Čtvrtek 24. března 1994

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že je to velice jednoduché. Jestli pan kolega Kraus dovolí, já mu to vysvětlím. Je to velice prosté. Ustanovení komise není reakcí na odpověď, není stanoviskem. Jak už bylo citováno, má to být stanovisko. Ustavení jakékoliv komise není stanoviskem k interpelaci, ale samozřejmě samostatným bodem.

Poslanec Michal Kraus: Domnívám se, že pan poslanec Ullmann se hluboce mýlí, protože každou odpověď kohokoliv je možné prošetřit, a to i tím nejvyšším institutem, to znamená institutem vyšetřovací komise Parlamentu. Prošetření odpovědí a okolností, které v interpelaci jsou - zda s nimi sněmovna může souhlasit či nemůže souhlasit - může být předmětem činnosti kterékoliv komise, tedy i vyšetřovací komise Parlamentu. Znovu upozorňuji na znění § 89 našeho jednacího řádu, ve kterém se jednoznačně stanoví, že ke každé odpovědi na interpelaci přijme Parlament stanovisko usnesením. A jestliže já navrhuji, že s odpovědí nesouhlasím z důvodů rozporu odpovědí, domnívám se, že návrh na vytvoření komise k prošetření argumentů je zcela relevantní.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou se hlásil pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, kromě toho, že má pan kolega Kraus pravdu, všichni víme, že zde minule byl zaveden...

...Röschová, která přijala uzantivní pravidlo, že v rámci projednávaného bodu je možné přijmout doprovázející usnesení. Minule jsme se tím řídili a nepochybně až do vydání nového jednacího řádu se tím můžeme řídit dále. Nemůže tedy platit pro jedno zasedání jedno pravidlo a pro druhé zasedání druhé. Nakonec o tom stejně rozhodne hlasování. Buďme tedy velkorysí, přátelé.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že tento výklad jednacího řádu je skutečně naprosto zavádějící, ale naprosto. To za chvilku můžeme začít přijímat jako odpovědi na interpelace zákony. Zřízení vyšetřovací komise je upraveno Ústavou, speciálně, za speciálních podmínek, s podmínkou 1/5, je upraveno jednacím řádem, a zcela evidentně. A to prosím pana doktora Vyvadila jako právníka, aby si uvědomil, že to je samostatný bod, nikoli doprovodné usnesení k projednávání interpelace. Samozřejmě, většina může vždycky rozhodnout, ale já bych byl rád, kdybychom i tady postupovali podle nějakých formálních pravidel.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Kraus, prosím.

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych jen požádat pana poslance Bendu, aby na konkrétních ustanoveních argumentoval a doprovodil své vystoupení, aby jednoznačně uvedl, jak vyplývá z Ústavy a z jednacího řádu to, co právě řekl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyšetřovací komise se ustavují podle § 55 a) našeho jednacího řádu.

Poslanec Marek Benda: A podle čl. 30 Ústavy. Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně 1/5 poslanců. Myslím si, že ta 1/5 tu na minulé schůzi sice byla, ale teď tu rozhodně není. Děkuji.

Poslanec Michal Kraus: Já bych jen pokračoval: pětinu poslanců, konkrétně 47 podpisů má u sebe pan předseda sněmovny Uhde, 47 poslanců se vyslovilo pro vytvoření vyšetřovací komise - to za prvé. Myslím si tedy, že byly splněny všechny podmínky. Za druhé přijetím nebo splněním podmínek se naplnila pouze jedna stránka, o druhé stránce, o tom, kdy, jak, na základě čeho se zřizuje vyšetřovací komise, jednací řád nic nehovoří. A nehovoří také o tom, že usnesení k interpelaci by nemohlo obsahovat i usnesení např. podle dalších paragrafů jednacího řádu, jako je např. § 55 a), za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky. A tyto splněny skutečně jsou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan ministr Dlouhý.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, po tomto krátkém procedurálním intermezzu bych chtěl rovněž krátce zareagovat na slova pana poslance Krause, kterého nevím jestli uvidím přes kameru, a zde jste. Hledal jsem ho na jeho obvyklém místě, po své levé ruce, ale bohužel jsem ho tam nenašel. Přemístil se po mou ruku pravou. Dočasně. Chtěl bych, pane poslanče, zareagovat na vaše slova.

Obě dvě odpovědi premiéra, které byly připraveny několika ministerstvy, jsou poměrně velmi obsáhlé a odpovídají na všechny dotazy, které jste v obou dvou svých interpelacích vznesl.

Na jednání hospodářského výboru jsem já osobně i někteří moji další kolegové a další přítomní velmi podrobně hovořili o celé řadě skutečností, ať se to týká minulého vývoje, ať se to týká privatizace, ať se to týká finančního hospodaření, ať se to týká situací na trzích v bývalém Sovětském svazu. Hovořili jsme o všech otázkách, o družstvu VLR, o všech problémech, které souvisejí s výběrovými řízeními na některé dceřinné akciové společnosti. Velmi podrobně jsem informoval o závěrech porady jednání ministrů i o závěrech jednáních vlády. Chci konstatovat ve sněmovně, že tyto věci byly opravdu diskutovány otevřeně a není pravdou, jak tvrdí pan poslanec, že by nebyly vysvětleny věcně, či nějak jinak.

Pan poslanec již několikrát vystoupil k této kauze ve sněmovně a hovoří velmi příkrými slovy o stavu leteckého průmyslu, který pravda není jednoduchý, o jednání státních orgánů, o jednání vlád, ať této vlády, či vlád předcházejících. Ale ani dnes ve svém vystoupení, ani ve vystoupení v hospodářském výboru, ani ve vystoupeních jiných nebyl s to tato svá tvrzení podpořit konkrétními fakty, která by jednoznačně prokázala - i ve světle vysvětlení, které jsem poskytl já nebo někteří další přítomní - oprávněnost jeho slov. Na místo toho se setkáváme se slovní ekvilibristikou k nahrazování argumentů pouze domněnkami a setkáváme se s tím, že se celá věc politizuje snahou ukázat na to, jak se vedlo hlasování.

Chci upozornit, že hospodářský výbor během svého jednání měl 13 přítomných, jestli se nemýlím, a hlasování skončilo 7 ku 6. Ptal jste se všech těchto sedmi, kteří hlasovali, nebo jen představitele ODA, pane poslanče? Čili z tohoto hlediska chci odmítnout stanoviska, která zde pan poslanec pronesl, jako neodůvodněná. Domnívám se, že odpověď předsedy vlády, tak jak byla připravena, vysvětlila tyto skutečnosti, a doufám, pane poslanče, že nebudete pokračovat ve svých nepodložených obviněních dále. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Kraus, potom pan poslanec Wagner, potom pan poslanec Benda.

Poslanec Michal Kraus: Já musím reagovat. Domnívám se, že hra kočky s myší pokračuje. Zdá se, že zasedání od zasedání se z některých nepodložených tvrzeních stávají tvrzení obecně akceptovatelná, tvrzení, která se ze začátku odmítají, se stávají tvrzeními, která jsou vysvětlena. Ale přesto stále, pane ministře, stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek v otázkách leteckého průmyslu. A právě proto, že zůstává mnoho neuzavřených otázek, které pochopitelně jako jeden poslanec nejsem schopen doložit - řekl bych - svědecky, důkazně, právě proto jsem od samého začátku navrhoval vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, aby se tyto věci prokázaly.

Myslím si, že by měly sněmovnu zajímat okolnosti vzniku družstva VLR, skutečnosti, které k tomu vedly, pracovníci, kteří družstvo ustanovili, jakož i to, že smlouva, na základě které toto družstvo fungovalo, byla vlastně od samého počátku neplatná, neboť toto družstvo podepsalo smlouvu v době, kdy ještě nebylo zaregistrováno v obchodním rejstříku. Tuto skutečnost podle mého vláda dodnes neví, alespoň se neobjevila v materiálech, které byly.

Stejně tak dodnes nikdo nevysvětlil naprosto - řekl bych - neuvěřitelné nebo podivné, nevím jaké slovo zvolit, transakce, které se týkaly uskutečnění usnesení vlády ČR z 30. 6. 1993, kdy na základě určité dohody, která nikdy nebyla podepsána, převzala Investiční banka, dneska Investiční a poštovní banka, práva k výkonu vlastnických práv, aniž by vlastnila jakoukoliv akcii, přestože se tak mělo dít na základě smlouvy o převodu akcií mezi Fondem národního majetku a Investiční bankou.

Dodnes mi také nikdo nevysvětlil, jaké byly okolnosti smlouvy mezi AERO Vodochody a izraelskou firmou AERO EAGLE o prodeji letadel L59, která zcela zjevně je pro české podniky nevýhodná.

Stejně tak mi dodneška nikdo nevysvětlil, zda skutečně došlo k odvozu všech materiálů z AERA Vodochody, které možná mohly i představovat předmět vojenského tajemství atd. atd. Nechtěl bych zde hovořit příliš dlouho, protože těch věcí skutečně bylo více, hovořil jsem o nich a neodpověděl mi na ně nikdo dodnes. Myslím si, že abychom mohli argumentovat jednoznačnými fakty, právě proto bychom potřebovali vyšetřovací komisi. A na závěr, pane ministře, kdyby poslanec za vaši stranu v tom hospodářském výboru hlasoval tak, jak zástupce klubu slíbil na plénu, tak by to hlasování bylo právě opačné a vyšetřovací komise při hospodářském výboru by vznikla. Právě proto se domnívám, že konání a jednání ODA bylo takové, jaké bylo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Žádám pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, sněmovna vyřešila podobný případ, vyslovila se jednoznačně pro to, aby se fakta prověřila, jednalo se o kauzu, za niž zodpovídal ministr zemědělství a místopředseda vlády pan Lux. Domnívám se, že suverenita sněmovny se nemusí projevovat jen tím, že suverénně rozhodne většina ve prospěch své vlády, znemožní jakékoliv kontrolní mechanismy a už jednou se dokázalo, že se může dít opak a děl se.

Já bych považoval případ, který předložil pan kolega Kraus, jako téma, o němž teď hovoříme, za mnohem vážnější, než případ, který byl z resortu zemědělství. Považuji proto za vhodné a solidní řešení dohodnout se na nějaké formě prověření této věci. Pokud by někdo navrhl jiné řešení, které by mohlo býti akceptováno, než vyšetřovací komise... Já se nedomnívám, že pan kolega Kraus bude stát jen na tomto řešení, ale rozhodně není řešením bránit vyšetřování věcí, které jsou zřejmě rozporné a které zřejmě v mnohém ukazují na to, že fungování leteckého průmyslu v posledních 4 letech může mít významný vliv na úroveň technologií používaných v českém průmyslu. A o tom, co letecký průmysl pro každou průmyslovou zemi znamená, není potřeba - domnívám se zde ve sněmovně dále argumentovat.

Prosím vás proto - hledejme řešení, která prospějí objasnění věcí a faktů. Nedomnívám se, že je proti zájmům kteréhokoliv poslaneckého klubu či strany, když se zjistí fakta, která prospějí řešení věcí a tedy koneckonců prospějí České republice.

Žádám vás proto, pokud nemáte žádný jiný lepší návrh, než je ustavení vyšetřovací komise, abyste se připojili k tomuto návrhu. Máte-li jiný, možná, že v jisté chvíli můžeme navrhnout přerušení tohoto jednání na nějaké vyjednávání a po tom vyjednávání navrhnout něco, co bude řešením věci, která bezesporu řešena být musí. A pokud nedůvěra zůstane ve vzduchu, pane ministře Dlouhý, zůstane vám na hlavě a vy budete ten, kdo ať bude vykládat cokoliv, bude tím, kdo bude odpovědný. I ve vašem zájmu je, aby se věc objektivně prošetřila. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Budinský. (Pan poslanec Benda stáhl svou přihlášku.)

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, já bych chtěl přispět trošku k tomu objasňování, jak vypadalo jednání v hospodářském výboru. Tak jak jsem tady slíbil při projednávání bodu zřízení komise pro vyšetření tzv. úpadku letectví, projednával hospodářský výbor celou záležitost na své schůzi 3. března 1993. Aby nemohly být pochybnosti, protože skutečně ani v mém zájmu, ani věřím, že nikoho z koaličních poslanců a určitě ne nikoho z poslanců hospodářského výboru, není zatajovat nějaké skutečnosti, požádal jsem pana poslance Brožíka, poslance stejné strany, jako je pan poslanec Kraus, který interpeluje, aby byl zpravodajem k tomuto bodu.

Chtěl bych říci, že pan ministr Dlouhý se dostavil včas na jednání výboru, byl perfektně připraven. Myslím si, že všechny poslance hospodářského výboru ve svém výkladu přesvědčil o tom, že celá záležitost je řešena, nastínil, s jakými východisky bude přistupovat do jednání porady ministrů. Při tomto svém výkladu všechny záležitosti objasnil.

Chtěl bych zde všechny přítomné poslance seznámit s usnesením, které po následné rozpravě bylo přijato.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí výkladu ministra Dlouhého a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Františka Brožíka po povšechné a podrobně rozpravě: 1. bere na vědomí informaci ministra průmyslu a obchodu ing. Vladimíra Dlouhého o situaci v holdingu Aero a budoucím postupu realizace restrukturalizace, 2. žádá ministra průmyslu a obchodu o zaslání všem poslancům hospodářského výboru schváleného řešení restrukturalizace pro projednání v poradě ministrů, případně ve vládě, 3. neshledává důvod ke zřízení komise hospodářského výboru za účelem vyšetřování okolností, které se týkají akciové společnosti Aero, 4. vzhledem ke specifickému postavení leteckého průmyslu a jeho tradici v České republice pověřuje poslance Brožíka zřízením komise pro letectví a žádá jej, aby předložené usnesení ke zřízení komise bylo předloženo na příští schůzi hospodářského výboru v 10. týdnu roku 1994.

Pokud k tomu mohu ještě přispět svým osobním dojmem, měl jsem skutečně za to, že na všechny otázky pana poslance Krause bylo odpovězeno a že to, co je v našem usnesení bodu 3 - to znamená to neshledání důvodů ke zřízení vyšetřovací komise - bylo skutečně hospodářským výborem odsouhlaseno a bylo to schválené mínění většiny poslanců, které vyplynulo právě z průběhu jednání. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pan kolega Budinský už v několika předchozích jednáních osvědčil, že je jedním z velkých manipulátorů této sněmovny. Já bych proto chtěl na jeho slova reagovat.

Ano, pan poslanec Brožík byl zpravodaj. Pan poslanec Brožík ovšem jako zpravodaj nenavrhoval usnesení, to navrhoval pan předseda výboru Budinský.

Usnesení, které má - pokud jsem dobře počítal - čtyři body. Konkrétně u bodu tři, který hovoří o tom, že výbor neshledal atd., ani jeden z poslanců v rozpravě nevystoupil v tomto duchu, že by někdo neshledal nějaké důvody.

Za další - pan poslanec Budinský hovořil o tom, že pan ministr přesvědčil všechny poslance atd. Kdyby přesvědčil všechny, tak by hlasování nebylo takové, jaké bylo, nemuselo by se dvakrát opakovat, aby se přepočítávalo, a nemuselo by se stát, aby na konec o bodu tři, resp. o celém usnesení rozhodla většina jednoho hlasu, jak už jsme si zde vysvětlili, hlasu poslance za ODA.

Nebyla vyslyšena přání právě opozičních poslanců, aby se o usnesení hlasovalo po bodech, kteří právě s těmi třemi body - kromě inkriminovaného bodu tři - chtěli vyslovit souhlas, ovšem s třetím bodem nesouhlasili. Právě v tom byla ta velká manipulace, ve které dnes pan poslanec Budinský pokračuje, protože skutečně koaliční většinou do usnesení zapracovali alibi, že ani hospodářský výbor neshledal žádné argumenty pro to, aby vyšetřovací komise fungovala.

Domnívám se, že už jsme všichni dospělí a nejsme děti, abychom si zde hráli na nějaké komise pro letectví, které vzniknou, budou fungovat a nic nevyřeší. Jestliže má vzniknout komise, která má vyšetřovat, musí to být vyšetřovací komise, ať už je to komise při parlamentu nebo při hospodářském výboru. Z tohoto důvodu a z mnoha dalších jsem nucen trvat na návrhu usnesení, které jsem předložil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, když to tak poslouchám, musím říci, že nevím, kdo má pravdu: Jestli pan poslanec Kraus, nebo pan ministr Dlouhý. Ale jsem přesvědčen, a věřím tomu, že pravdu má pan ministr Dlouhý, protože podle průzkumů veřejného mínění je nejoblíbenějším politikem. Přece není možné, aby byl nejoblíbenějším politikem někdo, kdo lže. Takže věřím, že mluví pravdu. Zdá se mi logické, aby ten, kdo mluví pravdu a jeho pravda je zpochybňována nějakým nezodpovědným poslancem Krausem, a to dokonce veřejně při jednání sněmovny, takový člověk přece sám musí mít zájem na tom, aby se jeho pravda vyšetřila a potvrdila.

Proto bych se rád obrátil na pana ministra Dlouhého, aby se zachoval jako muž a přimluvil se u poslanců minimálně svého poslaneckého klubu, tedy poslaneckého klubu ODA, za to, aby podpořili návrh na zřízení této vyšetřovací komise. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan ministr Dlouhý.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, během jednání hospodářského výboru - jak o něm referoval pan poslanec Budinský - jsem jediným slovem nezpochybnil a neovlivňoval hospodářský výbor zda má, či nemá ustavit příslušnou komisi. Prostě jsem jenom hovořil ke skutečnostem, které byly na stole. Vysvětlil jsem problém družstva VLR, ale pan poslanec se domnívá, že ne.

Hovořili jsme i o způsobu prodeje, o tom, jestli firma Aero Eagle (?) je pro nás výhodná, nebo není výhodná. Neumí to rozhodnout žádná vyšetřující komise, protože jsou teritoria, kde tato firma - a na kterých Aero v minulosti bylo - byla jednoznačně výhodná, a bylo dobře, že smlouva bylo uzavřena. Může se stát, že Aero narazí na teritorium, kde smlouva s touto firmou nebude do budoucna výhodná, neboť je to firma ze země, která v některých jiných zemích nemusí být plně akceptována. To jsme si také říkali.

Znovu opakuji - a nyní již bez emocí a naprosto v klidu - že se domnívám, že jsem podal odpovídající vysvětlení problematiky, že hospodářský výbor toto posoudil. To, že to bylo na jednání hospodářského výboru, vyplynulo z rozhodnutí sněmovny. Po posouzení hospodářského výboru tento výbor přijal odpovídající usnesení.

Pan poslanec Wagner hovoří o tom, že ať to bude, jak to bude, stejně to nakonec bude padat na mou hlavu. Pan poslanec Wagner, byť byl v minulém období poslancem Federálního shromáždění, jistě ví to, co řada přítomných zde v sále dnes, že toto je věc, která byla interpelována již v bývalé České národní radě v minulém volebním období. Dokonce bych řekl, že většina věcí, o kterých hovoří pan poslanec Kraus a které nakonec vedly k problémům, o nichž jsme se bavili otevřeně na hospodářském výboru, byla založena v minulosti mimo odpovědnost této vlády. Dovolím si říci, že jakkoli jsem se nikdy odpovědnosti nezříkal za to, co jsem kdy dělal a co dělám jako ministr, hovoříme o věcech, které jsou mimo moji odpovědnost, neboť jsem byl ministrem federální vlády, jak je všeobecně známo.

Z tohoto hlediska nemohu udělat nic jiného, než uzavřít s tím, co jsem již řekl. Věci byly poctivě vyloženy a řečeny na hospodářském výboru, který přijal své stanovisko. Hospodářský výbor nebyl nijak ovlivňován a to musí potvrdit všichni přítomní, včetně pana poslance Krause. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Dlouhému. Hlásil se pan poslanec Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokusil bych se nastínit odpověď na řečnickou otázku pana kolegy Wagnera. Osobně se domnívám, že orgán této sněmovny je poslanecký klub a ten samozřejmě může požádat NKÚ o vyřešení této záležitosti. Myslím, že tohle by mohlo nahradit možná zbytečnou diskusi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Jeglovi. Hlásí se pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem se marně těšil, že pan ministr vyhoví mé skromné prosbě, aby se zachoval jako muž a přimluvil se u poslanců za zřízení vyšetřovací komise. On to neudělal. Mně z toho vyplývá logický důvod, že asi ví, proč nechce, aby tato komise byla zřízena.

Proto už neplatí to, co jsem říkal při prvním vstupu, že nevím, kdo má pravdu. Už si myslím, že to vím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Je zde procedurální otázka, týkající se usnesení, které navrhl pan poslanec Kraus. Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, už jsem také několikrát nahlédl do jednacího řádu a musím říci, že tato situace je komická, protože to, že ustaveni vyšetřovací komise je samostatným bodem a musí být předmětem samostatného bodu programu, je tak evidentní, že se těžko hledá argumentace, proč. Můžeme si pročítat kolem dokola § 55a. Navrhoval bych, můžeme si k tomu číst i Ústavu, následující postup. Souhlasil bych i s panem dr. Vyvadilem v tom, že jsme tady několikrát už udělali to, že jsme přijímali doprovodné usnesení k bodu. Doprovodné usnesení nemělo charakter takovýto. To je samozřejmě trochu něco jiného; něco konstatovat v doprovodném usnesení a je něco jiného do doprovodného usnesení zamontovat zřízení orgánu sněmovny. To je přece jenom trochu zvláštní postup.

Přimlouval bych se za to, abychom postupovali obvyklým způsobem, abychom rozhodli hlasováním ve smyslu paragrafu, který citoval pan kolega Kraus, abychom rozhodli o stanovisku sněmovny k příslušné interpelaci. Potom je zcela regulérní, už to bylo předneseno v průběhu tohoto bodu, aby byl návrh pojat jako procedurální návrh na zařazení nového bodu pořadu a sněmovna o něm rozhodne hlasováním. Myslím si, že to má logiku a respektuje to i úzy, které jsou vlastně v chodu. To se nedá zpochybnit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Hlásí se ještě pan poslanec Kraus s faktickou poznámkou.

Poslanec Michal Kraus: Jestliže jsem hovořil o tom, že pan předseda výboru Budinský je velký manipulátor a má velikého učitele, kterým je pan místopředseda Vlach, pane místopředsedo § 89 hovoří naprosto jednoznačně: K odpovědi na interpelaci zaujme (ve starém jednacím řádu ČNR), Poslanecká sněmovna stanovisko usnesením. Jestliže stanovisko má jeden bod nebo čtyři body, nikde stanoveno není. Jestliže se ve stanovisku navrhuje, že sněmovna nesouhlasí a vzápětí doprovodnými, řekněme ustanoveními, zdůvodňuje, jak se dobrat k tomu proč nesouhlasí - myslím si, že není nic proti ničemu, naopak to jednoznačně odpovídá jednacímu řádu. Nejedná se zde o žádný jednací bod, o žádné zřízení orgánu, které by nemohlo být předmětem usnesení k interpelaci, protože se této interpelace a jejího obsahu jednoznačně týká.

Domnívám se, že je potřeba hlasovat o usnesení jako o celku. Případně, pokud si to bude sněmovna přát, po jednotlivých bodech. Žádné hlasování na dvě části či zřizování nového bodu z jednacího řádu nevyplývá a bylo by to nesprávné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, různí lidé jsou tady panem poslancem obviňováni z manipulace této sněmovny. Já se k nim také připojím. Stanovisko podle mne není zřízení orgánu. Kdo mně chce tvrdit, že stanovisko se zaujímá ke zřízení orgánu, tak já mluvím jiným jazykem než on. Nevím, jestli on mluví česky, já si nemohu pomoci. Stanovisko k odpovědi na interpelaci není zřízení orgánu. Jinak mohu při každé interpelaci navrhovat zřízení padesáti výborů nebo převolbu členů výborů, a nevím co ještě všechno. Opravdu, snažme se neznásilňovat v rámci svých politických strategií jednací řád víc, než je nutné a možné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pan poslanec Benda opravdu zřejmě neumí česky, protože v jednacím řádu se říká, že k odpovědi zaujme ČNR stanovisko usnesením. Jestliže já s odpovědí nesouhlasím a současně navrhuji ustavit orgán, který zjistí objektivnost tohoto rozhodnutí, nevidím v tom skutečně nic proti ničemu. Není v tom nic, co by bylo nečeského, co by bylo nelogického, ba dokonce nic, co by znásilňovalo jednací řád. Domnívám se, že máte právo kdykoli, pokud se odhodláte k interpelaci, protože jak vím, poslanci vládní koalice se k tomu příliš neodhodlávají, nevím proč, dát nějakou interpelaci. Pokud k této odpovědi budete chtít zřídit komisi, proč by sněmovna, pokud se to bude týkat stanoviska k odpovědi, o tom v hlasování nerozhodla, nevidím v tom žádný důvod, kdyby to bylo třeba padesátkrát. Interpelací je za každou schůzí třeba 30 i 40 a myslím si, že každý poslanec má právo navrhnout takové usnesení, jaké si myslím, že k té kauze v té době, k obsahu interpelace, je správné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ještě jednou pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, protože vidím, že se tady zřejmě nedá jednat česky, navrhuji, abychom využili ustanovení § 3 jednacího řádu, prostě tuto věc upravili usnesením. Jsem přesvědčen, že k odpovědi na interpelaci nelze v tomto stanovisku zřizovat zvláštní orgán. Žádám, aby sněmovna o tomto rozhodla.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP