Čtvrtek 15. prosince 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Gjuričovi a uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana poslance Šumana, aby se ujal slova, resp. pane zpravodaji, nejprve bych se měl asi zeptat pana ministra Vodičky, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Ne, není tomu tak. Děkuji.

Poslanec Vladimír Šuman: Já začnu procedurálním návrhem. Dříve než ho vyslovím, mám prosbu k panu poslanci Grossovi, že pokud bude schválen můj procedurální návrh, tak očekávám, že svůj návrh na zajištění financí pro tuto oblast navrhne jako součást usnesení.

Pane předsedající, já doporučuji za tohoto stavu, kdy poslanec Gross navrhl převedení působnosti za tuto oblast z Ministerstva vnitra na Ministerstvo spravedlnosti, abychom v tomto okamžiku přerušili jednání a počkali, až tady bude pan ministr Novák, protože se mi zdá, že by nebylo korektní bez jeho vyjádření se k této věci vyjadřovat. Dokonce nemohu vyloučit ani to, že bude nutné právě pro stylizační úpravy v další schůzi pak otevřít rozpravu, ale to už je jiná záležitost. Prosím, abyste nechal hlasovat o mém procedurálním návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Jde tedy o procedurální návrh od pana společného zpravodaje na přerušení projednávání tohoto bodu a pokračování v jednání na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Dovolím si vás odhlásit, dámy a pánové, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Šumana.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 427. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 85 pro, 2 proti, 10 se zdrželo.

Děkuji panu ministru Vodičkovi i společnému zpravodaji. Přistoupíme k poslednímu bodu našeho programu, což jsou

LI.

Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven

na rok 1995

Podle zákona 270/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách jsou zaměstnanecké zdravotní pojišťovny povinny prostřednictvím zřizovatele po projednání s Ministerstvem financí předložit ke schválení Poslanecké sněmovně pojistné plány na následující kalendářní rok. Pojistné plány odůvodní ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou zřizovány podle zákona č. 280/1992 Sb., který byl přijat Českou národní radou na základě poslaneckého návrhu zákona. Podle tohoto zákona předkládají zaměstnanecké pojišťovny své pojistné plány na příští rok ke schválení parlamentu, a to po předchozím projednání pojistných plánů s Ministerstvem financí.

V současné době existuje 23 zaměstnaneckých pojišťoven, další 3 žádosti o zřízení nové pojišťovny jsou v řízení. Počet pojištěnců u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven neustále stoupá. Za 11 měsíců letošního roku přešlo ze Všeobecné zdravotní pojišťovny do zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven více než 2 mil. pojištěnců. Počet pojištěnců u zaměstnaneckých pojišťoven nyní dosahuje 3,9 mil. osob, což je 36% obyvatelstva.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny dnes představují významnou část systému zdravotního pojištění. Spravují značné finanční prostředky určené pro zdravotnictví. Jednoduchá právní úprava, která umožnila vznik konkurenčního prostředí, už není postačující a jeví se jako nedostatečná a neúplná. Zlepšení jistě přinese nová právní úprava, jejíž návrh vláda letos v listopadu 1994 parlamentu předložila.

Pojistné plány předložilo všech 23 zaměstnaneckých pojišťoven a byly projednány s Ministerstvem financí. Ministerstvo financí zaujalo k pojistným plánům kladné stanovisko s výjimkou pojistného plánu Zemědělskopotravinářské zdravotní pojišťovny. Tato pojišťovna byla zřízena 29. září letošního roku, zatím činnost nezahájila a její pojistný plán je dosud v jednání na Ministerstvu financí. Podle usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví má být její pojistný plán po přepracování předložen parlamentu do 31. prosince letošního roku.

Vzhledem k tomu, že s pojistnými plány 22 pojišťoven vyslovilo souhlas Ministerstvo financí i parlamentní výbory, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby pojistné plány 22 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995 schválila. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Vodičkovi a prosím zpravodaje pana poslance Miroslava Rašku, aby nás informoval o projednávání pojistných plánů ve výborech a vyjádřil se k předloženým návrhům usnesení a navrhl usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Miroslav Raška: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven se stanoviskem. Ministerstva financí a po předložení Ministerstvem práce a sociálních věcí projednaly 2 výbory Poslanecké sněmovny, a to výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor. K tomuto bodu nebylo připraveno žádné společné usnesení, ale byla rozdána usnesení obou zmíněných výborů - usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 160/1994 a usnesení rozpočtového výboru č. 358/1994. Při projednávání bodu č. 45, což byl bod "Pojistné plány Všeobecné zdravotní pojišťovny", bylo přijato usnesení, které se vztahuje i k tomuto projednávanému bodu a které by mělo vyřešit další existenci pojišťovacího systému ve všeobecném zdravotním pojištění. Z tohoto důvodu se domnívám, že prostor pro diskusi při projednávání tohoto bodu bude omezen a že tímto usnesením jsme vyřešili i případné náměty pro jednání k tomuto bodu.

Obě usnesení, která projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtový výbor, obsahují totožná doporučení pro Poslaneckou sněmovnu parlamentu. Z toho důvodu a v souladu s § 15 zákona 280/1992 Sb., o oborových a dalších zdravotních pojišťovnách, si dovoluji přednést návrh na usnesení Poslanecké sněmovny:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s pojistnými plány zdravotních pojišťoven na rok 1995 s výjimkou pojistného plánu Zemědělskopotravinářské zdravotní pojišťovny", tak jak bylo už řečeno v úvodním slově pana ministra Vodičky a tak jak zní usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví i rozpočtového výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Raškovi a otvírám rozpravu. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, dám hlasovat o návrhu usnesení, jak nám jej přednesl pan zpravodaj Raška.

Kdo je pro schválení předneseného návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 428. Kdo je proti doufejme v posledním hlasování tohoto roku? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat poměrem hlasů 99 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.

Dámy a pánové, nezbývá mi než konstatovat, že jsme projednali všechny body naší schůze. V tomto okamžiku se hlásí o slovo pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, já se omlouvám, ale já jsem se před hlasováním pokoušel zaregistrovat kartou, ale přístroj mě nezaregistroval, takže jsem nebyl započten do tohoto počtu a hlasoval bych pro.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto informaci. Hlásí se předseda klubu sociální demokracie, pan poslanec Trojan. Prosím, aby se ujal slova.

Než se dostaví k řečništi, požádám všechny, kteří mají půjčené náhradní karty, aby je po skončení schůze vrátili.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedo, já předpokládám, že jste se dopracoval ke konci 25. schůze a že tedy mi dáte slovo, abych řekl něco na její závěr.

Chtěl bych se obrátit ke všem poslankyním a poslancům, kteří vydrželi až do úplného konce a jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické vám popřát krásné Vánoce, hodně milých chvil v době klidu. Dovolte mi, abych vám popřál i příjemný poslední den tohoto roku. Přál bych vám, aby byl tak úspěšný, jako byl poslední den této schůze a přál bych si, abychom v příštím roce společně pokračovali v práci, kterou náš parlament už zhruba dva a půl roku vykonává.

Dovolte mi, abych také - a doufám, že to mohu říci i vaším jménem - poděkoval s blížícím se koncem roku všem zaměstnancům Poslanecké sněmovny, kteří nám zde vytvářejí podmínky pro to, abychom mohli pracovat. Přeji jim také krásné svátky a všem nám společně přeji úspěšný příští rok 1995. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Trojanovi. Kdo dál z předsedů poslaneckých klubů se hlásí o slovo? Jestliže nikdo, předávám slovo předsedovi Poslanecké sněmovny, panu Milanu Uhdemu.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je také na mně, abych poděkoval všem, kteří pracovali a kteří pomohli k tomu, abychom se mohli uzavírajícímu se roku podívat - obrazně řečeno - zpříma do očí. Týká se to jak zaměstnanců Poslanecké sněmovny, tak poslankyň a poslanců, kteří brali svůj úděl vážně.

Přemýšlel jsem o tom, jaký příběh bych asi věnoval vám všem, a vytanula mi na mysli vzpomínka na epizodu z vyprávění moravského spisovatele a znalce lidových zvyků, jmenoval se Otakar Bystřina a je myslím dnes už do značné míry zapomenut. Ale historka snad stojí za vzkříšení.

Popisoval, jak se v podvečer bijí dva - řekl bych - klany mladých mužů na slovácké dědině. Bitka je velice ostrá, probíhá v hospodě, když tu zazní klekání. A protože oba klany jsou věřící, přeruší bitku, pokřižuji se a stráví chvíli v zamyšlení. Pak se ovsem pustí znovu do rvačky.

Mně to tak trochu připomíná situaci našeho parlamentu v tuto chvíli předvánočního zastavení. Jeden můj kamarád se nad touto historkou pozastavoval a říkal, že je to vlastně velmi nemravná historka, protože kdyby ti rváči byli opravdu věřící, už by se po tom krátkém zastavení do vzájemného zápasu nepustili. Ale já se na to dívám jinak. Úděl vzájemného zápasu jim byl pravděpodobně dán a nemohli se ho zbavit, protože to byl jejich lidský úděl. Ale nad tímto údělem bylo ještě poznání čehosi dalšího a vyššího, poznání konečnosti lidské existence, poznání - opět obrazně řečeno - poznání toho, že nad zlatě vyzdobeným stropem Poslanecké sněmovny je obloha plná hvězd, obloha nekonečná, s kterou někteří z nás vedou rozmluvy věřících lidí, jiní z nás rozmluvy lidí, kteří nevěří nebo se domnívají, že nevěří, ale rozmluvy vedou třeba se svým svědomím anebo se svou smrtí.

Rád bych skončil připomenutím vyšší oblohy nad námi, abychom jí byli pamětlivi i tehdy, když spolu vedeme, když spolu musíme vést politický zápas. Děkuji vám všem a přeji, abyste si toto pomyšlení odvezli na cestu na Vánoce a s tímto pomyšlením abychom se tu opět v prvních dnech nového roku 1995 shledali.

Děkuji vám za pozornost. (Dlouhotrvající potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, děkuji předsedovi Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych se i já připojil ke všemu pěknému, co bylo řečeno v posledních desítkách vteřin a dovolte mi, abych ukončil poslední schůzi v tomto roce. Těším se s vámi na shledanou v roce 1995. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP