Čtvrtek 16. března 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Procházkovi a otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a navrhuji přijmout nesouhlasné usnesení s odpovědí na výše uvedenou interpelaci.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 91. Je zde námitka v průběhu hlasování. Promiňte, ukončím hlasování. Dovolím si vás na žádost jednoho z poslanců odhlásit a požádat o novou registraci. Prosím, abyste se zaregistrovali tak, abychom mohli začít s hlasováním. Ano, děkuji.

Opakuji tedy - hlasování o nesouhlasném návrhu usnesení, o návrhu nesouhlasného usnesení, č. 92.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 45 pro, 16 proti, 20 se zdrželo.

Tím jsme tedy projednali tuto naléhavou interpelaci.

Dále se budeme věnovat interpelacím, resp. odpovědím pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka.

Na minulé schůzi přednesl poslanec Jiří Hájek ústní interpelaci na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci odsouzených 40 lidí bývalého režimu v souvislosti s jejich činností před rokem 1990.

Pan ministr Novák na interpelaci bezprostředně odpověděl, jak mu to umožňuje ustanovení § 89 odst. 2 jednacího řádu. Na to vystoupil pan poslanec Jiří Hájek a sdělil, že s odpovědí nemůže souhlasit. Jednání však nebylo ukončeno hlasováním o stanovisku Poslanecké sněmovny k odpovědi pana ministra Nováka. To bychom napravili nyní a pro připomenutí k tomuto nám byl rozdán stenografický záznam odpovědi.

S ohledem na nesouhlas pana poslance Jiřího Hájka navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na ústní interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci odsouzených 40 lidí bývalého režimu v souvislosti s jejich činností před rokem 1990."

Kdo je ... promiňte, pan poslanec Hájek se hlásí.

Poslanec Jiří Hájek: Pane předsedající, protože nepochybuji o výsledku případného hlasování o této otázce, změnil jsem poněkud svůj názor a chci říci jenom několik poznámek k celé té záležitosti.

Já chápu, že se panu ministrovi nechce na mou interpelaci odpovídat písemně. Nemám mu to ani za zlé. Nicméně, chtěl bych v této souvislosti říci, že si připadám jako v té pohádce o Jeníčkovi a Mařence, kde se vede dialog hluchého s němým, protože já jsem panu ministrovi položil několik zcela konkrétních otázek a pan ministr se vyslovil v tom smyslu, že cosi cítí.

Cítí cosi, na co já jsem se ho neptal. Přesvědčuje mne o čemsi, o čem já jsem přesvědčen. Nepochybuji, pane ministře, o tom, ani jsem nechtěl, ani to nebylo smyslem mé odpovědi, abyste vy zasahoval do nezávislosti soudců. Jsme oba dva profesní kolegové a mně je postavení soudců více než známo. Nicméně hovoříte tady o jakési zpovědi. Já jsem od vás nechtěl žádnou zpověď. Já jsem chtěl konkrétní odpovědi na to, kdo to bylo těch 40 lidí, za co byli odsouzeni, kolik těchto lidí odsoudil táborský soudce dr. Bernát. Jinými slovy odpověděl jste mi na to, na co jsem se neptal, a neodpověděl na to, na co jsem se vás ptal. Pane předsedající, nelze jinak, než přijmout usnesení, že sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra Nováka, pokud mi nehodlá odpovědět písemně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O tomto návrhu už jsem dal hlasovat. Přeje si někdo, abych rekapituloval? Pan ministr Novák se hlásí a jako člen vlády má právo vystoupit.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já si myslím, že jsem odpověděl na interpelaci pana poslance, ale jestliže on tvrdí, že je poslancem, který ctí nezávislost soudů, tak se jej ptám, jak mám odpovědět na dotaz, zda soudci rozhodovali toliko na základě prokázané trestné činnosti, či zda byly brány v potaz i jiné okolnosti, nesouvisející bezprostředně se spáchanými trestnými činy. Nevím, jak bych měl jinak odpovědět, než že "samozřejmě ne, pane poslanče". Nevím, jak mám odpovědět, pokud chci stejně jako vy ctít nezávislost soudce, na váš výrok, na položenou otázku, abych řekl kolik že to rozsoudil věcí soudce Bernát, protože dovozujete, že z výroků tohoto soudce je zřejmé, že v jeho rozhodování nechybí politické motivy a jeho postupy se vám jeví více než tendenčně. Nevím tedy, co si mám myslet o vašem výroku před malou chvílí, že ctíte nezávislost soudů. Asi to tak úplně pravda nebude, vážený pane poslanče. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Ještě někdo se hlásí? Pan kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, v této věci je potřeba skutečně si položit otázku, jestli je věcná odpověď možná nebo není možná. Pane ministře, vy jste vystoupil nepochybně v rozpravě, která je označována jako politická a odpověděl jste tedy v té věci také na otázku, která má určitý politický kontext. Označil jste určitou skupinu odsouzených osob za exponenty bývalého režimu a domnívám se, že je oprávněná otázka minimálně v té části, pokud se týká vysvětlení toho, o jaké osoby konkrétně šlo a jaké byly souvislosti toho, že byly tyto osoby označeny za takovouto skupinu osob. Právě proto, že šlo o politickou debatu, uvítal bych, kdybyste se k věci postavil jako chlap a odpověděl: Měl jsem tehdy na mysli tyto a tyto lidi a byli do této skupiny zařazeni například podle kritéria, že vykonávali funkci ministrů, činitelů politických stran nebo Národní fronty či něčeho podobného a byli tedy odsouzeni za takovouto skupinu trestných činů. Domnívám se, že my jako poslanci, ale především lidé mají právo vědět, které osoby jste tím myslel a ujišťuji vás, že na konkrétní otázku, koho jste tím myslel a jaké to byly činy, za které byli odsouzeni, se např. mě ptají nejen příslušníci naší politické strany, kteří by mohli být v této věci nějak emotivně podrážděni, že se jich to nějak dotýká, ale ptají se mě na to občané obecně, kdo to tedy byl a v jakých souvislostech byli tito lidé odsouzeni. Domnívám se, že by bylo velmi správné, kdybyste k tomuto svému výroku dal konkrétní odpověď na to, o co šlo.

Myslím si také, že by bylo velmi zajímavé porovnat toto s odpovědí, kterou jsme v této věci dostali v materiálu bývalého generálního prokurátora pana Šetiny, který ve své zprávě pro Parlament - jestli se nemýlím - za rok 1992 rovněž uvedl výčet určitých osob jako exponenty bývalého režimu, kteří byli odsouzeni za konkrétní trestné činy, a to osobně a s popisem toho, o jakou věc šlo, s popisem průběhu soudního projednávání jejich věcí, i s tím, jaký byl rozsudek, případně jaký byl osud tohoto rozsudku.

Domnívám se, že je nutné bez ohledu na to, jestli pan poslanec Hájek vyslovil interpelaci s určitým řekněme nádechem a stupněm hodnocení, trvat na tom, aby odpověď byla věcná, pokud chcete i ve svém vlastním zájmu ukázat, že nešlo o propagandistický údaj, ale o údaj, který má oporu v nějakých faktických údajích. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo. Děkuji vám. Potřetí se pokusím dát hlasovat o návrhu nesouhlasného usnesení k této odpovědi na interpelaci.

Kdo je pro přijetí takového návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 94. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 25 pro, 31 proti, 12 se zdrželo.

Nyní dám hlasovat o návrhu opačném, tedy souhlasném.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 95. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 19 proti, 7 se zdrželo, 25 nehlasovalo.

Dovolil bych si vás z tohoto důvodu odhlásit. Požádám vás o novou registraci. Dovoluji si jako jeden z 200 poslanců zpochybnit ten výsledek vzhledem k počtu nepřítomných a dám hlasovat ještě jednou, jakmile budeme usnášeníschopní. Opakuji hlasování o souhlasné odpovědi.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 96. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 48 pro, 19 proti, 9 se zdrželo.

Dámy a pánové, dalším bodem je odpověď na interpelaci, kterou pan ministr spravedlnosti Jiří Novák poskytl panu poslanci Janu Vikovi ve věci nezávislosti a objektivnosti některých soudů v České republice, tisk 1259. Odpověď byla předložena jako tisk 1259 A. Její projednávání bylo na 28. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.) Ne, děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a dám hlasovat o návrhu nesouhlasného usnesení s odpovědí pana ministra Jiřího Nováka.

Kdo je pro přijetí nesouhlasné odpovědi, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 97. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 19 pro, 28 proti, 15 se zdrželo hlasování.

Dovolím si dát hlasovat o návrhu opačného usnesení, tedy souhlasného s touto odpovědí.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 98. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 17 proti, 16 se zdrželo.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky - tisk 1282. Odpověď byla předložena jako tisk 1282 A. Její projednání bylo na 28. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano, děkuji, otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo další nepřihlásil a dovolím si dát hlasovat o souhlasném návrhu usnesení k této interpelaci.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 99. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 49 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo hlasování, 31 nehlasovalo. Dámy a pánové, úbytek poslanců není 31, prostě naši kolegové se věnují něčemu jinému nebo se rozhodli využít svého práva nehlasovat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci rozhodování Krajského soudu v Ostravě - tisk 1412. Odpověď byla předložena jako tisk 1412 A. Její projednávání bylo na 28. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.) Ne, děkuji a otevírám rozpravu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo další nehlásí a dám hlasovat o návrhu záporného usnesení k této odpovědi.

Kdo je pro přijetí takového návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 100. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 15 pro, 28 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Dovolím si dát hlasovat o návrhu opačném, tedy o návrhu souhlasného usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 101. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 10 proti, 17 se zdrželo.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci stavu příprav smlouvy o právní pomoci mezi Českou republikou a SRN - tisk 1527. Odpověď se předkládá jako tisk 1527 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji a otevírám rozpravu. Rozpravu končím a dovolím si dát hlasovat o návrhu souhlasného usnesení k výše zmíněné interpelaci.

Kdo je pro přijetí takového usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 102. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 65 pro, 1 proti, 7 se zdrželo. Tím jsme se vyrovnali s odpověďmi na interpelace pana ministra Nováka.

Přistoupíme k interpelacím, resp. k odpovědím pana ministra obrany pana Viléma Holáně.

Pan ministr odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Vika ve věci budoucího vyzbrojení našich leteckých sil bojovými stíhacími letouny - tisk 1255. Odpověď byla předložena jako tisk 1255 A. Její projednávání bylo na 28. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno.

Nyní se ptám pana poslance Vika, zda považuje odpověď za uspokojivou. Pan poslanec Vik pověřil svého kolegu pana poslance Nováka, aby se vyjádřil nesouhlasně. Tolik pro stenozáznam. Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a dovolím si navrhnout nesouhlasné usnesení směrem k této odpovědi.

Kdo je pro přijetí takového usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 103. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 14 pro, 34 proti, 12 se zdrželo.

Dovolím si dát hlasovat o návrhu opačném, tzn. o souhlasném návrhu usnesení k této odpovědi.

Kdo je pro přijetí souhlasného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 104. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 11 proti, 16 se zdrželo hlasování, 23 nehlasovalo.

Dovolím si vás odhlásit a požádat o to, abyste se zaregistrovali.

Ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci finančního hospodaření ministerstva obrany - tisk 1519. Odpověď se předkládá jako tisk 1519 L.

Prosím pana poslance, aby se k odpovědi vyjádřil.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, dámy a pánové, musím konstatovat, že odpověď pana ministra je v některých pasážích přímo fascinující. Jako příklad bych uvedl potvrzený fakt, že státní podnik, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany, používá bezplatně čtyři osobní vozy, které mu poskytla soukromá společnost s ručením omezeným. Tato společnost dokonce hradí náklady na služební cesty managementu státního podniku. Zřizovatel je však - zdá se - spokojen a zcela jistě se neobává jakéhokoliv konfliktu zájmu státem placených úředníků.

Stejně tak nevadí, že státní podnik neplatí firmě se státní účastí, čímž dochází k ochuzování příjmů státního rozpočtu a přitom platí předem a dráže soukromé firmě. Pan ministr však, zdá se, shledává vše v pořádku.

Ještě kouzelnější pasáž je v samotném závěru interpelace, kdy mi pan ministr sděluje, že konkrétní čísla a některé podrobné údaje, které byly inspekcí ministerstva obrany v průběhu prošetřování interpelace doloženy, jsou předmětem hospodářského nebo služebního tajemství, takže je v odpovědi nelze uvést.

Vzhledem k tomu bych chtěl pana ministra požádat, aby mi ony tajné údaje doložil způsobem obvyklým při manipulaci s tajnými materiály. Do té doby se nemohu k odpovědi vyjádřit a žádám, aby bylo její projednávání odloženo na nejbližší zasedání Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Je tu žádost o odložení interpelace na další schůzi. Přeje si sněmovna rozhodnout o tomto návrhu hlasováním? Nebo budeme návrh akceptovat? Nikdo si nepřeje hlasovat. Děkuji.

Přistoupíme k další interpelaci s tím, že tato je přesunuta na další schůzi.

Ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Štraita ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy, tisk 1519. Odpověď se předkládá jako tisk 1519 M. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Prosím, aby se vyjádřil.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci poprosit o odložení projednávání této interpelace na příští schůzi. Důvod je jediný. O odpověď byli požádáni ministři Zieleniec, Holáň a Ruml. Protože pan ministr Zieleniec dodal odpověď dnes, a tato odpověď má komplexní charakter, byl bych rád, kdybych se k tomu mohl vyjádřit na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím, že tento návrh je možné akceptovat.

Ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci poslance Vratislava Votavy ve věci zapojení České republiky do Severoatlantického paktu, tisk 1519. Odpověď se předkládá jako tisk 1519 U. Prosím pana poslance, aby se vyjádřil.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové!

Vážený pane ministře, děkuji vám za odpověď, především za všechny konkrétnější údaje, které jste uvedl. Přesto však s vaší odpovědí nemohu souhlasit, a to z jednoho prostého důvodu. Nejsem nijak nadšen požadavkem, aby Česká republika vstoupila do Severoatlantického paktu a veškerými procesy a důsledky, které s tím souvisí. Pro zdůvodnění tohoto přesvědčení se mohu opřít i o některé údaje, které jsem se právě z této odpovědi na interpelaci dozvěděl.

Mám na mysli zejména vaše tvrzení, že podle rozvojových a investičních projektů armády ČR, které mají mimo jiné učinit naši armádu kompatibilní se zbrojními systémy NATO, má být do roku 2000 vynaloženo na modernizaci armády 100 - 120 miliard Kč. Tyto údaje mi připomínají slova Karla Havlíčka Borovského o propasti bezedné jak držka armády. Jestliže současná vláda jinak vyznává pojetí státu jako strýčka Skrblíka, pak vůči naší armádě je štědrá jako naši furianti. Přitom České republice nehrozí podle prohlášení nejvyšších státních představitelů odnikud žádné nebezpečí vojenské agrese, kvůli kterému by bylo nutno zbrojit. Přitom jsou připravovány antisociální zákony, k jejichž zdůvodnění je uváděno, že nejsou prostředky. Nejsou prostředky na to, aby byla udržována sociální sféra na určité úrovni apod.

Na NATO a na zapojování do něj, na zdokonalování a modernizaci armády České republiky v souladu s jeho požadavky prostředky jsou, mají být, musí být ať se děje co se děje.

Domnívám se, že je naprosto správné stanovisko, které již mnohokrát bylo prezentováno různými představiteli opozice v tomto Parlamentu, nejen zástupci našeho poslaneckého klubu, že je zapotřebí trvat na referendu v otázce členství v NATO. Jedná se totiž o vstup do nadnárodního svazku, který představuje omezení státní suverenity.

K otázce rozmístění základen, jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení - jsem přesvědčen, že je to složitější než se v odpovědi uvádí. Vyplynulo to ostatně i z informací, které byly nedávno zveřejněny v našich sdělovacích prostředcích, konkrétně v Rudém Právu s odvoláním na dobře informované zdroje bruselské centrály Severoatlantického paktu. Jestliže dosud západní aliance nepožadovala po naší vládě rozmístění vojenských základen a jaderných zbraní, činila tak opravdu prozatím, a to především s pohledem na odmítavý postoj Ruska k této otázce. Nebezpečí tu však je. Podat přihlášku do NATO znamená k tomu vystavit bianko šek politickým a vojenským orgánům Severoatlantického paktu, které pak - jak ukazují i zkušenosti jiných členských zemí tohoto paktu - si nakonec opatření v tomto směru a v tomto smyslu samy vynutí, třeba i proti vůli vlády. To je vše. S odpovědí nesouhlasím. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí.

Dovolím si dát hlasovat o nesouhlasném návrhu usnesení k této odpovědi na interpelaci.

Kdo je pro přijetí takového návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 105. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 18 pro, 26 proti, 8 se zdrželo.

Dovoluji si dát hlasovat o návrhu usnesení opačného, tedy souhlasného, směrem k této odpovědi na interpelaci.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 106. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 17 proti, 7 se zdrželo.

Je zde návrh na novou registraci, kterému vyhovím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme projednávat poslední odpověď na interpelaci, která se týká pana ministra obrany Viléma Holáně. Ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci změny stejnokrojů armády České republiky, tisk 1534. Odpověď se předkládá jako tisk 1534 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Nepovažuje. Děkuji.

Otevírám rozpravu k této odpovědi. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Dovoluji si navrhnout usnesení nesouhlasící s touto odpovědí.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 107. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 18 pro, 27 proti, 11 se zdrželo.

Dovoluji si navrhnout usnesení opačné, tedy souhlasné směrem k této odpovědi.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 108.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 16 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Pan poslanec Brožík se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec František Brožík: Pane místopředsedo, chtěl bych vás požádat, abyste mačkal hlasovací zařízení až v momentu, kdy ukončíte svou řeč, protože se již několikrát stalo, že hovoříte o předmětu hlasování a ubíhají vteřiny, aniž by poslanci mohli využít hlasovací zařízení. Proto je tam takový počet poslanců, kteří nehlasují. Prosím, abyste vždy nejprve přednesl návrh, a teprve poté dal zapnout hlasovací zařízení. Máme 20 sekund, je to hodně málo, ale přesto se to nedá ani stihnout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jak myslíte. (Ruch v sále.) Upozorňuji, že interval 20 vteřin máte k dispozici celý, ale, dobrá.

Dále se budeme věnovat odpovědím pana ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. Odpověděl na naléhavou interpelaci Vlastislava Kuchaře, ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně, tisk 1519. Odpověď se předkládá jako 1519 F. Prosím pana poslance, aby se k odpovědi vyjádřil.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou problematiku; vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen a vzhledem k tomu, že jeho odpověď není jednoznačná a žádala by jeho vlastní vyjádření, požádal bych o to, abyste doporučili projednávání na příští schůzi za účasti pana ministra.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je námitka proti tomu, abychom se věnovali odpovědím pana místopředsedy vlády Jana Kalvody, přestože není přítomen? Ptám se zejména pana poslance Michala Krause. (Ano.) Děkuji.

V tom případě budeme pokračovat.

Místopředseda vlády Jan Kalvoda odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci privatizace a transformace (příp. restrukturalizace) české petrochemie, tisk 1491. Odpověď se předkládá jako tisk 1491 A. Pan poslanec vyjádřil souhlasné stanovisko. Děkuji mu za to. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Navrhuji vám přijmout souhlasné usnesení k této interpelaci.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 65 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, 13 nehlasovalo.

Místopředseda vlády Jan Kalvoda odpověděl na interpelaci Jozefa Wagnera ve věci církevního majetku, tisk 1519. Odpověď se předkládá jako tisk 1519 D. Budeme projednávat? Nesouhlasíte, dobrá.

Ministr kultury Pavel Tigrid odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci tzv. Masarykova dvora v Čejči, tisk 1519. Odpověď byla předložena jako tisk 1519 V. Prosím pana poslance, aby se vyjádřil.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP