Středa 15. března 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi za jeho návrh. Nicméně i kdybych chtěl v této chvíli rozpravu ukončit, nemohu, protože se přihlásil jako další pan poslanec Hirš.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, využiji toho, že nebyla ukončena rozprava, protože jsem čekal na některé pozměňovací návrhy. Protože nezazněly, dovoluji si přednést ještě před ukončením rozpravy několik pozměňovacích návrhů.

První pozměňovací návrh je k § 13 odst. 1, kde navrhuji, aby se vypustilo slovo "zavede" a změnilo na slova "může zavést". Myslím, že tvrdost je tam příliš velká.

V § 44 odst. 1 navrhuji vypustit poslední větu. Kolegyně a kolegové, já to přečtu, nebudu to zdůvodňovat. Myslím, že je možné, aby to zdůvodnil předkladatel.

Třetí pozměňovací návrh - v § 50 odst. 1 písm. l) vypustit slovo "sledovat" a zaměnit je slovem "kontrolovat".

V § 57 odst. 1 vypustit poslední dvě věty.

V § 104 odst. 3 číslovku 24 změnit na 72.

Náš nejzávažnější návrh je k § 111 odst. 1, který navrhujeme vypustit a nahradit zněním: "Pro ústní otázky, určené předsedovi vlády, se vyčlení ve stanoveném jednacím dnu doba minimálně jedné hodiny a pro ústní otázky ostatním členům vlády doba minimálně tří hodin. Den a přesný čas určí předseda sněmovny před zahájením schůze sněmovny. Členové vlády jsou ve stanoveném čase přítomni ve sněmovně."

Další pozměňovací návrh - v § 111 odst. 5 za první větu zařadit novou větu: "Odpověď je limitována dobou 5 minut."

V § 112 za odst. 1 se vloží nový odstavec, který zní "písemná interpelace i odpověď na ni se vytiskne. Předseda sněmovny ji zašle všem poslancům." Zároveň v odst. 3 se vypustí poslední dvě věty a nahradí se větou: "předseda sněmovny ji zařadí na pořad nejbližší schůze sněmovny." Smyslem je, aby každý poslanec dostal písemné interpelace a odpovědi na ně, aby byl informován o tom, co se ve sněmovně děje, eventuálně aby nepodával podobnou interpelaci, pokud by tak chtěl učinit.

Poslední pozměňovací návrh je k § 118 odst. 3. Za první větu zařadit další větu: "Tajemníky výborů jmenuje předseda sněmovny po projednání s předsedou příslušného výboru."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Pan poslanec Exner se přihlásil. Má slovo.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, chtěl jsem upozornit na technické nedostatky, ale předkladatel a zpravodaj mne požádali, abych je řekl raději na mikrofon. Na straně 82 v příloze 2 je chybně uveden odkaz k bodu 12 místo k bodu 10 až 12. Podle textu by mělo být k bodu 9 až 11.

Analogicky podobný chybný odkaz je na straně 84 v nadpise nad bodem 31 - společná ustanovení pro volbu podle bodů 15 - 31. Má být podle bodů 14 až 30. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Exnerovi. Dámy a pánové, nyní máme za úkol rozhodnout o procedurálních návrzích, které zde zazněly. Zdá se mi být logické, abych jako první vám k hlasování předložil návrh pana poslance Grulicha, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do 30. schůze PSP. To je obsahem návrhu pana poslance Grulicha.

Já vás v tuto chvíli všechny odhlásím. Ještě než dám hlasovat, prosím společného zpravodaje, aby se vyjádřil k procedurálnímu návrhu poslance Grulicha.

Poslanec Miloslav Výborný: Mám-li říci svůj názor, osobně se domnívám, že je v podstatě lhostejné, budeme-li akceptovat procedurální návrh pana poslance Grulicha nebo procedurální návrh jeho kolegy pana poslance Řezáče, a to z toho důvodu, že bude-li další vývoj situace naznačovat, že je třeba ještě rozpravu otevřít, jistě tato sněmovna je natolik schopna racionální práce, že rozpravu znovu otevře. Já jen doufám, že přerušení této schůze bez uzavření rozpravy nebude znamenat při příští schůzi dalších 180 nových pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji společnému zpravodaji. V tuto chvíli dávám hlasovat o procedurálním návrhu poslance Grulicha.

Zahájil jsem hlasování číslo 43 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Grulicha? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro 57, proti 14, zdrželo se 50. Tento návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, rozpravu končím.

Nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Řezáče, abychom v projednávání tohoto bodu po ukončení rozpravy pokračovali na 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

Zahajuji 44. hlasování a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem pro 121, nikdo proti, 20 se zdrželo hlasování.

Konstatuji, že jsme přerušili projednávání bodu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dalším bodem našeho programu je

XVI.

Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona o spořitelních a úvěrových družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1197, odůvodní pan poslanec Richard Mandelík, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, každý zákon stejně jako tento má svůj motiv, nějaký původ, nějakou ideu, která byla u zrodu a klade si nějaké cíle. Předesílám, že tento zákon si neklade žádné cíle nadměrné, nemá řešit ekonomickou situaci naší republiky, nemá řešit stav našeho bankovnictví a je pouze otevřením příležitostí k aktivitám občanů tak, jak jsme je znali a jak se vyvíjely již od 19. století a jak v celém vyspělém světě - a nebudu ty státy jmenovat - fungují dodnes, protože vývoj nebyl přetržen, vyvinuly se spontánně a zákon očekává, že občané na jeho existenci budou také spontánně reagovat.

Všichni známe situaci na trhu bankovních produktů. Jestliže se nám někdo snaží tvrdit, že je zajištěna konkurence, že na trhu bankovních produktů je vše, co by si občan přál, nemluví pravdu a naše zkušenosti o tom pevně svědčí. Chybí zde přístup k jednoduchým, krátkodobým a levným úvěrům, chybí zde jednoduchý nástroj, jak překlenout krátkodobý nedostatek finančních prostředků, chybí zde slušné chování ke klientovi, chybí zde dokonce zájem o klienta a chybí zde jedno podstatné, a to vztah tohoto klienta a kvalita tohoto vztahu vůči bankovnímu ústavu.

Družstevní záložna - budu používat tohoto termínu, který je legislativní zkratkou ve smyslu tohoto zákona - je ve vlastnictví členů a provádí činnosti, které zákon popisuje, výhradně a jen pro své členy, kteří jsou v postavení vlastníků, na rozdíl od jiných občanů, kteří vůči bankám jsou v postavení klientů, postavení lidí, kteří uzavírají určitý smluvní vztah.

Zákon si neklade za cíl obnovovat něco, co zde vznikalo v minulém století a co bylo přerušeno násilně po nastolení komunistické diktatury koncem 40tých a začátkem 50tých let. Návrat do té doby není možný a zákon proto je konstruován tak a zařazen do takového právního rámce, aby odpovídal moderní době a reflektoval zkušenosti, které s obdobnými systémy ve světě byly učiněny a říkám, že byly učiněny kladné.

Jedna z otázek byla, zda je společenská poptávka po něčem takovém, jako jsou družstevní záložny, zda si můžeme dovolit tvrdit, že budou životaschopné, zda něco jiného nemůže nahradit to, co by družstevní záložny mohly pro občany produkovat.

Částečnou odpověď na to jsem poskytl, když jsem hovořil o chování našeho bankovního systému a o tom, co na trhu bankovního produktu chybí. Kromě toho společenská poptávka je vyjádřena množstvím snah zakládat různá družstva finančního typu, různých forem podnikového spoření a různých dalších investičních aktivit, často pochybného původu. Občané cítí, že by se svými penězi měli mít možnost zacházet ještě jinak, než jak to nabízí dnešní situace na trhu.

Druhá otázka byla, zda má být tento systém popsán zvláštním zákonem, zda není možné využít současných zákonů, aby se celý systém mohl rozvinout. K dispozici máme obchodní zákoník, máme zákon o bankách a jiné podobné zákony. Obchodní zákoník hovoří o právní formě zvané družstvo - tato forma je samozřejmě také družstvo - a oponenti tohoto zákona argumentovali tím, že současné zákony dovolují obdobná družstva zakládat bez jakéhokoliv omezení a kdyby společenská poptávka skutečně existovala, proč taková družstva nejsou zakládána.

Navrhovatelé zákona se domnívají, že současný právní rámec zdaleka nepostačuje k tomu, aby taková družstva mohla vznikat a že to je právě tou překážkou a jeden ze zásadních důvodů je ten, že všechna současná družstva mají svůj určitý předmět činnosti, hlavní předmět činnosti a pokud by toto začaly dělat, byl by to vedlejší předmět činnosti. Zisky z této činnosti by se samozřejmě potom přelévaly do těch hlavních a opačně. Proto jsme usoudili, že je třeba nabídnout sněmovně nový zákon, který v rámci obecných zákonů, jako je obchodní zákoník a občanský zákoník, tuto problematiku dokáže přesně popsat a vymezit, aby nemohlo docházet k zneužívání a aby právní rámec a právní jistoty těch, kteří dobrodiní kampeliček budou chtít užívat, byly zjevné.

Samotný systém družstevních záložen je přísně oddělen od bankovního systému a nemá s ním v podstatě žádné styčné body. Tento požadavek navrhovatelé splnili, protože byl důrazným požadavkem České národní banky. Hlavním důvodem je, aby případné poruchy tohoto systému neovlivňovaly bankovní systém a naopak.

Struktura zákona je zásadně členěna v podstatě do tři a půl okruhu, přičemž první okruh se zabývá samotným družstvem zvaným Spořitelní a úvěrové družstvo, dále se zákonem zavádí pojištění vkladů členů v družstevních záložnách, a to téměř shodně jako je to v bankovním systému, zavádí se zde systém dohledu nad činností družstevních záložen a upravuje se daňový režim.

V celém zákonu je kladen důraz na to, aby byly ochráněny zájmy členů, aby celý předmět byl vymezen velmi přesně, a proto právě v zákoně je jeden ze základních paragrafů, § 3, který stanoví povolený okruh činností, přičemž jiné činnosti družstevní záložna nesmí vykonávat. To je výrazný rozdíl proti jiným družstvům.

Zákon samozřejmě vymezuje pojem členství a daleko přesněji než obchodní zákoník u družstev stanoví práva a povinnosti členů, opět daleko přesněji než obchodní zákoník vymezuje náležitosti stanov a vyjmenovává pravomoci a postavení orgánů a střet zájmů uvnitř takové družstevní záložny. Zákon stanoví rámce vnitřního hospodaření a poskytování úvěrů, což je jak známo nejrizikovější činnost i u bank, a proto je zvolen velmi přísný režim, kdy se předepisují určité limity v době do dvou let po vzniku družstevní záložny.

O systému pojištění vkladů jsem již hovořil. Ještě bych se krátce zmínil o systému dohledu nad družstevními záložnami. Vzhledem k tomu, že zákon klade poměrně přísné meze pro družstevní záložny a klade vysoké nároky na jejich dodržování, nepostačuje vnitřní kontrolní systém, který reprezentují orgány družstevní záložny až po členskou schůzi, ale je nutné zřídit zvláštní orgán dohledu a tento orgán oddělit od státní správy, aby nebyl financován ze státního rozpočtu, protože by nebyl oprávněný požadavek, aby každý daňový poplatník se podílel na financování dohledu družstevních záložen, když to se týká jenom jejích členů.

Proto je financován z poplatků pouze družstevních záložen. Je konstruován jako správní úřad a se státní správou má tři styčné body - ministr financí jmenuje ředitele úřadu, ministr financí vyřizuje odvolání proti rozhodnutí úřadu a schvaluje statut úřadu. Jinak státní správa a státní rozpočet nejsou tímto zákonem nijak zatěžovány.

Závěrem bych chtěl ještě sdělit sněmovně jménem navrhovatelů, že vzhledem k obtížnosti zákona, který v podstatě popisuje stav, který zde nemáme, navrhovatelé neměli možnost se řídit podle ničeho jiného než podle zkušeností ze zahraničí a našeho právního rámce, uvítali by nebo projevili by souhlas s tím, kdyby zde byl podán návrh, že po přednesených pozměňujících návrzích bude tento bod přerušen a bude navrženo, že by rozprava pokračovala na 30. schůzi. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi a prosím, aby se ujal slova Tomáš Ježek jako společný zpravodaj výborů.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, návrh poslance kolegy Mandelíka a ostatních na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, jak mu stručně říkáme - o kampeličkách - jak vešel do jazyka za tu dlouhou dobu, kdy je připravován, byl a je podložen obrovským množstvím práce, včetně obousměrných zahraničních cest, jezdili k nám experti až ze Spojených států, autoři také, pokud vím, byli na zkušené ve světě, takže předložili zákon, který je opravdu podložen obrovským množstvím poctivé práce.

Pan kolega Mandelík se zmínil o některých sporných věcech, které bývají s tímto zákonem spojovány, tj. otázka, zda máme koncem 20. století zavádět něco, co vznikávalo v bukolických dobách 19. století, kdy uzavřené komunity si vytvářely své záložny, aby si navzájem poskytovaly úvěry. Tuto námitku asi stejně prověří čas. Faktem je, že tato forma peněžních služeb je běžná i v těch nejvyspělejších státech a vím o tom, že takovéto úvěrní družstvo nebo takováto kampelička je dokonce v americkém kongresu pro pracovníky této slavné instituce. Takže to, jestli poptávka bude - nebude, ukáže čas. Tento zákon nabízí určitou možnost, aby ji občané využili nebo také nevyužili. Nemyslím si, že je to něco, co by náš právní řád nějak zbytečně komplikovalo nebo ohrožovalo. Jsem si jist, že to nemá žádné ani potencionální negativní důsledky na náš peněžní systém.

Navrhuji, abychom tento zákon projednávali ve znění společné zprávy, která opět vznikala velmi složitým způsobem po mnoha kolech projednávání ve všech relevantních výborech nebo ve všech výborech, které projevily zájem o projednávání - ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor. Nakonec rozpočtový výbor doporučil, abychom se tím zabývali ve znění společné zprávy tak, jak to máte na lavicích. Já bych, pane místopředsedo, tímto svou zprávu skončil a jakmile bude otevřena rozprava, dovolím si ještě přednést další pozměňující návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, vyhovím vašemu přání. Otevírám rozpravu a vzhledem k tomu, že nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy, chápu vaši přihlášku jako první a uděluji vám slovo v otevřené rozpravě.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, jako první pozměňovací návrh předkládám návrh, aby v § 3, odst. 2, písm. c) se nahradila slova: dluhopisy vydávané obcemi a vyššími územně samosprávnými celky - je tam odkaz "čtyřka" - slovy: "komunální obligace a hypoteční zástavní listy. A je tam odkaz zase ta "čtyřka". Uvozovky uzavřít. Jde o zpřesnění, protože dluhopisy vydávané obcemi se právě nazývají komunální obligace a zároveň se umožňuje operace s hypotečními zástavními listy. To bylo zpřesnění.

Druhý návrh také přináší zpřesnění, a to je, aby v § 3, odst. 2, písm. d) bylo toto znění: "Za d) nabývat majetek, který slouží k výkonu činnosti družstevní záložny a nakládat s ním". Jde o to, aby se s majetkem družstva nedalo obchodovat, aby se jím neobchodovalo a tato přesnější formulace to zajišťuje.

Třetí návrh se týká § 3, odst. 2, písm. f), který se celý vypouští. Jde o to, aby alespoň pro začátek, do té doby, než ev. bude zákon novelizován, se nezakládaly nebo nesměly zakládat právnické osoby za účelem podnikání. Tzn., aby se nedaly zakládat dceřiné společnosti a tudíž se neobcházel tudy smysl toho zákona.

Čtvrtý návrh se týká § 7, odst. 1, kde se slovo "zaměstnancům" nahrazuje slovy "členům, kteří mají pracovní poměr k družstevní záložně". Je to opět zpřesnění.

Pátý návrh se týká § 8 včetně pozn. pod čarou a zní takto: "§ 8 - družstevní záložna hospodaří podle zvláštních právních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak. A ten odkaz pod čarou zní takto: "Například zákon č. 563 z roku 1991 Sb. o účetnictví." Jde tedy o zpřesnění o jaké právní předpisy se tam jedná.

Šestý pozměňovací návrh se týká § 9, kde se navrhuje úplně nové znění

§ 9 tak, aby tam byl založen pojem zisk, neboť se nepočítá s tím, že tyto záložny budou osvobozeny od daně, tudíž musí tam být pojem zisku. § 9 bude znít takto: "§ 9 o použití zisku po zdanění rozhoduje členská schůze na návrh představenstva po přídělu do fondu (§ 9, 10), po uhrazení příspěvku (§ 14, odst. 3 a poplatku (26, odst. 3), popř. z platných závazků vůči jiným osobám. Zisk po zdanění nelze rozdělit mezi členy, ustanovení zvláštního zákona o rozdělení a užití zisku družstva v odst. 11 se nepoužijí."

Bude-li tento zákon přijat, je dále nutno v § 5, odst. 1, písm. 5 nahradit slovo "výnosů" slovem "zisku" a ve všech dalších ustanoveních nahradit slova čistý výnos slovy: "zisk po zdanění" v příslušném pádu a s příslušnou gramatickou úpravou ve větách, kde jsou tato slova obsažena. (Zejména § 10, odst. 1)

Sedmý návrh se týká § 16, kde se v § 16, odst. 1 nahrazuje číslovka "0,5" číslovkou "0,3". Jde o snížení povinného příspěvku do fondu pojištění vkladů a navrhovatel - já - mám za to, že ten nižší příspěvek vyjádřený koeficientem 0,3 plně postačuje.

Osmý návrh se týká § 29, kde se bod 1 vypouští včetně poznámky pod čarou, bod 2 se označuje jako bod 1 a zní: 1. V § 19, odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní - včetně poznámky pod čarou: "m) Příjmy spořitelních a úvěrových družstev (tam je poznámka - hvězdička) z úroků z úvěrů poskytovaných svým členům a z úhrad za plnění poskytovaná členům." Ta poznámka pod čarou zní takto: Zákon číslo (to číslo je vynecháno, ten zákon je pak dostane) z roku 1994 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Bod tři se označuje jako bod dvě.

Další - devátá změna se týká § 29, kde došlo ve společné zprávě k překlepu a jelikož ten překlep by měl vážné důsledky, je třeba o tom speciálně dát hlasovat. V § 29 původně bod 3, nyní 2 se slovo "spořitelnám" nahrazuje slovem "spořitelním". Tato malinká změna, tento malý překlep by měl bohužel velmi vážné důsledky.

Desátý pozměňovací návrh se týká § 29, kde se připojuje nový bod 3, který zní takto: "3. V § 36 odstavec 2 písmeno b), bod 3. se připojují slova "kromě úroků a jiných výnosů z vkladu přijímaných družstevní záložnou od svých členů, kteří jsou současně jejími zaměstnanci." Vysvětlení: Jde o to, aby postavení členů - zaměstnanců bylo rovnoprávné uvnitř kampeličky s těmi, kteří zaměstnanci nejsou.

Pane místopředsedo, to by byly všechny pozměňovací návrhy. Bylo jich 10. Promiňte, ještě se poradím s panem předkladatelem. V tomto bodě, pane místopředsedo, bych si dovolil dát procedurální návrh na přerušení jednání do příští schůze.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, v tuto chvíli vás odhlásím a zároveň vyzvu, abyste se znovu přihlásili pomocí hlasovacích karet, a vzápětí dám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ježka, který zní: Přerušit projednávání tohoto bodu do 30. schůze. Dámy a pánové, rozhodneme o tom v hlasování číslo 45, které jsem zahájil.

Kdo je pro návrh pana poslance Ježka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 93 poslanců, 8 bylo proti, 7 se zdrželo hlasování. Bod jsme přerušili.

Vzhledem k tomu, že je téměř čtvrt na jednu, vyhlašuji polední přestávku s tím, že organizační výbor se sejde dnes ve 13.30 hodin a schůze bude pokračovat ve 14.00 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Organizační výbor skončil před několika desítkami vteřin, takže nic nebrání tomu, abychom zahájili naše jednání.

Dalším bodem je

XVII.

Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny

Chystám se dát slovo navrhovateli tohoto bodu panu poslanci Honajzerovi, kterého prosím, aby předstoupil k řečništi a ujal se slova.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokud jsem vyvolán, budiž, já vím, že jak jsme různě přesouvali nebo byly přesouvány jednotlivé body, tak se mohlo stát, že jsem teď v tomto okamžiku na řadě. Domnívám se, že není potřeba nějak znovu hluboce zdůvodňovat to, co jsem řekl v okamžiku, kdy jsem žádal tuto sněmovnu, aby zařadila na program této schůze bod odvolání poslance z výboru a zvolení poslance do výboru. Dovolím si jen připomenout, že jsem navrhl, abychom odvolali pana poslance Petra Čermáka z výboru branného a bezpečnostního a zvolili jej do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Připomínám jenom to, co je doufám většině známo, že pan poslanec Petr Čermák je lékař a celé předcházející volební období pracoval ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Poté, co přestal být v tomto volebním období po půlročním působení federálním ministrem vnitra, byl zařazen do branně bezpečnostního výboru. Dnes projevil zájem, a náš klub tudíž žádá o změnu sněmovnu, aby opět pracoval ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji vám všem předem, že vyhovíte této naší žádosti.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Honajzerovi, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a dovolil jsem si vás, dámy a pánové, odhlásit a prosím, abyste se znovu zaregistrovali vzhledem k značnému pohybu, který zde ve sněmovně je.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna odvolává poslance Petra Čermáka z branného a bezpečnostního výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku k hlasování č. 46. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 69 pro, 6 proti, 29 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o zařazení do výboru.

Poslanecká sněmovna volí poslance Petra Čermáka členem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 47. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 61 pro, 4 proti, 44 se zdrželo. Můžeme tuto informaci vyřídit panu kolegovi Čermákovi.

Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali s bodem číslo 14 a můžeme pokračovat v našem pořadu. (Prosím o klid).

Dalším bodem je:

XVIII.

Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

Dovolte mi úvodem několik slov. Tento návrh zákona jsme začali projednávat v září na 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Vyslechli jsme odůvodnění předkládaného návrhu zákona i společnou zprávu a vedli jsme rozpravu, kterou jsme neukončili. Na 24. schůzi nás pověřený zástupce navrhovatelů pan poslanec Kozel seznámil s dalším průběhem jednání o zabezpečení nerušeného provozu Národního divadla v Praze a navrhl přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Na 25. schůzi jsme byli informováni o dalším průběhu jednání. Na 28. schůzi v únoru vyhověla Poslanecká sněmovna návrhu předsedy Klubu ODS pana kolegy Honajzera, takže tento bod nebyl ani v únoru dále projednáván. Prosím pana poslance Františka Kozla a paní poslankyni Jiřinu Pavlíkovou, která jako společná zpravodajka zastoupí onemocnělého pana poslance Frommera, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Dnes budeme pokračovat v rozpravě. Nejprve bych požádal pana poslance Kozla, zda si přeje podat informaci o případných jednáních v předmětné záležitosti. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemám žádnou novou informaci, protože všechny informace o všech jednáních, která proběhla, máte k dispozici. Chci v rozpravě, která je otevřena, vznést pozměňovací návrh k tisku 747 a tímto pozměňovacím návrhem je doprovodné usnesení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 339/1991 Sb., uvedeného v tisku 747.

Toto doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31. 5. 1995 uhradila Českomoravské provincii římské unie Rádu svaté Voršily částku 20 miliónů 400 tisíc Kč jako vyjádření majetkové i nemajetkové újmy vzniklé návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 339/1991 Sb. Zároveň si dovolím požádat, aby bylo hlasováno o tisku 747 zároveň s tímto doprovodným usnesením jako o jednom celku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Výborný. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, za prvé se domnívám, že je naprosto vyloučeno hlasovat jedním hlasováním o zákonu a doprovodném usnesení, a to v každém případě, tedy i v tomto. S plnou vážností prohlašuji, že jsem přesvědčen o tom, že bude-li tento zákon takto jak je navrhován přijat, bude přijata norma protiústavní a bude přijat také velmi nebezpečný dokument, neboť se obávám, že příště, kdokoliv jiný a v příštím volebním období bude tvrdit, že se jiný zákonodárný sbor spletl a že je třeba mýlku napravit krátkým škrtem vlastnického práva. Jsem tedy proti tomuto zákonu bez ohledu na to koho se týká, ale právě z těchto důvodů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP