Pátek 17. března 1995

4. den schůze (17. března 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 160 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Jednání zahájeno v 10.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji všem dobré páteční dopoledne a prosím, abyste se dostavili do sálu. Ti z vás, kteří jsou již přítomni, zaregistrujte se, abychom začali jednat okamžitě, jakmile budeme schopni se usnášet. Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, podle prezenční listiny je přítomno více než sto poslanců, to znamená, že jsme schopni se usnášet. Zahajuji tedy čtvrtý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili registračními kartami, kdo jste tak dosud neučinili, a aby mi oznámili čísla náhradních karet ty poslankyně a ti poslanci, kteří náhradní karty dostali.

Paní poslankyně Röschová - náhradní karta č. 4, pan poslanec Černý - náhradní karta č. 6.

Budeme pokračovat v jednání. Zbývá dokončit projednání dvou vládních návrhů zákonů a dokončit projednání odpovědí členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců.

Kdo si potřebuje nutně něco říci, ať to učiní. Já budu pokračovat, až se všichni zbaví svých povinností nesouvisejících s konkrétním jednáním.

Ve středu jsme po ukončené rozpravě přerušili projednávání návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění, sněmovní tisky 13241467. Včera dopoledne jsme přerušili projednávání návrhu zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních zdravotních pojišťovnách - sněmovní tisky 13301468, též po ukončené rozpravě.

Budeme se postupně zabývat oběma vládními návrhy zákonů. Nejprve vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1 992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisky 13241468.

Náhradní karta č. 7 - pan poslanec Bachna, náhradní karta č. 2 - pan poslanec Krámek.

Mám tady v jednom exempláři uvedeno číslo sněmovního tisku 1468 a jinde 1467. Doufám, že to nebude zatím aspoň zásadně vadit, že jsem četl pokaždé jiné číslo. Čtu to věrně, jak je to zde vytištěno.

Rozprava byla ukončena u tohoto bodu. Byl vysloven souhlas s procedurálním návrhem předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se k pozměňovacím návrhům vyjádřil garanční výbor a poslanecké kluby.

Poslanec Tomáš Páv - náhradní karta č. 3.

Nyní se táži předsedy garančního výboru pana poslance Martina Syky, zda nás chce seznámit se stanoviskem výboru.

XX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1324 a 1467

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, domnívám se, že společný zpravodaj vždy tak, jak je to běžné před hlasováním, oznámí stanovisko výboru a nemám pocit, že bych měl zvlášť vystupovat k této věci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Pro pořádek se ptám, zda některý předseda poslaneckého klubu chce využít svého práva. Nevidím žádnou přihlášku, proto prosím, aby společný zpravodaj pan poslanec Miroslav Čerbák zaujal místo u stolku zpravodajů a pana ministra zdravotnictví Luďka Rubáše prosím, aby se vyjádřil k rozpravě a přednesl závěrečné slovo, pokud chce tohoto svého práva využít. Prosím, pane ministře.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se nejprve vyjádřil k diskusi, která tady v souvislosti s předkládáním pozměňovacích návrhů zazněla z úst řady poslanců.

Byla to převážně kritika situace ve zdravotnictví. Kritika řady problémů, které se objevily ve vzájemných vztazích mezi jednotlivými účastníky systémů zdravotní péče, kritika toho, že růst nákladů není dostatečně kontrolován a regulován státem.

Musím říci, že charakteristika našeho systému, jakkoliv vykazuje znaky něčeho, co je velmi mladé, kde se vztahy teprve etablují, kde se autoregulační mechanismy teprve začínají realizovat a upevňovat, že kritika tohoto systému odpovídá kritikám a názorům, které vznášejí poslanci v celé západní Evropě vůči systému zdravotní péče, který je u nich.

Samozřejmě, že je tu řada kritik, které jsou odlišné, které jsou dány právě přetržením tradice vývoje systému zdravotní péče u nás. A já za ty oprávněné kritické hlasy skutečně cítím spoluodpovědnost a myslím si, že není možné dále předkládat pouze různá koncepční řešení, ale že je potřeba konečně prosadit některé, někdy pro určitou část lidí, kteří se ve zdravotnictví pohybují, nepříjemné věci jen proto, aby se ten systém harmonizoval, vyladil a aby skutečně fungoval. Ale právě prosazení se vůči některým velmi protichůdným zájmům je samozřejmě obtížné, vy to nepochybně pociťujete i v průběhu projednávání těchto vládou předložených novel.

Někteří poslanci mně vyzvali, abych vyjádřil své stanovisko k některým jejich návrhům a otázkám - bohužel ty, kteří to byli, tu ve sněmovně v tuto chvíli nevidím.

Pan poslanec Vyvadil se mě ptal na můj názor na jím předložený návrh usnesení, kterým se vláda žádá, aby do určitého termínu předložila koncepci dalšího rozvoje zdravotnictví. V podstatě jsem to už řekl. Několik takových koncepčních textů již ve sněmovně je. Další sem v brzké době přijdou. Bude to rekapitulační materiál, který se bude nazývat Základní způsoby dalšího vývoje systému zdravotní péče u nás. Ale tyto koncepční texty nám nechybějí. Nám chybí spíš schopnost prosadit ty nezbytné kroky, které jsou v nich obsaženy, a to je to, co vidím jako oprávněnou kritiku své osoby.

Co se týká otázky, kterou položil pan poslanec Wagner, především mě udivil tím, že v mém jednání spatřuje silný vliv zdravotníků a zdravotnické lobby. Musím říci, že toto nepociťují bohužel sami zdravotníci, kteří to dali již několikrát v minulých týdnech a měsících najevo. Pan poslanec Wagner projevuje obavu, zda vláda nemá v úmyslu pod rouškou současných kroků likvidovat systém zdravotního pojištění a odstoupit od solidárního způsobu úhrady zdravotní péče. Musím jednoznačně deklarovat, že vláda toto v úmyslu nemá a ani nemůže mít, protože ten zvolený systém, jakkoliv k němu má řada členů Parlamentu i vlády řadu výhrad z hlediska jeho fungování, z hlediska jeho aktuální situace, přece jen ten zvolený způsob prostřednictvím solidárního zdravotního pojištění je v podstatě jediný možný a respektovaný způsob úhrady zdravotní péče všude na světě.

A pokud jde o paní poslankyni Novákovou, položila mi dvě otázky. Jakým způsobem chce vláda řešit úhradu zdravotní péče v zařízeních sociální péče. V tomto smyslu došlo k určité dohodě, problematikou se bude zabývat v nejbližší době garanční výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, kde se pokusíme tuto problematiku posunout dál. Nemyslíme si, že by řešení tohoto problému bylo v pozměňovacím návrhu, kterým by se ze dne na den hradila veškerá ošetřovatelská zdravotní péče v ústavech sociální péče ze systému zdravotního pojištění. Znamenalo by to transfer obrovských částek peněz a znejistění finanční situace právě těchto ústavů, kde by k tomu nemělo v žádném případě dojít.

Druhá otázka se týkala toho, jak stát bude garantovat smluvní vztahy mezi jednotlivými partnery systému zdravotní péče. Musím říci, že od počátku vývoje celý systém je charakterizován obrovskou atomizací - připomínám, že v době, kdy jsme v červnu 1992 usedali do poslaneckých lavic, bylo v České republice 6000 zdravotnických zařízení a jedna zdravotní pojišťovna a za dva až tři roky fungování tohoto systému je zdravotnických zařízení 23 000 a zdravotních pojišťoven 27.

Nicméně stát i poslanci, když přijímali příslušné normy, kladli velký důraz na autonomii vzájemných vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Je to součást autoregulačních prvků celého systému a stát by tu měl hrát roli jakéhosi superrevizora a hlídat jenom tam, kde je nemožné, aby došlo k jakémukoliv výpadku v realizaci zdravotní péče.

My se s touto záležitostí v předložených novelách vyrovnáváme tím, že součástí zdravotního plánu bude vždycky i struktura smluvních zdravotnických zařízení příslušné zdravotní pojišťovny. A schválení těchto plánů bude podmínkou fungování příslušného subjektu zdravotní pojišťovny.

Na závěr bych vám chtěl všem poděkovat, za pozornost, kterou jste předloženým novelám věnovali, za všechny pozměňovací návrhy, které v diskusi zazněly, za vaše názory. Je samozřejmé, že mohu akceptovat a podporovat jenom ty, které jsou v souladu s vládní předlohou, které jsou v souladu se společnou zprávou výborů.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru zdravotnictví Rubášovi.

Technické oznámení: Paní poslankyně Buzková má náhradní kartu č. 5.

Slovo má společný zpravodaj výborů pan poslanec Čerbák.

Poslanec Miroslav Čerbák: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, k rozpravě k tomuto návrhu zákona vystoupilo 16 poslanců, z nichž 13 vzneslo pozměňovací návrhy. Byl vznesen jeden procedurální návrh a jeden návrh na doprovodné usnesení. K tomuto návrhu se na žádost sněmovny sešel garanční výbor, tj. výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a závěry tohoto výboru vám budu při jednotlivých návrzích sdělovat.

Vzhledem k množství pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že některé mohou výrazným způsobem pozměnit původní předlohu a změnit tak smysl zákona, dovoluji si vznést teď, když stojím u mikrofonu, jménem poslaneckého Klubu ODA procedurální návrh, abychom po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích toto jednání přerušili a hlasovali o pozměňovacích návrzích dalšího zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a zaměstnaneckých pojišťovnách a potom ponechali prostor pro jednání klubů a až pak přistoupili k závěrečnému hlasování. Důvod je ten, že skutečně nevíme, jakou podobu tyto zákony nabudou po odhlasování pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučuji, abychom o tomto procedurálním návrhu hlasovali v souladu se zákonem o jednacím řádu okamžitě, i když samozřejmě si lze představit hlasování o tomto procedurálním návrhu až po skončeném hlasování o pozměňovacích návrzích. Ale myslím si, že je na místě hlasovat okamžitě. Je nějaká námitka procedurální povahy, technická námitka proti takovému hlasování? Nevidím její náznak ani projev. Oznamuji vám, že jsem vás právě odhlásil, prosím, abyste se nově zaregistrovali svými magnetickými kartami, a budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan společný zpravodaj jako návrh politického klubu Občanské demokratické aliance, abychom totiž po skončení hlasování k pozměňovacím návrhům tisku 1324 ve znění tisku 1467 přerušili projednávání tohoto bodu, podrobili hlasovací proceduře pozměňovací návrhy k dalšímu zákonu, totiž k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551 o Všeobecné zdravotní pojišťovně atd., pak dali příležitost k případnému jednání klubů a pak teprve hlasovali postupně o výsledném znění obou zákonů. Reprodukoval jsem správně váš návrh, pane poslanče?

112. hlasování na této schůzi rozhodne o procedurálním návrhu klubu ODA.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

112. hlasování skončilo. Ze 152 přítomných bylo 106 pro, 7 proti, 38 se zdrželo, jeden nehlasoval. Návrh byl přijat a já předpokládám, že pan společný zpravodaj se bude výsledku tohoto hlasování držet, až skončíme hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Děkuji vám, já se domnívám, že je potřeba před hlasováním o pozměňovacích návrzích hlasovat nejprve o návrhu poslance Roberta Dostála, který pokládám za návrh procedurální. Je uvedený ve vašem tisku pod č. 3 a zkráceně řečeno doporučuje, aby předložený návrh byl vrácen zpět do výborů.

Předseda PSP Milan Uhde: Je technická námitka proti pořadí, jaké společný zpravodaj právě oznámil? Není tomu tak. Budeme ve 113. hlasování rozhodovat o procedurálním návrhu poslance Roberta Dostála, tento návrh je zaznamenán pod číslem 3 seznamu pozměňovacích návrhů.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku - 113. hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 113. hlasování skončilo. Ze 152 přítomných bylo 30 pro, 70 proti, 51 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: V rozpravě jako první vystoupil poslanec Ladislav Rymeš se dvěma pozměňovacími návrhy. První pozměňovací návrh, dobře míněný, byl bohužel lokalizován, ....

Předseda PSP Milan Uhde: Promiňte, pane společný zpravodaji, pan poslanec Rymeš chce hned v zárodku podat nějaké technické vysvětlení. Já se domnívám, že si ušetříme čas, když mu poskytneme příležitost okamžitě.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si požádat o stažení mého prvního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh přečkal uzavření rozpravy, musím dát o návrhu pana poslance Rymeše na stažení jeho prvního pozměňovacího návrhu hlasovat a učiním to neprodleně.

114. hlasování - návrh pana poslance Rymeše, aby byl stažen jeho návrh pod číslem 1.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu, kdo se zdržel hlasování? 114. hlasování skončilo. 152 hlasů pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Můžeme hlasovat o druhém návrhu kolegy Rymeše. Pokud jsem informován, pan ministr má záporný názor, já ač nerad, mám také záporný názor v této formulační podobě a garanční výbor vyjádřil rovněž nesouhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Rymeše.

115. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Rymeše, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 115. hlasování skončilo. 154 přítomných, pro 28, proti 72, zdrželo se 53, jeden nehlasoval.

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 4 je pozměňovací návrh kolegy Roberta Dostála. Já bych stručně připomněl jenom obsah, protože je to jeden z těch zásadních bodů. Je to bod, který pokud bude přijat, tak umožní pojišťovnám hradit nadstandardní péči. Názor pana ministra je záporný. Můj názor je také záporný a záporně se vyjádřil i garanční výbor. Chtěl bych ještě upozornit, že ke stejnému tématu se vztahuje i pozměňovací návrh č. 6 poslankyně Lagové.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji.

116. hlasování na této schůzi. Předmětem hlasování je návrh pana poslance Roberta Dostála vedený pod číslem 4.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 116. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných 49 pro, 63 proti, 43 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 5 je uveden hrozivě vypadající pozměňovací návrh kolegy Marka Bendy, který se dá zjednodušit, nikoliv ale legislativně. Pro připomenutí - jedná se o to, zda do vyměřovacího základu mají být zařazeny příjmy z pronájmu, když to řeknu velice stručně. Chtěl bych upozornit, že stejného tématu se týká pozměňovací návrh pod č. 9 kolegy Dalibora Štambery. Takže pokud bude přijat návrh kolegy Bendy, nebude už možné hlasovat o návrhu Dalibora Štambery. Já bych se zeptal pana ministra na jeho názor. Pan ministr podporuje, já jako společný zpravodaj podporuji také, garanční výbor výrazně nepodporuje, přesněji řečeno výrazně podporuje návrh kolegy Štambery.

Předseda PSP Milan Uhde: O návrhu poslance Bendy se hlasuje jako o celku, jak je to uvedeno v seznamu. Mám pravdu, pane společný zpravodaji? (Souhlas.) Je nějaká procedurální, technická námitka proti hlasování? Není. 117. hlasování, návrh poslance Bendy.

Kdo jej podporuje, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 117. hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných je 99 pro, 20 proti, 35 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, dále.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 6 je první návrh kolegyně Lagové, který se opět týká možností úhrady nadstandardní péče, v tomto případě proti předchozímu návrhu s určitým limitem. Pan ministr nesouhlasí, můj názor je také záporný, stejně jako názor garančního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Lagová má právo upřesnit.

Poslankyně Hana Lagová: Přesně tak chci učinit. Pane předsedo, dovolím si jenom formálně upřesnit návrh na toto znění: "Zdravotní pojišťovny mohou upravit rozsah zdravotní péče a podmínky jejího poskytování maximálně do výše 2% celkových ročních výdajů na zdravotní péči u příslušné zdravotní pojišťovny." Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Upřesnění jsme si zaznamenali a budeme o tomto návrhu hlasovat. 118. hlasování, pozměňovací návrh paní poslankyně Lagové.

Kdo jej podporuje, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 118. hlasování skončilo.

Pro návrh se vyslovilo 69 poslanců, proti 51, 33 se zdrželo, 4 nehlasovali, návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod č. 7 je další návrh kolegyně Lagové, který snad není třeba blíže komentovat. Garanční výbor se vyjádřil výrazně pro přijetí tohoto návrhu, já souhlasím také, pan ministr nepodporuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Další pozměňovací návrh paní poslankyně Langové označený č. 7 je předmětem 119. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

85 hlasů pro, 39 proti, 29 se zdrželo hlasování, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 8 je pozměňovací návrh kolegy Špačka. Jsou to v podstatě dva návrhy, které se týkají jednak pojistného na zdravotní pojištění, jednak pojistného na sociální pojištění. Kolega Špaček žádá, a já se domnívám, že poprávu, aby se o těchto návrzích hlasovalo společně. Dovolil bych si ještě technickou úpravu ve druhém řádku. Místo "navrhuji vypustit odst. 5" patří "navrhuji vypustit bod 5", což je jenom technická úprava. Pan ministr má indiferentní názor, já tento návrh podporuji, garanční výbor ne.

Předseda PSP Milan Uhde: 120. hlasování. Předmětem je pozměňovací návrh poslance Radima Špačka.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 120. hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 16 pro, 43 proti, 91 se zdrželo hlasování, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 9 je návrh kolegy Štambery, o kterém nelze hlasovat poté, co prošel návrh kolegy Bendy.

Pod č. 10 a 10 a) je komplexní - první návrh kolegy Roberta Koláře, který všichni zúčastnění podporují.

Předseda PSP Milan Uhde: 121. hlasování.

Kdo podporujete pozměňovací návrh poslance Roberta Koláře, uvedený pod č. 10 a 10 a), stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 158 přítomných 135 pro, 3 proti, 15 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod č. 11 je druhý pozměňovací návrh kolegy Koláře, ke kterému pan ministr zaujímá kladný postoj. Já tento návrh nepodporuji, garanční výbor ho výrazně nepodporuje.

Předseda PSP Milan Uhde: 122. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Roberta Koláře, zaznamenaný pod č. 11 soupisu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 157 přítomných 76 pro, 26 proti, 50 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod č. 12 je návrh poslance Pavla Kuličky, kde názor pana ministra, názor můj i názor garančního výboru je výrazně negativní.

Předseda PSP Milan Uhde: 123. hlasování. Předmětem je návrh poslance Pavla Kuličky vedený pod č. 12.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

9 hlasů pro, 83 proti, 62 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 13 je návrh poslance Martina Syky, který vypouští v podstatě stejný text jak z návrhu zákona o zdravotním pojištění, tak z návrhu zákona o sociálním pojištění. Pan ministr souhlasí, já podporuji, garanční výbor také podporuje.

Já se jen domnívám, že pokud bude přijat tento návrh, bude třeba zasáhnout i do názvu zákona, poněvadž nepůjde o zákon o pojistném na sociální zabezpečení.

Předseda PSP Milan Uhde: Pánové, vidím nesouhlasný projev pana poslance Syky. Já se domnívám, že případnou změnu názvu zákona budeme moci vyjasnit mimo hlasování.

Nyní dávám hlasovat ve 124. hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Syky. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 158 přítomných bylo 74 pro, 16 proti, 65 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pod bodem 14 máme pozměňovací návrh kolegyně Novákové, kde názor pana ministra je výrazně odmítavý. Já tento návrh nepodporuji a garanční výbor také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: 125. hlasování. Předmětem je návrh paní poslankyně Evy Novákové. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 160 přítomných bylo 48 pro, 49 proti, 62 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miroslav Čerbák: Předposlední návrh je pod číslem 15. Jde o návrh poslance Faifra. Garanční výbor je výrazně proti, já také, pan ministr rovněž.

Předseda PSP Milan Uhde: 126. hlasování se týká návrhu pana poslance Faifra. Návrh pod číslem 15 byl zaznamenán v písemném soupise. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

126. hlasování skončilo. 3 poslanci hlasovali pro, 82 proti, 72 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miroslav Čerbák: Poslední pozměňovací návrh patří poslankyni Evě Novákové. Tento návrh podporuji, garanční výbor ho výrazně podporuje a pan ministr rovněž.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP