Středa 19. dubna 1995

Poslanec Miloslav Výborný: Můžeme podle mého mínění, snad jsem na nic nezapomněl, přejít k odstavci 6. Poslanec Řezáč navrhuje nahradit dobu dvou minut dobou pěti minut. Nesouhlasím s tímto návrhem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 178.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Řezáče? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro je 53. Proti 78. Zdrželo se 23. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní je tu komplexní návrh pana poslance Wagnera. Slovo "interpelace" v celém ustanovení § 111 nahradit slovem "otázka". Nesouhlasím s tímto návrhem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájím hlasování č. 179.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Wagnera? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 16. Proti 102. Zdrželo se 36. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Pevně doufám, že k § 111 jsme již vyčerpali všechny předložené pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že je s tím souhlas, takže můžeme přikročit k § 112.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Hirš navrhuje za odst. 1 vložit nový odstavec ve znění, které máte vytištěno na straně 21 pod bodem 6. Nesouhlasím s tímto návrhem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním č. 180, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Hirše?

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 33 poslanců, proti 86, zdrželo se 29. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kačenka navrhuje vložit nový odstavec 3 ve znění: "nesplní-li vláda nebo její člen vůči interpelujícímu poslanci povinnosti stanovené v odst. 2, může poslanec podat předsedovi sněmovny stížnost. Ten s jejím obsahem seznámí sněmovnu na nejbližší schůzi."

Omlouvám se, že to čtu, ale má to v tuto chvíli svůj význam, protože chci poprosit poslance Kačenku, zda by si přece jen nepřál poněkud upravit pouze stylisticky tento návrh, a to z toho důvodu, že nemůže jít o stížnost. Stížnost je jakýsi opravný prostředek a myslím, že vím, oč jde. Jde o to, aby toto oznámení, že někdo z vlády neplní svou ústavní povinnost, bylo učiněno. Pokud by s tím pan poslanec Kačenka souhlasil a sněmovna souhlasila, upřesnění by znělo v závěru: "může to poslanec oznámit předsedovi sněmovny; ten s tímto oznámením seznámí sněmovnu na nejbližší schůzi."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Kačenka souhlasí s tímto upřesněním. Zdá se, že ani další poslanci nemají námitky, takže v tom smyslu, jak to přednesl pan společný zpravodaj, dám hlasováním 181 rozhodnout o tom, zda návrh bude přijat.

Kdo je pro návrh pana poslance Kačenky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 103, proti 20, zdrželo se 30. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: K odst. 4 § 112 vystoupil nejprve poslanec Řezáč. Navrhuje připojit třetí větu v tom znění, které máte na straně 20 vytištěno. S tímto doplněním souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 182.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslanec Řezáče? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro je 92, proti 31, zdrželo se 24. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Dále navrhuje poslanec Matulka v odst. 4 druhou větu nahradit jiným textem. Máte tento text vytištěn a já s návrhem poslance Matulky nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 183.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Matulky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 65 pro, 85 proti, zdrželo se 6. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: V odstavci 5 § 112 navrhuje poslanec Řezáč za slovo "přítomen" doplnit slova "a to bez přijaté omluvy". Nesouhlasím s tímto návrhem. Mám za to, že to lépe řeší odstavec 3.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 184.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Řezáče? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

56 pro, 86 proti, 11 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Nesouhlasím ani s navrženým zněním odst. 5 § 112 podle předloženého návrhu poslance Matulky.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 185.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Matulky, který se týká odst. 5? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Hlasování skončilo výsledkem 33 pro, 82 proti, 38 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kužílek navrhuje doplnit § 113 s názvem "Otázky a podněty poslanců". Tento návrh máte na straně 21. Vzhledem k již odhlasovanému znění § 111 nedoporučuji tento text akceptovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním 186, které jsem zahájil.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Kužílka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

50 poslanců bylo pro, 80 proti, 22 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Také poslanec Wagner navrhl vložit nový § 113 s názvem "Interpelace skupiny poslanců". Chtěl jsem požádat o jakési upřesnění, ale pan poslanec Wagner není přítomen, takže si nedovolím jakkoli upřesňovat v jeho nepřítomnosti textu, který máme předložen. S návrhem nemohu vyslovit souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 187. Ptám se:

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Wagnera? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem: 33 pro, 91 proti, zdrželo se 29. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh poslance Hrazdíry k novému textu § 115 odst. 1 byl předmětem jednání politického grémia klubů a do jisté míry podobný problém už zde byl podroben dnes hlasování. Nicméně toto je jiný návrh a bude třeba o tomto návrhu hlasovat. Já s tímto návrhem nesouhlasím. Docela se domnívám, že je vnitřně rozporný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dám v hlasování č. 188 hlasovat o návrhu pana poslance Hrazdíry. Ptám se:

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 63, proti 83, zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Také doplnění druhého odstavce § 115 podle návrhu poslance Hrazdíry nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 189, které jsem zahájil. Ptám se:

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Hrazdíry? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 62, proti 78, zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Další návrhy poslance Řezáče na změnu odstavce 1 a odst. 4 § 115 dle mého mínění je třeba považovat za návrh jediný. Vidím z gestikulace kolegy Řezáče, že tomu tak je. Opakoval bych se, kdybych zdůrazňoval, proč s tímto návrhem nesouhlasím. Budiž hlasováno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 190.

Kdo souhlasí s těmito dvěma návrhy pana poslance Řezáče? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 62, proti 81, zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kužílek a po něm poslanec Hirš přednesli totožné návrhy k § 118 odst. 3. Jde o jmenování a odvolávání tajemníků výborů. Text máte před sebou. Já tyto návrhy považuji za špatné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 191 a ptám se:

Kdo s těmito návrhy souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 30, proti 44, zdrželo se 31. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Hrazdíra navrhl vypustit část dvacátou návrhu zákona. Je to ovšem pouze jediný § 119, ale rozumím tomu návrhu tak - vypustit i název, ostatní části přeznačit. Nesouhlasím s tímto návrhem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 192. Ptám se:

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Hrazdíry? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 36, proti 92, zdrželo se 25. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh poslance Řezáče k § 120 odst. 2 doporučit ke schválení nemohu, neboť daně a poplatky v tomto státě mohou být stanoveny na základě zákona, nikoli usnesením, respektive jakýmsi rozhodnutím vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování č. 193 rozhodneme o osudu tohoto návrhu.

Kdo s ním souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 34, proti 87, zdržel se 31 poslanec. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Přejděme k § 123 a návrhu poslance Matulky. Já tento návrh nedoporučuji z toho prostého důvodu, že to tak je. Vyplývá to i bez přijetí tohoto pozměňovacího návrhu ze zákona.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 194. Ptám se:

Kdo je pro tento návrh pana poslance Matulky? Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 29 poslanců, proti 76, 48 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: § 124 - rovněž se ho týká návrh poslance Matulky. Já tento návrh nepodporuji. Nic přece nebrání tomu, aby po zániku komisí si výbory ustavily podle nového jednacího řádu podvýbory.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 195. Ptám se:

Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Matulky. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 32, proti 89, zdrželo se 27, nehlasovalo 23. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Jaroš přednesl návrh nového § 125. Já bych se nejprve dotázal, zda se jedná o dva návrhy nebo o návrh jediný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jedná se o dva návrhy, rozumím-li správně gestikulaci pana poslance Jaroše.

Poslanec Miloslav Výborný: Takže jde o dva návrhy. Dále bych se chtěl zeptat pana poslance Jaroše, zda nechce upřesnit tento návrh do té míry, že místo slova "parlamentu" by bylo slovo "sněmovna", "sněmovně", "sněmovny", pardon.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na návrh řady poslanců jsem vás v tuto chvíli odhlásil a žádám o novou registraci. Nyní prosím pana poslance Jaroše, aby - chce-li - upřesnil. (Hluk v sále.) Ostatní prosím o klid.

Poslanec Emil Jaroš: Má to být "sněmovny".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nevím, zdali v šumu nezaniklo upřesnění pana poslance Jaroše, takže bych prosil pana společného zpravodaje, aby přečetl v tuto chvíli vše, o čem dáme v první fázi hlasovat. (Hluk v sále.) Ostatní prosím znovu o klid.

Poslanec Miloslav Výborný: První část návrhu, nový § 125: "Ve všech společných prostorách sněmovny je zakázáno kouřit. Kouření je povoleno v místnosti, která bude vyčleněna Kanceláří sněmovny, označena a vybavena jako kuřárna."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vyjádření zpravodaje?

Poslanec Miloslav Výborný: Nechci ho říkat, pane předsedající.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, hlasování č. 196 rozhodne o první části návrhu pana poslance Jaroše.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. (Potlesk a veselost ve sněmovně.)

88 pro, 39 proti, 32 se zdrželo hlasování. Návrh tedy byl přijat.

(Veselost ve sněmovně.) Prosím o klid, i druhá část návrhu je bezesporu zajímavá a zasluhuje vaši pozornost.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, v rámci tohoto šumu je slyšet výhružky, že se to dostane k Ústavnímu soudu. Teď bychom ale mohli pokračovat hlasováním. Další navrhovaný odstavec nového § 125 máte před sebou. Platí i ten dovětek tzv. destilátů, pane poslanče? (Poslanec Jaroš ano). Platí. Takže budeme hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, dám hlasovat o tomto druhém návrhu pana poslance Jaroše, o druhé části jeho návrhu. Chybí ovšem vyjádření zpravodaje.

Poslanec Miloslav Výborný: Myslím, že tento návrh je prostě špatně napsán. (Veselost ve sněmovně.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním č. 197.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Jaroše? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 67, proti 50, zdrželo se 49. Návrh tedy nebyl přijat a máme postaráno o novinové titulky zítra ráno. (Veselost ve sněmovně.) Prosím o klid, prosím, abyste umožnili panu společnému zpravodaji, aby se zhostil svých povinností.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, další návrh máte označen jako návrh poslance Novotného k § 125. Kromě toho, že se nepochybně jednalo o § 115, a že tedy šlo o přeřeknutí se domnívám, že tento návrh vyvěral z jiných nepřijatých návrhů poslance Novotného, a že o tom hlasovat v podstatě není možno, protože to byl ten návrh, který by byl nezbytný, kdyby ostatní výbory byly ustavovány tak, jak si přál pan poslanec Novotný.

Domnívám se tedy, že o tomto návrhu hlasovat nelze.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s panem společným zpravodajem souhlasím. Pokročme tedy k § 128.

Poslanec Miloslav Výborný: To je návrh poslance Řezáče. Samozřejmě, že i v tom znění, které existuje, máme také § 1 a máme také 3. odstavec v § 115. Takže to je návrh způsobilý k hlasování, ale nikoli způsobilý k přijetí, což je třeba vyjádřit hlasováním.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, vyjádříme to hlasováním č. 198, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 6, proti 83, zdrželo se 55, návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh poslance Hrazdíry se týká již přílohy čl. 1, čl. 5. Zřejmě nebudeme o něm hlasovat, protože to zase vyplývalo z nepřijatého návrhu poslance Hrazdíry.

Návrh poslance Hrazdíry k čl. 7 přílohy 1, jeho nový text nedoporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 199.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Hrazdíry? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 56, proti 74, zdrželo se 15. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh k příloze č. 2 poslance Hrazdíry rovněž nedoporučuji akceptovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, v jubilejním hlasováním, které má číslo 200, rozhodneme o osudu tohoto návrhu.

Ptám se kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

31 pro, 74 proti, zdrželo se 39. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Ve volebním řádu návrh poslance Hrazdíry k čl. 5 nedoporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování 201, které jsem právě zahájil, rozhodneme.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

40 pro, 95 proti, 11 se zdrželo, návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Ani další návrh poslance Hrazdíry nedoporučuji k přijetí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadového čísla 202.

Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Hrazdíry? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

41 pro, 80 proti, 24 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: První návrh poslance Matulky, který máte na stránce 24, doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 203.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Matulky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

134 pro, 6 proti, zdrželo se 8. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Pro stenozáznam doplňuji, že šlo o návrh na doplnění nového bodu 9 v čl. 2.

Další návrh poslance Matulky k čl. 2 bod 13 považuji za zjevně protiústavní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po tomto vyjádření zahájím hlasování č. 204.

Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Matulky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 26, 86 proti, 39 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Čl. 2 bod 19, je to 6. návrh v pořadí, 3. návrh poslance Matulky doplňovat v tam uvedených literách slova "v každé komoře" a "celkem" doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, zahajuji hlasování č. 205.

Ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

143 pro, 2 proti, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Úpravy čl. 3, článku 3 a článku 6 v bodech 19, 36, 31 a 20, předložené poslancem Matulkou, jsou samozřejmě možné, nebudou-li přijaty, nedojde k ničemu, budou-li přijaty, je to lhostejné, také k ničemu nedojde. (Veselost).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po tomto jasném vyhlášení dám hlasovat v hlasování č. 206 o návrhu pana poslance Matulky.

Kdo s ním souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

98 pro, 4 proti, 47 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Úprava čl. 2 bodu třetího, jak ji navrhuje poslanec Matulka, podle mého mínění je v rozporu s ústavou. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 207. Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Matulky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 27, proti 93, zdrželo se 32. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní je třeba hlasovat o písemně předloženém pozměňovacím návrhu poslance Milana Uhdeho se třemi změnami, na které bylo na začátku dnešního jednání upozorněno, a s překlepem v bodě 6.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S opravou překlepu v bodě 6. Hlásí se pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Poprosil bych vyjasnit, jak bylo naloženo s místy, kde tento návrh poslance Uhdeho se dotýká věcí, kde jsme přijali pozměňovací návrhy. V takovém případě bychom měli dvě usnesení sněmovny, která by si v daném místě odporovala. Jak potom bude vypracováno znění zákona, nejsem si skutečně jist.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Matulka s faktickou poznámkou. Dávám mu příležitost.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, před tím, než jsme začali hlasovat o 180 pozměňovacích návrzích, pan společný zpravodaj řekl, že si vůbec není jist, jak je to s tím hlasováním o pozměňovacích návrzích poslance Uhdeho vzhledem k tomu, že vlastně nebyly vůbec předneseny. Myslím, že pan společný zpravodaj si je asi jist, nebo si možná překrucuji jeho slova. Omlouvám se, ale vyjádřím alespoň svůj názor. Pan poslanec Uhde nepřednesl žádný pozměňovací návrh zde na schůzi, nemůžeme tedy o něm hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o slovo společného zpravodaje.

Poslanec Miloslav Výborný: Nejprve k námitce poslance Payna. Bylo by ověřitelné, zda byl přijat nějaký pozměňovací návrh, kde by došlo k rozporu. Je to ověřitelné dejme tomu v průběhu přestávky na kluby, která nepochybně bude vyhlášena. Jsem připraven jako zpravodaj toto učinit a myslím, že čas k tomu potřebný bych odhadl asi na 15 až 20 minut.

Pokud jde o tvrzení poslance Matulky: Především se ohražuji proti tomu, že bych snad na této schůzi nebo kdykoli jindy pronesl cokoli, z čeho by bylo možné dovozovat, že snad já tvrdím, že poslanec Uhde žádný návrh nepřednesl. Opak je pravdou. Je tomu tak, že poslanec Uhde nepřednesl žádný návrh ústně. Předložil však tento návrh písemně. To jednací řád připouští. Domnívá-li se poslanec Matulka, že to jednací řád nepřipouští, nechť přistoupí k řečništi a zdůvodní tento svůj návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že poznámka kolegy Payna sice má zdánlivě nějakou racionalitu, ale rozum nám jasně praví, jak to je. Pan předseda Uhde přednesl stylistické a jazykové opravy. Žádný z jeho návrhů - a za to dám ruku do ohně - nemění nic na věcném obsahu a tudíž si dovoluji podle § 3 odst. 2 platného jednacího řádu navrhnout usnesení, že sněmovna přijme návrhy poslance Uhdeho jako stylistické úpravy již přijatých návrhů tam, kde nedošlo ke změně věcného obsahu jím navržených úprav.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP