Středa 2. listopadu 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Dlouhému a prosím společného zpravodaje pana poslance Josefa Holuba, aby se ujal slova a podal zprávu o jednání výborů.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, vládní návrh zákona, který máme nyní projednávat, se připravuje již více než dva roky od prvního usnesení hospodářského výboru z podzimu 1992, které požadovalo zákon společný pro elektrickou energii, plyn i teplárenství. V úplném závěru projednávání je předloha rozšířena na návrh ústavně právního výboru i o Státní energetickou inspekci.

Návrh zákona projednaly celkem čtyři výbory - ústavně právní, hospodářský, rozpočtový a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Garančním výborem byl výbor hospodářský, který na svém jednání 14. září požádal svou energetickou komisi o stanovisko k návrhu zákona.

Energetická komise na svých dvou prvních zasedáních s externími experty připravila množství pozměňovacích návrhů, které potom sami poslanci při jednání se zástupci ministerstva připravili na samostatném jednání pro jednání hospodářského výboru. Ten zasedl nad touto předlohou ve dvou dnech 19. a 20. října a vytvořil svým usnesením základ společné zprávy.

Společná zpráva potom byla sestavena na společné schůzce zpravodajů výborů 27. října po jednání energetické komise.

Chtěl bych zde upozornit, že se především v tomto zákoně jedná o technickou normu. Celkem bylo na půdě energetické komise a hospodářského výboru vzneseno více než 250 pozměňovacích návrhů, z nichž je kolem 50 zahrnuto do společné zprávy.

Na tomto místě chci poděkovat zástupcům ministerstva průmyslu a obchodu a celé energetické veřejnosti, která se účastnila jednání energetické komise, za jejich příspěvek ke kvalitnímu projednání předlohy zákona. Bylo přijato množství vyvážených kompromisů, a to především v zájmu konečných spotřebitelů energií. Nedoporučuji proto vznášet na poslední chvíli zásadní pozměňovací návrhy, protože jejich případné přijetí může narušit současnou pevnou nosnou konstrukci zákona. Jistě si všichni dovedeme představit tento zákon např. i bez institutu udělování autorizací. Toto zásadní rozhodnutí však není zodpovědné - podtrhuji zodpovědné - činit teď, v tuto chvíli, na této schůzi. Případné přijetí takového návrhu by jistě narušilo současnou vyváženou koncepci vládního návrhu.

Předem vám děkuji za vaši zdrženlivost ve vznášení pozměňovacích návrhů k projednávaným tiskům. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Holubovi a otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona, do které se jako první přihlásil pan poslanec Frank, kterému dávám slovo. Připraví se pan poslanec Hrdý.

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, já udělám všechno pro to, abych nosnou konstrukci zákona nenarušil. Nicméně mi dovolte říci k návrhu zákona několik slov.

Domnívám se, že vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích je na současné podmínky tržní ekonomiky asi potřebný a nutný. Předložený návrh zákona představuje určitý pokrok proti dosavadnímu stavu, má v sobě znaky odborného, řekl bych energetického pohledu, i když řada otázek zůstává, a to i v odborných posouzeních, i po projednání ve výborech Poslanecké sněmovny, neřešena. Např. pojem vymezené území, neujasněna zůstává i otázka výkupu elektřiny z malých zdrojů, mám na mysli vodní a větrné elektrárny. V návrhu zákona není uváděn ani právní vztah vlastníka rozvodného zařízení a vlastníka nemovitostí, kde je zařízení pro rozvod umístěno, či kde je navrhováno jeho umístění. Odkaz na nový stavební zákon je sice možný, ale ponechává značnou nejistotu v této oblasti. Rovněž tak bych mohl poukázat na termín "služebnost", který není dosud v naší společnosti užíván, ale jeho význam a používání je i zde dobře známo, a proto navrhuji i jeho definici a zavedení, tak jak je to v zákonu uvedeno.

V návrhu zákona není zcela jasně zahrnuto i ustanovení o vyvlastnění. Domnívám se, že do doby platnosti nového stavebního zákona, kde tato záležitost bude nějakým způsobem řešena, bychom měli doporučit pro přechodné období řešit možná i v tomto zákonu vztah k elektromagnetickým zařízením. Neumím momentálně tuto věc vysvětlit.

Nicméně návrh zákona, včetně návrhů jeho doplňků a změn, obsažených ve společné zprávě, umožňuje i mně předložit několik pozměňujících návrhů v tomto znění - půjde v řadě případů o drobné pozměňující návrhy, který nebude nutno zdůvodňovat, u těch rozsáhlejších doplňujících návrhů se pokusím předložit zdůvodnění:

První pozměňující návrh je k § 3, odst. 2, kde doporučuji doplnit větu (hovořím ke společné zprávě): Na jedno vymezené území a jednu hladinu napětí rozvodu elektřiny se vydává jedna autorizace.

Druhý pozměňující návrh je k § 8, odst. 2, písm. b), kde v první části věty se říká "při výkonu autorizované činnosti", doporučuji vložit jediné slovo - "opakovaně" závažným způsobem... a věta pak pokračuje dál.

Třetí pozměňující návrh je k § 9, odst. 8, jedná se rovněž o slovní doplňky. Doporučuji pozměnit konec věty, kde se hovoří o "nezbytných", doplnit slovo "technické" údaje o nich... a o slova "v zájmové oblasti". Zde mi dovolte malé zdůvodnění, protože se domnívám, že jiné než technické údaje by mohly vést k neoprávněném u jednání, které by poškozovalo dodavatele. Informace o celém zásobovaném území by podle mého názoru mohly vést v řadě případů i ke spekulativnímu jednání.

Další pozměňující návrh je k § 9, odst. 10, kde doporučuji před písm. a) vložit celý nový odstavec, který by zněl: "Stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu dle stavebního povolení vedení a malé stanice do rozlohy 30 m2." S tím, že je pak nutno přeznačit všechny další odstavce. Zdůvodnění: Domnívám se, že dodavatel bez tohoto oprávnění by nemohl zřizovat zařízení veřejného rozvodu, elektřiny, ale ani plynu či tepla.

Další pozměňující návrh je k § 9, odst. 11, kde doporučuji doplnit text: "Při odstraňování poruch a havárií provede dodavatel oznámení vstupu na pozemky majitelům bezprostředně po likvidaci poruchového stavu." Dle mého názoru z dikce zákona nevyplývá nutnost oznámení vstupu na pozemky před vstupem, ale mohla by k tomuto výkladu vést. Pokud by bylo nutné oznámit vstup na pozemky před jeho uskutečněním, značně by se prodloužila doba likvidace poruchových stavů, dovolím si tvrdit, že i na několik dnů. Tím by se samozřejmě prodloužila i doba nedodávání energie.

Další pozměňující návrh je k § 15, odst. 1 písm. b) kde se domnívám, že je rozdíl v termínech mezi touto dikcí a zněním § 9 odst. 3. Doporučuji proto následující úpravu - doplnění, a to i v § 9, odst. 3 takto - ve větě "vybraného druhu energie" doplnit nová slova "a stanovit způsob a místo připojení".

Dále doporučuji pozměňující návrh k § 16, odst. 4, který je potřeba dát do souladu s odst. 3 téhož paragrafu, kde je uvedeno "odběratelově nemovitosti", doporučuji tam doplnit "či v blízkosti hranice jeho nemovitosti je zřízena" - věta pak pokračuje dál. Tuto změnu doporučuji učinit rovněž v § 16, odst. 5.

Další pozměňující návrh mám k § 19, odst. 8, písm. c), kde doporučuji změnit text takto - hovoří se tam o přejezdech: "nad tři tuny" - nově by to znělo "v místech, která nejsou pro přejezdy technicky zabezpečena".

To je, pane místopředsedo, z mých pozměňovacích návrhů všechno. Domnívám se, že jsem hlavu zákona nenarušil. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frankovi. Prosím pana poslance Hrdého, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Vyvadil. Je zde přihlášeno ještě několik dalších kolegů s pozměňovacími návrhy. Prosím, aby byly předávány, jak se to běžně děje, v písemné formě, aby se daly dobře zpracovat.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, odpustím si jakékoliv dlouhé úvody a budu se věnovat jednotlivým návrhům předloženého zákona.

§ 2. Předmět podnikání. Bod 2 upravit na znění: Rozvodem elektřiny, plynu nebo tepla se pro účely tohoto zákona rozumí přenos, přeprava, uskladňování včetně podzemního uskladňování, úprava, přeměna a dodávky elektřiny, tepla a plynu. Odůvodnění: Úprava obsahuje výčet v České republice prováděných činností, které se provádějí v souvislosti s provozem zařízení pro rozvod plynu. Součástí zařízení pro rozvod plynu jsou i podzemní zásobníky. Zařízení pro úpravu plynu v mezinárodních tranzitních soustavách včetně kompresních stanic, vnitrostátní přepravní soustava a soustava distribučních sítí.

§ 4. podmínky udělení autorizace. Bod 5 upravit na znění: Odbornou způsobilostí se rozumí pro účely tohoto zákona dokončené vysokoškolské vzdělání a tři roky praxe v oboru nebo úplné střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru. U výroby elektrické energie do instalovaného výkonu 1 megawatt, vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru. Odůvodnění: Navržené zmírnění nároků na kvalifikační předpoklady pro právnickou osobu vycházejí ze skutečnosti, že i při výkonu činností bude zastupovat oprávněná osoba, u které naopak navrhuji kvalifikační kriteria zpřísnit.

§ 5. Odpovědný zástupce. Bod 2 upravit na znění: Odpovědný zástupce musí splňovat následující podmínky odborné způsobilosti: Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru a 6 let praxe v oboru nebo ukončené střední odborné vzdělání s maturitou, technického směru a 9 let praxe v oboru a schopnost zúčastnit se výkonu autorizované činnosti ve stanoveném rozsahu. Odůvodnění: Dle osobních dlouholetých zkušeností jsou původně navržené délky praxe pro odpovědnou osobu nedostatečné a navržené prodloužení o 3 roky se zdá být oprávněné.

§ 9. Povinnosti a práva držitele autorizace. Bod 3 upravit na znění: Držitel autorizace (dále jen dodavatel) je povinen, pokud je to technicky možné a ekonomicky účelné, uzavřít s každou fyzickou či právnickou osobou, která o to požádá a splňuje podmínky podle tohoto zákona a nachází se v místě výkonu autorizované činnosti (dále jen odběratel) smlouvu o dodávkách vybraného druhu energie. Odůvodnění: V případech dodávek energií nelze hodnotit požadavek pouze z technického hlediska, ale je nutné posoudit také ekonomickou účelnost navrhovaného řešení, zvláště při rozhodování o tom, kterou energii by bylo účelné pro pokrytí požadavků zvolit.

Bod 10 téhož paragrafu upravit a doplnit na znění: a) Vstupovat a vyjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s zřizováním, provozem, údržbou, opravami zařízení pro rozvod elektrické energie, plynu a tepla a v souvislosti s jejich haváriemi i odstraňováním jejich následků. Doplnit text o odst. ve znění f) téhož bodu: Zřizovat a provozovat zařízení pro uskladňování plynu v přírodních vrstvách pod cizími pozemky, dle zvláštních předpisů. Odůvodnění: Původně navrhované znění představuje podle mého názoru největší nedostatek ve znění zákona, protože by podle něj nositel oprávnění v souvislosti se zřizováním zařízení pro rozvod neměl právo vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti, což by prakticky znamenalo nemožnost taková zařízení budovat a zastavení stavby rozestavěných staveb nebo nutnost přistoupit k vyvlastňování nemovitosti v rozsahu minimálního pracovního pruhu potřebného k jejich výstavbě. Tím by se výrazně prodloužilo období přípravy výstavby těchto ložisek event. nutnost řešit případy nedohody soudně, což by ve svých důsledcích přinášelo značné škody (odkazování v důvodové zprávě, že veřejná prospěšnost těchto staveb bude zakotvena v jiném zákoně je irelevantní, protože není jasné, kdy zákon bude přijat a jednak proto, že není jasné, jaké bude jeho konečné znění). Proto by se v definitivním znění zákona měla obnovit navržená úprava o právech a vstupu na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním zařízení pro rozvod plynu, podle výše uvedeného návrhu.

§ 12. Stav nouze. Bod 6 upravit na znění: Odstraňování havárií a obnovení dodávek podle předchozího odstavce koordinuje ministerstvo, jehož pokyny jsou držitelé autorizace a odběratelé energií povinni dodržovat. Odůvodnění: Nositelé autorizace jsou mimo jiné povinni zpracovat havarijní zprávy a mají k jejich zabezpečování výkonné složky, jejichž práci přímo řídí. Ministerstvo žádné takové složky nemá a nemá ani pracovníky schopné plnit takové povinnosti. Jeho posláním by měla být celostátní koordinace složek provádějících likvidace havarijních situací a jejich následků a vytváření podmínek při materiálním, technickém a organizačním zvládnutí prací, při odstraňování havárií a jejich následků.

§ 23. Dodávka plynu. Bod 2 upravit na znění: Dodavatel uzavírá s odběratelem na každé odběrní místo písemnou smlouvu, která musí obsahovat a) údaje o počtu a druzích spotřebičů, pro které bude dodávka plynu prováděna, b) u odběratelů plynu s ročním odběrem zemního plynu 60 tis. kubíků a vyšším, u odběratelů svítiplynu s ročním odběrem 100 tis. kubíků a vyšším, konkrétní výše spotřeby a její průběh ve formě odběrového diagramu včetně regulace při vyhlášených stavech nouze. Odůvodnění: Navržená úprava původního znění, resp. skutečnost, že existují tři kategorie odběratelů a tři druhy smluv, které je nutno respektovat. Otázka odběrových diagramů a regulačních plánů se však týká pouze kategorie "VU". Do budoucna není účelné tuto povinnost rozšiřovat na další kategorie odběratelů.

Bod 4 upravit na znění: Odběrným plynovým zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí veškeré plynové zařízení za hlavním uzávěrem plynu, které je součástí plynovodní přípojky. Odběrné plynové zařízení zřizuje vlastník nemovitostí nebo s jeho souhlasem žadatel o odběr plynu. Zřízené odběrné zařízení je v jeho vlastnictví. Odůvodnění: Navržená úprava zcela jednoznačně bez výjimek stanoví vlastníka a zřizovatele odběrného plynového zařízení a nově formuluje hlavní uzávěr plynu jako součást přípojky a nikoli plynového odběrného zařízení, a to z následujícího důvodu. V současné době je v širokém měřítku uplatňována praxe výstavby plynovodních přípojek v předstihu jako součást výstavby uličních plynovodů, tj. v rámci stavby. Tím odpadá opakované následné rozkopávání chodníků a vozovek v souvislosti s individuální výstavbou plynovodních přípojek. Při tomto řešení se spolehlivě utěsní budované plynovody a přípojky osazení u hlavních uzávěrů plynu a jejich zaslepení.

Navržená úprava textu rovněž přispěje k řešení situací, k nimž v současné době dochází v některých restituovaných objektech, kdy noví vlastníci, ve snaze vypudit z nich nájemníky, uzavírají z důvodu havarijního stavu hlavní uzávěry plynu na přípojce, čímž přeruší dodávku plynu do objektu. Tím jednak znepříjemňují výrazně život nájemníků, jednak brání dodavateli plynu plnit povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy na dodávku plynu.

Tím, že hlavní uzávěr plynu přejde do vlastnictví dodavatele jako součást plynovodní přípojky, bude osobou oprávněnou ji uzavřít dodavatel a pouze s jeho souhlasem jiná fyzická osoba. Pak budou vytvořeny podmínky pro zamezení těmto negativním jevům.

Bod 5 upravit na znění: Dodavatel nepřipojí odběrné plynové zařízení na veřejnou plynovodní síť, nejsou-li splněny podmínky stanovené v bodu 1 tohoto paragrafu, dodrženy právní předpisy na úseku bezpečnosti práce a podmínky stanovené investorovi ve vydaném stavebním povolení.

Bod 8 doporučuji vypustit ze znění § 23 a přesunout ho do § 24 a zde nahradit textem následujícího znění: Dodavatel plynu jako zřizovatel zařízení pro rozvod plynu a jejich vlastník je povinen zřizovat toto zařízení v souladu se zněním bodu 1 § 23 tohoto zákona a jako jejich vlastník zajišťovat jejich bezpečný, spolehlivý a nepřetržitý provoz. Odůvodnění: Navržený text jednoznačně vymezuje základní povinnost držitele autorizace ve vztahu k odběrateli, dále vlastnická práva a povinnosti zřizovatelské a provozovatelské ve vztahu k plynárenským rozvodným zařízením.

Bod 9 upravit na znění: Při změně druhu nebo tlaku dodávaného plynu jsou vlastníci připojených odběrných zařízení povinni upravit ve lhůtách dohodnutých s dodavatelem plynu svá odběrná plynová zařízení a spotřebiče. Způsob úhrady nákladů spojených s potřebnými úpravami stanoví ministerstvo vyhláškou.

Odůvodnění: Navržená úprava vychází z dlouhodobých dobrých zkušeností z řešení těchto problémů v minulosti. Při současných cenách plynových spotřebičů a cenách plynových regulátorů bude nutné vyřešit otázku finančního spolupodílnictví v sociálních případech. To by měla řešit navrhovaná vyhláška.

§ 24 - plynovodní přípojka. Bod 1 upravit na znění:

Plynovodní přípojka začíná přípojkovým T kusem, jímž je připojena na plynovod a končí hlavním uzávěrem plynu, který je její součástí a zároveň dělícím místem mezi odběrným plynovodním zařízením a plynárenským rozvodným zařízením.

Odůvodnění: Navržený text přesně vymezuje rozsah plynovodní přípojky jako plynárenského rozvodného zařízení a technicky představuje soubor, který se takto buduje jako celek.

Bod 2 upravit na znění:

Plynovodní přípojku zřizuje na svůj náklad dodavatel plynu, který je jejím vlastníkem a provozovatelem.

Odůvodnění: Jednoznačně vymezený zřizovatel a vlastník plynovodní přípojky z této problematiky vyloučí spekulativní jednání, jak ze strany dodavatele plynu, tak jeho odběratelů, které dosud platný zákon a prováděcí vyhláška umožňovaly.

Bod 3 upravit na znění:

Každý odběratel plynu se podílí na účelně vynaložených nákladech na připojení svého odběrného plynového zařízení na veřejnou plynovodní síť podle množství odebíraného plynu. Způsob výpočtu výše příspěvku stanoví ministerstvo vyhláškou.

Odůvodnění: Toto ustanovení by mělo mít omezenou platnost po dobu, kdy bude docházet k cenové regulaci dodávek energie státem a měla by být touto formou dosažena ekonomická soběstačnost dodavatelů energie při zajištění těchto veřejně prospěšných služeb.

Bod 4 vypustit z textu, protože bude zahrnut do znění bodu 8 § 23.

Bod 5 navrhuji vypustit z textu bez náhrady.

Odůvodnění: Navrženou úpravou textu bodu 2 tohoto paragrafu nemůže vzniknout situace, kdy by zřídila a byla vlastníkem plynovodní přípojky jiná právnická osoba, než dodavatel plynu.

§ 26 - ochranná pásma.

Bod 4 upravit na znění:

Ochranná pásma činí

a) u velmi vysokotlakých plynovodů a přípojek 20 metrů;

b) u vysokotlakých plynovodů a přípojek do DN 200 čtyři metry;

c) u vysokotlakých plynovodů a přípojek od DN 200 a do DN 500 osm metrů;

d) u vysokotlakých plynovodů a přípojek nad DN 500 dvanáct metrů;

e) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů vedených v souvisle zastavěných územních obcích 1 metr;

f) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů vedených v zastavěných územních obcích 2 metry;

g) u technologických objektů 5 metrů.

Bod 6 upravit na znění:

Vlastníci a uživatelé objektů, zařízení a pozemků, které se nacházejí v ochranném pásmu, jsou povinni zdržet se všech činností, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení a jejich spolehlivý a bezpečný provoz ve stavební činnosti a související úpravy terénu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím souhlasem provozovatele těchto zařízení.

Odůvodnění: Navrženou úpravou znění jsou vytvářeny lepší podmínky pro ochranu provozovaných plynárenských zařízení před jejich narušením, které vždy představuje veřejné ohrožení majetku a osob.

§ 27 - bezpečnostní pásma.

Odst. 4 upravit na znění:

V bezpečnostním pásmu lze zřizovat trvalé nebo dočasné stavby obytných nebo jiných objektů, pozemních komunikací a inženýrských sítí, důlních objektů a vodních děl jen na základě kladného písemného stanoviska a za podmínek stanovených příslušným provozovatelem plynových zařízení. Zřizovat plynová zařízení v místech, kde jejich bezpečnostní pásmo zasahovalo do stávajících obytných staveb nebo jiných objektů výše uvedených lze pouze s předchozím souhlasem fyzických nebo právnických osob, které jsou vlastníky nebo provozovateli těchto staveb. Přílohu "bezpečnostní pásma plynových zařízení" rozšířit o položku "regulační stanice středotlaké s výkonem nad 200 kubických metrů za hodinu 5 metrů".

Odůvodnění: Navržená úprava znění podle dlouhodobých zkušeností lépe vystihuje skutečnost, že vytváření podmínek pro zajištění bezpečnosti objektů a osob před možnými následky havárií plynových zařízení nemůže být jenom v kompetenci vlastníků a provozovatelů těchto zařízení, ale také z hlediska předcházení situacím, při nichž může následně v důsledku nesprávného jednání fyzických nebo právnických osob vzniknout havárie a z ní vyplývající veřejné ohrožení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hrdému. Prosím pana poslance Vyvadila, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Šafařík.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, budu stručnější než kolega Hrdý. Budu mít tři pozměňovací návrhy.

První se dotýká § 4 odst. 6. § 4 odst. 6 řeší otázku udělení autorizace na výrobu elektřiny a tepla v jaderných zařízeních. To je záležitost mimořádně citlivá, a já se domnívám, byť je tam dána formulace, že musí být nezbytný souhlas Úřadu pro jadernou bezpečnost, zda by nestálo za úvahu doplnit tam větu "Autorizaci lze vydat toliko právnické osobě, ve které má zajištěnou rozhodovací většinu stát".

Pozastavuji se nad formulací "rozhodovací většinu". Někdy to může být majetková, jindy to může vyplývat ze smlouvy. Osobně se domnívám, že z důvodů strategických a bezpečnostních by to mělo být dáno.

K § 9 odst. 3. Zde je věta, která dle mého soudu, působí poněkud zavádějícím způsobem. Smyslem § 9 odst. 3 je pokud jsem to pochopil dobře - aby bylo nezbytné uzavřít smlouvu o dodávkách vybraného druhu energie, pokud je to technicky možné. Zde je zároveň věta "... a nachází se v místě výkonu autorizované činnosti".

Doporučuji vypustit tato slova, protože si myslím, že klíčem této oblasti je zavádět pokud možno standardní tržní prostředí, aby mohli účastníci, výrobci, odběratelé více méně volně mezi sebou s určitými omezeními vytvářet tyto podmínky včetně vytváření podmínek pro tvorbu smluvních cen.

Dále je zde ustanovení § 11 odst. 4, jehož smysl mi poněkud uniká. V dosavadním textu se říká, že ministerstvo je oprávněno kontrolovat účelnost vynaložených nákladů jednotlivých držitelů autorizace na výkon autorizované činnosti. Jsem přesvědčen, že předkladatel to zakotvil z toho důvodu, že to musí mít jakýsi účel a po pravdě řečeno mě nenapadl žádný jiný účel než ten, že to ministerstvo potřebuje pro to, aby mohlo podávat návrhy na změnu cen elektřiny, plynu a tepla. V jiném případě navozuji otázku, jako by ministerstvo mohlo kontrolovat ony náklady i ve smyslu působení, které náklady může subjekt mít a které nemůže mít.

Proto doporučuji změnu, že před dosavadní text by se vložila slova: "Pro účely předchozího odstavce je...", následoval by text "ministerstvo", vypustilo by se slůvko "je".

Text by zněl: "Pro účely předchozího odstavce je ministerstvo oprávněno kontrolovat účelnost vynaložených nákladů atd." Text by zůstal beze změny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Prosím pana poslance Šafaříka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Kačenka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP