Úterý 12. října 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Jozef Wagner ukončil svůj příspěvek. Zvu k řečništi pana poslance Vratislava Votavu, připraví se pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, chtěl bych obrátit vaši pozornost k jednomu problému, o kterém si myslím, že ve zprávě o bezpečnostní situaci v České republice mu nebyla věnována pozornost. Protože je to problém velice vážný a znepokojivý, rád bych na něj upozornil zde touto formou.

Jedná se o stupňující vlnu fašisticky, rasisticky a vůbec pravicově radikalisticky motivovaného násilí a další trestné činnosti. Nemám zde na mysli jednom - i když o to jde především - ty útoky některých fašisticky orientovaných skupin, ke kterým dochází se stále větší intenzitou a které si například jenom v měsíci září vyžádaly tři mladé životy. Mám zde na mysli řadu dalších útoků, o kterých se vždy jen tak nenápadně dočteme v černé kronice, a kromě toho i některé další, kde nejde o lidské životy, o lidské zdraví, ale kde jde např. o to, že dochází k vloupání do sekretariátu opozičních politických stran a redakcí, jako se tomu stalo např. na jaře letošního roku při vloupání do Okresního výboru KSČM v Jihlavě nebo v letních měsících do redakce naší Pravdy v Ostravě. Domnívám se, že by i někteří kolegové z dalších politických stran - mám na mysli konkrétně SPR-RSČ mohli uvést, že také zde jsou vystaveni určitým projevům jakési přinejmenším politicky motivované kriminality.

Nedávno jsem se zúčastnil antifašistické demonstrace, která se konala pod heslem "Fašisté vraždí a lidé mlčí". Jsem velice rád, že výzva, která zazněla na této demonstraci, už přinesla své plody v podobě ustavení výboru pro občanskou solidaritu a toleranci, k jejichž myšlenkám se může přihlásit každý čestný člověk v této zemi. Uvědomte si zde všichni, že tyto věci nelze v žádném případě brát na lehkou váhu. Současný svět včetně světa, který zde dnes náš pan prezident charakterizoval jako svět svobody, demokracie a prosperity, prožívá v současné době nejvážnější eskalaci vlny fašistického, rasistického a pravicově extremistického násilí od 30. let a rozhodně si nemyslím, že bychom se měli přibližovat Evropě a otevírat světu tím, že se jí za čas vyrovnáme v tom, co se děje v SRN a v dalších zemích, kde jsme svědky vyslovených rasistických pogromů.

Domnívám se, že jeden z bodů, které by měly vyplynout z projednávání zprávy o bezpečnostní situaci, by měl být třetí bod k usnesení, které bylo navrženo. To znamená, Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby ve zprávě o bezpečnostní situaci České republiky věnovala zvýšenou pozornost projevům fašistického, rasistického a vůbec politicky motivovaného násilí a další trestné činnosti, stejně jako příslušným opatřením proti nim.

Ano, přiznejme si, bezpečnostní situace, rozmach kriminality, rozmach násilí v naší zemi jsou velice vážné. Nemyslím si, že by to bylo jenom důsledkem nějaké devastace, tzv. komunismem. Stačí připomenout, že např. v USA se stalo okřídleným úslovím, že násilí je stejně americké jako jablkový koláč. Nemyslím si, že by bylo dobrou vizitkou pro náš vstup do Evropy podobné okřídlené úsloví, že násilí je stejně české jako vepřo-knedlo-zelo. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Čestmír Hofhanzl, připraví se pan poslanec Oldřich Vrcha.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, nezbývá mi než konstatovat, že řeč pana poslance Vorlíčka byla téměř dokonalá. Vracíme se jí ke svému počátku.

Demokracie je též v první řadě odpovědnost a na samém počátku by to měl být také pokus o spravedlnost. Zlo v naší zemi nebylo potrestáno a byl tím dán příklad a zlo se nám nyní vrací. Ti, kteří byli příčinou morálního marasmu, nás obviňují nyní z důsledků tohoto marasmu. Sklízíme plody své nedůslednosti a též našeho morálního postižení.

Upozorňuji zde již poněkolikáté, aby si vláda, pan ministr a i vy, páni poslanci, kteří jste dobré vůle, vzali z řeči pana poslance Vorlíčka své poučení. Demokracie je též především vyrovnání se s minulostí a vyrovnání se zločiny minulosti. Je to též hledání spravedlnosti. To, co se nyní v naší zemi děje, je důsledkem naší nedůslednosti a našeho morálního postižení.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Oldřich Vrcha, připraví se pan poslanec Josef Ullmann. Je posledním písemně přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, nemohu souhlasit se začleněním železniční policie do policie vnitřní a k tomu uvádím několik faktů. Vzhledem ke skutečnosti, že sílí politický tlak některých dnešních koaličních stran, blízkých Ministerstvu vnitra, Česká republika má snahu na vytvoření jednotné policie, tj. centralizace moci. Bývalý policejní prezident a jeho náměstek pan Fulík vypracovali koncepci začlenění Železniční policie do Policie České republiky. Tato koncepce neřeší odborné specifické činnosti jednotlivých policií a vůbec již nehledí na potřebu vytvoření podmínek na zajištění bezpečnosti osob na železnici. Tuto bezpečnost je ale stát povinen garantovat.

Dle mého názoru vynětí Železniční policie z podřízenosti Ministerstva dopravy a její začlenění do Policie České republiky by přineslo nejen společnosti, ale i České republice takové problémy, které by nebyla schopna adekvátně řešit, přičemž myšlenka, že začleněním policistů Železniční policie do Policie České republiky se posílí služba policistů na ulici, je zcestná.

Počet policistů železniční policie je tak malý a odkrytí železnice následně nemůže společnosti při současném nárůstu kriminality přinést očekávaný efekt.

Pokud vládní činitelé a parlament budou nadále setrvávat na svém politickém rozhodnutí, pak se jako jediné možné řešení jeví situace, že celá Železniční policie bude jako taková podřízena Ministerstvu vnitra vedle Policie České republiky, ne ve vztahu podřízenosti, ale ve vztahu vzájemné spolupráce a rovnocennosti.

Tento stav by však musel byt garantován zákonem, jinak by následně záleželo pouze na ministerstvu vnitra, co s železniční policií při jejím využívání provede.

Domnívám se, že je vhodné připomenout historickou pravdu o ochraně železnic. Tato složka prokazatelně vznikla v Československu po zániku Rakousko - uherské říše, kdy tehdejší administrativní ředitel drah pan Suřík vydal pokyn, aby z pracovníků dráhy byli vybráni pracovníci mající zájem o službu při ochraně dráhy se služebním psem. V policejním středisku pro výcvik psů četnictva v Nových Hradech byl v roce 1921 položen základ používání policejních psů ve službě policejně železniční. Tato složka pak v různých obměnách, ale se stejnými oprávněnými povinnostmi k dráze, k výzbroji, pracovala při ochraně železničního provozu a cestujících de facto až do roku 1992, kdy zákonem č. 230/1992 Sb. byla převedena do nové policejní služby jako železniční policie.

Ke změně názvu bylo přistoupeno z praktických důvodů prokazování příslušnosti hlavně při styku s cizinci. Změna názvu byla od počátku trnem v oku Policii České republiky, která chce mít dominantní postavení, ovšem výslednost v jejich činnostech tomu neodpovídá.

Začala tedy organizovanost přetvářet v nových demokratických podmínkách, které nebylo vždy možno realizovat dle představ, začala byt platným orgánem státní moci mající své dílčí výsledky, kdy prokázala svoji funkčnost, schopnost řešit i tak náročnou problematiku, jakou je ochrana občanů v podmínkách značného nárůstu kriminality, přepadání cestujících, jejich okrádání atd. Tento proces, který je specifický v činnosti, má skončit Železniční policie, má být za vynakládání značných prostředků začleněna do Policie České republiky, tj. má odlišnou výzbroj, výstroj, prostředky apod. (Poznámka stenografa: Prosím o úpravu předchozí věty, nebylo dobře rozumět.) Tím se otevře nové pole působnosti pro páchání trestné činnosti, proti které může účinně bojovat jedině odborně způsobilá, věcně znalá, připravená železniční policie.

Ovšem začlenění Železniční policie pod Policii České republiky nedává záruky schopnosti problematiku na železnici řešit, když jsou obecně známé problémy s vybudováním samotné nové policejní složky České republiky. O tom, jak se připravuje na ochranu osob a boj proti trestné činnosti ministerstvo vnitra, nasvědčují výroky náměstka ministra vnitra pana Fendrycha veřejně proklamované ve sdělovacích prostředcích tím, že ministerstvo vnitra vytváří předpoklady, že když budou následně na železnici s trestnou činností problémy, ministerstvo vnitra se obhájí, neboť veřejně na tuto skutečnost upozornili. Vinu pak ponese ten, kdo schválil zákonné opatření o začlenění Železniční policie do Policie České republiky, tedy Parlament.

Železniční policie by měla zůstat samostatná z následujících základních důvodů. Stát je povinen garantovat občanům i cizím státním příslušníkům základní bezpečnost, a to platí i při využívání železnice. K tomu, aby tento úkol státu byl naplněn, přispívá železniční policie tím, že plní úkoly dané zákonem o železniční policii.

Dále chci uvést, že při plnění úkolů železniční policie musí tato provádět specifické úkoly, k jejichž naplnění je nutná precizní znalost drážních problematik, ale i osobní schopnost policistů je posuzována odlišně. Např. vstup do kolejiště je speciálně upraven a policista musí splňovat smyslové předpoklady. Jinak je ohrožen jeho život při styku s drážními tělesy. Tato situace se nedotýká pouze smyslových funkcí, ale i odborného pravidelně se opakujícího školení. Tento stav pravidelně se opakujícího školení není u Policie České republiky možné realizovat, neboť školit všechny policisty je nemožné. Při specializaci není možné zabezpečit vždy přítomnost vyškoleného policisty.

Samotnou kapitolou krizových událostí je pak vlastní výkon služby bezpečnostní povahy při doprovodech vlaků osobní přepravy. Při regionálním členění Železniční policie do Policie České republiky by bylo velice problémové provádět doprovody vlaků, jejich předávání na katastrálních hranicích. Rovněž bezplatná přeprava doprovodných hlídek policie by nebyla možná.

Závěrem bych chtěl říci, že všechny uvedené skutečnosti by v praxi znamenaly i možné ochromení železniční dopravy na úsecích automatizovaného řízení železničního provozu, signalizace, telegrafní sítě, dále značný nárůst škod na přepravních zásilkách, zvýšení páchání násilné trestné činnosti na cestujících, včetně jejich okrádání. Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna nesouhlasila se začleněním Železniční policie k Policii České republiky. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vrchovi. Jako poslední se zatím přihlásil poslanec Josef Ullmann. Chci se ho zeptat, zda jeho příspěvek bude ukončen do tří minut, protože jsme slíbili, že v 18 hodin ukončíme dnešní sezení, aby mohl zasednout ústavně právní výbor a další schůze. Bude to tak, pane poslanče?

Poslanec Josef Ullmann: Jsem o tom přesvědčen, dokonce se domnívám, že dříve.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se s vámi podělil o osobní reflex z této velmi dlouhé rozpravy. Měl jsem moudrou, leč velmi - dnes bychom řekli - nevzdělanou babičku, vyšla asi ze třetí třídy. Učila mne mnohá přísloví. Já jí za mnohé vděčím. Mimo jiné mi také vštěpovala jedno z nich: Čert o morálce káže a ohonem na mši zvoní.

Vážení kolegové a kolegyně, mnohé z příspěvků, které jsem zde slyšel, mne znovu utvrdily v tom, že tato moje babička byla nesmírně moudrá žena. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přiblížila se 18. hodina. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Tato přihláška však bude až pro zítřejší den. Hlásí se pan ministr Kočárník, dáme mu příležitost zítra.

Přerušuji jednání naší schůze, pokračujeme zítra v 9.00 hodin. Přeji vám všem dobrý večer

(Jednání přerušeno v 17.58 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP