Úterý 13. prosince 1994

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Šimánek nás tady zahrnul spoustou detailů souvisejících s tím, jak proběhla nakonec likvidace tohoto státního podniku. Informoval o nějakých údajích o nedostatcích v kupních smlouvách, které podepisoval likvidátor tohoto podniku a o nějakém dalším vývoji, který souvisel se vztahy a transakcemi mezi soukromými podnikateli.

Chci zrekapitulovat podstatu své odpovědi. Ta spočívá v tom, že státní podnik byl zařazen do privatizace. O privatizaci obchodního domu Prior Opava bylo na našem ministerstvu rozhodnuto v tom smyslu, že bude privatizován veřejnou soutěží. Ta řádně proběhla.

Nejvyšší nabídku podala jakási firma Almi s. r. o., která nabídla 125 mil. Kč a vzápětí od výsledků této soutěže odstoupila. Na základě toho Fond národního majetku vyhlásil vítězem druhého v pořadí, společnost Kusam.

K podpisu kupní smlouvy nedošlo, protože v té době platila ještě kolize mezi zákonem o státním podniku a zákonem transformačním, kterou jsme m.j. odstranili novelou zákona č. 92/1991 Sb., kterou se v podstatě znemožňuje, aby poté, co bylo vydáno rozhodnutí o privatizaci, zakladatel státního podniku uváděl podnik do likvidace. Tehdy k tomu ovšem došlo.

Podnik byl uveden do likvidace a všechny další úkony ve věci tohoto obchodního domu prováděl likvidátor jmenovaný zakladatelem, tj. ministerstvem průmyslu a obchodu.

Z toho důvodu chci konstatovat, že všechny dokumenty a podklady, které pan Šimánek shromáždil a které jistě stojí za zvážení, nechť jsou adresovány někomu jinému. Mně, konstatuji, absolutně nezajímají, protože jsem v této věci neměl žádnou působnost.

Jediná otázka, kterou jsem z repliky pana poslance Stodůlky zaregistroval a na kterou, přiznávám, neznám v této chvíli odpověď a jsem připraven odpověď doplnit, je otázka, jak je možné, že obchodní dům Prior Opava byl prodán v rámci likvidace, zatímco další obchodní dům v Krnově byl privatizován kupónovou metodou.

Přiznávám, že neznám odpověď a jsem připraven odpověď doplnit, jestli s tím pan poslanec Stodůlka souhlasí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Skalickému. Prosím o pomoc. Otázka od pana poslance Stodůlky zazněla dnes? Takže není předmětem odpovědi na tuto interpelaci a lze ji ve smyslu jednacího řádu chápat jako další otázku, která směřuje na pana ministra Skalického, nebo se domníváte, pane poslanče, že by bylo užitečnější přerušit projednávání tohoto bodu?

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Tam nejde jen o jednu otázku, ale o druhou otázku, a to je otázka priority. Z odpovědi pana ministra nevyplývá, co bylo dřív, jestli schválení privatizace, anebo schválení likvidace. V daném případě je datum rozhodující. Protože jestliže příslušný orgán rozhodl dříve, který příslušný orgán, tam se to řídí, nevíme ani u ministerstva privatizace, kdy k tomu došlo. Tyto otázky považuji za doplňující otázky a s odpovědí proto nemohu souhlasit. Nenavrhuji rovněž přerušení jednání.

Chtěl bych navrhnout doprovodné usnesení, jímž Poslanecká sněmovna žádá Nejvyšší kontrolní úřad, aby provedl kontrolu privatizace a likvidace státního podniku Severomoravské obchodní domy, Ostrava.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto vyjádření. Protože se do rozpravy nikdo další nehlásí, rozpravu končím. Chtěl bych vás před hlasováním odhlásit a požádal bych vás o novou prezentaci. Dovolte, abych přečetl návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky ve věci privatizace obchodního domu Prior, dříve Breda a Weinstein v Opavě, uvedenou v tisku 1315 E."

Zahájil jsem hlasování č. 224 a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 46, proti 33, zdrželo 18. Návrh nebyl přijat.

Další usnesení bude znít:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky ve věci privatizace obchodního domu Prior, dříve Breda a Weinstein v Opavě, uvedenou v tisku 1315 E."

Zahájil jsem hlasování č. 225. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování. Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 40, proti 40, zdrželo se 17. Ani tento návrh nebyl přijat.

Doprovodné usnesení, které navrhl pan poslanec Zbyšek Stodůlka - prosím o jeho pozornost: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Nejvyšší kontrolní úřad o provedení kontroly privatizace obchodního domu Prior, dříve Breda a Weinstein v Opavě." Pan poslanec Stodůlka upřesní.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Návrh byl podán tak, že se nejedná pouze o obchodní dům Breda a Weinstein v Opavě, ale o Severomoravské obchodní domy, Ostrava.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže Severomoravské obchodní domy Ostrava by měly být v návrhu pana poslance Stodůlky předmětem zájmu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Hlásí se pan poslanec Exner. Upozorňuji, že rozprava již byla ukončena, nicméně předseda klubu má právo vystoupit kdykoliv.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, v žádném případě nechci vystoupit v rozpravě. Chci jen technicky upozornit, že pan poslanec Stodůlka kromě kontroly privatizace navrhl také kontrolu likvidace. To jste rovněž vypustil z citace usnesení, ani pan poslanec toto neupřesnil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokusíme se formulovat usnesení společně.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Nejvyšší kontrolní úřad, aby provedl kontrolu privatizace a likvidace Severomoravských obchodních domů."

Zahajuji hlasování č. 226 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 57, proti 23, zdrželo se 1 8. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci privatizace OÚNZ v Opavě, tisk 1315. Odpověď se předkládá jako tisk 1315 C. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, mohl bych se spokojit s tím, že bych z lavice řekl, že souhlasím. Chtěl bych ale panu ministru Skalickému poděkovat. Nejde jen o to, že mi odpovídal, odpovídal mi opakovaně, ale pan ministr Skalický se dokonce snažil. On se snažil a snažil se problémy řešit. Řešil je dokonce se vší možnou kompetencí, kterou měl. Chci mu poděkovat. Je dobré, když se někteří ministři snaží. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže navrhuji ve smyslu pochvaly pana poslance Vyvadila přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci privatizace OÚNZ v Opavě, uvedenou v tisku 1315 C."

Zahájil jsem hlasování č. 227. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 74 pro, 2 proti, 10 se zdrželo. Návrh na usnesení byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jana Jegly, který ovšem není přítomen. Tím jsme probrali interpelace na pana ministra Luxe - omlouvám se, ještě budeme pokračovat.

A sice odpovědí na interpelaci paní poslankyně Evy Fischerové ve věci zákazu odvolání Lesů České republiky proti rozsudku Okresního soudu v Přerově, tisk 1123. Odpověď byla předložena jako tisk 1123 A. Její projednávání bylo na 24. schůzi usnesením sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Ptám se paní poslankyně Fischerové, zda-li odpověď považuje za uspokojivou.

Poslankyně Eva Fischerová: Nepovažuji a chtěla bych se k tomu vyslovit a zdůvodnit toto stanovisko.

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře. Děkuji panu ministru Luxovi za odpověď na moji interpelaci ve věci zákazu odvolání Lesů České republiky proti rozsudku Okresního soudu v Přerově. Nepochybuji o správnosti údajů v odpovědi uvedených, a to včetně právního režimu výpovědi fondu dr. Leopolda Prečana z hospodaření na pozemcích, o které se jedná.

Poněkud odlišná věc je však průběh událostí nedávné doby. Důvody, které pan ministr uvádí na podporu rozhodnutí ředitelství Lesů České republiky vydat oblastnímu inspektorátu Lesů České republiky pokyn ke stažení opravného prostředku vůči rozsudku Okresního soudu v Přerově, představují bezesporu určitý právní názor. Už sama skutečnost, že Oblastní inspektorát Lesů České republiky v Olomouci odvolání proti rozsudku podal, dokládá, že existuje právní názor odlišný. Je však věcí soudu rozhodnout o správnosti různých právních názorů. Řada příkladů odlišných rozsudků soudů různých instancí dokládá, že ani toto rozhodnutí nebývá lehké a mnohdy jednoznačné. Pokyn ředitelství Lesů České republiky vzít odvolání zpět takové posouzení znemožnil, a tím jednoznačně představuje jednání v neprospěch státu, jehož majetek jsou povinny státní instituce za každou cenu chránit. Věcí k zamyšlení je i to, že ke stažení odvolání došlo bez intervence pana ministra či některého z pracovníků ministerstva zemědělství, jak se praví v odpovědi.

Je obecně známo, že pan ministr podporuje všemi prostředky nároky římskokatolické církve učinit předmětem restitucí majetek, který zejména v pobělohorském údobí římskokatolická církev užívala. Říkám to nerada. Tuto skutečnost potvrdil pan ministr mimo jiné i svým projevem o odhodlání KDU-ČSL vystoupit z vládní koalice, nebudou-li požadavky římskokatolické církve respektovány.

Za těchto okolností mě neudivuje, jestliže úředníci státních podniků v resortu ministerstva zemědělství nadřazují obecně známé stanovisko pana ministra Luxe nad povinnost chránit všemi prostředky majetek státu.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nemohu proto s odpovědí pana ministra, i když mě to mrzí, souhlasit v bodech a) a c). Zdá se mi totiž, že prioritní podpora majetkových požadavků církve ze strany pana ministra bohužel negativně ovlivňuje ochranu státního majetku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Otevírám rozpravu. Protože se do ní nikdo nepřihlásil, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení ve smyslu návrhu paní poslankyně Fischerové, tzn., Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věcí zákazu odvolání Lesů České republiky proti rozsudku Okresního soudu v Přerově, uvedenou v tisku 1123 A. Zahájil jsem hlasování číslo 228.

Ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

36 pro, 37 proti, 10 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Budu formulovat druhý návrh usnesení.

Vidím karty v rukou některých poslanců, takže vás poprosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Navrhnu další usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci zákazu odvolání Lesů České republiky proti rozsudku Okresního soudu v Přerově, uvedenou v tisku 1123 A. Zahájil jsem právě hlasování číslo 229.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

47 poslanců pro, 28 proti, zdrželo se 6. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, tisk 1315. Odpověď je předložena jako tisk 1315 A.

Ptám se pana poslance Krause, zda-li považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, původně jsem se rozhodl reagovat na odpovědi jednoslabičně, ovšem musím konstatovat, že odpověď pana místopředsedy vlády a ministra zemědělství je tak mizerná, že mi nezbývá než reagovat trochu více než jednou slabikou.

Odpověď mě více než co jiného připomíná známou sošku oněch tří opic, kde jedna ukazuje, že nevidí, druhá, že neslyší a třetí, že nemluví. Přesně tak na mne působí odpověď pana ministra, a jestliže jsem doteď nebyl tak úplně přesvědčen o správném rozhodnutí zemědělského výboru z nedávné doby, ve kterém nabídlo panu ministrovi, aby zvážil své setrvání ve funkci, tak tato odpověď mne přesvědčila, že rozhodnutí zemědělského výboru bylo asi oprávněné. Jestliže totiž pan ministr má ke svému resortu takový vztah, pak si myslím, že skutečně by bylo pro české zemědělství nejlepší, kdyby svoji funkci opustil a šel realizovat praxi do svého zemědělského družstva v Zálší.

Jestliže pan ministr nezná důvod, proč zemědělství by mělo být hnacím motorem daňových úniků, pak bych ho požádal, aby si přečetl alespoň jednu učebnici, která řeší problematiku nabídky a poptávky. Nechci věc dále zdržovat, odpověď mě skutečně pobouřila a vyslovuji s ní kategorický nesouhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krausovi a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže ve smyslu vyjádření pana poslance Krause budu formulovat usnesení, a sice, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315 A. Zahájil jsem hlasování číslo 230.

Ptám se, kdo je pro takto formulované usnesení?

Vidím kartu v rukou pana poslance Wagnera. Vyhovím i jemu. Končím hlasování, odhlásím vás a požádám o novou prezentaci.

Opakuji hlasování o tomto usnesení. Nyní bude mít číslo 231. Zahájil jsem hlasování.

Ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování číslo 231 právě skončilo.

Pro 34, proti 43, zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat.

Dám jiný návrh na usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice, uvedenou v tisku 1315 A. Zahájil jsem hlasování číslo 232.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 48, proti 29, zdrželo se 9. Návrh na usnesení byl přijat.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci hospodaření Ministerstva obrany České republiky s finančními prostředky, tisk 1092 D. Doplňující odpověď zaslal ministr obrany Vilém Holáň a předkládá se jako tisk 1092 l. Jejich projednávání bylo na 24. schůzi usnesením sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se pana poslance Krause, zda-li považuje odpovědi za uspokojivé? Kývá hlavou, že nikoliv. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji ve smyslu vyjádření poslance Krause usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše a doplňující odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Michala Krause ve věci hospodaření Ministerstva obrany České republiky s finančními prostředky uvedenou v tisku 1092 D a 1092 l. Zahájil jsem hlasování číslo 233.

Ptám se, kdo souhlasí s takto formulovaným usnesením? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

31 pro, 47 proti, zdrželo se 7. Návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o usnesení, v němž Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše a doplňující odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Michala Krause ve věci hospodaření Ministerstva obrany České republiky s finančními prostředky, uvedenou v tiscích 1092 D a 1092 l.

Zahájil jsem hlasování č. 234 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, 52 pro, 26 proti, 9 poslanců se hlasování zdrželo. Návrh byl přijat.

Ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, tisk 1315. Odpověď se předkládá jako tisk 1315 C.

Prosím pana poslance Krause, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Poslanec Michal Kraus: Nepovažuji.) Pan poslanec nepovažuje odpověď za uspokojivou. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a navrhuji ve smyslu prohlášení pana poslance Krause přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech.1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315 C.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať to dá najevo v hlasování č. 235, které probíhá. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, 30 bylo pro, 51 proti, 14 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Dám tedy další návrh na přijetá následujícího usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Michala Krause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994, uvedenou v tisku 1315 C.

Zahájil jsem hlasování č. 236 a ptám se, kdo je pro tuto dikci usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, 46 bylo pro, 29 proti a 10 poslanců se hlasování zdrželo. Návrh nebyl přijat, protože k jeho přijetí chyběl 1 hlas. Nepřijali jsme tedy žádné usnesení.

Budeme pokračovat v odpovědích na interpelace, které směřovaly na ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ivana Pilipa.

Ten odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončení střediska vzdělávacího centra TRANSFER v Brně, tisk 1212. Odpověď byla předložena jako tisk 1212 E, její projednávání bylo na 24. schůzi, usnesení sněmovny bylo přeloženo na jednání sněmovny příští schůze. Ptám se paní poslankyně Mazalové, zda je s odpovědí spokojena. (Poslankyně Mazalová: Ano.) Je spokojena. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra nadace TRANSFER v Brně, uvedenou v tisku 1212 E.

Zahájil jsem hlasování č. 237 a ptám se, kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Hlasování skončilo, 72 poslanců bylo pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Dále bychom se měli věnovat odpovědi na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila. Ptám se, zdali někdo z poslanců jeho klubu ví, jaký je názor pana poslance? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Pokročíme tedy k projednávání dalšího "balíku" interpelací. Domnívám se, že v budově je přítomen pan ministr hospodářství Karel Dyba. Předpokládám, že po začátku projednávání interpelací, které na něho směřují, přijde.

Jako první je zde odpověď pana ministra Karla Dyby na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky - nikoho ze zmíněných poslanců však zde nevidím. Pokročíme tedy v projednávání odpovědí na interpelaci pana poslance Rašky.

Pan poslanec Exner se hlásí s nějakým návrhem.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, protože již uplynulo více než čtvrt hodiny po domluveném konci jednání v každý jednací den, a protože je zřejmé, že tento bod nemůže být dnes uzavřen, jednak pro nepřítomnost ministrů, jednak pro rozsah jednání příslušného bodu, domnívám se, že je v této chvíli třeba tento bod přerušit a pokračovat v jednání další jednací den.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Registruji tento návrh pana poslance Exnera - nehodlal jsem vás zdržovat déle než bude nezbytně nutné, nicméně jsem ale považoval za přijatelné, aby ti ministři, kteří zde setrvali do této chvíle, měli možnost se zúčastnit projednávání odpovědí na interpelace, které na ně směřovaly.

Myslím, že bude nejlépe, rozhodneme-li o tom hlasováním. Odhlásím vás a poprosím vás o registraci. Návrh pana poslance Exnera bych doplnil konstatováním, že i přes tento jeho návrh si nemyslím, že bychom měli v našem jednání pokračovat přes 20. hodinu.

Rozhodneme o tom hlasováním. Kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Exnera, abychom přerušili v této chvíli projednávání tohoto bodu s tím, že budeme pokračovat některý příští jednací den, ať to dá najevo patřičným způsobem hlasování, které má č. 238. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji, hlasování skončilo. Pro návrh pana poslance se vyslovilo 34 poslanců, proti 27, zdrželo se 22 poslanců. Doporučuji, abychom projednali to, co se v dané chvíli projednat dá.

Další odpovědí, kterou můžeme projednávat - souhlasí-li paní poslankyně Gerta Mazalová - je projednání odpovědi na interpelaci, která se týkala ukončení činnosti vzdělávacího centra TRANSFER v Brně. Směřovala také na pana ministra Dybu.

Paní poslankyně Gerta Mazalová rovněž souhlasí s odpovědí pana ministra Dyby a já otevírám k této věci rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy končím a dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra TRANSFER v Brně, uvedenou v tisku 1212 T.

Zahajuji hlasování č. 239 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo 60, proti nikdo, 3 poslanci se zdrželi hlasování. Konstatuji, že tento návrh na usnesení byl přijat.

Pan poslanec Exner navrhuje, abych vás odhlásil a požádal o novou prezentaci. Zřejmě ví, proč o to stojí, rád mu vyhovím. Prosím všechny, aby se přihlásili.

Zdá se, že není o pokračování tohoto jednání zájem. Vím, kdo se v tuto chvíli odhlásil a přitom je ve sněmovně, protože displej kontrolu umožňuje.

Panu ministru Dybovi mohu sdělit, že odpovědi na jeho interpelace jsme projednali. Přesto jsme rádi, že s námi setrvá i do dalších minut naší schůze.

Pan poslanec Štěrba není přítomen.

Pan poslanec Michal Kraus je přítomen. Hodlá pokračovat při projednávání odpovědi na svou interpelaci pouze za přítomnosti pana místopředsedy Kalvody, který přijde za chvíli. Pokud to stihne do určité doby, rád bych pana poslance Krause odměnil projednáním této odpovědi za přítomnosti pana místopředsedy vlády.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci pana poslance Vratislava Votavy ve věci aktuálních problémů česko-německých vztahů, tisk 1022. Odpověď byla předložena jako tisk 1022 E. Její projednávání bylo na 24. schůzi Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Táži se pana poslance Votavy, zda považuje odpověď pana ministra za uspokojivou.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem rád, že po více než půl roce, kdy jsem tuto interpelaci podal, dostávám možnost se k ní vyjádřit. Domnívám se, že je stále aktuální, a možná po výsledcích voleb v NSR a vším, co s tím souvisí, ještě aktuálnější.

S odpovědí pana ministra Zielence však přesto nesouhlasím, protože se domnívám, že zde nebyla vystižena všechna úskalí, všechny problémy, týkající se českoněmeckých vztahů. Nebyla podána odpověď například na problematiku prohlubující se ekonomické závislosti České republiky na Německu, nebyla zde podána odpověď na otázku, jakým způsobem hodlá vláda reagovat na výzvy různých občanských sdružení a iniciativ, které ji vyzývají k rozhodnějšímu postoji vůči některým požadavkům z německé strany.

Zkrátka tuto odpověď nepovažuji za uspokojivou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP