Úterý 14. září 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Mám zde pouze záznam, že bylo přerušeno projednávání odpovědi pro nesouhlas sněmovny s odpovědí. To souhlasí s tím, co říká pan poslanec Bláha. Táži se tedy, zda má opravdu smysl hlasovat, když už jednou sněmovna v tomto smyslu rozhodla. Odkládám toto téma zatím stranou a předložím sněmovně další téma.

Protože jde o odpověď na interpelaci pana poslance Jana Vika ve věci odnětí poslanecké imunity panu poslanci Mozgovi a odpovídá ministr spravedlnosti, táži se, zda pan poslanec Vik je přítomen. Ano, je přítomen. Budeme tedy projednávat odpověď na interpelaci, kterou zaslal ministr spravedlnosti Jiří Novák na interpelaci poslance Jana Vika ve věci odnětí poslanecké imunity panu poslanci Mozgovi - sněmovní tisk 148. Odpověď byla předložena jako tisk 148 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance Jana Vika.

Táži se v tuto chvíli, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Nepovažuje ji za uspokojivou, otevírám k jeho vyjádření rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám, a než dám hlasovat o návrhu usnesení, oznamuji, že zruším prezentaci všech poslanců, což jsem nyní stisknutím tlačítka vykonal. (Prezentace nebyla zrušena - technická závada.) Nevykonal? Technika se vzbouřila jako v Čapkově dramatu R.U.R..

Prosím, abyste se po této reakci znovu přihlásili, abychom zkontrolovali správný počet přítomných. Je přítomno 127 poslanců podle přihlášek. Rozprava byla uzavřena a já přečtu návrh usnesení, který vyplývá ze stanoviska pana poslance Jana Vika.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci odnětí poslanecké imunity panu poslanci Mozgovi, uvedenou v tisku 148 A. "

Budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti přijetí tohoto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 24 - bylo ukončeno a já konstatuji, že pro bylo 22 hlasů, proti 72 hlasů, zdrželo se 37 hlasů a 1 nehlasoval.

Protože nadpoloviční kvórum je 67, konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Musím se pokusit o přednesení opačného návrhu. Předkládám tedy toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci odnětí poslanecké imunity panu poslanci Mozgovi." Uvedeno v tisku 1 48 A.

Budeme hlasovat - kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 25 bylo ukončeno - konstatuji, že pro bylo 86 hlasů, proti bylo 18 hlasů, zdrželo se 29 poslankyň a poslanců, nehlasovali 2.

Nadpoloviční kvórum je 68, tzn., že návrh byl přijat.

Další interpelaci vznesl pan poslanec Pavel Hirš. Jde o interpelaci na téma nelegálního pobytu cizinců na území České republiky. Mají členové klubu od pana poslance Hirše zmocnění v tomto smyslu? (Hlasy: ano.) Mají.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky - tisk 150. Odpověď byla předložena jako tisk 150 A.

Táži se, zda paní kolegyně Matoušková může tlumočit stanovisko pana poslance Hirše k této odpovědi? (Poslankyně Matoušková: ano.) Ano, považuje ji za uspokojivou. Otevírám rozpravu k tomuto vyjádření. Kdo se hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a předložím sněmovně návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky, uvedenou v tisku 150 A."

Budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 26. hlasování. Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo 79 poslanců, proti 12, zdrželo se 38, nehlasovali 2.

Znamená to při nadpolovičním kvóru 66, že návrh byl přijat.

Pan ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého - (Je pan poslanec Hrdý přítomen? Ano - ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v úseku česko-saském - tisk 160. Odpověď byla předložena jako tisk 160 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance Karla Hrdého.

Táži se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Hrdý: ano.) Ano, děkuji, otevírám rozpravu k tomuto vyjádření. (Nikdo se nehlásil) Rozpravu uzavírám a nabízím sněmovně usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v úseku česko-saském, uvedenou v tisku 160 A."

Budeme hlasovat. Kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Jde o 27. pořadí hlasování. Hlasování bylo ukončeno.

Konstatuji, že bylo 104 hlasů pro, 1 proti, 18 se zdrželo hlasování a 7 nehlasovalo.

Při 66 hlasovém nadpolovičním kvóru konstatuji, že návrh byl přijat.

Přistoupíme k dalšímu tématu, které se týká opět pana poslance Hrdého. Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo na úseku česko-saském - tisk 160. Odpověď se předkládá jako tisk 160 B.

Táži se pana poslance Hrdého, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Poslanec Hrdý: ano.) Ano, předkládám odpověď pana poslance vaší rozpravě a otevírám ji. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a předkládám návrh na usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance K. Hrdého ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo na úseku česko-saském, uvedenou v tisku 160 B".

Jde o 28. hlasování. Kdo je pro přijetí předloženého usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno a konstatuji, že bylo 105 hlasů pro, žádný hlas proti, zdrželo se 17 poslankyň a poslanců a nehlasovalo 8.

Při nadpolovičním kvóru 66 je to dostatečný počet, aby návrh byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v úseku česko-saském - tisk 160. Odpověď se předkládá jako tisk 160 C.

Táži se pana poslance, zda i odpověď pana ministra financí a místopředsedy vlády Ivana Kočárníka považuje za uspokojivou. (Ano.) Podle vyjádření pana poslance je zřejmé, že odpověď považuje za uspokojivou. Otevírám na toto téma rozpravu.

Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o návrhu usnesení, který předložím.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci hraničních přechodů mezi Českou republikou a Polskem, resp. Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v úseku česko-saském, uvedenou v tisku 160 C. " (č. 30)

Budeme o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji. Konstatuji, že pro bylo 101 hlasů, proti 1 hlas, zdrželo se 12 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 9.

Při 62hlasovém nadpolovičním kvóru je zřejmé, že tento návrh byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci pana poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno - Líšeň - tisk 167. Odpověď byla předložena jako tisk 167 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno, protože nebylo přijato usnesení.

Táži se pana poslance Skočovského, zda považuje odpověď za uspokojivou nebo co nám v této věci chce říci. (Poslanec Skočovský: Odpověď nepokládám za uspokojivou.)

Nepokládá odpověď za uspokojivou. Otevírám k tomuto vyjádření a k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám a předložím usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno - Líšeň, uvedenou v tisku 167 A." (č. 31)

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Jde o 31. hlasování v pořadí.

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že pro návrh usnesení hlasovalo 43 poslankyň a poslanců, proti 53, zdrželo se 20. Nehlasovalo 6 poslanců.

Je zjevné, že návrh nebyl přijat.

Musím se tedy pokusit o předložení opačného návrhu. Přečtu jej.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno - Líšeň, uvedenou v tisku 167 A." (č. 32)

Budeme o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro 60 hlasů, proti 39 hlasů, zdrželo se 15, nehlasovalo 9.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, protože potřebné nadpoloviční kvórum je 62 hlasy.

Musíme odložit toto téma a pokusit se o přijetí jednoznačného usnesení na příští schůzi.

Mám zde další text, který říká, že místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník zaslal doplnění své odpovědi na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno - Líšeň - tisk 167. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk č. 167 C.

Táži se, zda pan poslanec Skočovský považuje tuto doplňující odpověď za uspokojivou? (Poslanec Skočovský: Samozřejmě, nepovažuji.)

Ne, ale protože je to zvláštní sněmovní tisk, budeme muset o tomto návrhu hlasovat. Otevírám rozpravu k vyjádření pana poslance Skočovského. Kdo se do ní hlásí? Vidím , že se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám. Předkládám návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno - Líšeň, uvedenou ve sněmovním tisku 167 C. " (č. 33)

Budeme o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Děkuji vám. Pro 46 hlasů, proti 59 hlasů, zdrželo se 16 hlasů, nehlasovalo 5 poslankyň a poslanců.

Nebylo dosaženo nadpolovičního kvóra, návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit sněmovně opačný návrh a přečtu jej.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci financování výstavby druhého stupně chemického čištění kouřových plynů ve spalovně Brno - Líšeň, uvedenou ve sněmovním tisku 167 C." (č. 34)

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že pro bylo 64 hlasů, proti 48 hlasů, hlasování se zdrželo 11 poslankyň a poslanců, nehlasovalo 7 poslankyň a poslanců.

Znamená to, že návrh rovněž nebyl přijat.

Odkládám toto téma a pokusíme se o dosažení jednoznačného výsledku na příští schůzi.

Pan poslanec Vyvadil není přítomen. Pan poslanec Výborný mě upozornil, že nestačí pouhé ústní vyjádření vzkazu nebo zmocnění, je třeba písemného stanoviska. Takové stanovisko - tuším - nebylo vydáno, proto odkládám odpověď na interpelaci pana poslance Vyvadila stranou.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci financování dostavby budovy Českého rozhlasu - tisk .186. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 186 A.

Táži se poslance Jozefa Wagnera, zda považuje odpověď pana předsedy vlády za uspokojivou. (Ne.)

Nepovažuje ji za uspokojivou. Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu České republiky ve věci financování dostavby budovy Českého rozhlasu, uvedenou ve sněmovním tisku 186 A."

Budeme hlasovat o tomto návrhu. (č. 35)

Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování,?

Hlasování bylo ukončeno, děkuji vám.

Pro se vyslovilo 53 poslanců.

Proti bylo 63 poslanců.

Zdrželo se 8 poslanců.

Nehlasovalo 8 poslanců. .

Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny, návrh nebyl přijat.

Technická poznámka pana poslance Zimy.

Poslanec Anton Zima: Pane předsedající, prosím, aby bylo hlasovací zařízení vynulováno.

Předseda PSP Milan Uhde: V souladu se schváleným ustanovením se pokusím všechny odhlásit. Stalo se a prosím, abyste se znovu přihlásili. Děkuji vám.

Pokusím se předložit vám opačný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu České republiky ve věci financování dostavby budovy Českého rozhlasu uvedenou v tisku 186 A."

Budeme o předloženém návrhu hlasovat. (č. 36)

Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo sice ukončeno, ale protože bylo špatně stanoveno kvórum, požádám vás o opakované hlasování. Ještě jednou přečtu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu České republiky ve věci financování dostavby budovy Českého rozhlasu, uvedenou ve sněmovním tisku č. 186 A."

Budeme hlasovat. (č. 37)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Pro návrh hlasovalo 67 poslanců.

Proti bylo 53 poslanců.

Zdrželo se 9 poslanců.

Znamená to při nadpolovičním 65hlasovém kvóru, ze návrh byl přijat.

Ministr kultury Jindřich Kabát odpověděl na interpelaci Jozefa Wagnera ve věci správního řízení zahájeného v souvislosti s návrhem na registraci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi - tisk 187. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 187 A.

Táži se pana poslance Jozefa Wagnera, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ne.) Chcete se k tomu podrobněji vyjádřit? Prosím, máte příležitost.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci zdržovat, ale tato kauza je typickou záležitostí, kde se rozhodovalo tendenčně, kde domnívám se - v příslušné instituci bylo použito bohatých zkušeností této instituce pro - řekl bych velmi jemně neuspokojení oprávněných zájmů jisté skupiny obyvatel po vzoru minulého režimu. Hájil jsem věc, která mně osobně byla cizí, ale hájil jsem ji proto, že každý občan této země musí mít nárok na právo, a je naší povinností mu k tomu pomoci.

Požádal jsem ministra, aby dohlédl na věc, u které bylo zřejmé, že správní řízení probíhá nesmírně dlouho a je vedeno úmyslnými překážkami. Nehovořím o tom proto, že v dané kauze by se dalo něco změnit, nebo že by pro její řešení to bylo podstatné. Kauza byla vyřešena, i ministerstvo muselo uznat, že důkazy o počtu žadatelů byly dostatečné a že deset tisíc podpisů bylo. Zjišťování, zda těchto deset tisíc podpisů bylo, trvalo tak dlouho, že uznání organizace přišlo zhruba o dva roky později, než by bylo přišlo za normálních okolností.

Domnívám se, že pokud nebudou přesně dodržována pravidla formální demokracie, hrozí nám recidiva něčeho, na čehož konec není možno ani dohlédnout. Cesty k totalitě jsou různé, ale začínají tam, kde se nedodržuje právo v těch nejméně podezřelých záležitostech. A toto byla jedna z nich.

Byl bych rád, aby příslušné kontrolní mechanismy, které vytvoříme, nebo které jsou vytvořeny, se i na tuto kauzu podívaly nikoli z pohledu jejího vlastního řešení, ale z pohledu jistoty občana, že právní postupy budou patřičným způsobem dodržovány. Totiž postupovat tak, že rozhoduji na principu většiny, aniž beru na vědomí právo - to možná lze v politickém orgánu, ale ve správním řízení by se tak dít nemělo.

Měl bych sdělit názor. Dnes je již projednávání této věci irelevantní, je rozhodnuto. Ale odpověď je špatná a souhlasit s ní nelze. Ale ještě horší je Jednací řád, který nás nutí takto zabíjet čas. Bohužel nemohu jinak než nesouhlasit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Pochopil jsem, že přestože kauza byla příznivě vyřešena, poslanec Wagner trvá z principiálních důvodů na negativní odpovědi.

Otevírám k jeho vyjádření a k tomuto tématu rozpravu. Kdo se hlásí o slovo? Nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci správního řízení zahájeného v souvislosti s návrhem na registraci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, uvedenou ve sněmovním tisku 187 A."

Poslanec Wagner se hlásí s technickou připomínkou.

Poslanec Jozef Wagner: Prosil bych vynulovat kvórum.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím všechny poslankyně a poslance, aby se znovu zaregistrovali jako přítomní. Děkuji vám. Doufám, že nemusím znovu číst usnesení, které jsem již přečetl a které se týká negativní odpovědi pana poslance Wagnera.

Budeme hlasovat. (č. 38)

Táži se Poslanecké sněmovny, kdo podporuje návrh poslance Wagnera.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno. Děkuji. Konstatuji, že 42 poslanců se vyslovilo pro, 70 proti, 13 se hlasování zdrželo, všichni hlasovali.

Při kvóru 63 hlasů konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit vám usnesení, jež zní opačně:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci správního řízení zahájeného v souvislosti s návrhem na registraci náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, uvedenou v tisku 187 A.

Budeme hlasovat. (č. 39)

Kdo je pro přijetí tohoto předloženého návrhu?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že 68 hlasů bylo pro, 36 proti, 19 se zdrželo, 4 poslanci nehlasovali.

Při nadpolovičním kvóru 64 hlasů je zjevné, že tento návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jozefa Wagnera ve věci Ministerstva státní kontroly České republiky (tisk 188). Odpověď byla předložena jako tisk 188 A. Její projednávání bylo na 8. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance Wagnera. Táži se nyní pana poslance Wagnera, zda považuje odpověď za uspokojivou. Pane poslanče, máte příležitost odůvodnit svůj postoj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP