Pátek 9. července 1993

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já sám jsem již několikrát řekl, že tento návrh zákona vlastně řeší pouze určité sekundární pocity, protože každý si tak trochu uvědomuje, že veškerý problém spočíval v tom, že kdysi komunistická strana nevyhověla určité výzvě směřující k tomu, aby sama sebe rozpustila.

Nechci být megalomanem, ale v té době jsem uvedl některé myšlenky, vycházející z toho, že do té doby, dokud bude komunistická strana existovat, znovu a znovu budou vyvolávány myšlenky určitým způsobem tyto skutečnosti právně postihnout. V tom je ona příčina, a proto mám pocit, že tento zákon pouze sekundárně cosi řeší. Přiznávám, že při projednávání tohoto zákona znovu

úpěnlivě opakuji svou výzvu ke komunistické straně, aby se seberozpustila, protože tím by byly mnohé problémy vyřešeny.

Jestliže na jedné straně se domnívám, že pádem autoritativního systému měla samozřejmě, přirozeně, jak tomu bylo v každém autoritativním systému, skončit tato instituce, tak jako po druhé světové válce skončila NSDAP, na druhé straně sám za svou osobu jsem proti honu na lidi. A tady se směšují dva pojmy.

To, že tito lidé tady byli a že tady budou, že jsou dnes ve vládě a že jsou dnes téměř ve všech politických stranách, je prostě věcí reality. Ono to jinak nemůže být. Problém je v jednom: tito lidé jednoznačně odmítli minulost, a v tom vidím ono pozitivum. Naopak mně vadí, jestliže existuje instituce, která je stále vědomě pupeční šňůrou s minulostí spjata.

Přiznávám, že vítězství pana Grebeníčka mne potvrzuje, že ty pocity určitého ohrožení v této společnosti znovu a znovu budou ožívat a do té doby, dokud tito funkcionáři budou působit, lidé budou znovu a znovu tyto pocity ohrožení pociťovat a znovu a znovu se v nějaké podobě tyto zákony budou vracet.

Kolega Vik přišel s určitým návrhem a já mám pocit, že tento návrh zákona od nás od všech vyžaduje určité sebezpytování. Já jsem byl členem Československé strany socialistické od r. 1980. Musím říci, že jako socialista, na rozdíl od Dr. Sládka, bych nikdy jako socialista nemohl být zaměstnancem v Českém úřadu pro tisk a informace. Bylo to pojmově zcela vyloučeno. (Potlesk.) Říkám to s plnou rozvahou a stejně jsem i v ústavně právním výboru řekl, že pro tento zákon budu hlasovat v jakékoli podobě, i v té podobě, kdyby většina sněmovny dospěla k názoru, že je třeba pojmenovat některé jiné organizace, čili se musíme zamýšlet nad minulostí.

Na druhé straně, ovšem potom v zájmu té spravedlnosti, si musíme vyřešit tu otázku, zda si rozhodneme odsoudit naprosto veškeré občanstvo žijící v této zemi, tj. těch 15 miliónů, nebo přece jenom odlišit, že někdo má hlavní vinu a někdo menší. Pro případ kdyby měl projít návrh kolegy Vika, v tom případě dávám pozměňovací návrh, ale zdůrazňuji, pouze v tom případě, že by toto mělo projít, aby to bylo doplněno jako další organizace - já to dám následně písemně - Státní bezpečnost, Lidové milice, ROH, Československý svaz mládeže, Leninský svaz mládeže, Svaz socialistické mládeže, SČSP, Československý svaz žen, Svazarm a další organizace Národní fronty. Nebudu zakrývat, že se to týká veškeré populace, ale potom by to bylo přesné.

Musím říci, že jsem byl členem této strany a troufám si tvrdit, že jak lidovci, tak socialisté byli v postavení druhořadých občanů. Byli jsme na tom lépe než chartisté, ale byli jsme na tom hůře než obyčejní nestraníci, o komunistech vůbec nemluvě. To je realita, kromě hrstky těch tří, čtyř, kteří nahoře po celou tu dobu z toho žili.

Stejně tak jsem ochoten připustit, protože jsem asi byl v ROH, že i tato organizace nějakou měrou k tomu pomáhala, ovšem, jestliže připustím tu filozofii, že prostě vina je na všech, tak to bude něco zcestného. Čili tento můj pozměňovací návrh platí pouze pro případ, že by toto bylo přijato.

Já jsem se účastnil na pracích ohledně § 7, a to jako právník. Ale musím říci, že po zralé úvaze dospívám k názoru, právě proto, že jsem se na tom aktivně tu neděli do devíti hodin do večera, tuším, podílel, že návrh ODS se zdá být nezbytný a v tom, co zde padlo, je to nutné, protože já si skutečně z právního hlediska nedovedu představit všechny ty důsledky. Na druhé straně bych naléhavě prosil, aby byla provedena změna v § 6 zákona, kde v tomto pojetí, v jakém to je, by důsledky byly určitým krutým výsměchem pro ty postižené, protože § 6 zatím v této fázi umožňuje revizi některých trestných činů, ale už neumožňuje, aby tito lidé byli ještě odškodněni, a to se mi zdá prostě amorální. Zdá se mi amorální, že tedy bude třeba zrušen rozsudek ve výši 12 let, řekneme mu, ano jste nevinen, ale již se prostě neprovede následné odškodnění. Čili v tomto ohledu podávám pozměňovací návrh, aby do poslední věty byla za slovo: "řízení" vložena slova "a následného odškodnění". Pokud se týká § 4 až 22, vypustit slova "až 22" a namísto toho tam doplnit "a násl.". Tím je pokryta i ta záležitost odškodnění, nevím kolik je to případů, chápu, že to může určitým způsobem zatížit státní rozpočet, ale zdůrazňuji, že by bylo asi krutým výsměchem někoho zprostit 12ti let, ale odškodnění mu nedat, čili musíme být důslední a v tomto ohledu velice apeluji, aby tento pozměňovací návrh byl přijat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím kolegu Nováka, připraví se kolegyně Váchalová.

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, v roce 1989 dali občané Československa najevo, že chtějí vybudovat v této zemi demokratickou společnost s odpovídajícím právním řádem. Součástí takovéto společnosti je i vytvoření patřičného morálního klimatu. Každému by mělo být jasné, co je dobro a co je zlo. Nebývá jistě obvyklé vymezit takovéto kategorie v zákoně. Vzhledem k tomu, jaký stav a jaký režim zde byl po dobu více než 40ti let, považovali navrhovatelé tohoto zákona za nutné touto formou takovéto hodnocení provést. Je to hodnocení deklaratorní, je to hodnocení, které nevymezuje individuálně ani klady, ani zápory, ani viny, ani čest kteréhokoli občana této země. Ale říká naprosto jasně, že zde po celou dobu vládla nedemokracie, bezpráví, že zde byly páchány zločiny, že zde byly porušovány zákony a mezinárodní smlouvy a že se slušný občan této země neměl právo svobodně vyjadřovat k tomu, jakou tuto zemi chce mít.

Dále z toho vychází i hodnocení celého tohoto stavu a myslím, že hodnocení, které není nadnesené. Navrhovatelé považovali za potřebné vyjádřit se i k osobám, které stály na druhé straně hranice. K osobám, které se postavily na odpor takovémuto režimu a které usilovaly o návrat demokracie do této země. Myslím si, že je nanejvýš spravedlivé, aby těmto osobám bylo vyjádřeno morální zadostiučinění. Stejně tak je třeba vyjádřit se k osobám, které utrpěly újmu, které byly perzekuovány. Formy perzekuce jsou vyjádřeny v tomto zákoně, každý z vás, jak tady sedíte, je zná od těch nejlehčích, až po ty nejtěžší, po ztrátu života.

My, kteří jsme zde v tomto parlamentu a kteří se snažíme vybudovat nový demokratický právní řád, jistě nejsme zodpovědni za to, co se těmto osobám stalo.

Svých činů by měli litovat praví viníci. Přesto jsme považovali za potřebné, aby parlament této republiky alespoň touto skromnou měrou vyjádřil takovýmto lidem svou účast.

Jak jsem již řekl, kategorie dobra a zla jsou kategoriemi morálními, kategoriemi mravními. Přesto každá společnost vymezuje určité skutky, které považuje za zvlášť závažné, za obzvlášť velké zlo, a vymezuje tyto skutky tak, že se jim staví na odpor a že je trestá.

Toto vymezení není již vymezení morální, ale vymezení, které je prováděné v zákonech, zejména v zákonech trestních. Je ovšem paradoxní, že zde po dobu více než 40 let byl stav, kdy tyto skutky, charakterizované v zákonech této země, trestány nebyly. Proto je nutné přijmout zásadu vyjádřenou v § 5 a pokusit se alespoň částečně napravit tuto skutečnost. Myslím si, že v každé společnosti a v každé zemi platí zásady, že nepotrestané zlo plodí zlo nové.

Nechci se dále vyjadřovat obecně k tomuto zákonu, ale myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když vyzvu všechny slušné poslance v této sněmovně jménem všech slušných občanů této země, aby předložený návrh zákona svými hlasy podpořili.

Nyní ještě pár pozměňujících návrhů k textu, který máte před sebou tak, jak byl vytvořen ve společné zprávě. Jedná se o legislativní upřesněni, která částečně byla přijata na jednotlivých výborech.

V § 2 odst. 2 navrhuji využít znění, které přijal ústavně právní výbor. Navrhuji tedy, aby odst. 2 zněl takto: "Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou, obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému."

V § 4 navrhuji zpřesnit text vložené věty tím, že vložená věta bude nahrazena jinou a celý text ustanovení § 4 by zněl: "Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v § 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění."

A ještě k § 8 tohoto zákona, kde se mluví o době splatnosti státních rehabilitačních dluhopisů. Po konzultaci s ministrem financí navrhuji, aby na konci tohoto ustanovení za slovy "jsou splatná do" bylo místo slov "do pěti let od jejich vydání" použito slov "do konce roku 1995". Je to možné a je to ustanovení, které je pro držitele státních dluhopisů výhodnější.

Nechtěl jsem se původně vyjadřovat k vystoupením svých předřečníků, i když osobně jsem byl zvědav, jak se k návrhu tohoto zákona postaví zejména poslanci Levého bloku. Jejich vystoupení mě však přesvědčila o tom, že hodnocení minulosti se u nich nijak nezměnilo a je politickou otázkou, co můžeme očekávat od rádoby obrozené KSČM a nezlobte se na mne, kolegové z Levého bloku, k vašim vystoupením mě napadá jen otázka: Pohádku o Červené Karkulce znáte také? Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Novákovi. Prosím kolegyni Váchalovou, připraví se kolega Loukota.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno Parlamentu České republiky, dovolte mi říci několik slov k zákonu, který podle mne patří mezi ty, kdy ruku jejich autora vedla bezbřehá zášť, netolerance a touha po tvrdé nekompromisní odplatě. Jak snadno se i nejčistší cíle a myšlenky mohou dostat do slepé uličky, o tom svědčí mnoho z toho, co zde při projednávání zákona zaznívá. Ani ten nejlepší cíl nikdy neposvětí prostředky, jichž mnozí vítězové používají v hlubokém přesvědčení, že oni, po prožití svých kalvárií, opřeni o jedině správné ideologie či o slepou víru, mají na tato svá rozhodnutí vítězů plné právo a dokonce historickou povinnost. Co je svět světem, jsou tu stále historická vítězství a prohry.

Slyším-li slova současných vítězů o 40leté mravní a hospodářské devastaci a vidím-li Československou socialistickou republiku a pak Českou a Slovenskou Federativní Republiku jenom z jejich pohledu, pak jako by se vracela ozvěna stalinských manýr. Pro černobílé brýle již naprosto nevidí, nebo nechtějí vidět, ale ani připustit to, o čem například hovoří z 29. června 1990 zpráva vlády ČSFR k analýze vývoje ekonomiky k prvnímu pololetí 1991 a predikci jejího vývoje na rok 1992. Cituji. "Do uvedeného procesu transformace vstupuje Československo v mnoha důležitých ohledech relativně dobře vybaveno. Dokonce významně lépe vybaveno než sousedé - Maďarsko, Polsko a bývalá NDR. Lze tvrditi, že prozatím nebyl kapitál těchto základních vstupních dobrých podmínek promarněn." Konec citátu.

Já osobně cítím, že část tohoto parlamentu naprosto ztratila schopnost hledat a nalézat to, oč se například snažilo Občanské fórum nebo vláda národního porozumění. Vidí jen devastaci a zločiny. Bohužel, které tady fakticky byly a nesmí zůstat nepotrestány. K tomu máme potřebné právní prostředky. A pokud je nemáme, upravme trestní právo.

Na druhé straně vůbec nevidí snahu o trvalý růst životní úrovně a snahu o plnou zaměstnanost, zabezpečení vzdělání pro každého občana. Totéž ve zdravotní péči. Vše plně hrazené ze státních prostředků. Nevidí snahu o novou kvalitu základních sociálních jistot, o odstranění příkrých rozdílů v životní úrovni mezi sociálními skupinami, městem a venkovem. I zde si plně uvědomuji, kolika chyb a šlápnutí vedle se minulý systém dopouštěl, nejen v plošnosti sociálních zákonů, ale i v podceňování problémů jak ve zdravotnictví, tak i v sociální oblasti, ale i necitlivým zasahováním do duchovního a kulturního života.

Jenom připomínám těm, kteří naprosto všechno zapomněli, že v letech 1948 a 1989 bylo postaveno ve všech formách bytové výstavby, to je státní, družstevní i soukromé, tři a půl miliónu bytů za významné pomoci státu. Byty postavené od roku 1948 představují v současné době více ne 60% bytového fondu. Průmysl vzrostl za 40 let více než 16,3krát. Více než dvě třetiny národního důchodu byly vytvořeny v průmyslu. Průmysl zajišťoval více než 86% vývozu. Přesto se v posledním desetiletí minulého režimu stále naléhavěji prokazovala nutnost zásadních strukturálních změn v průmyslové výrobě, podstatného zvýšení technické úrovně, snížení energetické, surovinové a investiční náročnosti. Proto měla být realizována celková politicko-společenská a ekonomická reforma.

Po převratu v roce 1989 je již uskutečňována transformace celé společnosti ve všech oblastech života, a to nejen ekonomické, ale i duchovní, a to tak, jaké jsou politické programy vítězných stran.

Vedle kladů svobody projevu, cestování, demokracie a respektování Listiny základních práv a svobod jsme, bohužel, stačili rozbít Československo a vyvolat hysterii antikomunismu, která nemá daleko k fašizujícím prvkům. Teď plodíme další zákonný paskvil ve formě protikomunistického odboje. Jsem pamětnice protikomunistické, rasové a protižidovské histerie fašismu. Moje nejvroucnější přání je, abychom se k těmto formám "boje s nepřítelem" již nikdy nevraceli. Ptám se proto: Nejste opravdu jako oni? Z uvedených důvodů zákon nepodpořím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Loukotu a připraví se pan poslanec Kozák.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, když jsem si před lety přečetl knížku od soudruha Arthura Londona Doznání aneb Soukolí pražského procesu, nedokázal jsem dost dobře pochopit, jak dokázala KSČ přinutit své členy, aby si sami na sebe upletli oprátku. Dnes jsem v podobné situaci, je pro mě opět nepochopitelné, jak je možné, aby ti, kteří jsou podle § 2 odst. 2 tohoto návrhu zákona bývalí členové organizace zločinné a zavrženíhodně, byli zároveň předkladateli tohoto návrhu zákona.

Současně si dovoluji využít této příležitosti, abych požádal vládu, aby v případě, že bude tento návrh zákona přijat, v což doufám a věřím, předložila z důvodů, že se v jejich řadách nachází dost bývalých členů organizace zločinné a zavrženíhodné, v souladu s Ústavou ČR dle čl. 71 žádost o vyslovení důvěry. Pokud toto nenastane, vyzývám vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se dle čl. 72 odst. 2 připojili svými podpisy pod návrh na vyjádření nedůvěry vládě, který je u mne k dispozici. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, nedisciplinovaný kolega Kozák tady není? Nedisciplinovaný kolega Kozák ztrácí pořadí? Nedisciplinovaný kolega Kozák přistupuje a bude povídat.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, členové vlády, společnost očekávala tento zákon už od listopadu 1989 s velkým napětím. Všichni jsme věřili, že udělá definitivní - podotýkám definitivní - tečku za totalitní minulostí, ale tečku důstojnou, korektní a hlavně nekompromisní. Místo toho se nám však na poslanecký stůl dostává ne předloha zákona, ale spíš proklamace, a to ještě ve známém českém stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Tento zákon totiž hovoří o důsledcích, nikoli o příčinách. Příčinou totalitního systému přece nebyla jen Komunistická strana. Vítězná KSČ byla jen důsledkem skutečných příčin, které se odehrály v letech 1943 - 44 v Moskvě, kde se tehdejší politici všech hlavních politických stran z první republiky dohodli na zákazu obnovení republikánské strany vesnického a malorolnického lidu, tedy agrární strany, té strany, která byla pilířem i garantem vybudování demokracie v první republice. S tímto zákazem nadšeně souhlasily všechny politické strany sdružené později v Národní frontě. V bláhové naději, že si právě ony a nikdo jiný přisvojí hlasy té strany, kterou nedokázaly za celé období první republiky porazit v demokratických volbách. K zákazu agrární strany došlo přesto, že byla už v roce 1938 rozpuštěna, zatímco jiné strany se pro období nacistické okupace jen přejmenovaly a po válce se vrátily k původnímu názvu. Jak bláhové byly jejich naděje, to jim už ve volbách v roce 1946 předvedli komunisté. Proto 25. únor 1948 byl jen logickým završením této zrady, zbabělosti a kolaborace ostatních politických stran.

V návrhu zákona se konstatuje, že KSČ, její vedení i členové jsou zodpovědni za způsob vlády atd. A já se ptám: Nemají stejnou odpovědnost i členové dalších stran NF? Není v navrhovaném zákoně opomenuta skutečnost, že již 25. února 1948 odpoledne prostřednictvím akčního výboru Národního shromáždění podepsali poslanci slib věrnosti a plné podpory Klementu Gottwaldovi? A že v tomto protokole najdeme podpisy 29 sociálních demokratů, 32 lidovců, 25 národních socialistů a 10 poslanců Slovenské demokratické strany? Bez těchto podpisů by Únor nemohl nikdy proběhnout tak, jak se stalo a nikdy by nemohl být Vítězný únor vydávaný za ústavní způsob převzetí moci.

Proto podávám následující pozměňovací návrh č. 1. V preambuli slova "KSČ, její vedení i členové" nahradit formulaci "KSČ a její přisluhovači, jejich vedení i členové", a dále text pokračuje v původním znění.

Můj pozměňovací návrh č. 2 se týká § 1 písm. a), kde navrhuji vypustit slovo "jakoukoliv", protože není pravda, že bychom neměli žádnou možnost vyjadřovat svoji politickou vůli. V tom nám bránila pouze naše zbabělost. Po takovém projevu sice následovala většinou diskriminace v zaměstnání i bydlišti a v některých případech i perzekuce, ale kdyby opak byl pravdou, pak bychom neměli žádné disidenty a ani politické vězně či desetitisíce kvalifikovaných občanů zaměstnaných na nekvalifikovaných pracech. Dokonce se stávalo, že minulý totalitní režim patrně svým lajdáctvím přehlížel či nepostihoval některé takové činy. Ukázkou toho je případ poslance Štěrby, který se jako vysokoškolský student účastnil protestní demonstrance při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v roce 1969. Za tuto svoji účast byl nejen neoprávněně vězněn, ale také souzen a odsouzen a pochopitelně rovněž vyloučen z vysokoškolského studia. Nic takového se však nepřihodilo jednomu z hlavních organizátorů, např. poslanci za KDS panu Miloslavu Tylovi, který svá studia v klidu dokončil a později se stal význačným disidentem.

Pozměňovací návrh č. 3 se týká § 4, kde navrhuji nahradit slova "vycházejících z její ideologie" formulací "souhlasících s její ideologií". Zdůvodnění je i tady velmi jednoduché a prosté, neboť průměrně vzdělaný člověk těžko nalezne rozdíl mezi komunistickým poslancem v Národním shromáždění či poslancem jiné strany obrozené Národní fronty, a to nejen v období 50. let, ale až do roku 1989. V roce 1949 měla Národně socialistická strana, k níž se dnes hrdě hlásí dnešní LSNS jako ke své předchůdkyni, v tomto zákonodárném sboru 23 poslanců a přesto ani jeden z nich nezvedl ruku na záchranu její bývalé sestry Milady Horákové, když byla vedena na šibenici. Obdobně nebo stejně se radovali i poslanci ČSL.

Obdobně se poslanci těchto stran, které dnes máme v Parlamentu ČR dodnes, zachovali i při odesílání nepohodlných lidí např. do Jáchymova a dalších trestně nápravných zařízení. Při této příležitosti však nemůžeme zapomenout ani na některé bezpartijní členy, kteří z osobního prospěchu přisluhovali komunistické moci a byli daleko aktivnější a agilnější než sami komunisté, neboť jak je známo - poturčenec horší Turka.

Můj další pozměňovací návrh č. 4 se týká § 8, který navrhuji vypustit celý, neboť toto je účelově formulovaný text a jednoznačné politické gesto zahajující předvolební kampaň pro příští volby již dnes. Proplácení těchto dluhopisů přesně spadá do období předvolební kampaně. Domnívám se, že se jedná o levnou propagandu této vlády, protože důsledky tohoto § 8 již současnou vládu pálit nebudou.

Ze stejného důvodu podávám i svůj poslední pátý pozměňovací návrh, týkající se § 9, kde navrhuji za slovo "sociální" doplnit "a" a za slovem "zdravotní" udělat tečku. Zbývající část textu vypustit.

Je to z toho důvodu, že navrhovaná formulace dává možnost vládě vybírat, koho odškodnit a koho nikoliv, čímž se vytváří prostor vyhovět kamarádům a nevyhovět odpůrcům, či z rovných udělat ještě rovnější. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana poslance Hofhanzla, aby se ujal slova.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, pokrok lidského společenství je vývojem a akceptováním kodexu pravidel lidského chování a jednání, který nazýváme etikou či morálkou. Je to hledání a nacházení míry. Dodržování takových pravidel umožňuje dohodu a spolupráci mezi lidmi. Ve vztazích mezi státy tím bylo umožněno uzavírat smlouvy a dodržovat je. Každé nedorozumění nemuselo končit vendetou a vražednou válkou.

Celých uplynulých 40 let bylo postaveno na popření morálních hodnot. Nebezpečným a častým omylem intelektuálů je předsudek, že člověk je ve své podstatě dobrý. Člověk je ve skutečnosti takový, v jakém prostředí běžel jeho život a jakým podnětům byl vystaven. Vyrostly-li dvě generace v prostředí, které upřednostňovalo sobectví, lež a úplatnost, je sebevražedné - a je to pro budoucnost politická vina - když lidé, kteří nesli za takový stav zodpovědnost, projdou po pádu diktatury nepotrestáni.

Má-li být zlo udrženo v přijatelné míře, musí být špatné činy potrestány a ctnost uznána jako nejcennější schopnost.

Je politickou a morální vinou, když ti, kteří převzali moc, neměli mravní přesvědčení a odvahu k tomu, aby potrestali nejvíce vinné a zodpovědné za zločiny, za morální a hmotnou devastaci společnosti a země.

Je těžkou politickou vinou pro dlouhá léta do budoucnosti, že nebyl do naší společnosti dán signál, že zlé a nepoctivé jednání se trestá. Vedoucí politikové prosadili koncepci obecné viny za komunistický režim a tlustou bílou čáru.

Bez konkrétního vyrovnání se s minulostí nebyly špinavé peníze, politická vina se netrestá, nebyli potrestáni ani ti, kteří zradili vlastní zemi. Nejbohatšími a nejvlivnějšími budou z větší části ti, kteří neměli zábrany za komunismu a při rozdělování státního majetku jsou opět bez bázně a hany. Obávám se, že oni budou určovat směr a úroveň politického a společenského života země v budoucích letech.

Vím, o čem mluvím. Díval jsem se na tento proces tři roky odsud zevnitř a také jsem po celou dobu zde ve sněmovně před tímto vývojem varoval. Demokracie a svobodná společnost je založena a trvá na přirozeném přijetí morálních pravidel občany státu. Svoboda a demokracie je ve své nejhlubší podstatě založena na pravdě a morálce.

Chci věřit, že většina této sněmovny je si vědoma své zodpovědnosti a učiníme dnes základní krok k rozchodu s komunistickou minulostí. I v Čechách by mělo být dáno konečně najevo, že překročí-li jedinec nebo organizace určitou hranici, spáchá zločin, zneužije moc či zradí zemi, čeká ho neodvratně trest a obecné opovržení.

Jsem povinen upozornit, že vítěz přejímá odpovědnost a má ji pouze on. Utíká-li před ní, je před dějinami vinen.

Předkládám tento pozměňovací návrh. Za § 4 se vloží nový § 5, který zní: "Komunistická strana se dnem účinnosti zákona zakazuje."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsme si odhlasovali při zahájení dnešního programu, dovolím si zopakovat, že nyní přerušíme projednávání tohoto bodu, abychom provedli v polední přestávce tři zbývající volby.

Dovolte mi tedy, abych vás upozornil na to, že budeme volit ve druhém kole pět dalších členů Rady kinematografie. Konstatuji, že byli zvoleni: Pánové Čapek, Dohnal, Tausig, paní Fialová a Spáčilová.

Dále proběhnou volby prezídia Fondu národního majetku. Do třetího kola postupují pánové Tera, Budinský.

Dále budeme volit další čtyři členy dozorčí rady Fondu národního majetku.

Dovolte mi, abych vás upozornil na jednu organizační záležitost s prosbou, abyste se k ní vyjádřili hlasováním. Hlasovací lístky mají totiž včerejší datum. Abychom nemuseli zbytečně vyhazovat celou sérii, prosíme vás o vyjádření souhlasu, že mohou být pro dnešní volby použity lístky s včerejším datem.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. Je to jasná většina. Děkuji za důvěru.

Rád bych ještě upozornil na následující organizační postup. Nyní budou lístky vydávány 20 minut, tzn. do 13 hodin, a budou provedeny volby, do 13.45 hod. proběhne polední přestávka, takže budeme pokračovat ve 13.45 hod. v rozpravě k bodu, který jsme nyní přerušili. Podle jednacího řádu mi nyní dovolte, abych zrekapituloval, kdo je přihlášen do rozpravy. Jsou to poslanci Marek Benda, Gjurič, Pavela, Špaček, Řezníček, Trojan, Kolářová, Orgoníková, Vačkář, Řezáč, Effenberger, Stodůlka, Mazalová, Marvanová, Matulka a jistě i další. Přeji vám úspěšné volby a dobrou chuť.

(Schůze byla přerušena ve 12.37 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 13.52 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP