Úterý 14. září 1993

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, od mé poslední interpelace v tomto parlamentu uběhla velice dlouhá doba. Situace všech podnikatelů v autobusové dopravě se postupně stává dramatickou. V úrovni podniků ČSAD na Moravě proběhla společná porada zástupců ministerstva dopravy, okresních úřadů a ředitelů podniků ČSAD, která konstatovala velmi problematický stav v této činnosti.

Zástupci ministerstva dopravy tam referovali o přípravě hospodářského zákona, řídícího podnikání v silniční dopravě, který se po 2 roky slibuje, ale bohužel ještě není. Autobusovým dopravcům však skutečné starosti přerůstají přes hlavu. Jsou to zejména otázky finančního zabezpečení. Představa zaměstnavatelů - ČSAD apelovala na pana ministra Kočárníka a mimo jiné mu důrazně připomínala dluhy minulosti, které se stále vlečou jako černá nit finančním zabezpečením autobusové dopravy. Týkají se konkrétně nesplnění vládního usnesení č. 661 z roku 1992.

Podniky ČSAD zrealizovaly státní zakázku, dodržely provoz na schválených jízdních řádech za finanční účasti státu a peníze nikde. Tento přístup státu se zdá přinejmenším pochybný. Prostřednictvím svých orgánů státní správa uzavře zakázku, projedná její finanční naplnění na vládní úrovni a zase nic. Tudíž mě napadá zákonitě myšlenka, kdeže jsou ty časy, kdy se o státní zakázky předbíhaly a praly v nabídkách mnohé firmy. Dnes jsou s těmito zakázkami pouze mrzutosti, nikdo se k nim nechce hlásit a je to dost odlišné.

V současné době se provoz autobusů drží na nohou jen finančními berličkami. Například od doby platnosti nových jízdních řádů v roce 1993 a 1994, od 23. května 1993 do konce roku obdržela například ČSAD Zlín jen 21% potřeby finančních prostředků k vyrovnání proti tržbám na zajištění provozu autobusové dopravy. Není tedy ani řeč o zachování systému, to znamená zajištění financování reprodukce. Jestli se pan ministr Stráský ve své odpovědi na mou interpelaci zmínil o svém zájmu na zachování systému autobusové dopravy, obávám se, že to řekl příliš pozdě.

V představách vládních ekonomů v oboru podnikání dopravy se nesplnil předpoklad, že uvolněním dopravního trhu v autobusové dopravě dojde i tam k podnikatelské expanzi soukromých firem, a tyto postupně převezmou obsluhu území po dožívajícím monopolu ČSAD. Vlivem značných nákladových vstupů, autobusy v nových cenách od 1 miliónu výše, nafta, pneumatiky, vysoké ceny náhradních dílů, silniční daně, bez rozdílu závazku k veřejné službě - to dokázali pochopit a rozlišit i Slováci, nedošlo až na malé výjimky k uchopení a rozvoji podnikatelských aktivit na tomto poli. Soukromník, který zde nastoupí, může jen obtížně konkurovat cenou, kvalitou, rozhodnými tahy pro získání klientely, která by mu pomohla svou okamžitou přízní uvedené nákladové vstupy narušit.

Autobus v podnikání není hospoda nebo obchod. Je totiž až příliš nejistý nejenom proto, že je na kolečkách. Tento rozdíl v podnikání nebyl rozlišen a vládní politika je stejná jak pro provozovatele hospody nebo autobusu. Současná ztrátovost autobusové dopravy je tak značná, že jí někteří dopravci čelí převodem zdrojů z jiných svých činností ve firmě jen pro zachování dobrého jména firmy, někdy i zaměstnanosti apod. Zabránit této ztrátovosti je skutečně složité. Nelze totiž provozovat autobusovou dopravu bez určité koordinace přesunu vozidel na místo jejich okamžité potřeby. Tato nutnost přesunu vyvolává okamžitě potřebu spoje, který není zcela vytížen, který jede jenom proto, aby odvezl spoj, o který je mezi cestujícími zájem. Proto vzniká laický dojem, že mnohé spoje ve špičkách jsou využité i finančně výnosné, přesto nestačí vydělat na spoje, které je nerozlučně provázejí a které jsou poloprázdné. Proto není možné v systému dopravy jako celku vykonávat jen spoje, které z hlediska zájmu cestující veřejnosti jsou využity. Tržby z těchto dálkových spojů nedávají záruky samofinancovatelnosti dopravců jako celku, a vracíme se zase do doby, kdy jezdily autobusy s dělníky na směnu a zase zpět. Cenové úpravy směrem nahoru nemohou nahradit ztrátovost, navíc působí negativně na cestující, kteří pak hledají jiné způsoby dopravy. Jak se potom má tržně se chovající dopravce vyrovnat s tímto stavem? Asi tak, že se na svých klientech pomstí a nejede vůbec, což je také jedno z řešení. Ale to už jsem zase jinde.

Propracovaností obsluhy území jsme se skutečně dostali na evropskou úroveň, o tom není mezi odborníky pochyb. Proto dnešní stav věci je tolik nepochopitelný. Je možno ještě pokračovat v destrukci systému, ale nastávají spíše nevratné změny. Likvidují se ojetá vozidla, propouštějí se velmi zkušení řidiči vyšších věkových kategorií, otázkou je další využití jednoúčelových staveb autobusových nádraží. Systém, který je dosud provozován, není a nemůže být jen podnikatelskou záležitostí jedné strany, k jeho záchraně a zachování je zapotřebí vůle všech, kteří ji řídí a používají.

Tázala jsem se ve své interpelaci pana ministra za prvé, v jakém časovém harmonogramu hodlá vláda a hlavně jak situaci řešit. A za druhé, v jakém stavu a hlavně kdy přijde na pořad připravovaný návrh zákona o silniční dopravě. Ani na jednu z těchto otázek jsem však odpověď nedostala, proto s ní nemohu být spokojena. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Než otevřu rozpravu, chci vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, upozornit na jednu věc. Ubývá nás v sále zároveň jako světla venku. Ale není to žádoucí vývoj. Chci vám říci, že mám představu, že bychom dnešní program prodloužili do 18.30 hodin. Do té doby bychom projednávali tuto problematiku. Prosím vás, pochopte to. Z jejího neustálého odkládání jsme svým způsobem těžili všichni tím, že jsme končili schůze dříve. Je třeba společně tento dluh odčinit. Prosím vás, zůstaňte zde, v 18.30 hodin skončíme. Ale to, co neprobereme dnes, budeme muset probrat zítra. Nebudeme moci napříště takové odklady připouštět. Prosím o pochopení, jsem si vědom, že mluvím k těm, kteří pochopení mají, ale prosím vytrvejte.

Otevírám rozpravu k výkladu paní poslankyně Mazalové a k tématu její interpelace. Hlásí se pan poslanec Exner. Máte slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, bohužel tady není pan ministr dopravy, aby slyšel tyto věci. Dovolte mi ale, abych dvěma příklady dokumentoval situaci, která se skutečně stává již dramatickou.

Kolem Proseče kupříkladu mají děti do základní školy vzdálenost až 8 km. Od 1. září byly zrušeny autobusy a tyto děti od první třídy počínaje zůstaly bez dopravy. V okolí Luže byly zrušeny všechny autobusy a učitelka mateřské školy, jediná v dosahu asi 4 obcí, která obsluhuje mateřskou školku, nemá zajištěnou dopravu do mateřské školky. Rozhodla se dojíždět do doby, kdy to půjde na kole. Ale protože jde již o okraj Českomoravské vysočiny, nebude to pravděpodobně možné s nástupem zimního počasí.

Chtěl bych také upozornit na ten případ, že zde jde o zrušení systému, který fungoval, bez nahrazení nového systému a pan ministr nás ujišťoval před 4 měsíci, že brzy bude nový systém předložen k projednání Parlamentu. Stále to není. Připojuji se tedy k návrhu paní poslankyně Mazalové, abychom nesouhlasili s odpovědí v tomto konkrétním případě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kdo se hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně návrh tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Petra Kavana a Jiřího Bílého na ministra dopravy Jana Stráského ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice. Uvedeno ve sněmovním tisku 202 A. "

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 48. hlasování. Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo odevzdáno 51 hlasů, proti 50, zdrželi se 4, nehlasovalo 5. 56 hlasů je třeba jako nadpolovičního kvóra ke schválení, vyplývá tedy z toho, že návrh přijat nebyl.

Předkládám sněmovně návrh v opačném smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Gerty Mazalové, Petra Kavana a Jiřího Bílého na ministra dopravy Jana Stráského ve věci veřejné autobusové dopravy v České republice uvedenou ve sněmovním tisku 202 A."

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Kdo je pro jeho podporu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 49. hlasování. Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že pro hlasovalo 52, proti 52, zdrželi se 3 poslankyně a poslanci, nehlasovalo 7.

Bylo by třeba 58 poslanců, aby bylo dosaženo nadpolovičního kvóra, a návrh tedy nebyl přijat.

Odkládám toto téma na příště, kdy se snad podaří dosáhnout jednoznačného výsledku.

Dále je zde několik interpelací, jejichž autorem je pan poslanec Jaroslav Novák. Nevidím ho tu, ani nemám po ruce jeho písemné vyjádření, a proto interpelaci, kterou zaslal ministru národní obrany Antonínu Baudyšovi, i druhou interpelaci, kterou poslal ministrovi Baudyšovi, a interpelaci, kterou zaslal ministru Janu Rumlovi, odkládám na příště.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Rudolfa Opatřila ve věci privatizace státního podniku bytového hospodářství Bohumín tisk 205. Já zde ale pana poslance Opatřila nevidím. Není-li v předsálí, musím se na základě upozornění předsedy ústavně právního výboru dovolávat jedině písemného vyjádření nepřítomného poslance. Nemohu tedy spolehnout na pouhý ústní vzkaz. Pokud jsme to dělali, nebylo to zcela správné. Pan poslanec Výborný na to upozornil. Protože nemám takové vyjádření, jsem nucen odložit odpověď na interpelaci, kterou pan poslanec Opatřil zaslal panu ministru Skalickému.

Paní poslankyně Hana Orgoníková není přítomna, a proto odkládám také odpověď na její interpelaci na předsedu vlády.

Pan poslanec Miroslav Řezníček je přítomen. Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušování správního řádu ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci - tisk 208. Odpověď se předkládá jako tisk 208 A.

Táži se pana poslance Řezníčka, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Řezníček: ano.) Ano, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušování správního řádu ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, uvedenou v tisku 208 A."

Budeme hlasovat. Kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 50. hlasování. Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že 91 hlasů bylo pro, 2 hlasy proti, 22 se zdrželo hlasování, 5 nehlasovalo.

Při 61 nadpolovičním kvóru je jasné, že návrh obdržel nadpoloviční podporu a byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci připravované výměny předsedy Českého statistického úřadu - tisk 209. Odpověď byla předložena jako tisk 209 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance Pavla Seifera.

Táži se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? (Poslanec Seifer: ano.) Je tomu tak. Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci připravované výměny předsedy Českého statistického úřadu, uvedenou v tisku 209 A."

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 51. hlasování. Hlasování bylo ukončeno. Výsledek zní: 96 hlasů pro, 4 proti, zdrželo se 18, nehlasovalo 5.

62 je nadpoloviční kvórum, znamená to, že návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci sjednocení českých norem a technické praxe s evropskými a světovými normami tisk 210. Odpověď se předkládá jako tisk 210 A.

Prosím pana poslance Šolera, aby sdělil sněmovně, zda je spokojen s odpovědí? (Poslanec Šoler: považuji odpověď za neuspokojivou.) Děkuji za vyjádření a otvírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci sjednocení českých norem a technické praxe s evropskými a světovými normami, uvedenou v tisku 210 A. (č. 52)

Budeme hlasovat o předloženém návrhu. Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám. Oznamuji, že pro hlasovalo 25 poslanců, proti 58, zdrželo se 28, nehlasovalo 11 poslanců. 62 je potřebné nadpoloviční kvórum.

Dosažený počet 25 hlasů tomu neodpovídá, návrh nebyl přijat.

Pokusím se sněmovně předložit návrh opačného smyslu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci sjednocení českých norem a technické praxe s evropskými a světovými normami, uvedenou v tisku 210 A." (č. 53)

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro jeho podporu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji. Konstatuji, že bylo 75 hlasů pro, 16 proti, zdrželo se 26 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 6. 62 je nadpoloviční většina. Bylo jí tedy dosaženo, návrh byl přijat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci ochrany základních lidských práv a svobod - tisk 21 1. Odpověď se předkládá jako tisk 211 A.

l tady se pana poslance Jiřího Šolera táži, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Poslanec Šoler: Ano, pokládám.)

Ano. Děkuji a otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo.. Rozpravu uzavírám a předkládám návrh tohoto usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci ochrany základních lidských práv a svobod, uvedenou v tisku 211 A. " (č. 54)

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro jeho podporu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Konstatuji: 114 hlasů pro, žádný proti, 5 poslankyň a poslanců se zdrželo, nehlasovalo 6. Při 63hlasovém nadpolovičním kvóru je zjevně, že 114 hlasů stačilo k přijetí tohoto návrhu.

Návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl panu poslanci Oldřichu Vrchovi. Je přítomen. Pan premiér odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci diskriminace Moravy a Slezska a jejich historického území - tisk 214. Odpověď se předkládá jako tisk 214 A.

Táži se pana poslance Vrchy, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Poslanec Vrcha: Nesouhlasím.)

Nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu a k vyjádření poslance Vrchy.

Kdo se hlásí do rozpravy? Konstatuji, že se nehlásí nikdo. Rozpravu uzavírám. Předkládám tento návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci diskriminace Moravy a Slezska a jejich historického území, uvedenou v tisku 214 A." (č. 55)

Budeme hlasovat o předloženém návrhu. Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Konstatuji 40 hlasů pro, 67 proti, zdrželo se 14, nehlasovalo 6. Nadpoloviční většiny 64 hlasů nebylo dosaženo.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Předkládám sněmovně návrh opačného smyslu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci diskriminace Moravy a Slezska a jejich historického území, uvedenou v tisku 214 A." (č. 56)

Budeme hlasovat o předloženém návrhu. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám. Konstatuji 74 hlasů pro, 27 proti, 20 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování, nehlasovalo 5. 64 hlasů znamenajících nadpoloviční většinu bylo dosaženo, dokonce o 10 víc, bylo dosaženo 74 hlasů.

Znamená to, že návrh byl přijat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci výuky žáků základních škol o historii Moravy a Slezska tisk 215. Odpověď se předkládá jako tisk 215 A.

Táži se pana poslance Oldřicha Vrchy, zda tuto odpověď považuje za přijatelnou. (Poslanec Vrcha: Nepovažuji.)

Nepovažuje ji za přijatelnou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Přečtu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci výuky žáků základních škol o historii Moravy a Slezska, uvedenou v tisku 215 A. " (č. 57)

Budeme hlasovat o předloženém návrhu. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo skončeno.

Výsledek zní: Pro 33 hlasy, proti 62 hlasů, zdrželo se 26 poslanců, nehlasovalo 11 poslanců. Nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny 67 hlasů.

Návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit návrh opačného smyslu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci výuky žáků základních škol o historii Moravy a Slezska, uvedenou v tisku 215 A." (č. 58)

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám.

Konstatuji: 71 hlasů pro, 28 proti, 24 poslankyň a poslanců se zdrželo, 7 nehlasovalo. 66 hlasů je potřebné nadpoloviční kvórum. Bylo ho dosaženo o 5 hlasů.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Je tu dále odpověď předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Nováka. Poslanec Jaroslav Novák není přítomen, odkládám tedy na příště.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci Generální prokuratury a generálního prokurátora Jiřího Šetiny osobně - tisk 222. Odpověď se předkládá jako tisk 222 D. Táži se pana poslance Wagnera, zda považuje odpověď za uspokojivou, a dávám mu příležitost, aby svou odpověď oznámil sněmovně z řečniště.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na otázku, zda odpověď považuji za přijatelnou či nikoli, neodpovím. Uvědomil jsem si v průběhu projednávání těchto interpelací, že bez přítomnosti vlády je to absolutně ztráta času a nic víc. Chápu absolutní nezájem koalice, jak vlády, tak koaličních poslanců, na tom, aby se zde projednávaly ty otázky, které opozice považuje za významné. Nicméně je právě povinností opozice, aby vám to, dámy a pánové, neulehčila, a to právě činím. Vyjádříme se, až bude pan ministr přítomen. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Chápu jeho výklad tak, že doporučuje odložit tento návrh k projednání za jiných okolností, za podmínek, které definoval. Odkládám tento návrh a postupuji dále.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci ochrany základních lidských práv a svobod. Obávám se, že to je návrh, který jsme tu již před chvílí měli. Týká se však jiného sněmovního tisku. Jako by pan poslanec Šoler interpeloval dvakrát. Předchozí projednání se týkalo tisku 211 a 211 A, nyní jde o tisk 222 a 222 E. Je to tedy jiná interpelace a já se táži, zda považujete odpověď za uspokojivou. (Ano.) Pan poslanec Šoler souhlasí s odpovědí.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a prosím kolegy poslance, aby ještě zbývajících 6 minut dodrželi základní pravidla kázně a utišili se.

Ve smyslu vyjádření pana poslance Jiřího Šolera předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci ochrany základních lidských práv a svobod v České republice uvedenou v tisku 222 E."

Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. (č. 60)

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno.

Pro návrh hlasovalo 104 poslanců.

Proti byli 2 poslanci.

Zdrželo se 12 poslanců.

Nehlasovalo 16 poslanců.

Nadpoloviční většina 68 hlasů byla dosažena.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci prezentace zahraniční politiky České republiky - tisk 222. Odpověď se předkládá jako tisk 222 F. Pan poslanec Matulka nám sdělí, jak hodnotí obdrženou odpověď.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, je mi téměř trapné zdržovat v tuto chvíli, kdy už jsme téměř na odchodu, nicméně s odpovědí na svou interpelaci nemohu souhlasit z těchto dvou zásadních důvodů.

Za prvé - pan ministr zahraničních věcí ve své odpovědi vyjadřuje názor, že v rámci svých možností ministerstvo zahraničních věcí koordinuje zahraniční politiku České republiky se zahraničním oddělením Kanceláře prezidenta republiky, nicméně že pan prezident Václav Havel má stejně jako kterýkoli jiný ústavní činitel právo odpovědět na dotaz novináře podle svého přesvědčení. O správnosti tohoto tvrzení si dovolím vyslovit silnou pochybnost, resp. nesouhlas.

V obecné rovině samozřejmě platí, že ústavní činitelé mají právo na dotazy novinářů odpovídat podle svého přesvědčení. Např. u poslanců tomu tak nepochybně je. Srovnávat však veřejnou prezentaci názoru prezidenta republiky s prezentací názorů jiných ústavních činitelů a neshledávat v tom rozdíl musím považovat za zcestné. Jak je totiž obecně známo, prezidentovo postavení je specifické v tom, že jako hlava státu také vystupuje jménem státu navenek. Této skutečnosti by si podle mého názoru měl být pan prezident vědom při jakémkoliv svém veřejném prohlášení, tím spíše při veřejných prohlášeních učiněných při oficiálních zahraničních cestách.

Jen pro připomenutí: podotýkám, že ve své interpelaci jsem se dotkl prohlášení Václava Havla při jeho poslední návštěvě v Rakousku o údajné nespravedlnosti poválečného odsunu sudetských Němců.

Prezidentovou povinností je - podle mého názoru jednat vždy nejen jménem státu, ale především v zájmu státu, jehož je prezidentem. Bylo by pochopitelně ideální, kdyby prezidentovo osobní přesvědčení bylo vždy v souladu se zájmem státu. Leč musíme připustit, že ve skutečnosti se může prezidentovo osobní přesvědčení od zájmu státu více či méně odchylovat. Pak se ovšem naskýtá otázka, co je v takovém případě prvotní a co je druhotné. Jsem přesvědčen, že zájem státu je tím vyšším zájmem, který by měl prezidentovo jednání předurčovat neustále, v každou vteřinu jeho funkčního období.

Stejně tak jsem ovšem přesvědčen, že Havlovy opakované výroky o nespravedlivosti odsunu, překrucování historické pravdy formou označení odsunu za vyhnání apod. v souladu s našimi zájmy nejsou, nýbrž právě naopak. Stojí za povšimnutí, že slova obdivu vůči Václavu Havlovi za jeho zmíněné výroky vyjádřil např. na 44. sudetoněmeckém srazu o posledním květnovém víkendu bývalý příslušník Hitlerjugend a důstojník SS Sigfried Zogelmann, dnešní místopředseda Sudetoněmeckého krajanstva.

Domnívám se, že u pana prezidenta by měly pocity vděčnosti komukoliv za politickou podporu raději ustoupit do pozadí, a to i když se jedná o prezidenta, který je bohužel ústavně neodpovědný a zpovídá se tedy vlastně jen svému svědomí a soudu historie.

Protože mi záleží na tom, aby výroky našeho pana prezidenta ohledně poválečného odsunu sudetských Němců i jiné případné excesy v jeho zahraničněpolitických iniciativách neohrožovaly zájmy našeho státu v zahraničí, interpeloval jsem pana premiéra a pana ministra zahraničních věcí, aby se silou svého vlivu, vyplývajícího z jejich ústavního postavení, pokusili přimět pana prezidenta k větší zdrženlivosti.

Bohužel, uspokojivou odpověď jsem nedostal.

Druhým důvodem mé nespokojenosti s vyřízením mé interpelace je skutečnost, že odpověď jsem obdržel jen od pana ministra, nikoli od pana předsedy vlády, i když jsem v interpelaci výslovně uvedl, že interpeluji oba dva. Přinejmenším formálně by bylo v pořádku, kdyby mi pan premiér třeba jen jednou větou sdělil, že se ztotožňuje se stanoviskem pana ministra, leč od pana premiéra jsem neobdržel ani prázdný list papíru. Chci věřit, že jde pouze o administrativní nedopatření a nikoliv o výraz přezíravého postoje k interpelujícímu opozičnímu poslanci. Ať je však důvod jakýkoliv, faktem zůstává, že jsem interpeloval dva členy vlády a odpověď jsem od jednoho z nich neobdržel žádnou, ačkoliv termín již dávno vypršel.

Jistě tedy pochopíte, že s tímto stavem věci nemohu být spokojen. Žádám tedy Poslaneckou sněmovnu o přijetí usnesení, že s odpovědí na moji interpelaci nesouhlasím. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Předkládám sněmovně návrh usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci prezentace zahraniční politiky České republiky, uvedenou v tisku 222 F. "

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. (č. 61)

Kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji. Konstatuji: pro 65, proti 62, zdrželo se 16, nehlasovalo 5.

Nebylo dosaženo nadpolovičního kvóra jež činí 75 hlasů.

Návrh nebyl přijat.

Pokusím se Poslanecké sněmovně předložit opačný návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci prezentace zahraniční politiky České republiky, uvedenou v tisku 222 F."

Budeme o předloženém návrhu usnesení hlasovat. (č. 62)

Kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo skončeno. Konstatuji: pro 75 hlasů, proti 63, zdrželo se 6, nehlasovalo 5 poslanců.

Bylo dosaženo právě potřebného nadpolovičního kvóra 75 hlasů.

Návrh byl přijat.

Tímto hlasováním a projednáním této odpovědi na interpelaci jsme zakončili dnešní program. Děkuji vám všem, že jste vytrvali, a připomínám, že zítřejší zasedání začíná v 9.00 h. Přeji vám všem dobrý večer.

(Schůze byla přerušena v 18.35 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP