Čtvrtek 20. dubna 1995

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, poslanecký klub České strany sociálně demokratické považuje odpověď na tuto interpelaci za neuspokojivou. Protože se jedná o ryze právní problematiku, v rozpravě za náš klub vystoupí pan poslanec Řezáč.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Řezáče.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem na březnové schůzi Poslanecké sněmovny k tomuto bodu již podrobně hovořil. Pouze s ohledem na tehdejší nepřítomnost místopředsedy vlády a ministra financí pana Kočárníka stručně zopakuji, že jsem argumentoval tím, že federální vláda usnesením 901 z prosince 1990 vykonávala svou ústavní pravomoc podle čl. 76 odst. 1 tehdy platného ústavního zákona o československé federaci č. 143/1968 Sb. Navíc, že otázka navrácení Lidového domu České straně sociálně demokratické byla projednávána opakovaně Federálním shromážděním, jednak k interpelaci bývalého poslance Federálního shromáždění Igora Němce na tehdejšího předsedu federální vlády Mariána Čalfu a dále v usnesení Federálního shromáždění k interpelaci poslance Kučery, kde bylo přijato konkrétní usnesení, a to č. 147 v bodě 7. Z těchto bylo naprosto nepochybné, že jak federální vláda, tak federální parlament jednoznačně projevily vůli navrátit Lidový dům České straně sociálně demokratické.

Pokud v odpovědi a v doplňující odpovědi pana místopředsedy je uvedeno, že takový postup nestačil, pak chci říci, že dohoda z března 1990, kterou byl navrácen České straně sociálně demokratické Lidový dům, byla předmětem zkoumání federálního ministerstva financí, které rozhodnutím ze 6. srpna 1990 udělilo potřebnou výjimku týkající se části této dohody. Stejně tak bylo dokonce předmětem šetření Generální prokuratury československé federace, kdy mělo být přezkoumáváno, zda nedošlo k nějakému protiprávnímu jednání při realizaci ústavního zákona o navrácení majetku KSČ lidu, a toto setření vedené pod č.j. SVP 20/1990 Úřadem federálního ministerstva vnitra pro vyšetřování protiústavní činnosti pod dozorem staršího prokurátora Generální prokuratury federace JUDr. Vladimíra Nechanického bylo odloženo, jako nedůvodné s tím, že zákon nikterak porušen nebyl.

Mám tedy za to - aniž bych chtěl zavádět do této věci skutečnosti, které jsou předmětem soudního řízení - že postup ministerstva financí při podání žaloby k určení vlastnictví je naprosto nedůvodný a věcně neopodstatněný.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Do otevřené rozpravy se dále hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom několik slov. Podstatou interpelace prvé odpovědi i další odpovědi je zřejmý spor o Lidový dům, o to, zda Lidový dům je majetkem sociálně demokratickým - abych byl přesnější - nebo majetkem státním. Řekl bych, že velmi dobře - ač z úplně jiné strany sněmovny - chápu tvrzení sociálních demokratů, že je nepochybné, že Lidový dům je majetkem sociálně demokratickým a že takovým majetkem je desítky let. Rozumím - a řekl bych, že dobře rozumím - nervozitě sociálních demokratů v této záležitosti.

Rád bych také řekl, že se domnívám, že je také legitimní o své vlastnictví, ať se jedná o Lidový dům, o vlastnictví kteréhokoli restituenta, o vlastnictví občana, bojovat, ucházet se a toto vlastnictví chránit. Potud všem námitkám, které uplatnili poslanci sociální demokracie opravdu rozumím a chápu je. Dokonce bych se k nim v obecné rovině připojil.

Je ale také pravdou, že stěží mohu souhlasit s podanou interpelací, protože podle mého mínění ona interpelace spíše zasahuje do řízení, které ve věci probíhá, a to do řízení soudního. Je dobré zopakovat, že ve sporu, který ministerstvo financí svou žalobou zahájilo, Česká republika prohrála, a to pravomocně. Bylo pravomocně rozhodnuto, že žaloba, kterou bylo žádáno, aby dotčené nemovitosti byly určeny za vlastnictví státu byla zamítnuta.

Trochu chápu i nejistotu sociální demokracie, že dovolací řízení bylo zahájeno před několika měsíci a není zatím známo, kdy skončí. Ovšem v této situaci se nachází mnoho jiných subjektů v různých řízeních v tomto státě. Tam však by interpelace neměla směřovat na ministra financí.

Vzhledem k tomu, že interpelace sice ve druhé rovině chrání vlastnická práva, ale v té prvé se spíše dotýká probíhajících soudních řízení, nedomnívám se, že je možno tuto interpelaci podpořit, ale znovu říkám, ta prvotní myšlenka dosáhnout toho, aby vlastnictví sociálních demokratů k Lidovému domu bylo nezpochybněno, ta prvotní myšlenka se mi líbí, ačkoliv nejsem sociální demokrat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Stanislava Grosse, Petry Buzkové a dalších 19 členů klubu ČSSD ve věci dodržování usnesení vlády č. 901 z roku 1990, uvedenými v tiscích 1516A a 1516A/1.

Hlasování rád vyhovím, všechny jsem vás odhlásil a prosím, abyste se znovu přihlásili svými magnetickými kartami. Budeme tedy hlasovat - hlasování č. 268, právě zahájené, ptám se: Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 56 pro, 29 proti, 23 poslanců se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci... s faktickou poznámkou se hlásí pan předseda klubu sociální demokracie.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat všem bez ohledu na politickou příslušnost, že podpořili nepochybně legitimní požadavek našeho poslaneckého klubu. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy pokračovat další odpovědí... Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Směřovala-li tady pochvala ke mě, prohlašuji, že jsem tuto interpelaci nepodpořil, protože tvrdím, že zasahuje do soudního řízení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Přeje si někdo ještě dále vystoupit, abych ho nepřehlédl? Není tomu tak.

Budeme se tedy věnovat další odpovědi. Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Bohuslava Kuby ve věci nespokojenosti s prací Finančního úřadu ve Frýdku-Místku - tisk 1558. Odpověď se předkládá jako tisk 1558 A. Já se ptám pana poslance Kuby, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Nicméně, musím otevřít rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy uzavírám, končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Bohuslava Kuby ve věci nespokojenosti s prací Finančního úřadu ve Frýdku-Místku, uvedenou v tisku 1558 A. Hlasování č. 269 - kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 63 pro, 4 proti, 7 poslanců se zdrželo hlasování.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penzionů, domovů pro důchodce jako v roce 1994. Jedná se o tisk 1606, odpověď se předkládá jako tisk 1606 C. A já se ptám paní poslankyně Mazalové, zda považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, podávala jsem interpelaci současně na pana ministra Kočárníka a pana ministra Vodičku. Mohla bych odpovědět souběžně?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budu to respektovat, pan ministr Vodička tady není.

Poslankyně Gerta Mazalová: Poněvadž tato interpelace souvisí, tak tedy k odpovědi pana ministra Vodičky bych se chtěla vyjádřit: Pan ministr Vodička mi odepsal v dopise a podle něho Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá žádnou oporu, zákonnou oporu zasahovat do financování okresních úřadů a obcí. Pouze v případě, že je požádáno o své stanovisko k dotacím do sociální sféry, se vyjadřuje k výši těchto dotací. Já tedy tady postrádám to, jak se vyjádřilo, v jakém smyslu a jestli se vůbec vyjádřilo.

Za druhé dotace - pokud jde o dotace na provoz zařízení sociální péče, byly do roku 1994, čili do loňska, poskytovány ze státního rozpočtu bez rozlišování na jednotlivé druhy ústavů a výši těchto dotací stanovovalo Ministerstvo financí podle vlastní úvahy. Pan ministr Vodička mi napsal, že jeho ministerstvo nemělo možnost výši této dotace ovlivnit. S tím nemohu souhlasit a táži se proč?

Za třetí při přípravě návrhu státního rozpočtu v tom původním návrhu byly zapracovány i dotace na provoz domovů, penzionů pro důchodce ve výši 20 miliónů 3 tisíce korun na jedno místo ročně. Tato skutečnost byla potvrzena i zástupci Ministerstva financí při projednávání rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na úrovni náměstků ministrů. Avšak konečný návrh státního rozpočtu, který byl schválen vládou a předložen Parlamentu ČR, však již dotaci na provoz domovů, penzionů pro důchodce nezahrnoval a o jejím vypuštění nebylo Ministerstvo práce a sociálních věcí informováno. Já se ptám za prvé, proč nebylo informováno a za druhé, proč se vůbec netázalo po důvodu toho vynechání.

Dále souhlasím s tím, co pan ministr Vodička píše, že zřizovatelé domovů, penzionů pro důchodce požadují dotace i v tom případě, kdy zařizují v těchto zařízeních, tedy poskytují služby na nadstandardní úrovni. Já souhlasím, že tam je to poněkud rozporuplné, ale i když se zvýší poplatky obyvatelů penzionů na maximum, jejich důchody, které přiznejme na tehdejší doby byly poněkud vyšší, dnes již v současné době nedopovídají dnešnímu stavu, čili nebudou podle mého názoru krýt finanční potřeby, nebudou stačit.

Dále mi pan ministr píše, že v nezbytných případech mohou být poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a že k dalšímu řešení a vývoji této otázky se Ministerstvo práce a sociálních věcí vrátí při jednání s Ministerstvem financí při přípravě státního rozpočtu na rok 1996.

Prosím vás, toto mne nemůže v žádném případě uklidnit, protože se znovu musím zeptat - a co nynější, letošní rok 1995? Toto by tedy bylo k odpovědi pana ministra Vodičky, se kterou nemohu bohužel souhlasit.

K odpovědi pana ministra financí - já budu opět se snažit být stručná. Ministerstvo financí tedy důkladně zvažovalo cíle a úkoly dotační politiky, provedlo řadu analýz, než dospělo k rozhodnutí, že na provoz penzionů pro důchodce v tomto roce, tedy v roce 1995, nebude poskytovat dotace. Pan ministr mi to tady odůvodňuje, napsal mi dopis velice, skutečně podrobný a mohu říci, že velice seriózně v něm mi vysvětluje, dokonce i tabulky zde jsou, kapacitní ukazatele a podobně. Čili věnoval tomu opravdu enormní pozornost. Například výdaje územních orgánů na sociální dávky jsou v plné výši uhrazeny ze státních dotací, mám zde dokonce i sumu. Největší finanční břemeno pro zřizovatele, tedy obce a okresní úřady, jsou ústavy sociální péče a ústavy pro tělesně a mentálně postižené občany a domovy důchodců. S tím musím souhlasit. Domovy, penziony pro důchodce vyžadují relativně i absolutně nižší náklady na provoz než ostatní typy ústavů. S tím rovněž musím souhlasit, ale znovu podotýkám, že výdaje zde jsou, i když jsou menší, ale prostě jsou. Naprosto tedy souhlasím s tím, co je tady uváděno, že průměrné roční náklady na jedno místo v domovech, penzionech byly ze všech těchto ústavů nejnižší. Musím souhlasit i s tím, že největší zátěž tedy představují tyto ostatní domovy důchodců a ústavy a pro tělesně a mentálně postižené občany, a proto jsou preferovány.

Pan ministr mi píše, že podpora dotací nemá podobu dotací na neinvestiční výdaje, ale spíše dotace na investice a opět sumu, kterou tady už nebudu uvádět, protože si myslím, že je to zde zbytečné. Já si myslím, že dotace na investice jsou velice dobré, ale v případě, že nejsou provázeny neinvestičními dotacemi, nesplňují účel.

Dále píše pan ministr, že oblast místní sociální péče trvale představuje jednu z nejvýznamnějších priorit dotační politiky. S tím musím také souhlasit. Dotace rostou, podle mého názoru, ale musím podotknout svůj názor, že daleko rychleji rostou ceny potravin, bytů a elektřiny a další výdaje. O výši důchodů se už zmiňovat nebudu, protože to vlastně konzultujeme neustále.

Závěrem mi pan ministr připomenul, že se každoročně dynamicky zvyšují vlastní příjmy územních orgánů, zejména obcí, a to především jejich příjmy daňové, které jim umožňují financovat všechny nezbytné výdaje. S tím souhlasit nemohu. Vím, že některá města vlastní několik zařízení pro staré občany. Ústavy sociální péče, domovy důchodců, penzióny, domovy s pečovatelskou službou atd. Vím, že v těchto zařízeních jsou umísťováni občané z celé České republiky a zřizovatel, tedy obec nebo okresní úřad, musí tato zařízení dotovat sám, což mně připadá poněkud nespravedlivé.

Proto jsem ve své interpelaci trvala na zachování státní dotace i pro tento rok 1995, alespoň v té výši, která byla poskytnuta na lůžko v loňském roce 1994, i když podle mého názoru tato výše už neodpovídá výši jak inflace, tak důchodů ve srovnání s loňským rokem.

Příspěvek na provoz by mohl být částečně diferencován podle typu zařízení, jako například zvlášť domovy důchodců, zvlášť penzióny, zvlášť ústavy sociálních služeb. Znovu opakuji, že zrušení příspěvků na provoz těchto zařízení by vedlo k dramatickým opatřením, poněvadž zvyšování poplatků starším obyvatelům v těchto zařízeních nelze zvyšovat donekonečna a ani vyšší důchody by nemohly stačit na zaplacení. Zrovna tak nemůžeme chtít, aby jedno město nebo jeden okresní úřad platil několik těchto zařízení, které obývají obyvatelé z celé České republiky.

Je mi líto, ale skutečně nemohu souhlasit, a ať sněmovna rozhodne jakkoliv, znovu opakuji to, jestliže příspěvky na letošní rok budou vynechány, dojde skutečně k nepopulárním a velice dramatickým opatřením pro staré obyvatele. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Všechny jsem vás odhlásil a prosím o novou prezentaci. Rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penziónů, domovů pro důchodce jako v roce 1994, uvedenou v tisku 1606 C. Budeme hlasovat.

Hlasování č. 270. Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 27 proti, 12 poslanců se zdrželo hlasování.

Nezbývá než hlasovat o usnesení opačném. Přečtu ho.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penziónů, domovů pro důchodce jako v roce 1994, uvedenou v tisku 1606 C.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 271, které jsem právě zahájil. Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 38 proti, 9 poslanců se zdrželo hlasování.

Tímto jsme vyčerpali odpovědi pana ministra Kočárníka, kterému děkuji a loučím se s ním.

Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně, tisk 1519. Odpověď byla předložena jako tisk 1519 S. Její projednávání bylo na 29. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se pana poslance Štraita, zda považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji panu ministru Luxovi a Skalickému za odpovědi ve věci dostavby cukrovaru v Kopidlně, který je z 80% hotov a bohužel z důvodů, že chybí cca 350 miliónů korun, není dokončen a svoje poslání samozřejmě neplní. Je tomu tak i přesto, že jde o moderní ekologicky čistý provoz, který ještě navíc by mohl poskytnout pracovní příležitosti pro pozvané Volyňské Čechy, kteří v Kopidlně z tohoto titulu už i bydlí.

Pan ministr Skalický ve své odpovědi nepřesně uvádí, že nemůže Fond národního majetku ručit za eventuální půjčku, protože není majoritním vlastníkem. Pravda je však taková, že Fond národního majetku vlastní 51% akcií Východočeské cukerní akciové společnosti a tato společnost vlastní pouze 100% akcií cukrovaru Kopidlno. V tomto případě nevidím důvod, proč by Fond nemohl ručit a pomoci při dostavbě moderní ekologické kapacity, když nedávno ručil například v Chemických závodech Sokolov.

Odpověď k dostavbě od pana místopředsedy Luxe je velmi strohá a řekl bych zcela obecná, až macešská. Otázka cukerní politiky v České republice není jen otázkou funkce trhu, ale i nezbytné koncepce zemědělské politiky a perspektiv.

To jsem se bohužel ani v nejmenším z odpovědi pana místopředsedy nedočetl. Proto s odpovědí na interpelaci nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí? Nevidím nikoho, proto rozpravu končím a navrhuji následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josef Luxe na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně, uvedenou v tisku 1519 S. Budeme tedy hlasovat. Hlasování č. 272.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 35 pro, 40 proti, 9 se hlasování zdrželo.

Nezbývá než navrhnout usnesení opačné.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně, uvedenou v tisku 1519 S.

Hlasování 273.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 28 proti, 13 poslanců se hlasování zdrželo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kolik poslanců nehlasovalo?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Bohužel, už nemám na monitoru, kolik nehlasovalo. Mám to chápat jako námitku? Vyhovuji této námitce. Všechny jsem vás odhlásil, budeme hlasovat znovu. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Považuji to za rychlejší způsob.

Budeme hlasovat znovu. Opakované hlasování 274 o tomtéž.

Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 48 pro, 32 proti, 9 poslanců se hlasování zdrželo, nehlasovalo 5 poslanců.

Další odpověď: Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka. Já pana poslance Vlčka nevidím, nebudeme se tedy touto odpovědí zabývat. Tímto jsme vyčerpali dnešní odpovědi na pana místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe.

Nyní se budeme zabývat odpověďmi, které by odpověděl pan ministr spravedlnosti Jiří Novák. Jsou to interpelace poslanců Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungra ve věci statutu veřejného činitele pro pracovníky železniční dopravy. Jedná se o tisk 1546. Odpověď se předkládá jako tisk 1546 A. Ptám se pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové a kolegyně. Byli jsme vedeni obavou, že v případě, kdyby nebyl uznán statut veřejného činitele pro výpravčí, průvodčí a ostatní představitele dráhy, že se celý proces zkomplikuje a že tito lidé v případě jakýchkoli problémů přepravy na železnici, ve vagonech, atd. nebudou moci zasáhnout, nebudou mít statut ochrany a nebudou moci ani zkontrolovat totožnost těch, kteří páchají případné nepravosti v přepravních prostředcích.

Domníváme se a po dohodě s panem ministrem Stráským jsme dospěli k názoru, že by tito lidé měli požívat statut ochrany. Proto je mi líto, ale musím považovat odpověď pana ministra za neuspokojivou a po dohodě s panem ministrem Stráským bude opět jednání na Ministerstvu dopravy, abychom tento problém nějakým způsobem vyřešili. Doporučuji proto sněmovně, aby odpověď pana ministra považovala za neuspokojivou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr spravedlnosti Jiří Novák. Prosím, pane ministře.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nechci se přít, rozhodne se samozřejmě hlasováním. Chci pana poslance pouze upozornit na jednu věc. Jím položená interpelace byla vlastně otázkou. Otázka, která zněla takto: Z jakého důvodu byl statut veřejného činitele novelou v roce, tuším, 1990 nebo 1991 zrušen. Na tuto otázku jsem odpověděl a pan poslanec to dobře ví. Ale rozhodnete vy, jestli se vám jeví odpověď jako uspokojivá nebo ne. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslanců Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungra ve věci statutu veřejného činitele pro pracovníky železniční dopravy, uvedenou v tisku 1546 A.

Hlasování č. 275.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 41 proti, 16 poslanců se zdrželo hlasování a nehlasovalo 22. To mne nutí k tomu, abych vás znovu odhlásil a poprosil o nové přihlášení.

Nezbývá než hlasovat o usnesení opačném, tedy:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslanců Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungra ve věci statutu veřejného činitele pro pracovníky železniční dopravy, uvedenou v tisku 1546 A.

Prosím, aby se přihlásili všichni, kteří jsou v sále.

Hlasování č. 276.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 51 pro, 12 proti, 18 se zdrželo hlasování, nehlasovali 4.

Jsem dlužen konstatovat, že tím jsme vyčerpali dnešní odpovědi pana ministra Jiřího Nováka.

Pan ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Štraita ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy. Jedná se o tisk 1519. Odpověď byla předložena jako tisk 1519 M. Její projednávání bylo na 29. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost pana poslance. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP