Středa 13. října 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto zajímavé vyjádření. Pokud nebude mít pan kolega Šuman námitky, budeme hlasovat o modifikovaném návrhu, kde bude zakotveno přerušení do příští schůze. Jde o 56. hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 104 pro, 2 proti, 7 se zdrželo.

Děkuji panu kolegovi Macháčkovi. Tím jsme pro dnešek vyřešili záležitost bodu šest.

Jako další bod je na řadě

IX.

Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Prosím ministra zemědělství a místopředsedu vlády Josefa Luxe, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po odstoupení a rezignaci tří členů prezidia Pozemkového fondu je nutno doplnit tyto tři členy prezidia. Předložil jsem vládě 9 návrhů. Vláda po diskusi předkládá parlamentu tři návrhy. Charakteristiku jednotlivých členů, pana Kalouska, pana Kocourka a pana Kinšta máte v materiálech. Mohu parlamentu sdělit, ze tito kandidáti splňují odborné předpoklady. V případě, že budou schváleni, očekávám, že budou přínosem pro práci Pozemkového fondu. Po projednání v garančním zemědělském výboru si dovoluji parlamentu tyto návrhy předložit a požádat vás o jejich projednání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády za jeho úvodní slovo a prosím pana poslance Macha jako pověřeného zástupce zemědělského výboru, aby nás seznámil se stanoviskem výboru a navrhl způsob volby.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, z pověření zemědělského výboru si dovolím vás seznámit s usnesením č. 51 z 18. schůze zemědělského výboru konané dne 29. září 1993 k návrhu na doplnění prezidia Pozemkového fondu České republiky:

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR ing. Josefa Luxe a po rozpravě doporučuje vládní návrh na doplnění členů prezidia Pozemkového fondu ČR o následující pány: pana ing. Miroslava Kalouska, pana ing. Jana Kinšta a pana ing. Martina Kocourka." Tolik usnesení zemědělského výboru.

Dále bych si dovolil navrhnout sněmovně v souladu se zaběhnutým postupem - kdy jsme už na poslední schůzi před parlamentními prázdninami dovolovali jednoho člena prezidia aklamací, a to pana ing. Křivohlavého - navrhnout způsob volby veřejně, tedy aklamací. Zdůvodňuji to tím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu volí člena prezidia Pozemkového fondu ČR na návrh vlády v souladu se zákonem 569 o Pozemkovém fondu z roku 1991 Sb. A protože vláda doporučila tři kandidáty a jedná se o tři místa, na která má být dovoleno prezidium Pozemkového fondu České republiky, myslím, že by bylo nanejvýš vhodné, abychom volili tímto způsobem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Machovi za přednesení této informace. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem byl požádán zástupci několika klubů, abychom dnešní polední přestávku udělali o něco delší tak, aby bylo možno se sejít v klubech a jednat o jednotlivých otázkách, které se týkají pořadu dnešní schůze, dovolím si nyní přerušit projednávání tohoto bodu, ještě než začne rozprava k této věci. Je 12.02 hodin, schůzi zahájíme ve 14.30. Sdělení jednotlivých poslaneckých klubů mají možnost učinit jejich zástupci.

(Jednání přerušeno ve 12.03 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji odpolední jednání 13. schůze. Prosím, abyste se všichni prezentovali identifikační kartou, neboť jsem právě před několika vteřinami provedl vynulování.

Prosím, aby bylo zaznamenáno, že pan poslanec Jan Stráský bude hlasovat náhradní kartou č. 7.

Dámy a pánové, budeme pokračovat. Vidím, že se o slovo hlásí pan poslanec Motyčka a pan poslanec Zemina. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ludvík Motyčka: Váženy pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v polední přestávce náš klub mimo jiné také hodnotil průběh našeho dopoledního jednání. V této souvislosti jsme se zabývali také vystoupením pana poslance Šolera. Jsme toho názoru, že v tomto vystoupení byla překročena mez základních pravidel slušnosti a urážlivá vyjádření směřovaná na hlavu našeho státu nemohou být trestně stíhána jen díky poslanecké imunitě a zákonným ustanovením o projevech ve sněmovně.

Klub je však názoru, že výroky pana poslance Šolera by se měl z vlastního rozhodnutí zabývat mandátový a imunitní výbor a vyvodit proti panu poslanci disciplinární závěry.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Motyčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, promiňte, že zdržuji schůzi malou organizační poznámkou. Požádal bych všechny členy Stálé komise pro sdělovací prostředky, aby se v 15 hodin sešli v místnosti "Státních aktů" u klavíru. Společně pak odejdeme do nějaké volné místnosti. Je třeba, abychom projednali a schválili volební řád na volby, které nás dnes odpoledne čekají, a upravili usnesení, se kterým pověřený člen komise vystoupí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zemanovi. Věřím, že v 15 hodin nebude sněmovna bránit průběhu hlasování. Jinak doporučuji členům komise k pozornosti to, co pan poslanec Zemina právě řekl.

Dopolední jednání bylo přerušeno v okamžiku, kdy byl projednáván návrh na volbu člena prezidia Pozemkového fondu České republiky. Úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux a po něm hovořil poslanec Karel Mach. Nyní budeme pokračovat rozpravou k předneseným návrhům a ke způsobu hlasování a k návrhům kandidátů.

Jako první se o slovo přihlásil pan poslanec Jiří Vačkář.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, pane předsedo, členové vlády, pokud se týká volby prezidia Pozemkového fondu České republiky, byl jsem spokojen s návrhem pana ministra, který navrhoval do vlády celkem 9 kandidátů s tím, že mají být obsazena tři volná místa. Méně jsem spokojen s návrhem vlády, která na tři volná místa kandiduje pouze tři kandidáty. Pochopitelně, že vláda může vycházet z názoru, že už má volbu předem zajištěnou, v tom případě je to zbytečné, na druhé straně pochopitelně Poslanecká sněmovna nemusí zvolit všechny kandidáty, ale tím dochází k neustálému prodlužování procesu volby.

Podle mého názoru to není dobrý prvek, protože vždycky by měl být minimálně alespoň jeden kandidát navíc. Pokud se podívám na kandidátku vlastní, zaráží mě, že volíme prezidium Pozemkového fondu a žádný z navržených kandidátů není ani kouskem zemědělec. Každý se zabýval úplně něčím jiným, což si myslím, že také není dobré. Je třeba tyto věci z těchto pohledů zvážit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. za jeho vystoupení a vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo další nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se poslance Karla Macha, zdali chce ještě vystoupit? Chce. Uděluji mu slovo.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, před nadcházející volbou bych chtěl připomenout, že prezidium Pozemkového fondu má v současné době 6 členů, to znamená, že nesmí chybět nikdo na jeho zasedání, aby bylo usnášeníschopné. Minulý měsíc se stalo, že jeden z členů prezidia měl autohavárii a prezidium se nemohlo sejít. Prosil bych o to, abychom dnešní volbou učinili nějaké rozhodnutí, protože je to jinak nefunkční orgán.

Jinak došlo k některým změnám z hlediska členů prezidia v jejich osobním životě a hodlají prezidium v nejbližší době podle jejich sdělení opustit, protože mají nějakou jinou činnost. V tuto chvíli nemohou prezidium opustit proto, že tam je šest členů a úplně by se zablokovala činnost Pozemkového fondu. Proto žádám o podporu u navržených kandidátů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi. Nyní můžeme přistoupit k hlasování o navrženém způsobu veřejného hlasování. (č. 57)

Ptám se, kdo souhlasí s navrženým způsobem veřejného hlasování, ať zvedne ruku a dá to najevo zmáčknutím patřičného tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro návrh se vyslovilo 87 poslanců, proti 46, zdrželo se 17. Návrh na způsob hlasování byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o navržených kandidátech. Doporučuji o nich hlasovat jednotlivě. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Dám tedy hlasovat o tom, zda se má stát členem prezidia Pozemkového fondu pan ing. Miloslav Kalousek. (č. 59)

Kdo souhlasí s návrhem na pana Kalouska, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Výsledek hlasování č. 59. Pro hlasovalo 34 poslanců, proti 30 poslanců, hlasování se zdrželo 85 poslanců. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Dále dám hlasovat o tom, zda se má stát členem prezidia Pozemkového fondu pan Ing. Jan Kinšt.

Zahajuji hlasování. (č. 60)

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 60 skončilo s tímto výsledkem. Pro se vyslovilo 63 poslanců, proti 16, zdrželo se 78 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Naposledy se táži, zda se má stát členem prezidia Pozemkového fondu pan ing. Martin Kocourek.

Budeme hlasovat. (č. 61)

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji. Kdo ke proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Skončilo hlasování č. 61. Pro Martina Kocourka se vyslovilo 82 poslanců, proti 34, hlasování se zdrželo 39. Tento návrh byl přijat.

Tím jsme skončili tento bod.

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat druhému bodu, který byl v průběhu 13. schůze přerušen, a sice

IV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o sněmovní tisky 498515 a. Bod jsme přerušili v průběhu rozpravy, takže nyní bude rozprava pokračovat. Zdá se, že do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Od pana kolegy Zeminy mám informaci pro členy Stálé komise pro sdělovací prostředky. Tato komise se sejde až po skončení projednávání tohoto bodu.

Je tedy čas na to, abych dal závěrečné slovo panu ministrovi Vodičkovi. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych krátce shrnul rozpravu, která se odvíjela k návrhu zákona, který upravuje přídavky na děti.

Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým návrhům. Toto vyjádření provede pan poslanec Syka jako společný zpravodaj.

Chtěl bych říci jen drobnou poznámku na vyjádření pana poslance Maška, že jsem se radil s panem poslancem Gjuričem. Radím se s mnohými poslanci, kteří sedí v této místnosti, protože si myslím, že je to jediná cesta, jak připravovat zákony kvalitní a potřebné.

Chtěl bych všem, kteří v rozpravě k návrhu zákona vystoupili, poděkovat za jejich příspěvky, za jejich náměty, především za to, jak seriózně posuzují tento vládní návrh zákona.

Poděkovat za to, že tak, jako vládě, především poslancům leží na srdci životní situace v rodinách s dětmi.

Chtěl bych ještě jednou připomenout, co je dávka, kterou nazýváme přídavek na dítě.

Tato dávka je určité uznání společnosti, že děti v rodinách jsou ku prospěchu této společnosti, a proto se společnost dohodla na určité částce, kterou chce přispívat rodině, která má děti, na výchovu těchto dětí.

Částka je určitým způsobem stanovena. Navrhujeme, aby byla jednou třetinou životního minima. Navrhujeme, aby tato dávka byla (jako i životní minimum) odstupňována podle věku dítěte.

Návrhy, které zde zaznívaly, v té či oné formě se zabývaly ne ani tak touto systémovou změnou, protože návrh zákona je systémovou změnou, ale zabývaly se víceméně jen výší tohoto příspěvku, prostou valorizací. Tento návrh zákona není valorizací, je to systémová změna, která přinese v drtivé většině případů zlepšení v rodinách, kde jsou děti.

Zmíním se konkrétně pouze o návrhu pana poslance Janečka, který reaguje na určitou situaci, která nastane v příštím roce, na možné určité zhoršení v některých rodinách, kde se narodily třetí, čtvrté a další děti - myslím si, že tento pozměňovací návrh pana poslance Janečka je hodný zřetele a je hodný podpory.

Ostatní návrhy si myslím, že toho druhu nejsou.

Dovolil bych si tedy navrhnout Poslanecké sněmovně, aby podpořila vládní návrh zákona jako zákon vyvážený s těmi změnami legislativního charakteru, o kterých vás bude informovat pan poslanec Syka.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi za jeho závěrečná slova, a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě vystoupilo celkem 11 poslanců, někteří z toho opakovaně.

Mimo ty pozměňovací návrhy, které jsem přednesl na začátku rozpravy a které vyplývaly z usnesení výboru, byly předloženy celkem čtyři pozměňovací návrhy.

Při přerušení jednání se sešel výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a podrobně se předloženými pozměňovacími návrhy zabýval. Bude asi lepší, když vám průběh hlasování oznámím před každým hlasování, jak dopadlo hlasování ve výboru gesčním.

Tedy kromě - jak jsem již naznačil - původních usnesení výboru, která obsahují pozměňující návrhy, budu předkládat čtyři pozměňující návrhy z rozpravy.

To je zatím z mé strany, pane předsedající, vše a nevidím důvodu, proč bychom nemohli přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, dovolím si vás požádat o prezentaci. (Děje se.) - Děkuji.

Věřím, že jsme se všichni přihlásili a prosím pana společného zpravodaje, aby předkládal k hlasování jednotlivé návrhy tak, jak zazněly v rozpravě.

Poslanec Martin Syka: Jak jsem již řekl, první pozměňovací návrhy jsem přednesl do úvodu k rozpravě já a vyplývají z usnesení.

Asi bude stačit, protože máte tuto zprávu všichni před sebou, že nebudu muset dopodrobna číst celý text, dovolím si tedy předložit k hlasování dle zprávy k článku I bod 2 a k článku II. bod 3, čili v podstatě finanční navýšení k vládnímu návrhu k přídavkům na děti a k výchovnému. Myslím si, že je možno nechat hlasovat, pane předsedající.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Je zřejmé o čem budeme hlasovat? (Projevy souhlasu.)

Zahajuji hlasování. (č. 62)

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 73 poslanců, proti 38 poslanců, zdrželo se 55 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Druhý pozměňovací návrh vyplývající z usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k článku III odst. 1 v první větě za slova "... pokud je to..." vložit slova "... pro oprávněného...".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji.

Zahajuji hlasování. (č. 63)

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno s tímto výsledkem:

Pro se vyslovilo 167 poslanců, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Z usnesení ústavně právního výboru jsou tyto pozměňovací návrhy k článku III odst. 1, 2, 3 a 4. Slova "... 30. září 1993..." nahradit slovy "... 31. října 1993...".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dáváme tedy hlasovat. (č. 64)

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 160 poslanců, proti hlasovali 4 poslanci, zdrželi se 3 poslanci. Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Nyní další pozměňovací návrh z usnesení ústavně právního výboru, který máte na str. 2 rozsáhlejšího textu. Nebudu ho citovat. Prosím, abyste soustředili pozornost na článek IV odst. 1 a 2, který zní "... ve smyslu textu uvedeného v této zprávě...".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou nějaké nejasnosti? - Jedná se o článek IV. na str. 2 a končí na str. 3. Jsou nejasnosti odstraněny. (Projevy souhlasu.)

Můžeme tedy zahájit hlasování. (č. 65)

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 167 poslanců, proti nebyl nikdo, 1 poslanec se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Poslední pozměňovací návrh vyplývající z usnesení ústavně právního výboru je k článku V a zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1993."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o tomto návrhu hlasovat. (č. 66)

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 166 poslanců, proti hlasoval 1 poslanec a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Nyní pozměňovací návrhy, které padly v průběhu rozpravy. První byl návrh pana kolegy Maška, jeho návrh je obsahově rozsáhlejší, budu nucen jej ocitovat. Je to návrh komplexní, čili doporučuji ve smyslu návrhu pana kolegy Maška, aby se hlasovalo o tomto návrhu jako o celku.

Článek I - upravit bod 2 na znění § 24 odst. 1 zní: (1) "Přídavky na děti činí měsíčně na jedno dítě 310 Kč, na dvě děti 870 Kč na tři děti 1 510 Kč, na čtyři děti 2 120 Kčs a zvyšují se na každé další dítě o 450 Kč měsíčně."

Bod 3 vypustit. Bod 4 vypustit. A u článku II. vypustit bod 1, upravit bod 3 na znění "§ 71 odst. 4 zní: (4) Výchovné činí měsíčně na jedno dítě 310 Kč, na dvě děti 870 Kč, na 3 děti 1 510 Kč, na čtyři děti 2 120 Kč a zvyšuje se na každé další dítě o 450 Kč měsíčně."

Vypustit čl. IV, vypustit článek V. a článek III. celý vypustit.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se tímto pozměňovacím návrhem podrobně zabýval a výsledkem bylo hlasování, které bylo takovéto: 3 hlasy pro, 13 proti, 4 se zdrželi hlasování, čili výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nedoporučuje přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP