Středa 7. prosince 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Křížkovi. Prosím pana poslance Brožíka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Broulík.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na návrh, který předložil pan kolega Šoler, který vznikl zde s nějakými nejasnostmi zpravodaje zákona o dani z přidané hodnoty.

Téměř roční platnost ustanovení přílohy č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty pro výrobky vyrobené z více než 70% z recyklovaného papíru ukázala plně pozitivní výsledky, které se od něho očekávaly. Využití sběrového papíru v závodech papírenského průmyslu vzrostlo za tři čtvrtletí roku 1994 v porovnání se čtyřmi čtvrtletími roku 1993 ze 30 000 tun na 56 000 tun, to je o 86%. Při rostoucím trendu spotřeby se dá předpokládat vzrůst za první rok platnosti o 115-120%.

Sběrový papír se používá masově v mnoha výrobcích, kde se dříve používal pouze sporadicky nebo nepoužíval vůbec. Aktuální stav je takový, že oproti období, kdy bylo toto ustanovení do zákona navrhováno v prosinci minulého roku a sběrny papír nevykupovaly, že v současné době sběrového papíru je nedostatek a papírny čekají na každý kilogram starého papíru. l když to samozřejmě není pouze zásluhou tohoto ustanovení zákona, ale i dalšími vlivy jako např. růst produkce papírenské výroby, je zřejmé, že uplatnění tohoto zákona k tomuto vývoji značně přispělo.

Průběh osvědčování a jeho výsledky byly zásluhou dobré metodické přípravy rovněž úspěšné. Do konce listopadu letošního roku bylo vydáno 133 osvědčení na papírenské výrobky, které obsahovaly více než 70% sběrového papíru a audit byl proveden v 55 výrobních jednotkách. Povinností závodu prokazovat při auditu nákup všech surovin a prodeji výrobků a vést o něm dokonalou evidenci, která je průběžně kontrolována certifikačním střediskem, je přirozenou cestou, která přispívá k omezením daňových úniků.

Samozřejmě, že byly jisté problémy na začátku roku 1994, kdy zákon vstoupil v platnost a z jeho znění vznikly určité pochybnosti ze strany ministerstva financí, při jmenování odvětvového certifikačního střediska, protože zákon neurčoval explicitně kompetenci, kdo toto středisko má právo pověřit výkonem funkce. Do doby než se tak stalo, považovalo ministerstvo financí tuto část zákona za mrtvé ustanovení. Činnost odvětvového certifikačního střediska byla zahájena až jmenováním ministerstvem průmyslu a obchodu v březnu letošního roku.

K navrhované změně, kterou předkládal kolega Šoler, bych si dovolil jinou úpravu. Navrhovaný text úpravy v příloze č. 1 se mění a doplňuje takto: Položka 4706, položka 4801 až 4803, položka 4805 až 4807, položka 4808 až 4810, položka 4811, položka 4814 až 4815 a položka 4817 až 4823 - doplňující text: Vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70% z recyklovaného papíru, nebo jiných recyklovaných vláknitých surovin.

Zdůvodnění: K nově navrženému textu nezařazením věty: Pověřeným subjektem by se stalo osvědčování výrobků zcela anonymním a vymklo by se jednotnému posuzování a případné kontrole správce daně. Zvláště při dovozu ze zahraničí by se mohlo stát, že osvědčování nebo audit nebude probíhat podle stejných kritérií a v krajním případě bude pouze deklarativní ze strany dovozce.

Jmenováním určitého subjektu pro osvědčování místně užitých výrobků není v rozporu s běžnou praxí Evropské unie, protože např. při osvědčování, zda je výrobek tzv. regulované sféry ve shodě s předpisy Evropské unie, může toto osvědčení vydat pouze certifikační organizace notifikovaná v Bruselu. A notifikaci podle současných předpisů o Evropské unii může získat jen tehdy, jestliže má sídlo na území Evropské unie, tzn., že každý dovozce do evropské unie se musí ucházet o osvědčení, které vydává certifikační organizace v zemích Evropské unie.

Toto je případ všech strojírenských výrobků od roku 1995, což způsobí značné problémy většině našich vývozců strojírenských výrobků a v mnoha případech vývoz dočasně znemožní.

Rozšíření textu o doplněk: Nebo jiných recyklovaných vláknitých surovin, je navržen proto, že určité papírenské výrobky jsou vyráběny kombinací recyklovaných buničitých a textilních vláken a i když plně odpovídají požadavku recyklace druhotných surovin, nemohou být uznávány, protože v zákoně je pouze sběrový papír.

K rozšíření čísel o položky 4706 a 4811. 4706 - jedná se o nový výrobek, který se na trhu objevil v poslední době, a to komerční vláknina vyrobená polochemickým zesvětlením sběrového papíru, tzv. "dienking", zařazovaný dle celního sazebníku jako vláknina z jiných celulózových vláknin, položka 4706. Protože vláknina uvedeného typu a výrobky z ní splňují svými parametry všechny požadavky ustanovení zákona vyjma jmenovitého kódového označení, doporučuji tuto část zařadit do seznamu. Nezařazením čísla 4706 vzniká nelogický stav, ze nejkvalitnější výrobky vyrobené z nejušlechtilejšího sběrového papíru nemohou být osvědčovány, i když plně vyhovují duchu projednávaného zákona.

Druhá položka 4811 - jedná se o papírenské výrobky stejného charakteru jako ostatní zařazené výrobky pouze s tím rozdílem, že oproti ostatním jsou natřeny nebo impregnovány látkami organického charakteru. Výrobky zařazené pod toto číslo byly při novelizaci v roce 1993 omylem vypuštěny tím, ze toto číslo nebylo nedopatřením zařazeno do seznamu výrobků, uvedeného v zákoně.

Zde rovněž dochází k nelogickému stavu, že výrobek plně splňuje podmínky zákona a shodně s ostatními by nemohl být osvědčen. Chtěl bych upozornit, že tyto návrhy byly ještě dnes ráno konzultovány d předkladateli a došlo k určitým úpravám a vylepšení tak, aby byly průchodné a překladatel novely zákona s nimi souhlasil.

Dále mi dovolte, abych jako druhý pozměňující návrh uvedl opět návrh, který je ve společné zprávě zařazen jako nezařazený, a to návrh, který byl schválen v hospodářském výboru parlamentu, a to v bodě 37, kdy v § 28, odst. 2 za písm. b) vložit nové písmeno c), které zní: finanční pronájem. Písmeno c) až j) označit jako c) až ch). Jen krátké zdůvodnění, zjistili jsme, nebo jsme přesvědčováni stále o tom, jaké problémy jsou dnes v republice z hlediska podnikání nových subjektů a nedostatku finančních prostředků na trhu. Včera i při projevu pana premiéra jsme se dozvěděli další záležitosti ohledně masové privatizace a zejména pro příští období privatizace zdravotnických subjektů. Tím ze vypouštíme, nebo zařazujeme finanční leasingy, nebo finanční pronájem jako dále zdaňované a nově zdaňované daní z přidané hodnoty, znemožňujeme nebo omezujeme určitý přísun finančních prostředků zejména do privatizace zdravotnických zařízení, neboť všechny tyto pojmy se zdraží a jak všichni dobře víme, zdravotnické zařízení nebo lékaři nemají možnost odpočtu daně z přidané hodnoty. Proto tento návrh o zařazení zpětně, ze finanční pronájem nebude zdaňován daní z přidané hodnoty, byl schválen v hospodářském výboru a pouze z hlediska zpravodajů nebyl zařazen do společné zprávy. Proto opět navrhuji toto znění bodu 37. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Brožíkovi, prosím pana poslance Broulíka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Mach.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, pozměňovací návrh, který chci předložit v rámci projednávání tohoto zákona souvisí s bojem s kriminalitou v České republice. Škody způsobené trestnou činností byly pouze za jediný rok 1993 vyčísleny částkou 145 miliard 951 milionů. V této částce není zahrnuta škoda, způsobená požárem a škoda na zdraví osob. U škod způsobených na historických nebo uměleckém a kulturně hodnotném majetku a škodách na zdraví osob je finanční vyjádření pouze axiomem a často je finanční částkou nenahraditelné. Dále je nutné připočítat finanční náklady při odstraňování způsobených škod, které jsou často vyšší než škody způsobené vlastní trestnou činností. Zatížení aparátu zdravotnictví, policie, soudnictví a vězeňství, časové ztráty a psychická traumata obětí trestné činnosti způsobuje další škody, a to nejen ekonomické.

Prevence shora uváděných škod je nutné provádět mnoha způsoby. Jedním z velice důležitých způsobů je využití technických prostředků ochrany osob a majetku před trestnou činností. Vysoká účinnost těchto prostředků, zaváděných do užívání v České republice, je prokázána dlouholetými aplikacemi v zahraničí.

I v případě, že nezabrání kriminálnímu jednání, ztíží činnost pachatele a často umožní jeho rychlejší dopadení a prokázání vlastní trestné činnosti. Jedním z nepopiratelných faktorů, způsobujících zastavení velkého nárůstu kriminality je intenzivnější využívání technických prostředků ochrany osob a majetku.

Využívají je v širší míře i neplátci DPH, např. armáda, policie a kulturní instituce a další subjekty, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Nasazení technických prostředků ve větší míře brání možnosti finančních prostředků ve státním rozpočtu. Vzhledem ke způsobeným škodám je vhodné podpořit vznikající komplexní celospolečenský systém technické prevence kriminality osvobozením od DPH. Prozatím je totiž zajištěna technickými prostředky mizivá část majetku, která se odhaduje na 7 - 8% celkově doporučovaných objektů. Např. ministerstvo kultury uvolňuje ve své kapitole na ochranu kulturních památek před krádežemi značné prostředky. Letos se jednalo o 90 mil. korun, v návrhu rozpočtu je 50 mil. korun. Podíváme-li se na současný stav, kdy prostředky uvolňované na Policii České republiky jsou nedostačující právě při zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných policistů provádějících preventivní hlídkovou činnost, právě při šetření majetkové trestné činnosti je nejmenší objasněnost. Je pravděpodobné, že je možno snížit nápor trestné činnosti větším využitím technických prostředků. I v předloženém vládním materiálu je program sociální prevence a prevence kriminality, tisk 1043, na straně 13. Cituji:

Ustupuje v prevenci na místní úrovni úloha státu a jeho orgánů do pozadí ve prospěch sféry nestátní.

Myslím si, ze využití technických prostředků je právě jedním z nestátních způsobů zábrany kriminality. Očekávám, že můj návrh získá podporu poslanců a umožní výraznější uplatnění zábran. Námitka, že se sníží příjem státního rozpočtu není zde na místě, protože zároveň se sníží i výdaje u institucí, které jsou financované z rozpočtu a vydávají prostředky na svoji ochranu před kriminalitou. Pokud stát nemá dostatečné prostředky na ochranu občanů před kriminalitou, neměl by alespoň ochranné aktivity zdaňovat.

Proto si dovoluji předložit následující pozměňovací návrh ve dvou variantách.

Varianta č. 1. Do § 25 vložit nový odst. "k", který zní:

Činnosti a technické prostředky ochrany osob a majetku.

Dále vložit nový § 35 a) následujícího znění:

Činnostmi a technickými prostředky ochrany osob a majetku se pro účely tohoto zákona rozumí projekce, montáž, prodej a servis výrobků a systémů technických prostředků ochrany osob a majetku, elektrických zabezpečovacích systémů, mechanických zabezpečovacích systémů a televizních zabezpečovacích systémů.

Varianta č. 2 - pouze v případě neschválení první varianty. Doplnit přílohu č. 1, seznam zboží podléhající sazbě daně 5% o následující položky: 8 301 10 003 Visací zámky. 8 301 20 009 Zámky do motorových vozidel.

8 301 40. Ostatní zámky. Zámky do domovních dveří. 8 303 00 Pancéřové skříně, pancéřové dveře a přihrádky pro trezory, bezpečnostní kufry, kazety, pokladny a podobné výrobky z obecných kovů. 8 531 10 Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži.

Odůvodnění k variantě č. 2. Sazbou 5% jsou zatíženy různé položky, které indikují určitý stav. Například je návrh na indikátor radonu, cukru, určitých chemických prvků nebo dalších veličin. Proto si myslím, že pro společnost je stejně důležité a v některých případech i důležitější indikovat zloděje. Proto je návrh alespoň na jinou daňovou sazbu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Broulíkovi. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Mach, připraví se pan poslanec Šoler.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte mi velmi krátký pozměňovací návrh s trochu středně dlouhým zdůvodněním.

Navrhuji doplnit přílohu č. 1 zákona takto:

Číselný kód 38 23 90 98 metylesterřepkové oleje (bionafta).

Zdůvodnění: Metylesterřepkové oleje, dále jen bionafta, je nezaměnitelné motorové palivo a má zásadní význam ekologický jako obnovitelný zdroj s výrazným snížením zplodin, ale i degradibilním charakterem při haváriích vody. Podstatně přispívá ke strukturálním změnám v zemědělství, kde řepka ozimá nahrazuje obilí, cukrovku při nutném omezení produkce těchto plodin.

Vzhledem k tomu, že účinnost tohoto paliva je zhruba o 10% nižší než u nafty motorové, je z rozboru uvedených nákladů na produkci a spotřebu objemu nafty zřejmá potřeba snížení úhrnné ceny produktu. Daň z přidané hodnoty je pro tuto podporu významným nástrojem, který řeší problém jednoznačně bez nutnosti rozhodování o podpoře dotacemi. Problém bionafty má svůj význam také v tom, ze i zelená zpráva a určitá snaha o restrukturalizaci plodin nebo struktur osevních ploch plodin v České republice míří směrem ke zvýšení pěstování řepky, která je technologicky velmi dobře propracovaná v České republice. Naši zemědělci ji pěstovat umí a stát pomocí dotací z Kapitoly Ministerstvo zemědělství podporuje také v současné době výstavbu a budování esterifikačních jednotek a v ochranných pásmech ochrany vodních zdrojů prvního a druhého stupně, kterých je u nás zhruba více než 120 tis. ha, je toto omezení významné a kdyby se tam pracovalo s bionaftou, bylo by to velmi potřebné. Z hlediska dopadu rozpočtu je jasné, že nejde o nějaký výrazný zásah v tuto chvíli, ale má to svůj smysl daleko lepší než dotační politika. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Machovi a prosím pana poslance Šolera, aby se ujal slova. Chystá se stáhnout svůj pozměňovací návrh.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, vzhledem k to mu, že pan poslanec Brožík přednesl pozměňovací návrh na podobné téma jako já a má ho podstatně propracovanější, stahuji svůj pozměňovací návrh a současně doporučuji sněmovně přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Brožíka. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. V tomto okamžiku předpokládám, že zástupce navrhovatele a zpravodaj si vyžádají určitý čas na zpracování pozměňovacích návrhů. Chci se zeptat, zda sněmovna bude požadovat předložení písemného sumáře pozměňovacích návrhů. Předpokládám to. Ano. Děkuji. Pan společný zpravodaj už v tomto smyslu podnikl příslušné kroky, takže aparát s tím počítá.

Dámy a pánové, nejsem schopen odhadnout časový prostor, který bude potřeba k předložení pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že to bude někdy po polední přestávce. Nebude-li námitek, navrhoval bych, abychom potom plynule přešli k dokončení projednání tohoto bodu.

Hlásí se pan poslanec Wagner a pan poslanec Broulík zřejmě s nějakým námětem. Ještě než vám dám slovo, chtěl jsem upozornit na to, že se dostaneme do určitých komplikací, vzhledem k tomu, že pan ministr a místopředseda vlády je předkladatelem celé řady dalších pozměňovacích návrhů, ale jak jsem s ním stihl stručně konzultovat, domnívá se, že by mohl předkládat další návrhy, zatímco budou připomínky zpracovávány.

Prosím, pane kolego.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, chci upozornit, že pravděpodobně přestávka na oběd nebude stačit a že by bylo vhodnější pokračovat dalším bodem, a až budeme připraveni, sdělíme, že lze obnovit projednávání bodu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vyjádřil jsem se nepřesně, pokud mé vyjádření znělo tak, že počítám s tím, že bychom teď udělali přestávku na oběd. Navrhoval bych postup, pokud nebudou námitky, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, přistoupili k projednávání dalšího bodu případně dalších bodů, pokud se situace bude opakovat, což předpokládám, a pak dokončovali postupně po polední přestávce projednávání bodů.

Pan poslanec Broulík se hlásí s pozměňovacím návrhem.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, pokud by došlo k tomu, že bychom dostali písemně uvedené návrhy, pak bych prosil, jestli by tam mohlo být uvedeno také stanovisko předkladatele.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, vezměte to, prosím, v úvahu, jestli to ovšem bude technicky možné, protože zejména zástupce navrhovatele, pan ministr Kočárník, by měl být ve sněmovně přítomen projednávání dalších bodů. Myslím, že jeho vyjádření na mikrofon při projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů nás mělo dostatečně orientovat. - Prosím pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Pane kolego, je to možné, ale sněmovna by pak ten seznam dostala později. Takhle bude rozdán v podstatě okamžitě, jakmile ho budeme mít zpracovaný pro sebe. A máte pak k dispozici stejný čas jako my. Dělat to dvakrát je zbytečné.Takže si myslím, že by to bylo takto lepší. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vidím, že pan kolega Broulík stahuje svůj, vlastně doplňovací návrh.

Dámy a pánové, přerušuji v tomto okamžiku projednávání tohoto bodu.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

V.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění

pozdějších předpisů, tisky 1173 a 1336

Předložený návrh, který jste obdrželi jako tisk 1173, nám odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem vlády České republiky odůvodnil návrh novely zákona o spotřebních daních.

Tento návrh novely vychází z praktických zkušeností, které byly získány při uplatňování spotřebních daní od roku 1993. Jeho cílem je zjednodušení správy daně, administrativní náročnosti a zamezení některým novým formám daňových úniků.

Kdybych měl charakterizovat stručně jednotlivé navrhované změny, pak bych na prvním místě uvedl právě změny, které mají dále zamezit novým formám daňových úniků. Je známo, že vláda vždy reagovala v návrzích novel zákonů na nově se vyskytující formy daňových úniků. Stejně tak i ministerstvo financí věnuje této otázce velkou pozornost. Pracovali jsme - víte dobře - spolu s vámi na přípravě zákonných norem, které mají zamezit např. daňovým únikům způsobeným pašováním cigaret nebo záměnou lehkých topných olejů za motorovou naftu.

Novou formou daňových úniků je v poslední době výskyt míchání benzínů s nulovým nebo nízkým daňovým zatížením. Jedná se o technické nebo bezolovnaté benzíny s tím, ze směsi se prodávají za cenu olovnatého benzínu. Obsahem předkládaného vládního návrhu je návrh, aby tyto směsi benzínu byly zdaněny stejně vysokou sazbou spotřební daně jako olovnaté benzíny.

Pro další zamezení daňových úniků v oblasti lehkých topných olejů zavádí se nová sazba spotřební daně pro lehké topné oleje, které dosud spotřební dani nepodléhají. Minimální sazba v přepočtu na jeden litr činí 2 Kč a znamená zvýšení daňového zatížení u těchto topných olejů.

V rámci novely zákona o spotřebních daních vláda navrhuje i změny některých dalších sazeb, a to tzv. technické změny. Jde o to, že dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty pokud návrh bude sněmovnou přijat - z 23 na 22%, čímž by vlastně automaticky došlo i ke snížení daňového zatížení výrobků, které jsou zatíženy spotřební daní. Vzhledem k tomu, že nepokládá vláda za opodstatněné, aby u těchto výrobků došlo ke snížení celkového zdanění, upravují se o ten rozdíl sazby spotřební daně, respektive je takovýto návrh.

S návrhy obsaženými ve společné zprávě souhlasím s výjimkou bodu 19, odst. 9 a bodu 30.

Především k bodu 19 bych chtěl říci, že bylo navrženo, aby byly lehké topné oleje zdaňovány stejnou sazbou spotřební daně jako motorová nafta a aby byla potom daň tam, kde bude prokazatelně dokázáno, že byla spotřebována k topení, těmto spotřebitelům vrácena.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane místopředsedo, dámy a pánové prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Tento návrh je perfektní z hlediska teoretické konstrukce, nicméně z hlediska praktického je velmi problematický z toho důvodu, že silným způsobem je zde povinnost dokazovat, kolik je skutečná spotřeba na jednotlivých topidlech, ukládána plátci daně. Tento lehký topný olej lze používat i k jiným účelům, neexistují žádné normy spotřeby na jednotlivá topidla, nehledě k tomu, že mohou být další úniky těchto topných olejů spojeny se ztrátami, ke kterým může docházet v celé soustavě topidel apod. Došlo by tím vlastně k dalšímu otevření sacího kanálu pro prostředky z rozpočtu.

Z tohoto důvodu nemohu souhlasit s tímto návrhem a rád bych vám ukázal i graf dovozu lehkých topných olejů, a to srovnání prvních devíti měsíců roku 1993 a 1994, z něhož vyplývá, že po přijetí zákona o barvení a značkování lehkých topných olejů došlo k rapidnímu snížení dovozu těchto lehkých topných olejů. Čili problém možných, potenciálních daňových úniků se z tohoto hlediska právě přijetím zákona o značkování a barvení řádově snížil a navíc předložená novela zákona navrhuje zdanit lehké topné oleje přepočtenou sazbou 2 Kč za litr.

Pokud jde o bod 30 společné zprávy, chtěl bych k tomu říci, že má-li být navrženo zdanění technických benzínů, jak předpokládá bod 30, pak by bylo potřeba tuto sazbu stanovit na 11 570 Kč za tunu, aby to byla stejná sazba s olovnatým benzínem.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto bych své úvodní slovo skončil s tím, že vám doporučuji předložený vládní návrh novely zákona o spotřebních daních schválit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Prosím společného zpravodaje výborů, pana poslance Stanislava Pěničku, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1336.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po úvodním slovu pana ministra budu stručný, a proto shrnuji. Novela akceptuje některé změny, které zpřesňují postupy při správě daní tak, aby se zjednodušila administrativní náročnost, a aby se zabránilo některým formám daňových úniků, hlavně formám novým. Potřeba úpravy sazeb některých výrobků, jak je uvedena v sazebníku, byla vyvolána navrženým snížením daně z přidané hodnoty z 23% na 22%. Zvýšení sazeb se v bilanci státního rozpočtu projeví, neboť částka 600 mil. korun ročně nahrazuje výpadek stejné částky z příjmu daně z přidané hodnoty. Ve společné zprávě - pan ministr o tom mluvil - na str. 3 k bodu 30 a 19 bylo navrženo zvýšení u položky LTO ze 2 200 korun na tunu na 8 340 korun. Opět podtrhuji to, že vzhledem k tomu, že došlo k výraznému poklesu dovozu lehkých topných olejů za období, kdy jsme přijali zákon o značkování a barvení ropných výrobků ze 100 tis. tun na 10 tis. tun, čili na jednu desetinu, podpořil bych to, co říkal pan ministr.

Rozpočtový i zemědělský výbor tento návrh neakceptovaly, přesto však je ve společné zprávě. Myslím si, ze vládní návrh u této položky, to znamená 2 200 korun za tunu, je návrhem vyváženým, je plně kompatibilní se státy Evropské unie a pouze částečné zdanění lehkých topných olejů je v těchto státech běžnou praxí.

Ještě bych se vyjádřil k bodu 31, kde - jestli jste si všimli a zaregistrovali skutečnost - v posledních týdnech prudce klesly ceny konzumních lihovin na vnitrním trhu. Tyto lihoviny jsou prodávány často pod výrobní cenou. Zde je na místě důvodné podezření, že tyto lihoviny jsou vyráběny nelegálně ze syntetického lihu, částečně i kvasného lihu, technického lihu a bezvodého. Nelegální výrobou lihovin tak dochází ke značným daňovým únikům - s tím by se snad rozpočet vyrovnal - ale současně dochází i k ohrožení zdraví konzumentů. Proto bude a bylo nezbytné provést následující změny, které bych ještě odůvodnil.

Syntetický líh rafinovaný a syntetický líh bezvodý se osvobozuje i nadále pro výrobní účely. Ale odbyt tohoto lihu vsak plně zpřehlednit tím, že odběr tohoto lihu bez daně v nedenaturovaném stavu bude povolovat ministerstvo financí. Čili nejde o daň, ale o kontrolu.

Syntetický líh technický, který se nedá zneužít k pitným účelům, se osvobozuje i nadále bez jakéhokoliv omezení. Pro denaturovaný líh kvasný, technický i bezvodý uplatnit stejný režim jako pro líh kvasný, tj. osvobodit pouze pro výrobu kosmetických a farmaceutických výrobků.

To by z mé strany bylo zatím, pane předsedající, všechno. V případě, ze budou některé pozměňovací návrhy akceptovány, vznesu své další pozměňovací návrhy. Prosím, abyste otevřel rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pěničkovi, otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Maryt, kterého prosím, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Jaroš.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP