Středa 7. července 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi a přistoupíme k prvnímu bodu schváleného pořadu 11. schůze. Je to

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 441, 442, 443, 458 - 462. Uvedené sněmovní tisky obsahují návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Má někdo k předloženým návrhům nějakou připomínku nebo dotaz? Nevidím žádnou zdviženou ruku, ani nemám písemnou přihlášku k tomuto tématu. Končím rozpravu a budeme hlasovat. Doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť. Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou. Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 441, který se týká vládního návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Jugoslávii, ať zvedne laskavě ruku. 94.

Kdo je proti tomuto návrhu? 6.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 442, který se týká novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Dejte to najevo zvednutím ruky. 85.

Kdo je proti tomuto návrhu? 7.

Kdo se zdržel hlasování? 41.

Tento návrh byl přijat.

Dále vyzývám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 443, který se týká vládního návrhu zákona o platnosti cestovních dokladů, ať zvednou ruku. 87.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat.

Dále žádám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 458, který se týká vládního návrhu zákona o vodách, ať zvednou ruku. 89.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Dále žádám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 459, který se týká vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší, ať zvednou ruku. 89.

Kdo je proti tomuto návrhu? 10.

Tento návrh byl přijat.

Dále vyzývám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 460, který se týká návrhu poslance Janečka na vydání zákona o jednacím řádu České národní rady, ať zvednou ruku. 107.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Vyzývám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 461, který se týká návrhu poslance Bláhy na vydání novely zákona o daních z příjmů a správě daní a poplatků, ať zvednou ruku. 28.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh nezískal potřebnou nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Konečně žádám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 462, který se týká vládního návrhu zákona, jímž se zřizuje Národní park České Švýcarsko, ať zvednou ruku. 120.

Kdo je proti tomuto návrhu? 3.

Tento návrh byl přijat.

Projednali jsme první bod schváleného pořadu 11. schůze.

Přistupujeme k bodu

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 444 - 447. Protože podle § 75 jednacího řádu Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů hlasuje bez rozpravy, přejdeme hned k hlasování. I zde navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nevidím žádný projev námitek.

Budeme tedy tímto způsobem hlasovat.

Žádám ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 444, který se týká vládního návrhu zákona o opatřeních ve vztahu k Jugoslávii, ať zvednou ruku. 92.

Kdo je proti? 9.

Tento návrh byl přijat.

Dále prosím ty, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tisku 445, který se týká vládního návrhu zákona o cestovních dokladech, ať zvednou ruku. 95.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Dále vyzývám poslankyně a poslance, kteří souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 446, který se týká vládního návrhu zákona o Českých drahách, ať zvednou ruku. 93.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 2 poslanci jsou proti.

Tento návrh byl přijat.

A konečně vyzývám poslankyně a poslance, již souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 447, který se týká dodatku platební smlouvy se Slovenskou republikou, ať zvednou ruku. 99.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Projednali jsme druhý bod schváleného programu 11. schůze.

Jako další bod byl na základě přijatého pozměňovacího návrhu zařazen bod původně 39.

III.

Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy

Žádám paní poslankyni Ivanu Janů, aby se ujala slova a svoji informaci podala.

Poslankyně Ivana Janů: Pane předsedo, dámy a pánové, projednání žádosti České republiky o přijetí do Rady Evropy bylo zařazeno na program plenárního zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy dne 29. 6. v 15 hodin odpoledne. Situace byla do posledních minut otevřená, protože až do 15 hod. zasedal politický výbor PS, který měl na programu pouze projednání naší a slovenské žádosti o přijetí.

Od samého začátku přijímací procedury nebyly proti členství ČR v Radě Evropy zásadně námitky. Výjimku tvořilo pouze Lichtenštejnsko, které vystupovalo s požadavky na restituci majetku knížecího rodu, doprovázenými nespokojeností s tím, že bývalé Československo Lichtenštejnsko nikdy jako samostatný stát neuznalo, byly obavy, že ani následnický stát, Česká republika, nebude v tomto postupovat jinak.

Další komplikace vznikly v okamžiku, kdy Maďarsko ostře vystoupilo proti přijetí Slovenska s tím, že požadovalo odklad jeho přijetí do doby, než slovenská vláda uskuteční všechna opatření garantující ochrany práv maďarské menšiny na Slovensku.

Komplikace pro Českou republiku spočívala v tom, že Evropská dvanáctka - Brusel, trvala skrze své zástupce v Radě Evropy na tom, aby oba nástupnické státy byly přijaty do Rady Evropy současně z obavy před vyvoláním napětí mezi oběma státy, které by vyvolalo přijetí pouze České republiky. Naše vysvětlování, že jde již o dva naprosto samostatné státy s vlastní mezinárodně právní subjektivitou od 1. 1. 1993, příliš nepřesvědčovalo. Naše dvojčenectví v Radě Evropy a ve světě po rozpadu federace je pociťováno jako příliš silný zážitek. Z toho pro naši delegaci vyplývala nutnost snažit se ze všech sil o podporu přijetí Slovenska. Byla to pro nás radost!

V diskusi na samotném plenárním zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy vystoupilo k přijetí České republiky kromě tří zpravodajů 13 poslanců z jednotlivých členských zemí. Snažila bych se vám v následujícím svém vystoupení stručně shrnout základ vystoupení jednotlivých delegátů, nejdůležitějších vystoupení, protože si myslím, že to je pro nás důležité, abychom měli obraz o tom, jak jsme v Evropě vnímáni jako nový stát po rozpadu federace.

Jako první vystoupil zástupce Švýcarska, který ocenil pokojnost, mírumilovnost a přímočarost rozchodu obou republik s tím, že ocenil velkorysost podpory České republiky vůči Slovensku v minulosti i při rozchodu. Ocenil rovněž zacházení s menšinami v České republice.

Dalším mluvčím byl pan Kovácz z Maďarska, který zdůraznil, že podle praktických poznatků a zkušeností, které Maďarsko o České republice má, Maďarsko plně podporuje závěry zpravodajů, že Česká republika je demokratickým a právním státem. A pokud jde o ochranu menšin, vyzvedl to, že mezinárodním smlouvám o lidských právech po jejich ratifikaci dáváme přednost před zákonem. Zástupce z Rakouska, dr. König, který po celých 6 měsíců vystupoval jako náš velký podporovatel, uvedl, že rozdělení Československa je vynikajícím příkladem mírového řešení vztahů mezi státy.

S podobným oceněním vystoupil i zástupce Turecka. Jeho vystoupení však bylo účelově zabarvené. Náš rozchod aplikoval na situaci na Kypru, kterou by Turecko mohlo zdůvodnit jeho rozdělení. Tvrdil, že náš případ prokázal, že různé národy nejsou zavázány setrvávat ve společném soužití v jednom státě, pokud si to jeden z nich nepřeje.

Pan Fararini vyjádřil radost italské delegace nad naším návratem do společenství demokratických států.

Za Německo vystoupili dva delegáti, z nichž jeden zdůraznil, že Česká republika je neodmyslitelnou součástí evropské historie a kultury a nikdy od ní neměla být na tak dlouhou dobu odříznuta. V souvislosti s bojem o demokracií vyzdvihl roli arcibiskupa Tomáška, oběť Jana Palacha a roli Charty 77. Druhý delegát ocenil pokojnost rozchodu, která může být příkladem pro jiné státy, které chtějí získat nezávislost. Dále zdůraznil, že Česká republika byla, je a bude srdcem Evropy, a to jak geograficky, tak kulturně. Uzavřel, že přijetí České republiky do Rady Evropy je dalším krokem k jednotnější Evropě a bude přínosem, protože lidé této země jsou talentovaní, otevření a schopní rychle se zapojit do společného evropského díla. Rumunská delegace vyzdvihla velice pozitivně dělbu moci, která je obsažena v Ústavě České republiky s tím, že toto pojetí vylučuje návrat diktatury. Velice též ocenila podporu vlády menšinám, která může sloužit jako vzor pro střední a východní Evropu.

Zástupce Velké Británie pan Cunliffe ocenil roli, kterou česká delegace hraje v Radě Evropy od té doby, co jí byl udělen statut zvláštního hosta. Vyjádřil se kladně o výsledcích ekonomické reformy a ocenil přátelský a demokratický charakter rozdělení Československa. Dodal, že i když je to pro zahraničí smutně, je nutno tento demokratický způsob rozchodu ocenit. Věří, že Česká republika dokáže svoji dobrou menšinovou politiku uplatňovat i na nejproblematičtější skupinu, kterou představují Romové. Další člen britské delegace, pan Atkinson, předseda výboru pro nečlenské země, řekl, že je pro něj velkou radostí přivítat české kolegy do civilizovaného demokratického klubu, který je znám jako Rada Evropy. Přiznal, že přímo v Praze zažil utopení Pražského jara v slzách Václavského náměstí, které pro něho osobně byly slzami celé Evropy.

Pan Buchel z Lichtenštejnska kromě toho, co již dříve opakoval na zasedáních výborů, tj. požadavky na restituci knížecího majetku, navrhl pozměňovací návrh k doporučení parlamentního shromáždění výboru ministrů týkající se našeho přijetí.

Tento návrh byl hlasováním přijat. Má velice obecný charakter a připomíná povinnost vyplývající z členství v Radě Evropy, které předpokládá i připravenost uspořádávat dialogem a vyjednáváním jakékoliv otázky, které by vyvstaly ve vztazích mezi členskými státy.

Dámy a pánové, v průběhu diskuse vystoupili i zástupci naší delegace v Radě Evropy. Vystoupila jsem já s projevem, který stručně shrnul historii členství v Radě Evropy i snahy nově České republiky o její znovupřijetí po 1. 1. 1993 včetně poděkování všem za podporu našeho úsilí.

Pan poslanec Novák, další člen naší delegace, přednesl stanovisku k požadavku Lichtenštejnska a k problematice romské menšiny u nás.

Po uzavření rozpravy nechal lord Finsberg, který vedl schůzi o našem přijetí, hlasovat o doporučení parlamentního shromáždění výborů ministrů. Pokud jde o naše členství, pro doporučení České republiky hlasovali všichni přítomní zástupci členských států Rady Evropy všech 29 zemí, nikdo se hlasování nezdržel. Po ukončení hlasování bylo dáno slovo předsedovi našeho Parlamentu panu M. Uhdemu, který ve své řeči ocenil roli Rady Evropy a jejího přínosu pro evropskou politiku od jejího vzniku v r. 1949. Zejména ocenil pochopení pro naši situaci po rozdělení státu a maximální snahu zkrátit přijímací proceduru do nejkratšího časového období.

Dámy a pánově, pane předsedo, následující den 30. 6. dopoledne se sešel výbor ministrů na úrovni svých zástupců a přijal rozhodnutí č. 93107 o přijetí České republiky, kterým se Česká republika stává členem Rady Evropy od 30. 6. 1993 s tím, že jako nástupnický stát bývalé federace je vázána evropskou úmluvou o lidských právech s jejími dodatkovými protokoly od 1. 1. 1993, a to v souladu s jejím prohlášením k tomuto datu. Od stejného data jsme považováni za smluvní stranu evropské konvence na potlačování terorismu. Dále bylo rozhodnuto, že Česká republika je považována za signatářský stát Evropské sociální charty s jejími protokoly a Evropské konvence o zabránění mučení a ponižujícímu zacházení.

Výbor ministrů též rozhodl o výši členského příspěvku za druhé pololetí fiskálního roku 1993 ve výši 4 131 767 franků.

Pane předsedo, dámy a pánové, na programu plenárního zasedání Rady Evropy bylo kromě tohoto nejdůležitějšího bodu přijetí České a Slovenské republiky ještě několik dalších důležitých témat, z nichž bych chtěla jmenovat rozsáhlý materiál o etice žurnalismu a dále dokument o přípravě Vídeňského summitu, který se sejde ve dnech 8. a 9. října za účasti hlav států a premiérů 31 členských zemí. Po projednání zejména druhého podkladového materiálu pro summit v zahraničním výboru této sněmovny a připomínkách tohoto výboru k němu bych si vás dovolila o tomto tématu informovat z pověření delegace Rady Evropy na příštím zasedání Poslanecké sněmovny.

Závěrem si, pane předsedo, dovoluji navrhnout Poslanecké sněmovně následující stručné usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci poslankyně Ivany Janů o přijetí České republiky do Rady Evropy." Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Janů za informaci, kterou podala, a otevírám rozpravu, jak k této informaci, tak k navrženému usnesení. Kdo má připomínku, dotaz, námitku, může ji vznést. Kdo se hlásí do rozpravy?

Hlásí se pan poslanec Bílý. Máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, váženě poslankyně a vážení poslanci, vyslechl jsem zprávu dr. Janů o přijetí do Rady Evropy. Pokud vím, bylo to spojováno s problematikou slovenskou, především s problematikou národních menšin na území Slovenska. Pokud vím - když to nebude pravdivá informace, dr. Janů mě opraví - jednalo se tam o tři body, které byly důležité. Jedná se o označování obcí, křestní jména a o účast etnických a národnostních menšin při projednávání věcí, kterých se to přímo dotýká. Tady bych upozornil, aby nedošlo v budoucnosti i u nás k problémům, že především moravská národní menšina nemá zastoupení v Radě Evropy pro národnosti, nemůže se zúčastnit věcí, které se jí dotýkají, není to věc politická, je to věc týkající se především kulturní stránky, rozvoje moravské kultury. V tomto směru bych rád upozornil, abychom neusnuli na vavřínech a tuto věc vyřešili už proto, že jsme recipovali Listinu lidských práv a svobod, která o tomto právu národní či etnické menšiny mluví. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Zdá se, že se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám.

Žádám sněmovnu, aby hlasovala o stručném usnesení, které paní poslankyně Janů přečetla. Doufám, že nemusí být toto usnesení opakováno.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku 107.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Ukončili jsme projednávání třetího bodu našeho pořadu.

Přistoupíme k bodu čtvrtému, a tím je

IV.

Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

K tomuto bodu jste obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 89 z 15. 6. t. r., jehož přílohou je návrh volebního řádu pro tajnou volbu. Byl jsem informován o tom, že bude přednesen návrh na tajné hlasování.

Ptám se proto zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Richarda Mandelíka, zda chce takový návrh přednést.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážení členově vlády, dámy a pánové, rozpočtový výbor se svým usnesením rozhodl doporučit této sněmovně, aby volbu kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta NKÚ sněmovna provedla tajným hlasováním. Toto usnesení jsem byl povinen vám reprodukovat.

Jako zpravodaj si dovoluji doporučit vám za svoji osobu, aby o této volbě kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta NKÚ sněmovna hlasovala veřejně.

Návrh volebního řádu pro veřejné hlasování máte k dispozici na lavicích. Rovněž tak, alespoň doufám, návrh volebního řádu pro tajné hlasování, který zpracoval rozpočtový výbor. Nechť sněmovna rozhodne hlasováním, jaký způsob volby zvolí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Pan poslanec Mandelík se dovolává devítibodového návrhu volebního řádu, který jste dostali na lavice. Táži se, zda mohu dát hlasovat o tomto způsobu, anebo si ještě někdo přeje technickou poznámkou doprovodit proceduru, než budeme hlasovat. (Nikdo.) Nikdo se nehlásí.

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby kandidáti na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta NKÚ byli voleni veřejným hlasováním. Nechť to dá najevo zvednutím ruky. 75.

Kdo je proti tomuto způsobu a proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 38.

Musím se zeptat, kdo se zdržel hlasování, protože jsem ztratil přehled o tom, kolik poslanců je přítomno. 23.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Budeme volit veřejně.

Prosím nyní poslance Mandelíka, aby uvedl návrh volebního řádu. Slovo má poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, máte před sebou návrh na volební řád pro veřejné hlasování o návrzích kandidátů na prezidenta NKÚ. Předpokládám, že stejně budeme postupovat, jak už jsme rozhodli hlasováním, při volbě o návrhu na kandidáta na viceprezidenta NKÚ. Domnívám, se že je nadbytečné, abych zde návrh volebního řádu četl.

Chtěl bych požádat pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu, zda má někdo nějaké připomínky k tomuto volebnímu řádu. V případě, že by připomínky nebyly, mohli bychom tento volební řád schválit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Otevírám rozpravu k tématu volebního řádu. Kdo se do rozpravy hlásí, prosím, zvedněte ruku nebo podejte písemnou přihlášku. Zdá se, že se nehlásí nikdo. Rozpravu tedy uzavírám.

Ptám se pana poslance Mandelíka, zda si před hlasováním o volebním řádu přeje ještě pronést nějaké slovo. (Není tomu tak.)

Budeme tedy hlasovat.

Táži se, kdo souhlasí s předloženým návrhem volebního řádu. Prosím, dejte to najevo zvednutím ruky. 85. Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Nikdo nebyl proti. Tento volební řád byl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vyslovili jsme právě souhlas jednak s veřejnou volbou prezidenta a viceprezidenta NKÚ, jednak přijali volební řád pro veřejné hlasování.

Nyní vás seznámím s návrhy na kandidáty, jak jsem je obdržel písemně.

22. června t. r. jsem obdržel písemný návrh Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska podepsaný poslancem Janem Kryčerem a v něm je navrhován jako kandidát na funkci viceprezidenta NKÚ pan ing. Ladislav Zeman.

23. června t. r. jsem obdržel písemný návrh poslaneckého klubu ODA podepsaný poslancem Oldřichem Kužílkem, ve kterém je jako kandidát na funkci prezidenta (je tam doslova uvedeno předsedy, ale smysl je jasný) NKÚ navrhován pan ing. Josef Heiler.

25. června t. r. jsem dále obdržel písemný návrh poslaneckého klubu LSU podepsaný poslancem Pavlem Seiferem, ve kterém je jako kandidátka na funkci viceprezidentky NKÚ navrhována paní ing. Irma Zlatohlávková.

1. července t. r. jsem obdržel písemný návrh poslance Miloše Skočovského, ve kterém jako kandidáta na funkci prezidenta NKÚ navrhuje pana ing. Ladislava Zemana.

Dnes, 7. července, jsem obdržel dopisy od poslance Marka Bendy, který jako kandidáta na viceprezidenta NKÚ navrhuje doktora filozofie Václava Peřicha.

Dále dopis od pana Ludvíka Motyčky, který jménem klubu KDU-ČSL navrhuje na funkci viceprezidenta NKÚ doktora práv Jiřího Drábka.

A konečně dopis od pana Jiřího Honajzra, který jménem klubu ODS navrhuje na funkci prezidenta NKÚ pana doktora práv Lubomíra Voleníka.

Než požádám navrhovatele, aby své návrhy sněmovně odůvodnili a zároveň nás informovali, zda uchazeči splňují podmínky volitelnosti dané zákonem, táži se, zda si přeje ještě někdo přednést nějaký návrh na kandidáta nebo kandidátku ústně. Je tady prosím ústní návrh? Nevidím nikoho, že by se hlásil.

Proto žádám ty, kdo podali uvedené personální návrhy, aby využili příležitosti a sněmovně svoje návrhy odůvodnili. Kdo se hlásí jako první? Pan místopředseda Ledvinka.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP