Čtvrtek 8. července 1993

Poslanec Vladimír Budinský: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu již 21. ledna 1993 ve svém usnesení navrhuje zvolit dozorčí radu v novém složení tak, aby 3 členové byli z řad odborníků a po jednom poslanci z hospodářského výboru a rozpočtového výboru. Vláda předložila na žádost hospodářského výboru 6 návrhů na členy dozorčí rady. Jsou jimi pan ing. Václav Petříček, náměstek ministra průmyslu a obchodu, doc. ing. Stanislav Vejmola z Vysoké školy ekonomické, pan ing. Jan Klak, náměstek ministra financí, prof. ing. Jan Seger, prorektor Vysoké školy ekonomické, ing. Petr Čermák, pracovník ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, dr. ing. Jiří Weigl, poradce premiéra.

Dále hospodářský výbor požádal zástupce všech politických stran, aby navrhli své zástupce, zejména z řad hospodářského výboru a rozpočtového výboru.

Jednotlivé poslanecké kluby podaly své návrhy, máte charakteristiky včetně vládních návrhů na svých stolech.

Hospodářský výbor mne pověřil, abych prověřil, zda všichni navrhovaní splňují podmínky pro výkon této funkce. Mohu konstatovat, že všichni jmenovaní splňují tyto podmínky.

Chtěl bych vás jen upozornit, že máme nyní prázdnou dozorčí radu Fondu národního majetku. Volíme tedy 5 členů Fondu národního majetku ze zhruba 14 kandidátů. Kandidáty, které volíme, volíme kroužkováním. Máme čísla před jejich jménem. U ostatních kandidátů, které nevolíme, je třeba číslo přeškrtnout. Stejně tak je třeba přeškrtnout písmeno z u zdržení se hlasování. To je mé odůvodnění k volbě členů dozorčí rady Fondu národního majetku.

Chtěl bych vás požádat, abyste zvolili co největší počet členů této dozorčí rady, aby Fond národního majetku mohl pracovat a aby dozorčí rada nezůstala prázdná (ne však větší než pět).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Budinskému za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Ve smyslu našeho rozhodnutí bychom se v tuto chvíli měli věnovat bodu, který se nazývá

XIX.

Volba členů prezídia Fondu národního majetku

21. června obdržel pan předseda od pana premiéra Václava Klause dopis, ve kterém sdělil, že vláda po svém jednání 16. června 1993 navrhuje, aby za členy prezídia Fondu národního majetku byli zvoleni: ing. Radomír Sabela, náměstek ministra průmyslu a obchodu, ing. Miroslav Téra, náměstek ministra financí a ing. Čestmír Čejka. Na své schůzi 30. června 1993 vláda navrhla, aby dalším členem prezídia Fondu národního majetku byl zvolen poslanec Vladimír Budinský. Nyní prosím pana ministra Skalického, aby odůvodnil návrh vlády.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Pane předsedo, pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych vám z pověření vlády ČR předložil návrh na volbu nových členů prezídia Fondu národního majetku.

Fond byl zřízen podle zákona 171/1991 Sb. a v souladu s § 7 byl v prosinci 1991 zvolen ČNR na návrh vlády České republiky na dobu 5 let nejvyšší orgán Fondu národního majetku, prezídium. Složení prezidia odpovídalo úloze, kterou tento orgán musel plnit v prvním období činnosti fondu.

Paragraf 16 zákona 171/1991 Sb. stanoví, že členové prezídia fondu nesmějí vykonávat činnost, která by byla v rozporu se zájmy fondu, zejména nesmějí být členy orgánů akciových společností.

Na základě této skutečnosti podali do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v poslední době svou rezignaci na funkci člena resp. místopředsedy prezídia tři jeho členové. Dr. Salcman, ing. Kohoutek a ing. Kerouš. V červnu tohoto roku dále odstoupil ze své funkce ing. Stanislav Klimeš, bývalý místopředseda národohospodářského výboru ČNR z minulého volebního období.

Tato situace vyvolává potřebu doplnění devítičlenného prezídia o 4 nové členy. Vláda vám proto v souladu se zákonem předkládá příslušný návrh.

Na základě dosavadní činnosti prezídia se jeví potřebným zvýraznit jeho dohlížecí úlohu nad činností výkonného výboru, a z tohoto důvodu je navrhován Čestmír Čejka, který byl v letech 1991 -1992 náměstkem federální ministryně kontroly a členem dozorčí rady federálního Fondu národního majetku.

Vzhledem k tomu, že Fond národního majetku bude v nejbližší době realizovat významné privatizační projekty a závažné garanční investiční operace v odvětví průmyslu, je dále navrhován jako člen prezídia ing. Radomír Sabela, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR.

Třetím navrženým kandidátem je konečně ing. Miroslav Téra, náměstek ministra financí.

Těmito návrhy vláda sleduje vyvážené složení prezídia fondu z odborníků státní správy, tj. ministerstev financí, hospodářství, průmyslu a privatizace a odborníků finančních, České národní banky a odborníků mimo státní správu. Záměrem je posílit řídící úlohu prezídia fondu a koordinaci jeho činnosti s orgány vlády a Poslanecké sněmovny.

Na základě doporučení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, aby místo odstoupivšího ing. Klimeše byl navržen nový zástupce hospodářského výboru a prezídia Fondu národního majetku, vláda navrhuje Poslanecké sněmovně jako kandidáta předsedu hospodářského výboru pana poslance Budinského.

Z pověření vlády vám, vážené poslankyně a poslanci, doporučuji tyto čtyři navržené kandidáty ke zvolení za členy prezídia Fondu národního majetku. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Skalickému. Ptám se, zda předseda hospodářského výboru Vladimír Budinský chce vystoupit se stanoviskem výboru.

Poslanec Vladimír Budinský: Vzhledem k tomu, že by bylo z tohoto místa poněkud zavádějící, abych já, když jsem jeden z kandidátů, vystupoval se stanoviskem výboru, tohoto se zříkám.

Připomínám, že je třeba odsouhlasit volební řád pro volby prezídia, který je ve svém obsahu totožný s volebním řádem na volbu dozorčí rady.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám k tomu, co zde zaznělo, rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Předpokládám, že pan ministr ani pan Budinský nehodlají vystoupit, vzhledem k tomu, že v rozpravě nezaznělo pranic.

Můžeme přistoupit ke schválení předloženého návrhu volebního řádu pro tajné hlasování.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, ve smyslu našeho rozhodnutí vyzývám tedy ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby připravili volby členů prezídia Fondu národního majetku a volby členů dozorčí rady Fondu národního majetku. Až bude volba připravena, očekávám od nich zprávu.

Právě dostávám zprávu, že volba je připravena. Je 16.20 hod. V 16.45 hod. budeme pokračovat. Do té doby jsou volby.

(Schůze přerušena v 16.20 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16,55 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali místa v lavicích. Nyní by bylo zcela nepochybně užitečné, kdybychom se pokusili projednat bod číslo

XX.

Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Písemný podklad byl rozdán. Tento návrh připravil branný a bezpečnostní výbor. Proto prosím předsedu tohoto výboru pana poslance Šumana, aby návrh uvedl.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh volebního řádu pro tajnou volbu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro činnost Bezpečnostní a informační služby. Je to návrh našeho výboru, který byl dnes v poledne schválen v té formě, v jaké ho máte na lavicích.

Chci úvodem zdůraznit pouze dva principy, kterými se tento řád odlišuje od jiných voleb. Jinak technika volby je velmi podobná. Prvním principem je skutečnost, že v kontrolním orgánu nemohou být dva poslanci z jednoho poslaneckého klubu. Je to vyřešeno tím, že na kandidátní listině, jejíž návrh máte na poslední straně předloženého materiálu, jsou uvedeni všichni kandidáti, kteří byli předloženi poslaneckými kluby.

Dalším principem je poměr poslanců z poslaneckých klubů koalice a ostatních poslaneckých klubů, a to tak, že v kontrolním orgánu podle tohoto návrhu budou čtyři poslanci z koaličních poslaneckých klubů a tři poslanci z ostatních poslaneckých klubů. Volební řád je koncipován tak, aby tento poměr byl dodržen.

To je vše, co jsem chtěl k návrhu volebního řádu přednést. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šumanovi za uvedení návrhu a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Je třeba dát hlasovat o celém návrhu.

XXI.

Návrh na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Kdo souhlasí s návrhem volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl přijat a že ověřovatelé vzhledem k tomu, že byl schválen volební řád a návrh na kandidáty byl projednán v politickém grémiu, všichni jsme je obdrželi - je třeba, abych se ovšem zeptal, zda jsou k navrženým kandidátům nějaké připomínky či dotazy. Zdá se, že tomu tak není. Prosím ověřovatele, aby začali připravovat volební lístky. Až dojdeme k časovému bodu, kdy budou moci proběhnout volby, bylo by dobře, kdyby volební lístky byly připraveny.

Dále prosím, abyste souhlasili s tím, že bychom projednali bod, který se jmenuje

XXII.

Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Výbor pro vědu, vzděláni, kulturu, mládež a tělovýchovu nám k tomuto bodu pořadu předložil své usnesení č. 75 z letošního roku s navrženými kandidáty a návrh volebního řádu pro tajnou volbu. Prosím nyní proto předsedu tohoto výboru, pana poslance Františka Kozla, aby předložený návrh na volbu odůvodnil.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ze zákona vyplývá, že Poslanecká sněmovna má zvolit členy Rady státního Fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Návrhy na volbu za členy této rady předkládá Poslanecké sněmovně ministr kultury.

Na svém zasedání náš výbor přijal dne 23. 6. t. r. usnesení č. 75, kterým doporučil k volbě za členy Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie tyto dámy a pány: Petra Čepka, Lubora Dohnala, Richarda Drechslera, lvu Fialovou, Janu Klusákovou, Jiřího Krejčíka, Stanislava Milotu, Miroslavu Spáčilovou, Andreje Stankoviče a Pavla Taussiga. Všichni tito navržení kandidáti na volbu za členy Rady Státního fondu splnili zákonem stanovené podmínky a výbor tedy svým usnesením č. 75 doporučuje sněmovně tyto členy k volbě.

Zároveň máte předložen volební řád pro tajnou volbu členů Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tento volební řád máte rozdaný, takže je možné se k němu vyjádřit.

Chtěl bych jenom upozornit, že pokud schválíme tento volební řád, schválíme zároveň tajnou volbu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi výboru, panu poslanci Kozlovi, a otevírám rozpravu k návrhu na kandidáty i k návrhu volebního řádu.

Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Přistoupíme tedy ke schválení volebního řádu.

Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby členové Rady fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie byli voleni podle navrženého volebního řádu, ať zvedne ruku! 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme volební řád schválili a prosím ověřovatele, aby ve spolupráci s Kanceláří připravili volební lístky, aby mohla být provedena tajná volba.

Dámy a pánové, mám informaci, že byl rozdán materiál, který byl požadován a který se týkal kandidáta, pana ing. Milana Křivohlavého, takže můžeme pokračovat v projednávání bodu, který jsme přerušili, tedy bodu

XVI.

Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

Ptám se, zda je požadavek na nějaký komentář k tomuto návrhu. Pan poslanec Černý, prosím.

Poslanec Jan Černý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dostali jste životopis pana inženýra Milana Křivohlavého. Já bych životopis doplnil jenom o údaj, že inženýr Milan Křivohlavý je členem ODA a doplnil bych i úvodní slovo o číslo usnesení vlády, kterým byl tento kandidát navržen Poslanecké sněmovně na člena prezídia Pozemkového fondu. Je to číslo 317.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému za upřesnění.

Poslanec Jan Černý: Ještě mám jeden doplněk. Navrhoval jsem veřejnou volbu. Pokud by se sněmovna rozhodla pro tajnou volbu, máme připravený volební řád, ale chvilku by trvalo, než by byl rozdán na lavice.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Kdo dále chce vystoupit? Zdá se, že nikdo. Rozpravu tedy končím a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby ing. Milan Křivohlavý se stal členem prezídia Pozemkového fondu České republiky? Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 81. 81 poslanec souhlasí.

Kdo je proti? 7.

Pokud nejsou námitky, konstatuji, že pan ing. Křivohlavý byl zvolen.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Nyní navrhuji, abychom se zabývali - vzhledem k tomu, že ověřovatelé evidentně neskončili svou práci, nemýlím se - bodem, který se nazývá

XXIII.

Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

K tomuto bodu pořadu jsme dostali na lavice usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení nám z pověření tohoto výboru odůvodní pan poslanec Litomiský. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, pan ministr vnitra Jan Ruml se obrátil na naši sněmovnu s dopisem, ve kterém navrhuje vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích, kde počet členů zastupitelstva klesl pod 7 členů.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tento návrh projednal a doporučil sněmovně ke schválení. Předkládám tedy sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna v souladu s § 8, odst. 2 a odst. 4 zákona ČNR č. 298/92 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

1. vyhlašuje nové volby do zastupitelstev v obcích uvedených v příloze tohoto usnesení, přičemž zákonné lhůty pro přípravu nových voleb budou zkráceny o 1/3,

2. stanoví den konání nových voleb ve všech uvedených obcích na sobotu 4. září 1993.

Součástí tohoto usnesení bude příloha. Tuto přílohu máte na usnesení výboru na druhé straně, takže se s ní můžete všichni seznámit.

Pro pořádek přečtu jména obcí, kterých se to týká. Je to Přelíc, okres Kladno, Přídolí, okres Český Krumlov, Částkov, okres Tachov, Kalek, okres Chomutov, Stará Voda, okres Hradec Králové, Labuty, okres Hodonín a Šarovy, okres Zlín.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Litomiskému za odůvodnění návrhu a otevírám k tomuto bodu rozpravu.

Nikdo v rozpravě nehodlá vystoupit, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať zvedne ruku! 122.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

VIII.

Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek

Dámy a pánové, v tuto chvíli vám je rozdáván materiál, který souvisí s návrhem zákona, který se týká zákazu výroby, užívání a provozu ozón ničících látek. Vzhledem k tomu, že nemám informace o tom, že by skupina ověřovatelů končila svou činnost, doporučuji, abychom pokračovali v projednávání právě zmíněného bodu.

Skončili jsme v situaci, kdy bychom měli hlasovat o jednotlivých návrzích. Nicméně vidím, že se hlásí dokonce písemně pan ministra František Benda, takže ho prosím, aby se ujal slova. Připomínám pouze, že tímto vystoupením zcela nepochybně otevře rozpravu.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové!

Problematika, kterou předkládaný návrh zákona se pokouší řešit, představuje velmi naléhavý a závažný problém, což si vláda uvědomovala a uvědomuje a ministerstvo životního prostředí již na začátku roku přijalo určité provizorní opatření, které mělo vést k postupnému používání látek ohrožujících ozónovou vrstvu, a poté předložilo vládě a vláda projednala návrh novely zákona o ovzduší, který měl tento problém řešit.

Tím jsem chtěl uvést svoji argumentaci, kterou potom bych chtěl zdůvodnit, proč se domnívám, že by projednávání návrhu tohoto zákona mělo ještě zvážit případné další pozměňovací návrhy.

Vládní návrh narozdíl od poslaneckého prodělává podstatně složitější proceduru své přípravy, a tak se stalo, že jste neměli možnost dostat současně do ruky vládní návrh a poslanecký návrh a nepodařilo se ani docílit toho, aby tyto návrhy byly v pozdějším termínu projednávány společně.

Poslanecký návrh ve své původní podobě, ve které ho projednávala vláda, vláda nedoporučila a skutečně i nyní trvám a zdůrazňuji to, že v té podobě, ve které byl předložen, tento návrh celou tuto problematiku beze zbytku neřeší a do budoucna zakládal i některé problémy nové.

Modifikovaný návrh pana poslance Seifera a dalších jsem měl k dispozici až včera večer a od té doby jsme se tedy společně začali tímto návrhem ještě v takovém určitém dodatečném kole zabývat.

Vzhledem k tomu, že jsem informován a že jsem měl příležitost se seznámit s připravenými pozměňovacími návrhy, které by tento návrh zákona poměrně přiblížili podobě návrhu zákona vládního, i když tam zůstává stále otevřen určitý rozdílný mechanismus, který se především týká ekonomických nástrojů této regulace, využívám svého práva k tomu, abych svým vystoupením znovu otevřel rozpravu k tomuto zákonu s tím, že očekávám, že budou předloženy pozměňovací návrhy, které pracovní skupina, která pracovala od rána až do teď, připravila a o kterých se domnívám, že ten původní návrh významně vylepšují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bendovi, o slovo se přihlásil ministr Vladimír Dlouhý, takže mu uděluji slovo. Prosím, aby ve sněmovně setrvávali pouze ti, kteří mají oprávnění zde být. Prosím, pane ministře, vás se tato výtka samozřejmě netýkala. (Veselost.)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Koneckonců, dámy a pánové, vy jste ti, kteří o tom rozhodují. (Veselost.)

Já jsem si to tak ale, pane předsedající, nevysvětlil, takže bych si dovolil vystoupit ve znovu otevřené rozpravě k projednávání tohoto bodu.

Paní poslankyně a páni poslanci, především chci zdůraznit, že se nechci v žádném případě stylizovat jako odpůrce zákonného vymezení výroby a spotřeby látek, jichž se tento zákon týká. Naopak jsem přesvědčen o tom, že je potřebné, aby byl legislativně vymezen rámec, jak pro přechodné období, tak i pro období konečné z hlediska výroby a spotřeby těchto látek.

Na druhé straně jako ministr pověřený řízením ministerstva průmyslu a obchodu musím upozornit i na některé skutečnosti, které vyplývají i z toho, že na základě vašeho včerejšího hlasování bylo odmítnuto projednávání vládního návrhu tohoto zákona a přistoupilo se k projednávání poslaneckého návrhu.

Především bych chtěl zdůraznit skutečnosti, které možná víte, a sice jaké jsou ekonomické aspekty problematiky, kterou projednáváme.

Při posuzování finančních nákladů na straně podnikatelských subjektů musím připomenout, že takovéto vícenáklady budou nezávisle na navrhované právní úpravě vyvolávány působením donucovacích mechanismů jak montrealského protokolu, tak i některých dalších skutečností.

V jednotlivých podnicích, jako je akciová společnost Spolek Ústí nad Labem, některé další, jako Colorlak Uherské Hradiště, Galena Komárov, Frigera Kolín, Kaučuk Kralupy a další to budou částky na úrovni 83 mil., 35 mil., 14 mil., 90 mil., apod. Celkem zhruba asi 227 milionu korun. Očekávaný výpad výroby v akciové společnosti Spolek Ústí nad Labem představuje zhruba 350 mil. Kč obratu a 50 mil. Kč zisku ročně.

V oblasti technického servisu a údržby chladírenských zařízení se odhaduje, že v důsledku regulace látek poškozujících ozónovou vrstvu Země bude po roce 1996 neopravitelných asi 250 tisíc kusů domácích chladniček v hodnotě asi 2,5 mil. Kč a v oblasti středního chlazení asi 30 - 40 tisících kusů zařízení v hodnotě asi 3 mld. korun.

Dámy a pánové, nechci, aby tato čísla, která uvádím, byla chápána jako argument pro to, aby se řádná zákonná norma nepřijala.

Nechci, aby dejme tomu ti, kteří se označují za přívržence politických stran, které mají ve svém názvu slova životní prostředí, mě obvinili z toho, že chci podporovat výrobu a spotřebu látek ničících ozónovou vrstvu Země. V žádném případě ne. Ale vzhledem k tomu, že se přistoupilo k projednávání poslaneckého návrhu, musím upozornit nebo chtěl bych na vás apelovat, abyste při projednávání pozměňovacích návrhů, které jistě budou předloženy, jak jsem informován, i při konečném hlasování brali na vědomí tu skutečnost, že je nutné určité přechodné období, které jednak existuje z mezinárodních dohod, ale současně, že by měly být přijaty takové mechanismy, které by co nejúčelněji a co možná s nejnižšími ekonomickými náklady zajistily, aby v tomto přechodném období jsme skutečně jak splnili požadavky, které vyplývají z ekologických nároků i z toho, k čemu jsme se zavázali v mezinárodních dohodách, ale současně abychom způsobili co možná nejnižší náklady pro naše hospodářství.

Z tohoto důvodu musím s politováním konstatovat, že vládní návrh, který operoval s pojmy regulace výroby, dovozu a vývozu formou licencí, které podle mých informací nejsou zahrnuty ani v pozměňovacích návrzích k návrhu poslaneckému a obávám se, že během jednoho dne ani nic takového možné nebylo, prosím tedy, abyste posoudili, do jaké míry je vhodné například zakázat jednorázově užívání freonů k 1. 1. 1996 a současně neumožnit licencování státní správě a tedy teoreticky umožnit výrobu freonů do 31. 12. 1995. Jistě ministerstvo pro životní prostředí bude mít některé další nástroje k regulaci, ale jestliže se zbavíme okamžitě možnosti licencování jak na straně výroby, tak na straně vývozu a dovozu, tak se podle mého názoru zbavujeme i účinného nástroje k regulaci v tom přechodném období mezi dnešním datem a náběhem zákazu jak výroby, tak spotřeby. Chtěl bych, abyste proto z tohoto hlediska posoudili ještě předložené pozměňovací návrhy i abyste toto měli na paměti, bude-li se celkový zákon schvalovat.

Nemohu se však zbavit dojmu, že by bylo skutečně lepší vycházet z návrhu vlády.

Znovu upozorňuji, že není mým cílem protestovat nebo zahájit kampaň a tažení proti jakémukoliv zákonu, je však mým cílem upozornit vás na to, aby byl přijat zákon, který splní požadavky, které jsou na vás kladeny, a současně bude minimalizovat ekonomické náklady. Dovedu si vskutku představit výrobní podnik, který, když mu to zákon dovolí a ne explicitně zakáže, bude vyrábět až do prosince 1995 a přijde potom na stát s nataženou rukou se slovy: Za měsíc mi začíná základ a já chci, aby mi stát pomohl, protože stát si schválil tyto zákony a já musím tyto zákony začít respektovat, ale současně má ztrátu několik desítek či stovek milionů korun.

Není mým cílem, abych komentoval jednotlivé pozměňovací návrhy. Je to především úloha některých mých jiných kolegů ve vládě a je to cílem vaším. Ale znovu závěrem apeluji na to, abyste skutečně vzali na vědomí i ostatní skutečnosti, které s návrhem tohoto zákona souvisejí. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP