeb, nicméně se domnívám, že poté, co nás ministr financí požádal o odložení závěrečného hlasování a po přijetí těchto zásadních pozměňovacích návrhů by bylo minimálně slušností sněmovny umožnit, aby toto závěrečné hlasování proběhlo na příští schůzi poté, kdy by se k němu mohl ministr financí vyjádřit. Navrhuji proto, aby bylo hlasováno o přerušení jednání v tomto okamžiku. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Já dám hlasovat o tomto procedurálním návrhu, protože se domnívám, že přijetím pozměňovacích návrhů pana poslance Lukáše se změnila situace a návrh je relevantní. Ale předtím dám slovo panu poslanci Honajzerovi, který se o něj hlásil. Rezignuje na svoji přihlášku.

Všechny odhlašuji a prosím, abyste se nově zaregistrovali. Prosím kolegyně a kolegy, aby vyjádřili své mínění hlasováním. Procedurální návrh pana poslance Tlustého, abychom přerušili projednávání a o závěrečné podobě tohoto zákona hlasovali na příští, tj. 31. schůzi. 351. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 101 přítomných bylo pouze 32 pro, 53 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

V tu chvíli se hlásí pan poslanec Honajzer a já mu jako předsedovi klubu udílím slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, žádám v tomto okamžiku o přestávku na jednání poslaneckých klubů minimálně na 30 minut, pokud se nám podaří na klub přivolat ministra financí. Pokud ne, tak na 1 hodinu.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, vždy se vyhovělo této prosbě, jedinkrát ne, a nebylo to dobře. Vyhovuji a přerušuji na 30 minut. Budeme pokračovat ve 20.20 hodin.

(Jednání přerušeno v 19.40 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 20.28 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, páni poslanci, jsme schopni usnášení. Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník požádal o slovo. V souladu s jednacím řádem mu toto slovo udílím. Ostatní prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rozhodl jsem se požádat o slovo ne z důvodu, že bych chtěl torpédovat projednávání tohoto zákona, ale že bych chtěl sněmovnu upozornit na několik věcí. Tento zákon je důležitým zákonem a má celou řadu implikací. Má implikaci m.j. v tvorbě peněz, protože, jak známo, z celého úvěrového mechanismu je možno tvořit peníze, má tedy implikaci ke stabilitě měny. Má implikace fiskální, které jsou dány jednak k daňovým zákonům, z hlediska rovnosti podmínek apod. Má samozřejmě implikace i ve vztahu k Ministerstvu financí, kterému se tímto zákonem přikládá určitá váha.

Chtěl jsem požádat sněmovnu, vzhledem k tomu, že zákon má nabýt účinnosti k 1. lednu příštího roku, o to, aby byl ještě čas zákon prohlédnout z hlediska všech možných detailů důsledků a podle mého názoru se tím měsícem vůbec nic nepokazí, naopak, můžeme k tomu dát v klidu stanovisko, protože my jsme ten zákon tak, jak je teď, po pozměňovacích návrzích, nikdo úplně neviděli. Pokud by si někdo z pánů poslanců osvojil tento můj návrh, byl bych za to ohromně vděčný. Znovu říkám, nejsem veden žádnou snahou torpédovat tento zákon, ale pouze jej udělat jako dobrý. Děkuji pěkně.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozprava byla otevřena. Pan poslanec Ježek má slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Já si osvojuji návrh pana ministra Kočárníka.

Předseda PSP Milan Uhde: Osvojujete si a podáváte návrh pana ministra Kočárníka. Dále se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že slova pana ministra financí a místopředsedy vlády, zejména dvakrát opakovaná, o tom, že nemá zájem torpédovat tento zákon, jsou závažná.

Já vás prosím o minutové přerušení schůze, skutečně na 60 vteřin, pro schůzku našeho klubu tady, v místnosti.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, abyste zůstali na místech. Vyhovím žádosti pana poslance Výborného. Prosím, abychom se nerozcházeli, rozhodnutí padne co nejdříve. Nebudeme protahovat schůzi. Ale klubu, který požádal o příležitost poradit se, je třeba příležitost dopřát.

(Schůze přerušena v 20.31 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.34 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Kluby, které se radily, prosím, aby zaujaly svá místa. Slovo má poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, děkuji za shovívavost. Myslím, že je mojí povinností sdělit, že stanovisko mého klubu je takové, že přerušení schůze podporovat většina členů klubu nebude, a to z toho důvodu, že právě zákon má nabýt účinnosti za tak dlouhou dobu, že kdyby se zjistily nějaké vadné konsekvence, je možno předložit novelu.

Předseda PSP Milan Uhde: Chce ještě někdo promluvit v rozpravě?

Dám slovo panu poslanci Mandelíkovi a pak dám hlasovat o procedurálním návrhu, který si osvojil a vznesl pan poslanec Tomáše Ježek.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, na začátku jsem zde řekl stanovisko navrhovatelů k návrhu, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno. Nesouhlasili jsme víceméně s tím, aby to bylo před hlasováním o pozměňovacích návrzích. Samozřejmě jsme se nevyjadřovali k tomu, zda by to mělo být podle našeho názoru přerušeno v době, kdy se již má hlasovat o celém zákoně. Přesto si dovolím požádat sněmovnu, aby ještě jednou zvážila před hlasováním, které za chvíli nastane, když zde zaznělo naprosto jasně, že pan ministr financí nemá v úmyslu tento zákon torpédovat, ale naopak dát ještě vyjádření k některým pozměňovacím návrhům, které zde padly. Vy víte dobře, jakou práci si s tímto návrhem zákona navrhovatelé dali. Víte, že se snažili nic nepodcenit, ale víte, že víc hlav víc ví.

Osobně v této chvíli přesto, že jsem k tomu zatím zaujímal negativní postoj, až se bude hlasovat o přerušení, budu hlasovat pro. Prosím ty, kteří nám projevili svou podporu dosud, aby zvážili, že skutečně ještě něco dobrého se na tomto zákoně vykonat dá, případně odstranit nějaká chyba. Prosím ty, kteří dosud spíše projevovali svůj odpor, aby si uvědomili, že to není pod tlakem. Jsem si vědom toho, a budu to říkat vždycky, že návrh zákona je ve velmi slušné kvalitě, že umožní něco prospěšného, ale má jednu jedinou vadu - je napsán na něco, co tady ještě nikdo nezná a v podstatě nemáme žádný precedens v tomto oboru. I to je důvod, proč budu hlasovat pro návrh pana poslance Ježka. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Ptám se, kdo ještě chce promluvit.

Jestli nikdo, dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Tomáše Ježka, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do 31. schůze Poslanecké sněmovny. 352. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování č. 352 skončilo.

Ze 103 přítomných bylo 35 pro, 45 proti, 21 se zdrželo, 2 nehlasovali. Procedurální návrh nebyl přijat. Zbývá mi tedy jen ukončit rozpravu, což tímto činím, a dát

Zbývá mi tedy jen ukončit rozpravu, což tímto činím, a dát hlasovat o návrhu zákona. Nevidím žádné jiné řešení a udělám to, co jsem právě řekl. Budeme hlasovat ve 353. hlasování o celém návrhu poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1197, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1344 a schválených pozměňovacích návrhů. Ještě vás všechny odhlašuji, aby nebylo zpochybnění. Prosím, abyste se nově registrovali. Jsme schopni usnášení. 353. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh zákona, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 353. hlasování skončilo.

Ze 102 přítomných bylo 73 pro, 8 proti, 20 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh zákona byl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 30. schůze Poslanecké sněmovny. Všem vám děkuji, přeji dobrou noc, schůze skončila.

(Schůze skončila ve 20.45 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP