Úterý 6. prosince 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Panu poslanci Pávovi děkuji za to, že mi odevzdá písemné znění bodu, který navrhoval.

Mezitím oznamuji, že pan poslanec Kužílek má náhradní kartu č. 10, a zvu k řečništi pana poslance Vladimíra Řezáče, připraví se pan poslanec Václav Frank.

Poslanec Vladimír Řezáč: Váženy pane předsedo, vážená vládo, z pověření poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické navrhuji doplnění programu pořadu schůze Poslanecké sněmovny o bod: Vystoupení předsedy vlády České republiky, a to jako samostatný zvláštní bod pořadu pod číslem 1.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem. Slovo má pan poslanec Václav Frank.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, navrhuji jménem poslaneckého klubu KSČM Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový bod programu této schůze, který zní:

Usnesení Poslanecké sněmovny, kde Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o předložení koncepce dopravy v České republice do 10. 4. 1995.

Tento nový bod programu požaduji zařadit před bod 23.

Současně navrhuji vyřadit z programu této 25. schůze vládní návrh zákona o dráhách, předložený nám pod tiskem 1198 a zařadit jej na program nejbližší následující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po předložení koncepce dopravy v České republice.

Jako důvod uvádíme, že návrh zákona tak, jak je předkládán, nelze objektivně posuzovat bez propracované koncepce dopravy v celé České republice. Privatizační projekt Českých drah vyjadřuje sice potřebu zachovat železnice v tržním prostředí, k čemuž je samozřejmě nutno přeměnit státní podnik v komerční celky, i když ve vlastnictví státu, nebo územně správních jednotek, jako jejich akciové společnosti.

Dovoluji si tvrdit, že to je však jediná vůdčí idea návrhu zákona, se kterou lze souhlasit. Hodně se hovoří o devastaci infrastruktury, která však nikdy neprobíhala tak uspěchaně, jako nyní. Její úpadek však dle našeho názoru nelze zastavit pouze tím, že se ucelená organizace drah rozdělí pouze do několika celků. Vzniknou podle našeho názoru pouze desítky nových problémů, ale vzniknou i desítky nových křesel pro vedoucí a koordinující, řekl bych supervedoucí pracovníky.

Návrh zákona má i řadu dalších nedostatků - o některých zde hovořila kolegyně Orgoníková. Je nepropracovaný, a v podstatě nás i svou nepropracovaností k tomuto návrhu vede.

Předseda PSP Milan Uhde: Pana poslance Franka žádám, aby mně předal písemné znění svých návrhů. K řečništi zvu dále pana poslance Dalibora Matulku. Připraví se pan poslanec Libor Novák starší.

Poslanec Dalibor Matulka: Váženy pane předsedo, dámy a pánové, chci také navrhnout nový bod programu této schůze. Nejprve mi dovolte, abych vysvětlil podstatu a smysl návrhu a zdůvodnil jej.

Už mnoho měsíců se ve veřejnosti této sněmovny přetřásá jeden z nejskandálnějších restitučních problémů, známý jako kauza "Voršilky". Pro některé z nás je sporná otázka právní, někdo sahá k argumentaci ekonomické, značný význam má i aspekt morální, nebo spíše nemorální, vycházeje z toho, jak tento problém je nazírán značnou částí veřejnosti.

Na celé věci je pikantní, že cely spor je vlastně úplně zbytečný. Vznikl tím, že špatně připravený zákon vrátil komusi budovu, která byla před mnoha lety prodána státu, pak přestala existovat úplně a na jejím místě dnes stojí budova jiná. S tou neměl nikdy řád sv. Voršily nic společného, nicméně chňapl po ní bez rozpaků, nikoliv proto, že by snad tuto budovu potřeboval, ale proto, aby ji obratem ruky zpeněžil. Jistý nádech roztomilosti je i v tom, že zmíněný zákon předal budovu na Národní třídě neexistujícímu církevnímu řádu. Firmě Themos však budovu prodal existující církevní řád. Je to zcela stejný princip, jako kdybych já chtěl prodávat Karlštejn. Na nedávné schůzi Poslanecké sněmovny se nám snažil, pokud se nemýlím, kolega Výborný namluvit, že onen neexistující církevní řád se stal vlastníkem prostě proto, že jej za vlastníka označil zákon. To je jistě povedená taškařice, která se mi líbí...

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, prosím mluvte k věci. Máte návrh na změnu pořadu a vynechte taškařici.

Poslanec Dalibor Matulka: V úvodu jsem řekl, že se pokusím vysvětlit smysl a zdůvodnění návrhu. Už nebudu mluvit dlouho.

V tak vážných věcech by měla jít legrace stranou. V dosavadních diskusích bylo mnohokrát řečeno, že je nutno celou věc řešit právní cestou, jak bývá v právních státech obvyklé a proto chci navrhnout nový bod programu, který se o právní řešení opírá.

Vycházím z toho, že zákonem č. 298/90 nedošlo platně k převodu vlastnictví domu čp. 1435 se stavební plochou 944/2 v čl. II, položka 64 přílohy uvedeného zákona. Nemohla být tedy platná ani kupní smlouva, kterou měla uvedená nemovitost přejít do vlastnictví firmy Themos. Firma Themos tedy uvedenou nemovitost pouze drží, nikoliv vlastní. Je tedy na místě, aby se skutečného výkonu, skutečných vlastnických práv ujal právoplatný vlastník, česky stát prostřednictvím Národního divadla.

Navrhuji tedy, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že doporučuje Národnímu divadlu v Praze požádat ve prospěch České republiky firmu Themos o vydání uvedených nemovitostí jako předmětu neoprávněné držby.

Návrh tohoto usnesení doporučuji zařadit před stávající bod č. 26.

Pane předsedo, návrh textu tohoto bodu máte na druhé straně přihlášky.

Předseda PSP Milan Uhde: Již jsem jej viděl, zařadím jej. Zvu k řečništi pana poslance Libora Nováka staršího.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, navrhuji, aby název bodu 18 návrhu pořadu schůze zněl takto: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 tisky 1190 a 1360 - a návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1995.

Svůj návrh zdůvodňuji tím, že druhá část mnou navrhovaného názvu bodu pořadu obsahuje název žlutého materiálu rozpočtu, který každý poslanec má a podle mého názoru by z názvu bodu pořadu mělo být zřejmé, o kterých materiálech se budeme na schůzi bavit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji a prosím pana poslance, aby mně rovněž poskytl písemné znění. Přihlášku do rozpravy ještě podal pan poslanec Ortman - já ho vyvolám jako předsedu klubu v ten čas, jak jsme se domluvili.

Hlásí se ještě pan poslanec Payne a pan poslanec Honajzer. Viděl jsem vás oba zároveň, dáváte přednost předsedovi klubu? Děkuji vám.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, nechci využívat možnosti, kterou mě dává jednací řád jako předsedovi klubu v tak banální věci, jako je návrh na přesunutí několika bodů v návrhu programu. Protože zde již stojím, dovoluji si navrhnout, aby bod, který je navržen v programu jako bod 3., a to vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/92 Sb. o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu, byl přesunut za navrhovaný bod 10., jelikož spolu tyto dva body věcně souvisí.

Dále si dovolím navrhnout, aby navrhovaný bod 36., vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/90 Sb. o okresních úřadech a o úpravě jejich působnosti atd., byl přeřazen za navrhovaný bod 17., protože podobně jako body 16 a 17 by měl byt projednán ještě v tomto týdnu - jeho účinnost má být od 1. ledna, aby bylo možno stihnout všechny potřebné procedury.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, všechno jsem zaznamenal. Nyní udílím slovo panu poslanci Paynovi. Omlouvám se, že se zde jeho písemná přihláška zatoulala, ale je již na světě.

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, jsem rád, že se písemná přihláška nalezla. Dovolte, abych promluvil k bodu 42 písemného návrhu pořadu, který máme před sebou. Je to bod "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu".

K této věci bych chtěl z důvodů, které právě teď uvedu, poprosit o přeřazení na nejbližší schůzi sněmovny. Důvody jsou následující: Text usnesení, které jste dostali rozdané, před sebou máte a obsahuje zhruba tři myšlenky.

1. Poslanci se seznámili s materiály, které nám byly dodány.

2. Je tam jakýsi morální apel a konstatuje se, že pro tyto občany nelze vlastně nic udělat. Dokonce se v návrhu říká "nelze odčinit, odškodnit či zmírnit cestou zákona ani jiným obecně platným opatřením".

3. Vyjadřuje se lítost nad tímto stavem.

Přece jen bych se chtěl pokusit hledat nějakou jinou cestu, zda bychom nemohli pro tyto lidi něco učinit, a to především jednak prostudováním tohoto problému z hlediska mezinárodního práva. Znamená to prostudovat si smlouvy, které jsme měli jako Československo s bývalým Sovětským svazem, a jak proběhla sukcese, tzn. zda v těchto věcech není možné hledat nějaké jiné řešení.

Za druhé je třeba prověřit z hlediska naší vnitřní legislativy, zejména s ohledem na zákon o soudních rehabilitacích, protože v některých případech se zdá, že určitý soud proběhl.

Za třetí z hlediska ruské legislativy, pokud jsem měl možnost seznámit se s ruským restitučním zákonem, tam se hovoří o odškodnění i cizinců. Myslím si, že tyto všechny aspekty by bylo třeba předem prověřit, dříve než přijmeme usnesení, které by nepochybně mělo vliv i na naše případná jednání s Ruskou federací.

Z toho důvodu bych doporučoval, abychom nepřijali nějaké ukvapené usnesení, ještě tuto věc znovu prověřit a přeřadit to proto na příští schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi. Je to jasné, nikoliv na 26. schůzi, která bude ještě letos, ale na únorovou schůzi. Rozuměli jsme tomu tak.

Dovolte, abych maličko zneužil svého postavení za předsednickým stolem a vřele se přimluvil za přijetí návrhu pana poslance Payna. Myslím, že mám právo i povinnost to říci, protože jsem se zúčastnil projednávání ve výboru petičním, pro lidská práva a národnosti, na textu jsem se silně podílel a myslím si, že pan poslanec Payne směřuje správným směrem za prohloubením věci, nikoliv za jejím smetením se stolu. Podporuji tento návrh.

Ptám se, kdo má ještě další návrhy na úpravu. Hlásí se pan poslanec Mašek. Prosím rozmyslete si další přihlášky, protože se chystám uzavřít rozpravu o pořadu schůze.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, nemám návrh na změnu pořadu. Mám jen návrh na to, aby před hlasováním o pořadu byla udělána přestávka pět minut na poslanecké kluby. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jakmile skončí vznášení pozměňovacích návrhů, vyhovím žádosti pana poslanec Maška na pětiminutovou schůzi klubů.

Ptám se po dalších přihláškách do rozpravy. Rozpravu uzavírám, protože žádné další přihlášky do rozpravy nejsou. Domnívám se, že bude rozumné udělat desetiminutovou přestávku, poněvadž za pět minut se žádná schůze klubu ještě neodbyla.

10 minut přestávka, prosím vzhledem k plánovaným dalším programům, abyste byli dochvilní.

(Schůze znovu zahájena v 15.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v sotva započatém průběhu 25. schůze Poslanecké sněmovny. Oznamuji vám, že vás všechny odhlašuji, a žádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu nyní předkládat vašemu hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy v pořadí, v jakém byly vzneseny.

Jako první vystoupil se dvěma doplňujícími návrhy pan poslanec Ludvík Motyčka. Jako první bod navrhl, aby byl před dosavadní 19. bod zařazen nový bod pod názvem "Odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a volba tohoto poslance do výboru rozpočtového".

Jde o druhé hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh poslance Motyčky, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 117 pro, 3 proti, 33 se zdrželo, 19 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat a bod byl zařazen.

Druhý návrh poslance Motyčky zněl takto: Za dosavadní bod 42 vložit nový bod pod názvem "Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu".

Jde o třetí hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předloženy návrh pana poslance Motyčky, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 179 přítomných bylo 90 pro, 33 proti, 51 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl těsnou většinou přijat. Bod byl zařazen.

Pan poslanec Jan Vik navrhl, aby byl jako nový bod první před existující první bod zařazen bod s názvem "Odvolání poslance Kuby z výboru hospodářského a volba téhož poslance do výboru ústavně právního".

Kdo podporujete tento návrh poslance Vika, dejte to ve 4. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo 81 poslanců pro, 34 proti, 60 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Bod nebyl zařazen.

Paní poslankyně, páni poslanci, návrhů bylo hodně. Kontrolujte mne prosím a kdybych někoho z pořadí vynechal, přihlaste se ihned.

Dále vystoupila paní poslankyně Orgoníková se dvěma návrhy. Navrhla, aby byl dosavadní bod 24, to jest její návrh a návrh dalších poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (tisky 213344), přeřazen z této schůze na první schůzi roku 1995, to jest na schůzi únorovou.

Kdo podporujete tento návrh paní poslankyně Orgoníkové, dejte to v 5. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Páté hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo 177 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat, bod byl přeřazen.

Dále navrhla paní poslankyně Orgoníková, aby byl z pořadu 25. schůze vyřazen dosavadní bod 23, to jest Vládní návrh zákona o dráhách podle tisků 198 a 1331. Paní poslankyně Orgoníková tento svůj návrh odůvodnila.

Jde o 6. hlasování. Kdo podporujete tento návrh paní poslankyně Orgoníkové, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Šesté hlasování skončilo. Ze 179 přítomných bylo 83 pro, 65 proti, 28 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat. Bod zůstal zařazen.

Dále navrhl poslanec Soural, aby byl jako nový bod dvanáctý zařazen bod pod názvem "Informace ministra kultury o výsledcích jednání a obsahu smluv uzavřených dne 2. 12. 1994 s firmou Themos a Řádem svaté Voršily".

Jde o 7. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Sourala, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 182 přítomných bylo 66 pro, 72 proti, 34 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Jako další vystoupil v rozpravě o pořadu pan poslanec Tomáš Páv a navrhl, aby za dosavadní bod 14 byl vsunut nový bod pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993". Jde o 8. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Páva, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko. (Hlasy ze sálu.) Pardon, odhlásím vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili jako přítomní. 8. hlasování na této schůzi rozhodne, jak se sněmovna staví k návrhu pana poslance Páva.

Kdo podporujete jeho návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 8. hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 143 pro, 1 proti, 35 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat a bod byl zařazen.

V 9. hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Vladimíra Řezáče. Navrhl, aby jako nový bod první byl zařazen bod "Vystoupení předsedy vlády ČR". (Hlasy ze sálu.) Zdá se, že nás zrazuje hlasovací zařízení. Prosím, abyste se nově registrovali. Můžeme přistoupit k 9. hlasování o návrhu pana poslance Vladimíra Řezáče, dokud zařízení funguje.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 179 bylo 69 pro, 62 proti, 44 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

V 10. hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Franka, který navrhl, aby byl před dosavadní bod 23 zařazen nový bod pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky o předložení koncepce dopravy v České republice." Pan poslanec zároveň navrhl vyřadit z programu této schůze vládní návrh zákona o dráhách, ale o tomto návrhu už bylo hlasováno na podnět paní poslankyně Orgoníkové. Hlasujeme tedy o návrhu usnesení, které jako nový bod před bod 23 navrhl pan poslanec Václav Frank. 10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Václava Franka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 69 pro, 76 proti, 31 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Jako další navrhl pan poslanec Dalibor Matulka, aby byl před dosavadní bod 26 zařazen nový bod programu schůze, a to pod názvem " Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje Národnímu divadlu v Praze požádat firmu Themos o vydání budovy č. p. 1435 se stavební plochou č. 944/2 uvedené v článku II, položce č. 64 přílohy zákona č. 298 z roku 1990 Sb., jako předmětu neoprávněné držby". 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Matulky, tak po zaregistrování - protože opět vypadla registrace, obnovte prosím svou registraci, pokud vám nesvítí červená kontrolka bude mít příležitost hlasovat o návrhu pana poslance Matulky. 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 68 pro, 90 proti, 17 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále pan poslanec Libor Novák starší navrhl nový název bodu 118 a tento název by zněl: "Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 (tisk 1190 a 1360) a návrh státního rozpočtu ČR na rok 1995." 12. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Libora Nováka staršího na přejmenování 18. bodu, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 148 pro, 1 proti, 27 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Předposlední návrh přednesl pan poslanec Honajzer. Byl to vlastně dvojitý návrh. Předkládám vám k úvaze, zda souhlasíte s tím, abychom o obou přesunech hlasovali zároveň. Jde o přesun bodu 3 za dosavadní bod 10 a bodu 36 za dosavadní bod 17. Je nějaká námitka proti takovému způsobu hlasování? Není. Budeme tedy hlasovat o obou návrzích dohromady. 13. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Honajzera, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 156 pro, 1 proti, 24 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

A konečně ve 14. hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Payna, aby dosavadní bod 42 byl přeřazen na únorovou schůzi roku 1995.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 14. hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 158 pro, nikdo proti, 19 se zdrželo, 5 poslanců a poslankyň nehlasovalo.

Zbývá vyjádřit se ke schválení celého pořadu 25. schůze, jak vám byl písemně zaslán a doplněn schválenými pozměňovacími návrhy a přednesenými změnami. V 15. hlasování o tom rozhodneme.

Kdo podporujete tento předložený a upravený návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku.

Pan poslanec Zubek. Vynechal jsem někoho? Prosím.

Poslanec Leopold Zubek: Mám za to, že jsme nehlasovali o vašem návrhu na úpravu znění bodu 43.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Byly to návrhy, které jsem přednesl úvodem. Než bychom se přeli, zda je to technická úprava, na kterou mám právo, prosím vás, abychom hlasováním bez dlouhých procedurálních a teoretických rozprav prokázali mým návrhům pokud možno důvěru.

V 16. hlasování se vás táži, zda podporujete návrhy, které jsem pronesl úvodem. Kdo je podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 158 pro, 3 proti, 17 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Nyní budeme v 17. hlasování hlasovat o celku návrhu pořadu 25. schůze, jak vám byl písemně zaslán a pozměnili jsme jej přijetím několika návrhů a změn.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. 17. hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 17. hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných poslanců bylo 115 pro, 11 proti, 54 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat. Pořad byl schválen a budeme se jím řídit.

Protože se nyní hlásí předseda vlády pan Václav Klaus, udílím mu slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP