Čtvrtek 8. července 1993

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, na rozdíl od svých klubových kolegů se přimlouvám za to, aby tato sněmovna tento návrh přijala. Aby ho přijala i s tím velkým pozměňovacím návrhem, tak jak ho přednesl pan kolega Seifer. Je třeba si uvědomit, že každé prodlení tohoto zákona oddaluje to konečné řešení. Oddaluje i možnost podnikatelské sféry připravit se na působení tohoto zákona. Je zřejmé, že právě podnikatelská sféra bude tímto zákonem postižena. Musíme jí poskytnout dostatek času pro to, aby se na působení tohoto zákona mohla připravit.

Dnes celý den probíhalo intenzívní jednání mezi předkladateli a zástupci ministerstva životního prostředí. Jednání odstranilo většinu sporných bodů. Umožnilo zmírnění ekonomických dopadů. Umožnilo plynulý přechod od výroby těchto velmi nebezpečných látek k jejich náhradě jinými, méně nebezpečnými nebo úplně ekologicky čistými plyny.

Myslím si tedy, že není důvod, proč bychom odkládali přijetí tohoto zákona, a proto podporuji tento návrh i s tím pozměňovacím návrhem pana poslance Seifera. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Černému. Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, přes uvedené argumenty si myslím, že na námitce, kterou přednesl pan kolega Ježek, je racionální jádro. Navrhuji, abychom se této otázce ještě velmi krátce věnovali.

Konkrétně navrhuji doplnění § 7 o druhou větu tohoto znění: "Pokud není možné obec určit, je celá uložená pokuta příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky."Takový případ může např. nastat, když by došlo k události, která je pokutovaná na námořní lodi, která spadá pod zákony naší republiky, však nenachází se na žádné obci. Jistě byste našli i některé další případy. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je třeba dát hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Zimy, alespoň o jeho první části, tzn., že přerušíme projednávání tohoto bodu s tím, že se k němu vrátíme na schůzi v září. Výborům by to přikázal organizační výbor.

Dámy a pánové, kdo je pro to, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, ať zvedne ruku. 36.

Kdo je proti? 82.

Konstatuji, že procedurální návrh nebyl přijat.

Prosím tedy, táži se navrhovatele poslance Seifera, zda chce pronést před hlasováním řeč. (Nechce.)

Svých povinností se ujme pan poslanec Rudolf Opatřil. Jsem povinen vznést dotaz, zda je připraven reagovat na pozměňovací návrhy. (Je tomu tak.)

Poslanec Rudolf Opatřil: Dámy a pánové, mám nelehký úkol, přednést vám z množství pozměňovacích návrhů návrh, návrh jeden.

Musím říci, že ve včerejší rozpravě vystoupilo celkem 10 řečníků, 3 z nich dali pozměňovací návrhy, z čehož 2 dnes pozměňovací návrh stáhli. Mimo jiné se diskutovalo o tom, zda je vůbec možné tento zákon zařadit na projednávání. Hovořil o tom např. kolega Kužílek, ale i další. Kolega Kozák nás potěšil příslovím o "trefené huse". To bylo tak zhruba všechno.

V dnešní rozpravě, kterou otevřel pan ministr Benda, vystoupilo celkem 15 řečníků. Podtrhl bych vystoupení pana ministra Dlouhého, který nám zde přednesl ekonomické aspekty celého freónového problému, s důrazem na vládní návrh a se zřetelem na metodu licencování.

Posléze pan kolega Seifer předložil komplexní pozměňovací návrh.

Kolegové Effenberger a Špaček své návrhy stáhli.

Kolega Brodský předložil 3 pozměňovací návrhy.

Kolega Výborný jeden pozměňovací návrh, pokud to správně interpretuji.

Poté pan ministr Benda vysvětlil panu kolegovi Výbornému některé problémy.

Co se týče procedurálního návrhu, ten jsme hlasováním probrali před chvilkou. Kolegové, kteří se k tomu z různých důvodů vyjadřovali, zde mám také poznamenány. Někteří pro, někteří proti.

Jako poslední vystoupil kolega Exner s tím, že podal pozměňující návrh.

Dámy a pánové, to je do úvodu všechno.

Chtěl bych se dotázat kolegy Vlčka, aby nám upřesnil svůj pozměňovací návrh, neboť jeho pozměňovací návrh, jak byl podán, nemůže být akceptován. (Nevidím ho zde, nemohu tento návrh zařadit na projednávání.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosil bych o vysvětlení, proč nemůže být zařazen. Z věcných důvodů?

Poslanec Rudolf Opatřil: Z technických důvodů, protože nesplňuje potřebné požadavky. Protože pan kolega svůj návrh nestáhl, a není přítomen, opravdu to nelze zařadit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Obávám se ovšem, že na základě tohoto vašeho doporučení nemohu nedat hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Myslím, že to musíme vyřešit hlasováním, přičemž bereme na vědomí negativní stanovisko zpravodaje. Kdo tedy souhlasí s návrhem, který pan poslanec Opatřil komentoval, ať zvedne ruku.

Poslanec Rudolf Opatřil: Já bych ještě v tom případě požádal sněmovnu o krátkou 10minutovou přestávku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný. Třeba nás to posune v tuto chvíli kupředu.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Vlček podle stenozáznamu přednesl tento pozměňovací návrh: V příloze c) by měly být doplněny látky perchloretylen a metylbromid. Podle mého mínění je možné hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem poslance Vlčka, ať zvedne ruku. 9.

Kdo je proti? 9.

Přes tento nerozhodný výsledek konstatuji, že návrh přijat nebyl.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dále zde máme komplexní návrh pana poslance Seifera. Myslím, že je zbytečné ho znovu číst, máte ho před sebou. Je možné o něm dát hlasovat jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Abychom si upřesnili, co tímto hlasováním rozhodneme: Z tisku 433 A se stane po případném schválení materiál, se kterým budeme nadále pracovat a ke kterému budeme přijímat pozměňovací návrhy.

Kdo souhlasí s komplexem návrhů, které přednesl pan poslanec Seifer a které máme v pracovním materiálu 433 A, až zvedne ruku. 132.

Kdo je proti? 3.

Návrh byl přijat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Nyní máme před sebou vlastně už zmíněnou společnou zprávu. Do této zprávy má tři pozměňovací návrhy pan kolega Brodský. Prosím ho, aby upřesnil znění, abychom mohli o tom hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Faifr se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám za to, že jsme přijali pozměňující návrh pana poslance Seifera a není možné k němu přijímat další pozměňující návrhy. To jednací řád neumožňuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Než jsme hlasovali o tisku 433 A, upozorňoval jsem, za co ho budu po schválení považovat. Na toto téma může být samozřejmě vedena sestava faktických připomínek, ale nepomůžeme si. Nejrychlejší cesta, jak z toho ven, je hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které se dotýkají už přijatého pozměňovacího návrhu.

Poslanec Rudolf Opatřil: Prosím ještě jednou pana kolegu Brodského, aby nám návrh upřesnil.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nejprve bych chtěl znova zopakovat svůj problém, který jsem zde uvedl. Jestliže jsme se dnes přihlásili k tisku 433 A, v tom případě je tam špatně uvedeno datum.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, domnívám se, že je to vysloveně formální záležitost. Berme za to, že je tam napsáno 8. července.

Poslanec Petr Brodský: První pozměňovací návrh byl k § 4 odst. 2, který navrhuji změnit takto: "Všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny při své činnosti zamezit úniku látek do ovzduší. "

Poslanec Rudolf Opatřil: Vypadávají tam slova "zajistit účinná technická opatření k" a slovo "zamezení"se mění na "zamezit".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Brodského, ať zvedne ruku. 118.

Kdo je proti? 3.

Návrh byl přijat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dále to byl § 6 odst. 3 výše pokuty je změněná na pětinásobek.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Brodského, ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti? 8.

Kdo se zdržel hlasování? 48.

Návrh byl přijat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Můžeme přistoupit ke třetímu pozměňovacímu návrhu, a to v § 7, kde se číselné hodnoty 25 % a 75% mění na 50% v obou případech.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Brodského, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? 12.

Na základě předchozího úplného hlasování konstatuji, že tento návrh byl rovněž přijat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Můžeme přikročit k pozměňovacímu návrhu kolegy Výborného, který jsem pochopil jako jeden celek. Jedná se o § 5 písm. a). Před slovo "výrobu "se dá slovo "zakázanou"V písmenu b) před slovo "užívání"se dá slovo "zakázané".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasíte- li, oba pozměňovací návrhy, které se týkají téhož, zařadíme pod jedno hlasování. Nejsou námitky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem poslance Výborného, ať zvedne ruku! 128.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dále tady mám příspěvek pana kolegy Ježka, který hovořil sice o tom, že § 7 je nereálný, ale nenavrhl žádné řešení. V tom případě zbývá pozměňovací návrh kolegy Exnera, který navrhl doplnit § 7.

Předpokládám, že o další písmeno b) s tím, že by se první část nazvala a). Je tomu tak?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Exner navrhoval pokračovat novou větou.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dobře a tato věta by zněla: "Pokud není možné obec určit, je celá uložená pokuta přínosem Státního fondu životního prostředí České republiky. "

Místopředseda PSP Jan Kasal: Příjmem, ne přínosem.

Poslanec Rudolf Opatřil: Je zde napsáno přínosem, nicméně tedy příjmem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po tomto drobném upřesnění, myslím, můžeme toto akceptovat.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Exnera, ať zvedne ruku! 122.

Kdo je proti? 2.

I tento návrh byl přijat.

Poslanec Rudolf Opatřil: Podle mých výzkumů už další návrh nebyl podán. Pokud tomu tak není, tak mě prosím opravte.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vaše výzkumy jsou správné.

Poslanec Rudolf Opatřil: V tom případě je možno hlasovat o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Včera se sněmovna rozhodla svým hlasováním, že o konečném znění bude hlasováno po jménech. Nežádá si někdo změny? Nežádá? Žádá. Pan poslanec Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, dámy a pánově, navrhuji revokaci tohoto usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Bez rozpravy o něm dám hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, abychom revokovali naše včerejší usnesení, že budeme hlasovat po jménech a tím tedy v případě, že toto usnesení přijmeme, proběhne hlasování aklamací tak, jak bývá většinou obvyklé?

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Špačka, ať zvedne ruku! 113.

Kdo je proti? 25.

Revokovali jsme tedy své včerejší rozhodnutí a můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek podle sněmovního tisku 179 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 433 včetně schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 141.

Kdo je proti? 9.

Mohu konstatovat, že jsme návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek přijali. (Potlesk.)

Děkuji panu poslanci Seiferovi, panu poslanci Opatřilovi a všem, kteří výrazně přispěli ke kvalitě tohoto zákona.

Dámy a pánové, nyní si dovolím říci následující návrh. Prosím pana poslance Jiřího Karase, aby nás seznámil s výsledky hlasování a na základě těchto výsledků rozhodneme, jak budeme ve schůzi pokračovat dále. Prosím ještě o chvíli strpení.

XIX.

Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jiří Karas: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů prezídia Fondu národního majetku. První volba první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 157 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 142 platných lístků a 14 neplatných lístků. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků - 1.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Vladimíra Budinského bylo odevzdáno 65 platných hlasů,

pro pana Čestmíra Čejku bylo odevzdáno 89 platných hlasů,

pro pana Radomíra Sabelu bylo odevzdáno 81 platných hlasů,

pro pana Miroslava Téru bylo odevzdáno 77 platných hlasů.

Do funkce členů prezídia Fondu národního majetku České republiky byli zvoleni pánové Čestmír Čejka a Radomír Sabela. Blahopřeji jim jménem skupiny ověřovatelů. Do druhého kola postupují pánové Miroslav Téra a poslanec Vladimír Budinský.

XVIII.

Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Dámy a pánové, ještě vás seznámím s výsledkem tajného hlasování při volbě členů dozorčí rady Fondu národního majetku.

K volbě bylo převzato ověřovateli 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 157 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 143 platných lístků a 14 neplatných. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků - 0.

Pro pana Františka Brožíka bylo odevzdáno 46 platných hlasů, pro pana Petra Čermáka 5 platných hlasů, pro pana Jana Klaka bylo odevzdáno 74 platných hlasů, pro pana Věnceslava Lukáše bylo odevzdáno 67 platných hlasů, pro pana Václava Petříčka bylo odevzdáno 74 platných hlasů, pro pana Jana Segera bylo odevzdáno 8 platných hlasů, pro pana Miloše Skočovského bylo odevzdáno 13 platných hlasů, pro pana Tomáše Sojku bylo odevzdáno 36 platných hlasů, pro pana Pavla Šafaříka bylo odevzdáno 83 platných hlasů, pro pana Františka Trnku bylo odevzdáno 44 platných hlasů, pro pana Josefa Valentu bylo odevzdáno 9 platných hlasů, pro pana Stanislava Vejmolu bylo odevzdáno 8 platných hlasů, pro pana Ivana Vrzala bylo odevzdáno 11 platných hlasů, pro pana Jiřího Vaigla bylo odevzdáno 65 platných hlasů.

Do funkce člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky byl zvolen pan Pavel Šafařík. Do druhého kola postupují pánové Jan Klak, Václav Petříček, Věnceslav Lukáš, Jiří Weigl, František Brožík, František Trnka, Tomáš Sojka a Miloš Skočovský.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Karasovi. Pane poslanče, jsou připraveny hlasovací lístky pro druhé kolo? Buďte tak laskav a zjistěte to bezprostředně. V případě, že jsou připraveny hlasovací lístky pro druhé kolo, měl bych návrh, že volbu uskutečníme do 18,50 hodin. Pak by byla přestávka na večeři a pokračovali bychom za hodinu, to znamená o půl osmé. Za tři minuty? Tři minuty máme tedy na to, abychom se k volbě připravili.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, omlouvám se vám, ale v průběhu dnešního odpoledního jednání jsem obdržel dopis od předsedy Poslanecké sněmovny, ve kterém žádá, aby se sešel ústavně právní výbor k jednomu problému. Domnívám se, že naše jednání by netrvalo dlouho a prosil bych tedy, abyste přestávku učinil až do 20 hodin. Pokud byste mi vyhověl...

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tom případě ovšem se musíme poradit, co budeme chtít ještě dnes projednat. Ale dobře...

Poslanec Miloslav Výborný: ... čili pokud byste mi vyhověl, pak bych na 19.30 svolal schůzi ústavně právního výboru. Jinak bych to ovšem nemohl učinit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Právě dostávám informaci, která by mohla způsobit, že panu poslanci Výbornému vyhovím, a sice, že by bylo podle vyjádření pana poslance Jiřího Karase možno uskutečnit najednou volbu do všech čtyř orgánů, které jsou teď předmětem našeho zájmu. Domníváte se, že je to možné? Ono to totiž vyžaduje delší čas potřebný pro práci ověřovatelů, takže 20. hodina by byla docela příhodná.

Jsme tedy pro to, že uskutečníme volbu do všech čtyř grémií najednou? (Nebylo námitek.) Dobře.

Čili za tři minuty začne volba, v 19.30 se sejde ústavně právní výbor a ve 20 hodin se sejde sněmovna zde.

(Schůze přerušena v 18.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.05 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP