Středa 19. dubna 1995

2. den schůze (19. dubna 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 186 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze opět zahájena v 10.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a zaregistrovali se, abychom mohli zahájit. Prosím do stenozáznamu, pan poslanec Sojka má náhradní kartu č. 1. Chtěl bych vás informovat o tom, že pan ministr kultury Pavel Tigrid požádal o omluvení své neúčasti na 30. schůzi z důvodu pobytu v zahraničí.

Včera jsme projednali první až šestý bod schváleného pořadu. Nyní budeme pokračovat v jednání dalším bodem, což je

VII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1432 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1628. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr zdravotnictví pan Luděk Rubáš. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych z pověření vlády odůvodnil předložení návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Návrhem tohoto zákona realizujeme snahu o urychlené řešení zvýšení efektivity a racionalizace výkonu dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti. Tato problematika bude celkově řešena přijetím atomového zákona. Vzhledem k intervalu, který nás do projednávání tohoto zákona dělí, považovali jsme za nutné odstranit nejistotu pracovníků, kteří se zabývají problematikou dozoru v oblasti radiačního dozoru.

Rozhodli jsme se novelou zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vyřešit organizační uspořádání při zabezpečování této problematiky.

Zákon neklade žádné nové nároky na státní rozpočet; přesun pracovníků a prostředků se provede na základě delimitace. Jedná se v podstatě o spojení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a pracovníků radiační hygieny, kteří se touto problematikou zabývají. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rubášovi. Prosím, aby se nyní ujal slova pan společný zpravodaj Pavel Kolář a informoval nás o projednávání návrhu ve výborech.

Poslanec Pavel Kolář: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a opatřeních s tím souvisejících (tisk 1432) projednaly na svých schůzích výbory hospodářský, ústavně právní, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Tyto výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s úpravami, které jsou obsaženy ve společné zprávě, tj. v tisku 1628. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu pořadu. Rozpravu uzavírám, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Chci se zeptat pana ministra Rubáše, zda si přeje něco podotknout. (Ne.) Děkuji.

Myslím, že můžeme rovnou přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovního tisku 1432, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1628.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 44. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Konstatuji, že návrh byl přijat poměrem hlasů 93 pro, nikdo proti, 18 se zdrželo.

Děkuji panu ministru Rubášovi a panu společnému zpravodaji Pavlu Kolářovi. Konstatuji, že jsme projednali další bod pořadu naší schůze.

Vzhledem k tomu, že není přítomen předkladatel vládního návrhu zákona o zvýšení vyplácení důchodů v tomto okamžiku ve sněmovně, dovolil bych si, nebude-li námitek, přistoupit k dalšímu bodu našeho pořadu, což je

VIII.

Návrh poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisky 966 a 1060

Tento návrh jsme začali projednávat v minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Jeho projednávání jsme po rozpravě přerušili. Podotýkám, že rozprava byla ukončena. Přednesené pozměňovací návrhy byly v písemné podobě rozdány v minulé schůzi.

Pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, já jsem si vzal stenozáznam z minulé schůze. Rozprava nebyla ukončena. Hlasováním jsme pouze přerušili projednávání před ukončením rozpravy. Byl to návrh pana poslance Řezáče.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pracuji s údaji, které mám v prezidiálce. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Payne. Chci se zeptat, zda jsou nějaké námitky proti tomu, abychom v rozpravě pokračovali, pokud je to ověřeno ze stenozáznamu.

Omlouvám se, ale budu si muset tyto údaje ověřit, takže vyhlašuji několikaminutovou přestávku. Prosím vás, abyste setrvali v zasedací síni, protože to bude pravděpodobně velice jednoduché a stručné.

(Schůze přerušena v 10.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pan kolega Payne oznámil, že se díval do stenozáznamu s tím, že rozprava nebyla ukončena, že bylo pouze hlasováním rozhodnuto o přerušení projednávání tohoto bodu. Já držím v ruce stenozáznam z 15. března 1995 a dovolte mi, abych citoval pana kolegu Kasala: "Hlasování skončilo, pro 57, proti 14, zdrželo se 50. Tento návrh nebyl přijat. Dámy a pánové, rozpravu končím. Nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Řezáče ..." atd., atd. Čili rozprava uzavřena je, v prezidiálce chyba nebyla. Já v tomto okamžiku nemohu respektovat přihlášku pana poslance Payna do rozpravy k jednacímu řádu.

Chci se v tomto okamžiku zeptat paní poslankyně Röschové, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Než se dostaví k řečništi, pan poslanec Přibáň má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Kubiš má náhradní kartu č. 4. Nyní prosím paní poslankyni Röschovou.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já poruším pravidlo závěrečného slova, nepřednesu jej, neboť se domnívám, že jednací řád je věcí klubovou. Dovolte mi i tu věc, abych k jednotlivých pozměňovacím návrhům neříkala za předkladatele stanovisko, neboť to ani věcně není možné. To jsem chtěla na závěr říci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Než dám slovo panu společnému zpravodaji poslanci Výbornému - pan poslanec Kubát má náhradní kartu č. 7 - obdržel jsem písemné avizo pana poslance Řezáče, že si přeje v tomto okamžiku vystoupit a přednést procedurální návrh, na což má právo, takže ho prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mám procedurální návrh ke způsobu projednávání, konkrétně ke způsobu hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsem učinil pod body jedna, 36, 37, 39, to je k § 1 nový odstavec 3, k § 115 odst. 1, k § 115 odst. 4 a k § 128 o účinnosti zákona pokud jde o návrh na připojení nové druhé věty. Protože všechny tyto čtyři návrhy tvoří jeden kompaktní celek, žádám, aby v zájmu průchodnosti hlasování o systému poměrného zastoupení bylo hlasováno o těchto čtyřech návrzích současně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Myslím si, že o tomto procedurálním návrhu musíme dát hlasovat ve smyslu jednacího řádu tak, aby Sněmovna rozhodla - ona má možnost ze zákona o jednacím řádu rozhodnout o způsobu projednávání věci, čili tento procedurální návrh bude rozhodnut hlasováním před tím, než přistoupíme k hlasování o dalších. Dámy a pánové, táži se, když sleduji ruch ve Sněmovně, jestli je všem naprosto jasné, o čem teď budeme hlasovat. Jde o procedurální návrh pana poslance Řezáče, který navrhuje, abychom o čtyřech pozměňovacích návrzích, které spolu do určité míry souvisí a týkají se systému poměrného zastoupení, hlasovali najednou, a to na začátku hlasování. To je předmětem tohoto procedurálního návrhu, o kterém rozhodneme hlasováním právě teď. Jde o 45. hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 30 proti, 49 se zdrželo.

Nyní prosím, aby se závěrečného slova ujal společný zpravodaj výborů pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, pan poslanec Lobkowicz má náhradní kartu č. 5.

Poslanec Miloslav Výborný: V rozpravě zaznělo celkem 181 pozměňovacích návrhů. Řada z nich se ovšem opakovala z úst poslanců různých politických stran a různých poslaneckých klubů. Vám byly rozdány dva pracovní tisky. Prvý seřazuje přednesené pozměňovací návrhy v tom pořadí, v jakém zazněly. Druhý řadí přednesené pozměňovací návrhy podle jednotlivých paragrafů navrhovaného jednacího řádu. Myslím, že by logice věci odpovídalo probírat pozměňovací návrhy, hlasovat o pozměňovacích návrzích takovým způsobem, abychom použili druhý pracovní materiál a postupovali od § 1 až po poslední článek poslední přílohy navrhovaného zákona. Domnívám se ale, že tento postup by měl být odhlasován Sněmovnou. Takže můj první procedurální návrh v tuto chvíli je postupovat tak, že budeme hlasovat o jednotlivých návrzích nikoliv v pořadí, jak byly předneseny, ale v pořadí o částech zákona po jednotlivých paragrafech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Výborného.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 46. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 127 hlasů, nikdo proti, 12 se zdrželo. Tím jsme vlastně určili způsob dalšího projednávání.

Pan kolega Bečvář má náhradní kartu č. 8, pan kolega Špaček má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou, dejme mu šanci ji vyslovit.

Poslanec Jiří Payne: Prosil bych pana zpravodaje, aby nás informoval o tom, jak ústavně právní výbor naložil s připomínkami pana předsedy Uhdeho, jak bylo během rozpravy na minulé schůzi dohodnuto.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a prosím pana poslance Výborného, aby se opět ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Nejprve dokončím větu, kterou jsem předtím začal. Děkuji za přijetí mého procedurálního návrhu. Rozumí se samo sebou, že v jednotlivých paragrafech budeme pak už postupovat při pozměňovacích návrzích v tom pořadí, jak byly k tomuto paragrafu předneseny.

Pokud jde o všeobecný dotaz poslance Payna, nejsem si jist, že by sněmovna při minulé schůzi pověřila ústavně právní výbor zabývat se charakterem pozměňovacích návrhů poslance Milana Uhdeho. Řekl bych, že jsem nic takového ve sněmovně nezaslechl, ale mohu se mýlit.

Nicméně, i kdyby nebylo vystoupení pana poslance Payna, přednesl bych to, co přednesu nyní, totiž mé vyjádření k 53 návrhům nebo k 53 stylistickým změnám, které navrhl předseda sněmovny poslanec Milan Uhde.

Vám byly tyto návrhy také rozdány písemně a já jako zpravodaj bych doporučoval považovat tyto stylistické úpravy za návrh jediný. Doporučoval bych o tomto jediném pozměňovacím návrhu hlasovat najednou, a to na konci hlasování o všech ostatních pozměňovacích návrzích. Domnívám se, že toto je také můj procedurální návrh, přičemž však předtím, nežli o něm bylo hlasováno, samozřejmě doporučuji přijmout tento pozměňovací návrh, bych vás prosil, abyste si opravili v písemně podaných pozměňovacích návrzích, respektive návrhu poslance Uhdeho, tři chyby.

Předkládám tuto změnu i po konzultaci s předsedou sněmovny a on může potvrdit, že to není můj výmysl, že je to opravdu tak, jak říkám.

Pod bodem 19 na straně 3 tohoto vašeho pracovního tisku je nové znění § 96 odst. 1. Správně by mělo být uvedeno ve druhé řádce nikoliv od jeho předložení, "protože" vláda, ale od jeho předložení "pro to, že" vláda. To je první oprava.

Druhá oprava písemného pozměňovacího návrhu Milana Uhdeho se týká tam označeného bodu 29 na straně 4. Správný text nově navrhovaného znění v § 108 odst. 5 by měl být tento "Ve druhém čtení mezinárodní smlouvy vystoupí navrhovatel a po něm zpravodaj. Ten odůvodní návrh výboru."

Třetí úprava pozměňovacího návrhu poslance Milana Uhdeho se týká 55. bodu na straně 7, kde mezi předposlední a poslední větou jde o přílohu dva, článek 5, bod 23. Poslední věta by byla oddělena od přecházející části věty středníkem. Nyní je tam posazena jako věta samostatná.

Pane předsedající, přednesl jsem tyto změny. Je samozřejmě možné, aby pan poslanec Uhde potvrdil, že se nejedná o mou svévoli, ale bude asi nutno hlasovat o mém procedurálním návrhu, který směřuje k tomu: považovat písemný návrh poslance Uhdeho za návrh jediný a hlasovat o něm na závěr hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tato slova, nyní se hlásí pan poslanec Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, potvrzuji, že naše úmluva proběhla tak, jak pan poslanec Výborný sněmovně popsal, a myslím si, že mohu jenom podporovat jeho procedurální návrh.

Používám této příležitosti, abych upozornil na jeden překlep, který se vloudil do bodu 6 mého pozměňovacího návrhu. V § 43 odst. 2 třetí věta zní: "Schválený zápis spolu s usnesením o námitkách podaných proti němu ..." Ve vašich textech je "podaným" proti němu. Jde o nesporný překlep, ale považuji za nutné upozornit na to teď. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Uhdemu.

Chci se jen ujistit, že jsem správně zachytil poslední změnu, o které mluvil pan poslanec Výborný. Je to tedy tak, že v našem textu v bodu 51 na straně 7 má mezi předposlední a poslední větou být středník a nikoli tečka. Ano? - (Poslanec Výborný: Ano.) - A velké "Ř" se mění na malé.

Děkuji.

A nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Výborného, abychom o této sumě 53 pozměňovacích návrhů rozhodli hlasováním jako o celku, a to tak, že nakonec, t.j. posledním hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 47. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 131 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Jinak jednotliví poslanci, vystoupivší v rozpravě, kromě několika legislativně technických úprav navrhovaného textu zákona vystupovali podle mého mínění z dvojí možné pozice a předkládali návrhy, které zčásti byly motivovány podle mého názoru - a vyznělo to tak i v rozpravě - obavou, aby jakákoli parlamentní většina neukracovala právo menšin. Tam směřují například návrhy pana poslance Řezáče i pana poslance Hrazdíry. Jiná část návrhů pak vyjadřovala jakési obavy z nedostatku pochopení exekutivní moci pro práci zákonodárného sboru.

Zatímco v tom prvém případě bylo možno přirozeným způsobem vystopovat rozdílné názory mezi poslanci opozičními a poslanci ze stran vládnoucích, ve druhém případě šlo o názory, které neměly nic společného s politickou příslušností k té nebo oné straně, ale šlo spíše o osobní stanoviska ať již klubů nebo poslanců.

Já osobně po týdnech projednávání tohoto zákona jak v komisi, která návrh připravovala, tak poté v ústavněprávním výboru zřejmě nemohu jinak než považovat společnou zprávu za poměrně vyvážený text, do kterého není radno příliš zasahovat, a to za text, který dostačujícím způsobem a opravdu vyváženě práva menšiny brání. Jsem přesvědčen, že je tomu tak i proto, že společná zpráva vychází z toho, že výbory sněmovny budou ustavovány poměrně, což ovšem s sebou samozřejmě přináší nutnost neexkluzívního členství ve výborech, a jsem osobně přesvědčen, že vývoj politické kultury i v našem státě povede k tomu, že i poslanci nevládních stran budu obsazovat funkce ve sněmovně. Otázka je, zda to musí být zabezpečeno strohým textem zákona, zvláště když se funkcionáři volí tajným hlasováním, neznáme imperativní mandát, a taková deklaratorní ustanovení by byla v podstatě nevymožitelná.

Tolik jsem si dovolil říci všeobecně úvodem.

Poslanec Řezáč navrhuje připojit ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, pan poslanec Exner se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem faktickou poznámku přednést až těsně před tím, než se dojde k hlasování, ale jelikož jsem byl teď vyvolán, protože jsem zvedl ruku, tak ji přednesu nyní.

Na základě dohody s předsedy opozičních poslaneckých klubů žádám o 20minutovou přestávku těsně před zahájením hlasování o jednotlivých poslaneckých návrzích k tomu, abychom mohli v klubech vyhodnotit to, co znamená přijatá procedura. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, jen upozorňuji na to, že těžko rozpoznám, že když se hlásíte, že to myslíte až třeba za deset minut. Nechtěl jsem vám bránit v uplatnění faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Nechci prodlužovat čas věnovaný sněmovnou tomuto tisku, nechystám se v tuto chvíli vést delší řeč, už bych přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, takže pravděpodobně nastává ona chvíle, kdy je nutno hlasovat o procedurálním návrhu poslance Exnera.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já si dovolím využít svého práva předsedajícího a když už tady padla slova o politické kultuře, vyhovět, jak je dobrým zvykem v této sněmovně. Není to, jak jsem pochopil žádost jenom jednoho předsedy klubu.

Dovolím si proto vyhlásit přestávku do 11.05 hodin.

(Schůze přerušena v 10.47 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.09 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, zaujali svá místa a zaregistrovali se, abychom mohli pokračovat v jednání. Chystá se hlasování o poměrně pro sněmovnu zajímavé normě. O slovo se přihlásil předseda klubu sociální demokracie. Prosím, abyste jeho sdělení věnovali pozornost, prosím o klid.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovoluji si předložit možná trochu nepopulární návrh, ale z porady opozičních klubů vzešel návrh, abychom v této fázi požádali předsedu Poslanecké sněmovny, aby svolal na krátkou dobu zhruba pěti minut politické grémium. Je to požadavek všech opozičních klubů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan předseda mi sdělil, že okamžitě svolává politické grémium ke krátké poradě na místnost 120. Domnívám se, že budeme pokračovat v jednání v 11.30 hodin, ale prosím kolegy a kolegyně, kteří nejsou členy politického grémia, aby se zdržovali v doslechu.

(Jednání přerušeno v 11.12 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jednání politického grémia skončilo. Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Dámy a pánové, zaujměte svá místa, zaregistrujte se tak, abychom mohli zahájit naše jednání. Zatím je prezentováno pouze 63 poslanců. Počet prudce stoupá. Chystám se dát slovo společnému zpravodajovi panu poslanci Výbornému. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, o přestávkách se sešly některé politické kluby a na žádost některých těchto klubů bylo svoláno předsedou Poslanecké sněmovny politické grémium. Ukazuje se, že pro řadu poslaneckých klubů právě onen první pozměňovací návrh, přednesený poslancem Řezáčem, je návrhem do značné míry klíčovým.

Poslanec Rezáč navrhuje připojit k § 1 nový odst. 3 tohoto znění:

"Při utváření orgánů a volbě funkcionářů Poslanecké sněmovny se vychází ze zásady poměrného zastoupení."

Jde o dva požadavky. Zaprvé, aby orgány sněmovny byly vytvářeny proporcionálně a v tomto směru rozumím tomuto požadavku, podporuji jej, ale současně konstatuji, že společná zpráva právě z tohoto požadavku vychází a předpokládá, že orgány sněmovny, to je výbory sněmovny, budou sestavovány proporcionálně.

Požadavek druhý spočívá v tom, aby také volení - zdůrazňuji - volení funkcionáři sněmovny byli do svých funkcí dosazováni při sledování zásad poměrného zastoupení.

To je ovšem požadavek, se kterým řada klubů a také já jako společný zpravodaj nesouhlasím zejména z toho důvodu, že není-li volba nahrazována jakousi nominací, je to požadavek, který jen deklaruje jakési přání, ale zvláště při tajné volbě je nesplnitelný, pokud nebude panovat shoda v tom, že to tak má být.

Již v úvodním slově jsem řekl, že si dovedu představit, ba dokonce si přeji vývoj v tom, aby nejen poslanci vládnoucích stran obsazovali funkce, ale takto vtělit požadavek do zákona, jak navrhuje poslanec Řezáč podle mého přesvědčení - a byla o tom podána informace i na politickém grémiu - i podle přesvědčení mnohých dalších klubů, nelze. Konstatuji tedy, že pozměňovací návrh poslance Řezáče jako zpravodaj nedoporučuji akceptovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 48. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 79 proti, 11 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Druhý pozměňovací návrh poslance Řezáče se týká ustanovení § 2. Navrhuje v něm připojit nový odstavec. Konstatuji, že zejména v písm. c) požadavek, aby poslanec k výkonu práv a povinností v Poslanecké sněmovně musel podepsat písemný text slibu, pravděpodobně neodpovídá ústavě, zatímco ostatní navrhované litery tohoto odstavce jsou poněkud nadbytečné. Nedoporučuji tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 49. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 27 pro, 92 proti, 37 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Předpokládám, že návrh poslance Hrazdíry je návrhem jediným, že nejde o návrhy tři. Poslanec Hrazdíra navrhuje nové tři odstavce nového § 2. Je to, jak gestikuluje, návrh jediný. V tom případě jej nemohu doporučit, protože podle mého mínění odst. 2 není správně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 50. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 83 proti, 13 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Řezáč navrhuje v § 6 v liteře f) nový text, který v podstatě obrat "okamžik" nahrazuje obratem "započetí výkonu úřadu nebo funkce".

Jsem přesvědčen ve shodě se společnou zprávou, že obrat "okamžik" je přesnější, a proto nedoporučuji přijetí tohoto návrhu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP