Čtvrtek 11. listopadu 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím pana kolegu Hirše, připraví se pan kolega Opatřil.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, po krátké poradě našeho klubu dovolte, abych vyslovil náš názor k této problematice. Především nepochybujeme o tom, že ústava musí být naplněna, nepochybujeme o tom, že musí být co nejdříve a v co nejkratší době připraven ústavní zákon o vyšších samosprávných celcích.

Zde bych chtěl poznamenat, že se dostáváme trochu do rozporu s některými představami a náš pocit je dán tím, že nechceme otevírat příliš prostoru pro extrémní politické síly, které by mohly tento problém v případě jeho nedořešení zneužít. (Potlesk.)

Zároveň ale je nám jasné, že tímto zákonem, pokud bychom řešili jenom technický problém, bychom v podstatě nevyřešili nic a neznáme funkčnost a neznáme ani úlohu vyšších samosprávných celků. Proto se přikláníme k názoru - ale názor už byl přednesen, že musí být především připraven určitý harmonogram těchto legislativních prací, že musí být vymezeny kompetence a že musí být provedena reforma státní správy. Jinak tyto celky nemají smysl.

Zároveň se přimlouváme za to, aby byla připravena novela zákona o obcích, o financování obcí, o zdrojích příjmů. Zároveň se rovněž přimlouváme za to, aby byla připravena příslušná novela daňového systému. Totiž vytvořením vyšších samosprávných celků vůbec není jasné, jak tyto celky budou financovány. Půjde patrně opět o daňově zatížení drobného poplatníka a tomu se chceme vyhnout. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Opatřila. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Wagner. Omlouvám se panu kolegovi Opatřilovi.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že vás malou chvíli zdržím, ale považuji za velmi důležité zmínit to, co pan kolega přede mnou se pokusil velmi zamlžit.

Existence samosprávy je nezbytnou nutností, od r. 1989 se činily pouze jen kroky, jimiž se vzdalujeme od naplnění těch nejvlastnějších úmyslů obyvatelstva, které mělo tehdy, když zvonilo klíčemi. To je závazek. Všechny rádoby moudré legislativní řeči jsou zbytečné. Nechci zdržovat, jen chci připomenout, že situace není tak dramatická a tak pracovně náročná, jak říká pan Hirš.

Domnívám se, že názory mezi různými politickými kluby zde zastoupenými nejsou tak vzdálené. U příležitosti jednání rozpočtového výboru jsme měli čas debatovat. Mám pocit, že až k meritu věci dojde a návrhy se zde zmíní a bude se řešit meritum věci, dohoda je zřejmá a tento Parlament najde sílu uskutečnit závazky, které plynou např. z Evropské charty samosprávy. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Samozřejmě nevím, jestli to byla technická poznámka, to zjistím až na konci. Spíš prosím kolegu Wagnera, nebo kohokoli, kdo zneužije technickou přihlášku, ať se omluví těm, kteří měli být před ním. Slovo má kolega Opatřil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jistě se mi bude těžko hovořit po dvou mistrovských vystoupeních mých předřečníků, nicméně zkusím alespoň krátce.

Po poradě našeho poslaneckého klubu HSD-SMS vyslovujeme jednoznačný souhlas a podporu předloženému návrhu pana kolegy Ortmana s tím, že jsme se spolupodíleli. Je dobře znám náš volební program, ale nechci zdržovat. Nicméně si dovolím malou změnu. Místo slova "neprodleně" dát slova "do čtyř týdnů". Mám za to, že slovo "neprodleně" by mohlo být poněkud vágní termín, který by mohl být vysvětlován různě. Myslím si, že taxativní vymezení času této věci jenom prospěje. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slovo má kolega Hrdý. Další přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Karel Hrdý: Vážené dámy a pánové, přece jenom v návrhu klubu lidovců je poněkud odlišné znění, než na kterém jsme se dohodli my. Bohužel je v souladu s návrhem pana Opatřila, pouze termínově je jiný. Doporučuji slovo "neprodleně" nahradit termínem "31. 12. letošního roku".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má kolega Kavan. Připraví se kolega Honajzer.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, za Klub HSD-SMS bych chtěl sdělit, že otázka samosprávy a státní správy a vyřešení jejího stabilního modelu je již dluhem minulé vlády. Tato vláda má tento závazek rovněž ve svém programu, tudíž je nutné, aby tento závazek ve smyslu usnesení, jak zde bylo předneseno, neprodleně naplnila. Spokojenost občana je základem vnitřní stability státu. Podle našich informací občané nejsou spokojeni.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Honajzera.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, reagoval jsem svojí přihláškou v okamžiku, kdy pan místopředseda Ledvinka ohlásil, že nejsou další přihlášky do rozpravy. Padlo zde několik návrhů, řádově - pokud se nepletu - asi pět. Myslím, že by bylo dobré - jenom některé z nich mám zachyceny písemně - kdybychom mohli před tím, než bude rozprava ukončena, samozřejmě v každém případě před závěrečným hlasováním, sejít se ještě jednou v klubech, využít snad k tomu polední přestávky. Pokud zde nebudou padat další návrhy a bude se vám to zdát brzo, je teprve 11.30 hodin, žádám přestávku 30 minut na jednání klubů, a to před ukončením rozpravy.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, chtěl jsem přednést obdobný návrh. Jde o závažnou tematiku a myslím, že by měly kluby projednat celou šíři návrhů, které zde byly, už s ohledem na to, jak se bude hlasovat, protože se bude hlasovat nejdříve o protinávrhu.

Doporučuji, aby byla přestávka na kluby, ale chtěl bych se obrátit na kolegu Honajzera: Nebude vhodnější, aby to bylo po ukončení rozpravy? To je můj návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má ještě kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím, že je to myšleno jako použití procedury, kterou jsme již několikrát využili: Po vyčerpání všech přihlášek do rozpravy bude jednání klubů s tím, že zástupci klubů budou mít možnost - pokud budou chtít - vystoupit po této poradě. Pak se přistoupí k projednání pozměňovacích návrhů, k hlasování. To je procedura, kterou jsme zde již několikrát použili. V jednacím řádě pro to není řešení, takže je to vlastně před ukončením rozpravy, ale s gentlemanskou dohodou, že pak budou mít šanci už jenom zástupci klubů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, dovolte mi, abych přerušil projednávání tohoto bodu do 12.00 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.38 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.03 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání s tím, že na úvod vás poprosím, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji.

Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Přerušili jsme projednávání tohoto bodu s tím, že nyní umožníme, aby v neukončené rozpravě vystoupili zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. Jako první se přihlásil kolega Honajzer. Prosím ho, aby se ujal slova. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil s jedním návrhem, a to s tím, aby se o návrhu usnesení tak, jak ho přednesl za kluby KDU a KDS kolega Kubiš, hlasovalo odděleně, tak, že by se napřed hlasovalo o větě "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu reformy veřejné správy a s tím souvisejících legislativních kroků". Dále odděleně o větě "včetně zásad ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků".

Tam by asi byla potřeba reformulace, pokud by to byly dvě oddělené věty samostatné, ale myslím si, že jinak tento požadavek má opodstatnění i logiku. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Další do rozpravy je kolega Valenta. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub SPR-RSČ tento návrh samozřejmě podpoří, avšak musíme bohužel konstatovat, že již několikrát se v této sněmovně stalo, že bombastická vyhlášení s náležitou reklamou se ve své konečné fázi rozplynula jako pára z jarního deštíku. Vnucuje se nám proto právem otázka, zda se zase nejedná o nějaký pokus směřující k získání poklesající důvěry v parlament. Proto podporujeme návrh čtyřtýdenní lhůty. Pokud se stane výše uvedené a celá věc dopadne jako již mnohá prohlášení, nebude to již proto, že účel světí prostředky, ale že někdo světí účely.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Hirše, připraví se kolega Hrdý.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za klub LSNS jsem zmocněn prohlásit, že budeme podporovat doporučení vládě, aby předložila harmonogram legislativních prací, které budou završeny vytvořením vyšších územněsprávních celků. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Hrdého, připraví se kolega Mašek.

Poslanec Karel Hrdý: Vážení kolegové, na základě jednání o přestávce si dovoluji pouze upřesnit svůj pozměňovací návrh k protinávrhu pana Kubiše, a to v tom smyslu, aby slovíčko "neprodleně" nebylo nahrazeno, jak byl původní návrh, ale doplněno následujícím zněním: "neprodleně nejpozději do 31. 12. 1993".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Mašek. Další přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub ODA podpoří usnesení ve znění předneseném panem poslancem Kubišem, a to nikoliv proto, že tento návrh byl podán jako návrh dvou koaličních klubů, ale proto, že se jedná o návrh poslanecké komise, ve které pracují zástupci všech klubů a protože tento návrh je v souladu s dlouhodobou politikou ODA.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vládo, kolegové a kolegyně, vystupuji s faktickou poznámkou. Chci upozornit, že náš klub HSD-SMS není zastoupen v této komisi, není zde tedy paritní rozložení politických sil. V podstatě rozhodnutím politického grémia a organizačního výboru bylo řečeno, že se můžeme zúčastnit pouze této práce jako pozorovatelé. Byl bych rád, kdyby v těchto formulacích další řečníci byli přesnější.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a prosím kolegu Ortmana, aby se ujal své funkce zpravodaje.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně, abych shrnul rozpravu, která zde proběhla.

První návrh usnesení, který byl podán a který znovu přečtu, zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích."

S novým návrhem usnesení vystoupil pan poslanec Kubiš, a to se zněním následujícím: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu reformy veřejné správy a s tím souvisejících legislativních kroků včetně zásad ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků."

Dalším vystupujícím byl pan poslanec Hrdý, který nepřednesl poprvé žádný návrh, poté pan kolega Hirš, který se přimlouval za různě věci a nepřednesl také žádný návrh, poté to byla faktická poznámka pana kolegy Wagnera a přišel pozměňující návrh, tedy první, pana kolegy Opatřila k původnímu návrhu usnesení, které jsem přednášel já, a to nahradit slůvko "neprodleně" slůvky "do čtyř týdnů". Poté vystupoval pan kolega Honajzer s procedurálním návrhem, aby se o návrhu usnesení podle nové varianty, to je, kterou přednesl pan kolega Kubiš, hlasovalo odděleně. O tomto procedurálním návrhu bychom měli hlasovat až potom, až bychom hlasovali o návrhu usnesení.

Dále byla prohlášení zástupců klubů pana kolegy Valenty a Hirše, ovšem bez návrhů. Pan poslanec Hrdý upravil svůj původní návrh následovně: "neprodleně nejpozději do 31. 12. 1993". Tento jeho návrh se váže k novému návrhu, který přednesl pan kolega Kubiš.

Pan poslanec Mašek a pan poslanec Bílý řekli vlastně stanoviska svých poslaneckých klubů.

Pane místopředsedo, domnívám se, že je třeba v duchu jednacího řádu postupovat následovně. Nejdříve hlasovat o pozměňovacím návrhu k prvnímu návrhu, tedy o tom, který řekl pan poslanec Opatřil, a poté o prvním návrhu.

Poté hlasovat o pozměňovacím návrhu, který řekl pan poslanec Hrdý - k návrhu pana kolegy Kubiše, a potě o druhém návrhu. S tím, že až se bude hlasovat o tom druhém návrhu, tak by se hlasovalo o procedurálním návrhu pana poslance Honajzera. Tolik pokud jde o techniku hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Protože mám strach, abychom procedurou nezabrali polovinu naší polední přestávky, poprosím sněmovnu, aby hlasováním potvrdila návrh procedury schvalování, který zde navrhl pan kolega Ortman.

Ptám se ve 195. hlasování, kdo tento návrh podporuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Potvrdili jsme 163 kladnými, 6 zápornými a 6 neutrálními hlasy proceduru a prosím kolegu Ortmana, aby předložil další návrhy.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedající, je třeba dát hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu k původnímu návrhu, tj. návrh pana kolegy Opatřila, nahradit slůvko "neprodleně" slůvky "do čtyř týdnů".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a hlasuje ve 196. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. 80 poslanců hlasovalo pro, 67 proti, 33 se zdrželo hlasování.

Prosím.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vzhledem k tomu, že nebyl přijat pozměňovací návrh k prvnímu návrhu celkovému, domnívám se, že je třeba dát hlasovat o celkovém návrhu, který jsem přednášel já za skupinu předkladatelů. Mám ho znovu číst? Myslím, že ho všichni slyšeli, a proto ho nebudu číst.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo ve 197. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, 76 poslanců bylo pro, 62 proti, 40 se zdrželo hlasování.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pak zde máme pozměňovací návrh, který přednesl pan kolega Karel Hrdý, který spočívá v tom, že slůvko "neprodleně" - já to ještě jednou přečtu: "žádá vládu, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu reformy veřejné správy a s tím souvisejících legislativních kroků, včetně zásad ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků" slůvko "neprodleně" doporučuje nahradit pan kolega Hrdý slůvky "neprodleně, nejpozději do 31. 12. 1993".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Ptám se, kdo s tímto návrhem ve 198. hlasování souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh byl přijat, 96 poslanců hlasovalo pro, 30 bylo proti, 51 se zdrželo hlasování.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, teď byste měl nechat hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Honajzera, tj. aby se přijalo oddělené hlasování. Pan kolega Honajzer navrhl, aby se nejdříve hlasovalo o tomto textu: "žádá vládu, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu veřejné správy a s tím souvisejících legislativních kroků". (Žádost z pléna o zařazení doplňku "nejpozději do 31. 12. 1993".) Promiňte, patří tam "neprodleně, nejpozději do 31. 12. 1993". Hlasujeme o proceduře.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou odděleného hlasování ve 199. hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, 90 poslanců hlasovalo pro, 68 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Ortman: Teď je třeba dát hlasovat o celkovém znění návrhu po úpravě, tedy znění návrhu pana poslance Kubiše upraveného o návrh pana poslance Hrdého. Ještě jednou to přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně, nejpozději do 31. 12. 1993 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu reformy veřejně správy a s tím souvisejících legislativních kroků, včetně zásad ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Ptám se, kdo ve 200. hlasování souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. 135 poslanců bylo pro, 19 proti, 21 se zdrželo hlasování. Děkuji panu kolegovi Ortmanovi. (Potlesk.)

Projednali jsme další bod podle schváleného programu. Dalším bodem podle schváleného programu je přerušený bod

XIX.

Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, "ZÁSAH" a "VLNA", a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby

Tento návrh předložil kolega Motyčka a prosím, aby se ujal slova. (Předsedající žádá o klid v sále.)

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je to tentýž návrh, který jsem přednesl ráno. Doporučuji sněmovně, aby odvolala z vyšetřovací komise poslance Uřičáře a zvolila do této komise poslance Deckera. Toť vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Dovolte mi, abych se zeptal ve 201. hlasování:

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, 113 hlasů bylo pro, 5 proti, 39 se zdrželo hlasování.

Posledním bodem podle schváleného programu jsou

XXIV.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Prvním přihlášeným je kolega Štrait, kterému předávám slovo. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Prosím o klid.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, obracím se s interpelací na vládu České republiky ve věci restituce majetku bývalých vlastníků kompromitovaných za války, aniž jsou shromažďovány všechny potřebné doklady k navrácení.

Mohl bych uvádět celou řadu příkladů, kdy veřejnost je jen okrajově a neúplně seznamována s tím, že restituce jsou neoprávněně. Jsem rád, že se v údajích nerozcházím s kolegy historiky. Z různých důvodů se neuvádí, že např. Wolf Auersperk (1919-1942) padl jako velitel nacistické letky na východní frontě, (předsedající vyzývá přítomné ke klidu) Jan Oldřich Buquoy (1925-1943) zahynul na bitevním křižníku Scharnhorst, Karel Evžen Czernín (1920-1940) padl jako příslušník německé armády ve Francii, Pavel Alfons Metternich sloužil jako důstojník v téže armádě. Jde o příklady z východních Čech.

Kolegům ze severu mohu posloužit vynikající fotografií exponenta henleinovské iredenty Ulricha Ferdinanda Kinského (1892-1938) v uniformě sudetoněmeckého českokamenického Freikorpsu na setkání s vůdcem. Jde o nepřímého potomka Viléma Kinského, který byl spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu zavražděn a jeho panství propadlo konfiskaci. V roce 1635 majetek získal do vlastnictví Jan Oktavián Kinský z chlumecké větve rodu.

Zůstanu však u východních Čech, kde se provádí restituce majetku Karla Desfourse z Hrubého Rohozce. Panství původně věnoval Albrecht z Valdštejna svému oblíbenci plukovníku Mikuláši Desfoursovi, který jej v roce 1634 zradil. Císař léno změnil na dědičné vlastnictví, Mikuláše povýšil do hraběcího stavu a jmenoval polním maršálkem. Zmíněný Mikuláš si nikdy nedělal výčitky a při polních taženích měl označení jako nejnestydatější loupežník mezi plukovníky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, když vy jste u řečniště, také byste si zřejmě přáli, abyste mohli mluvit ke klidnému shromáždění. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP