Středa 23. března 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Protože se do rozpravy již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda si odůvodňovatelé přejí promluvit před hlasováním o usnesení. Ano. Pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, budu krátce reagovat na to, co zde bylo předřečníkem řečeno.

Ministr práce a sociálních věcí není zřizovatelem VZP, ta je vzniklá ze zákona. Tedy těžko na něm žádat vysvětlení. týkající se problematiky VZP. Právě z tohoto technického důvodu jsem se ujal této předkladatelské zprávy.

Vedení registru pojištěnců vykazuje mnoho nepřesností - pane poslanče, já bych samozřejmě musel mít věc dokázanou konkrétně. Čili je třeba poukázat na nepřesnosti, o kterých víte. Mohli bychom je konkrétně vnímat ve výboru a pokusit se je řešit.

Nicméně odpověď na tuto první otázku a na otázku třetí je přibližně komplexní. Myslím si, že Poslanecká sněmovna, která se přímo nezabývá problematikou zdravotního pojištění, vnímá určitý posun v tom, že tento rok by měly být připraveny zákonné normy, které budou novelizovat a systémově měnit zdravotní pojištění, které by zkrátka tuto problematiku řešily tak, jak jste ji naznačil.

Je třeba, abychom jako výbor a sněmovna vyvinuli na vládu tlak, aby toto bylo co nejdříve předloženo Parlamentu.

Domnívám se, že druhý dotaz je směřován přímo na Ministerstvo financí. Protože zde ministr financí není, bylo by asi dobré vyřídit tuto problematiku přímo kontaktem s Ministerstvem financí.

Tolik asi k zodpovězení. Jinak v tom celku ano, připravují se systémové změny ve všeobecném zdravotním pojištění, které budou respektovat i mnoho z těch otázek, které jste nadnesl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinovi Sykovi. Nyní prosím společného zpravodaje Petra Loma o závěrečné vystoupení.

Poslanec Petr Lom: Já jen několik slov, protože se to úzce týká přednesené zpravodajské zprávy, a sice toho, že pojistné plány zaměstnaneckých pojišťoven na rok 1993 byly sestaveny skutečně podle nejednotných kritérií a nesouměřitelných ekonomických ukazatelů.

Proto jsme požádali prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí Ministerstvo financí, které vydalo dopis zaměstnaneckým pojišťovnám, které předložily pojistné plány na rok 1994 již v odpovídající formě se srovnatelnými ukazateli. To znamená, že všechny uváděly stejné položky. Myslím, že to bude pro pana poslance určitým vysvětlením.

K prvnímu dotazu, že občan se musí informovat o finanční situaci té které pojišťovny, tak tomu zcela není. Občan se musí informovat, co která pojišťovna nabízí. To je také správné, protože je tím vytvořeno konkurenční prostředí. Nabídka, paleta, spektrum toho, co která zaměstnanecká pojišťovna poskytuje. bývá občas uveřejňováno v periodickém tisku. Chci však říci, že to není lineární závislost. Není jedna pojišťovna absolutně lepší než druhá, která by byla vzhledem k ní horší. Je to různorodé spektrum služeb, které pojišťovny poskytují.

Je tedy v zájmu každého občana, aby se informoval. Cestu k informacím má otevřenou, k tomu, co která pojišťovna poskytuje.

Návrh na usnesení zůstává beze změn, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Domnívám se, že po tomto vysvětlení můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Dovolte, abych vás ještě předtím, než dám hlasovat, všechny odhlásil. Poprosil bych vás, abyste se všichni znovu přihlásili.

Dámy a pánové, budeme hlasovat o usnesení, které máte všichni před sebou.

Zahajuji hlasování č. 64.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 64 skončilo.

Výsledek je 109 poslanců pro, nikdo proti, zdrželo se 11 poslanců a poslankyň.

Hlasováním jsme přijali návrh na usnesení.

Děkuji panu ministrovi a panu poslanci Sykovi a panu poslanci Lomovi. Tento bod jsme skončili.

Nyní, dámy a pánové, je 15.37 hodin. Zeptám se pana poslance Bendy, kolik času vyžaduje projednání poslaneckých klubů. Do 16.00 hodin. Je to trošku komplikované.

Navrhoval bych následující postup. Abychom hlasování zahájili v 15.55 hodin, aby byla v rámci dobrých kolegiálních vztahů u hlasovacích zařízení dána přednost poslancům, kteří mají určité povinnosti; z každého klubu se to týká několika poslanců. Hlasování skončí v 16.15 hodin.

Prosím tedy všechny ověřovatele, kteří jsou přítomni v Poslanecké sněmovně, aby se ujali svých povinností. Hlasování začne v 15.55 hodin a skončí v 16.15 hodin.

Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, doporučuji, aby hlasování začalo ihned po skončení jednání z toho důvodu, že by se tím rozšířil čas, aniž by tím byl zkrácen konec ohlášeného hlasování v 16.15 hodin. Myslím si, že tím je vyhověno i klubům. Není třeba čekat pro ty, kteří jsou již rozhodnuti, jakým způsobem budou hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Myslím, že to je návrh, který bychom mohli přijmout. Nejsou námitky?

Poslanec Ludvík Motyčka: Tím pádem by se ověřovatelé nemohli účastnit porady klubů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Kompromis bude takový, že hlasování začne v 15.50 hodin a skončí v 16.15 hodin.

Děkuji vám za účast na dnešním zasedání a budu se těšit na zítřejší ráno, kdy v 9.00 hodin začneme třetí jednací den 17. schůze. Děkuji. Na shledanou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP