Čtvrtek 2. prosince 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Prosím pana poslance Černého, aby se ujal slova, připraví se pan kolega Lom.

Poslanec Jan Černý: Dámy a pánové, můj pozměňovací návrh se týká § 9, kde v bodu 2, který začíná v příloze číslo 3, se na konci doplňuje text - a nyní jsou tam sloupce 1, 2, 4 a 5 - týká se to tedy sloupce 5, kde se vypouští dosavadní text, to znamená "Zákon o tabáku", a nahrazuje se textem "Zákon o zrušení tabákového monopolu a opatřeních s ním souvisejících".Zdůvodnění je celkem jednoduché. V tomto sloupci zůstal původní název zákona, jak byl připravován, a v současnosti se zákon ve vládním návrhu změnil. Čili aby i sloupec 5 odpovídal názvu projednávaného zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Černému a prosím pana kolegu Loma, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Lom: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vracím se k pozměňovacímu návrhu poslance Janečka. Pravděpodobně vzbudil u některých úsměv, protože bojovat proti větrným mlýnům se zdá vždy pošetilé, a v prostředí, kde většina našich politiků je fotografována, jak užívá drogu, se zdá zákaz tabákové reklamy velmi pochybný.

Návrh kolegy Janečka však odhaluje velice přesně, o co jde. Nejde o to, jak říkají zastánci tabákové reklamy, ovlivnit spotřebitele drogy, aby kouřil tu či onu značku. Jde o to, že tabáková reklama obecně prohlašuje kouření za normální sociální jev. Stejně tak prospěšný jako užívání té či oné značky prášku na praní či jiného produktu.

Světová zdravotnická organizace prohlásila kouření za nespolečenský jev, cizím slovem asociální jev, a prohlásila, že normální je nekouřit. Věcnou argumentací bychom se mohli dlouho vyčerpávat. Nehodlám ji zde repetovat, ale vtip zákazu reklamy je v tom, že nebude ovlivňovat nedospělé pubescenty k tomu, aby zkusili kouřit, protože nebude jim předstírat, že kouření je jev normální.

Přesto si však myslím, že by dikce pozměňovacího návrhu kolegy Janečka se mohla zpřesnit - nechávám na jeho úvaze.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Lomovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Děkuji kolegovi Lomovi za morálně zodpovědné stanovisko. Vzhledem k tomu, že bych byl rád, abych s ním mohl ještě tuto věc prokonzultovat, protože je v otázce kouření jistě velký znalec, navrhoval bych po ukončení rozpravy desetiminutovou přestávku pro konzultaci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Doporučoval bych setrvat několik desítek vteřin na místech - prosím pana kolegu Loma, aby konzultaci s kolegou Janečkem provedli ihned. Hlásí se pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, úmyslně jsem se nehlásil dřív do rozpravy, nechci dát pozměňovací návrh, ale chtěl bych upozornit na jeden problém, který v zákoně vidím.

Zákon celkem správně stanoví systém kolkování cigaret, správně stanoví, že zabavené cigarety propadají nebo se zabírají a jsou majetkem státu ČR. Zde však bych chtěl upozornit na tuto věc. Projednávali jsme návrh tohoto zákona v ústavně právním výboru a zástupci předkladatele nám sdělili, že střízlivý odhad výše současných daňových úniků z pašovaných cigaret se pohybuje kolem dvou miliard korun. Dovedeme si zhruba spočítat, že hodnota tohoto zboží je samozřejmě výrazně vyšší. Těžko dnes asi dovedeme odhadnout, když podle tohoto zákona zavedeme kolkování cigaret, o kolik se tato hodnota sníží, ale myslím, že stále bude dost vysoká.

Stane se tedy majetkem České republiky velice významné množství peněz. Zabavené cigarety se tedy stanou vlastnictvím státu a zákon stanoví jedinou možnost, jak s vlastnictvím státu naložit: zničit.

Zástupci předkladatele argumentovali tím, že je to obvyklé u okolních států. Mám proti tomuto argumentu dvě výhrady - jednak si vůbec nemyslím, že to je argument, že to dělají všichni a tak že to musíme dělat také my a druhá věc, že jsem přesvědčen, že my jsme právě nyní to území, do kterého se hodně pašuje. Nejsem si jist, že je tomu tak v okolních státech, kde hodnota tohoto zboží je tak vysoká.

Nevznáším pozměňovací návrh, ale jen upozorňuji na to, že osobně si myslím, že to, že mají být cigarety zničeny a není zde jiná možnost, jak s majetkem státu naložit, není to dost dobře uvážené. Nechci zde dávat nějaký pozměňovací návrh, to by bylo velmi komplikované, složité, jen chci upozornit na to, že tato oblast se mi nezdá příliš uvážena a že se možná dostaneme do situace, že budeme plakat nad tím, jak jsme vlastně utratili peníze tím, že jsme tento zákon schválili v této podobě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Matulkovi a dávám slovo panu poslanci Vácovi.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Celá řada problémů, o kterých se zde hovořilo, je u mne shrnuta do celkem komplexnějšího pozměňovacího návrhu, který bych rád přečetl. Je trochu delší, ale domnívám se, že bude vhodné se ještě tímto pozměňovacím návrhem pokusit zabývat.

První pozměňovací návrh mám k § 4 odst. 1) v druhé větě za slova: "pro cigarety" vložit slova "prodávané na palubách letadel zahraničních linek a dále pro cigarety" konec úpravy a dále text "Česká republika vázána" nahradit slovy "takové cigarety musí být označeny potiskem Only for duty/tax free".

Zavádí se povinnost značit veškeré cigarety vyráběné, dovážené nebo prodávané na našem území. Důvodem je skutečnost, že dochází ke značným daňovým únikům. Značení usnadní provádění kontroly při výrobě, oběhu a dovozu cigaret. Obdobné ustanovení mají i některé země ES, např. SRN. Označovací povinnost se vztahuje i na cigarety prodávané ve specializovaných obchodech - duty /tax free, prodejny pro diplomaty. Tam se sice cigarety prodávají bez daně a bez cla a mají zvláštní režim dovozu, nicméně značením i těchto cigaret se vytváří další překážka pro prodejce nezdaněných cigaret a tím větší možnosti kontrolních orgánů pro zjištění původu zboží.

Pro úpravu § 6, 7 mám rozsáhlejší pozměňovací návrh, který by vyžadoval i přečíslování dalších paragrafů. Navrhuji § 6 koncipovat tak, jak si nyní dovolím přečíst.

"Kontrolní orgán. Kontrolním orgánem ve smyslu tohoto zákona se rozumí:

a) Česká zemědělská a potravinářská inspekce

b) Česká obchodní inspekce

c) živnostenské úřady

d) územní finanční orgány

e) celní orgány

f) Policie ČR

g) Obecní policie

§ 7 - Pokuty

1) Místně příslušný Živnostenský úřad na základě oznámení kontrolního orgánu případně na základě vlastního zjištění uloží právnické nebo fyzické osobě, která

a) poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 2 pokutu ve výši 50 milionů korun

b) poruší povinnost podle písm. a) opětovně, pokutu až do výše 100 mil. korun, minimálně však ve výši 50 mil. Kč.

2) Místně příslušný Živnostenský úřad na základě oznámení kontrolního orgánu, případně na základě vlastního zjištění uloží právnické nebo fyzické osobě, která prodává cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 pokutu:

a) ve výši 500 tis. Kč při prvním zjištění tohoto prodeje

b) až do výše 1 milionu Kč při opětovném zjištění tohoto prodeje, minimálně však ve výši 500 tisíc Kč, přičemž opětovný prodej se posuzuje podle odst. 3.

3) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se právnická nebo fyzická osoba dopustila do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za předchozí porušení povinnosti uvedené v § 4 odst. 1.

4) Při stanovení výše pokuty dle odst. 1b) a 2b) se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

5) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy kontrolní orgán zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

6) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

7) Při opětovném porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 1 a 2 rozhodne příslušný Živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění ve smyslu § 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb.

§ 8 - Zvláštní opatření

1) Zjistí-li kontrolní orgán při své kontrolní činností, že jsou prodávány cigarety, které nejsou značeny podle § 4 odst. 1 (dále jen "neznačené cigarety"), zabaví neznačené cigarety nebo zajistí jejich zapečetění až do doby jejich zničení.

2) Skladování neznačených cigaret zabavených nebo zajištěných podle odst. 1 se provádí na náklad fyzické nebo právnické osoby, jíž bylo zboží zabaveno.

3) Kontrolní orgán neprodleně oznámí tuto skutečnost místně příslušnému inspektorátu České zemědělské a potravinářské inspekce a místně příslušnému Živnostenskému úřadu.

4) Vyrozuměný inspektorát ČZPI zabezpečí zničení zabavených nebo zajištěných neznačených cigaret za přítomnosti tříčlenné komise, přičemž jedním z členů komise je pracovník místně příslušného celního úřadu.

Ostatní členy likvidační komise jmenuje ředitel krajského inspektorátu ČZPI. Neznačené cigarety budou zničeny na náklady fyzické nebo právnické osoby, která tyto neznačené cigarety prodávala nebo skladovala.

5) O zničení cigaret sepíše likvidační komise protokol, jehož kopii obdrží do 15 dnů místně příslušný Živnostenský úřad, místně příslušný finanční úřad a Ministerstvo financí ČR.

6) Vlastníkem propadlých nebo zabraných cigaret se stává stát."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vácovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat společného zpravodaje a navrhovatele, jaký časový prostor by potřebovali na zpracování. Zhruba 30 minut, ano, děkuji. Není-li námitek, přerušíme v tomto okamžiku projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednávání bodu dalšího.

Dalším bodem je

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se měni a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisky 619645)

Předložený vládní návrh, který jste obdrželi, odůvodní místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády odůvodnil návrh novely zákona č. 587 o spotřebních daních.

Především bych chtěl říci, že tato novela reaguje na nové skutečnosti, které se objevily při praktickém uplatňování zákona o spotřebních daních nebo které vznikly jako důsledek uplatňování novely tohoto zákona k 1. srpnu t. r. Jde především o zdanění vína z vlastní produkce hroznů, o zdanění směsi paliv a maziv, o postižení možných daňových úniků u syntetického lihu, o postižení obcházení zákona o spotřebních daních při výrobě méně kvalitních vín apod.

V navržené novele se dále upravují legislativní detaily, které zpřesňují soulad zákona o spotřebních daních s ostatními legislativními předpisy. Nejpodstatnější změnou, kterou novela přináší, je zavedení označovací povinnosti u cigaret. To váže na zákon, který byl před chvílí projednáván.

Všechny dovážené i v tuzemsku vyráběné cigarety budou muset být označeny tabákovými nálepkami. Toto označování by mělo přinést snížení daňových úniků, které vznikají při pašování cigaret. Vlastní označovací povinnost u cigaret stanoví navržený zákon, který byl před chvílí projednáván. V tomto zákoně jsou stanoveny i sankce za prodej neoznačených cigaret.

Součástí návrhu novely zákona o spotřebních daních je i návrh změn některých sazeb, který vychází z návrhu státního rozpočtu, který je rovněž předložen vládou České republiky Parlamentu. Vláda navrhuje zvýšit od 1. ledna 1994 sazby spotřebních daní z benzínu o 665 Kč za tunu, což je o 0,50 Kč za jeden litr a lihu a lihovin o 10 Kč na jeden litr čistého alkoholu. Od 1. července, to znamená od druhé poloviny příštího roku pak vláda navrhuje zvýšení sazeb spotřebních daní z cigaret o 0,04 Kč za kus.

Navržené změny sazeb spotřebních daní spolu s očekávaným poklesem daňových úniků v důsledku jejich označení by měly přinést zvýšení výnosu spotřebních daní, jak je to obsaženo v zákoně o rozpočtu.

Doporučuji sněmovně, aby předložený návrh novely zákona o spotřebních daních schválila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji ministrovi financí a místopředsedovi vlády a prosím společného zpravodaje Stanislava Pěničku, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 645.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že po vyčerpávajícím úvodu pana ministra není potřebné dále rozvádět vládní předlohu, čili jen stručně pro rekapitulaci a osvěžení paměti.

Zdanění vína z vlastní produkce hroznů - tam se mění naše nesystémové rozhodnutí a vracíme se ze sazby 4,60 Kč na 7,80 Kč. V této souvislosti si myslím, že ochranu a podporu producentů by mělo řešit Ministerstvo zemědělství. U zvýšení sazby syntetického lihu jde o postižení možných daňových úniků a o obcházení tohoto zákona při výrobě méně kvalitních vín, kde se hlavně jedná o směsi révových a ovocných vín, se sazba také zvyšuje. U cigaret se zvyšuje daň o 0,04 Kč (což jistě kolegu Jaroše nepotěší, ale skutečnost je taková). U cigaretového tabáku se pro ruční výrobu cigaret ze 320 Kč za kilogram mění sazba na 475 Kč, tj. o 155 Kč více.

Nejdůležitější a nejvýznamnější změnou této novely je zavedení označovací povinnosti u cigaret. Toto opatření by mělo přinést snížení daňových úniků, které vznikají při pašování v rozmezí 1 mld. až 1,5 mld. Zavedení označovací povinnosti si vyžádá náklady ve výši 100 mil. Kč ročně.

Novela je také doplněna vyhláškou Ministerstva financí, kterou se provádí ustanovení části 3 zákona 587/92 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

To by bylo vše. Prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh bude obdobný tomu, který jsem přednesla při projednávání minulého bodu. Opět se jedná o upřesnění, jaké cigarety se smějí prodávat ve freeshopech a v těch prostorách, na které se nevztahuje značení. Opět z textu § 40a odst. 1 toto není jasné, proto dovolte, abych přednesla pozměňovací návrh, který by směřoval k tomu, že by se do tohoto § zařadil nový odstavec 2 ve znění: "V prostorách, kde se prodávají cigarety, na které se podle odst. 1 nevztahuje povinnost značení, se smějí prodávat pouze cigarety neznačené. "Dosavadní odstavce tohoto paragrafu by se přečíslovaly. Dále v § 40b odst. 10 se slova "§40a odst. 1 a 4" nahrazují slovy "§ 40a odst. 1 a 5", což souvisí s předcházejícím návrhem. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím pana poslance Jeglu, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám pozměňující návrhy k tomu, co už tady bylo řečeno, tzn. daň z vína, a rád bych se zastavil u toho, co řekl společný zpravodaj, že je to nesystémové. Rád bych upozornil na materiál, který pobíhá ve sněmovně, kde např. daň z vína v Kanadě je dělána přesně stejným způsobem. Je několik daní. Takže systémově tomu asi nic nebrání, obzvlášť tomu nebrání GATT, jak navrhovatel zdůvodňuje ve své zprávě k vládnímu návrhu. GATT se za prvé ani neozval a myslím si, že GATTu je to naprosto jedno. Proto budu navrhovat tři pozměňující návrhy, které budou sledovat dosažení jediného cíle, budou to varianty a žádám, aby se o nich hlasovalo samostatně tak, jak je budu přednášet.

Stav ve vinařství je momentálně asi takový, že skutečně dochází k poklesu ploch vinic. Pokud srovnáme např. daň z vína v sousedním Rakousku, kde průměrná cena vína je 20 šilinků, nepočítám do toho víno, které je určené na přepálení, tzn. na destilaci, které se pohybuje od 5 do 8 šilinků, je daň 1,3 šilinků z těchto 20 šilinků, a přitom se odvádí 0,15 šilinků na propagaci správné konzumace vína. Pokud vezmeme další sousedy, Němce, ti totiž nezdaňují víno vůbec. A jenom z toho důvodu, že jsou v okrajové vinařské oblasti, asi tak jako my, a že vinařství má značné problémy.

Pokud se týká zdůvodnění, že daň 4,62 by umožnila průniku cizích vín sem, považuji to za naprosto zcestný argument. Jestliže budeme brát daň 4,62 pro dovážené víno, naprosto nic tomu nebrání, ale je potřeba, abychom využívali ustanovení GATTu, tzn. používat - to se prozatím neděje, o to se ministerstvo průmyslu a obchodu naprosto ani nepokusilo, zavádět dovozní přirážku. Dovozní přirážka způsobí víceméně vyrovnání ceny dovozového vína a ceny vína, které se u nás vyrábí.

Abych se dostal k mým návrhům - navrhuji, aby v bodu 31 § 37 položka 2204 v 1. řadě zůstala beze změny. To znamená, že žádá, aby bylo hlasováno o tom, aby nedošlo ke změně, to znamená na 7,80, aby zůstaly dvě položky, čili beze změny.

Druhá varianta - jestliže nebude schválena první: Navrhuji, aby 10 % této daně se stalo příjmem garančního a rozvojového fondu, který je zřizován u Ministerstva zemědělství, ale s přímým určením pro vinohradnictví, ne pro vinařství. To je na podporu zřizování vinic. Pokud vím, celková daň z vína se pohybuje kolem 1,5 mld. Kdyby to bylo 10 %, teoreticky by to umožnilo ročně obnovit něco přes 200 ha vinic, protože náklady na založení vinice činí minimálně 600 000 Kč do doby plodnosti vinice. V tom byl vlastně už náš minulý pozměňovací návrh. Spočíval v tom, že vinař jako takový má pouze náklady do té doby, než se víno dostane na stůl. Je tedy naprosto nesrovnatelná situace vinařských závodů a vinařů. U vinařských závodů bych se také trochu pozastavil. Ti byli jediní, kteří zdůvodňovali, proč tato daň je tzv. nesystémová. Ocitají se totiž v naprosto stejné situaci jako cukrovary. Dneska nikdo z nás nepochybuje o tom, že minimálně polovina cukrovarů zanikne, protože nebude mít co dělat. Takto to dopadne také s vinařskými závody. To je celý problém, proč se tomu brání. Nechápu, proč by vinařské závody např. v Ostravě, Praze, ve Starém Plzenci měly existovat, jestliže nemají zdroj. Takže druhý pozměňovací návrh spočívá v tom, aby bylo znovu zařazeno to, co neprošlo u společné zprávy, aby bylo 10 % této daně příjmem záručního fondu.

Třetí návrh, pokud neprojde ani tento druhý: Navrhuji, aby daň byla sjednocena na 5 Kč. Zdůvodním proč. Při výpočtech, které jsem se pokusil dělat s Vinařskou unií, vychází, že při 5 Kč by byl úměrný zisk jak u vinařů, tak i u vinohradníků. To znamená, že by byla zajištěna jakážtakáž existence. Ale největší problém je - dozvěděl jsem se o něm shodou okolností včera - že Slovenská republika navrhuje 5 Kč daň. Jestliže by toto bylo schváleno a vezmeme-li, že je kurz koruny 0,8 k jedné, jestliže k tomu vezmeme to, že máme bezcelní pohyb tohoto zboží, nejenom se Slovenskem, ale i s Maďarskem, tak je jednoznačná matematika, že naše víno je jednoznačně neprodejné. Slováci mají přibližně o 4 000 ha vinic víc než naše republika. To je můj poslední, třetí pozměňovací návrh a byl bych rád, kdybyste při svém hlasování zvážili, jakým způsobem rozhodnete. Může se skutečně stát, že rozhodneme o likvidaci ne vinařství, ale vinohradnictví.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP