Středa 16. června 1993

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se jménem předkladatele vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům, které padly při projednávání návrhu zákona o Ústavním soudu.

Pan poslanec Výborný navrhl nové znění § 6 odst. 2. Já jako zástupce předkladatele se domnívám, že návrh, který je součástí vládního návrhu, je dobrý, nicméně lhal bych, kdybych neřekl, že návrh pana poslance Výborného tento původní návrh svým způsobem legislativně upřesňuje a zdokonaluje, takže mohu doporučit i tento pozměňovací návrh.

Stejně tak myslím, že lze souhlasit i s návrhem pana poslance Výborného, kterým navrhuje v § 64 odst. 1 písm. b) číslovku 66 nahradit číslovkou 41 a číslovku 27 nahradit číslovkou 17.

Paní poslankyně Buzková navrhuje, aby v § 46 bylo vypuštěno slovo "zpravidla". Já s tímto návrhem souhlasit nemohu, protože jde o obvyklou dikci, která je obsažena i v jiných procesních předpisech, jako je např. občanský soudní řád, trestní řád. Navíc jsem přesvědčen o tom, že do funkce ústavního soudce budou jmenováni skutečně špičkoví odborníci, občané na vysoké profesionální a morální úrovni, takže nelze předpokládat, že by tohoto ustanovení mohli jakkoli zneužívat. A navíc se odvážím tvrdit, že zkrácení oné lhůty může být mnohdy ve prospěch účastníků řízení před Ústavním soudem, protože mohou nastat situace, kdy je potřeba řízení provést v co nejkratší době.

Dalším návrhem paní poslankyně Buzkové je vypustit § 96. Já se přiznám, že nevidím důvod pro vypuštění tohoto ustanovení návrhu zákona. Myslím, že vypuštěním bychom se dostali do určitého stavu právní nejistoty. Stěží bychom se ubránili ze strany senátu určitých politických a účelových výkladů toho, co je to velezrada, a Ústavní soud by samozřejmě neměl k dispozici žádnou judikaturu a byl by postaven do velmi svízelné situace. Domnívám se, že jestliže přijímáme v tomto případě komplexní právní úpravu, která mimo organizaci soudu a řízení před ním upravuje i další věci, jako jsou např. platy soudců apod., měla by být v tomto znění obsažena i hmotně právní úprava velezrady.

Pan poslanec Matulka navrhl v § 64 odst. 1 písm. b) číslovku 66 nahradit číslovkou 25 atd., tj. vlastně text původního vládního návrhu zákona. K tomu jsem se už vyjádřil. Totéž bych řekl i k návrhu pana poslance Vyvadila.

Pokud se týká komplexu návrhů pana poslance Kačenky, nesouhlasím ani s jedním z těchto návrhů. Domnívám se, že pokud pan poslance navrhuje vypustit § 1 a následně k tomu i § 2 z návrhu, nejsem přesvědčen o tom, že by znění návrhu zákona bylo jakkoli vylučováno zněním čl. 84, odst. 1 ústavy. Přiznám se, že nevím o žádném ustanovení ústavy, které by hovořilo o tom, že předseda či místopředseda Ústavního soudu vykonává pouze státní správu Ústavního soudu.

Pokud jde o návrh pana poslance vypustit § 8, 9 a 41: jeho návrh je nepřezkoumatelný, protože neuvedl žádné konkrétnější důvody, proč by se tomu tak mělo stát. Na druhé straně si myslím, že právě funkce asistenta se nám jeví v předloženém návrhu zákona jako velmi důležitá, protože lze očekávat spoustu návrhů směřovaných k Ústavnímu soudu. Je reálné nebezpečí určitého zahlcení Ústavního soudu, a proto je na místě, aby mohl soudce pověřit někoho, kdo by vyrozuměl osobu o tom, že odložil podání, které není zjevně návrhem na zahájení řízení, nebo aby tuto osobu vyzval k odstranění vad návrhu, pokud návrh na zahájení řízení nemá předepsané náležitosti.

Pokud jde o návrh pana poslance Kačenky na nové znění § 30 odst. 3, dovolil bych si upozornit, že podle zákona o soudech a soudcích má samosoudce postavení předsedy senátu. Podle mého názoru naše úprava, která je ve vládním návrhu zákona, je legislativně zcela správná.

Pokud pan poslanec Kačenka namítal určitý nesoulad mezi ustanovením § 116 a § 114, společně s panem poslancem Výborným jsme neshledali žádný nesoulad. Máme za to, že návrh předložený vládou je legislativně zcela v pořádku.

Pokud jde o návrh pana poslance Kačenky o náhradu 1. věty v § 49, nejsem si zcela jist, zda jeho návrh je zcela v souladu s Ústavou ČR. Obávám se určitého nebezpečí, že bychom se po jmenováni 12 soudců mohli dočkat situace, kdy by nedošlo k volbě dalších 3 zbývajících soudců.

Pan poslanec Dobal navrhuje v § 3 odst. 1 písm. a) připojit na konec slovo "navenek". S tímto návrhem lze souhlasit a doporučuji jej.

Pokud jde o jeho návrh k § 14 a 22, zcela chápu motivy, které vedou pana poslance k podání tohoto návrhu. Nejsem si zcela jist, zda by tato úprava nebyla určitou zábranou pro soudce ve vztahu k vyslovení jeho názoru, k jeho hlasování v případech, kdy by se jednalo o věcech vyhroceně velmi citlivě politických a že bychom se přijetím tohoto návrhu dostali do opačné situace, než kterou pan poslanec ve svém návrhu předpokládal. Proto tento návrh nedoporučuji.

Pokud jde o návrh § 96 vypustit slova "nebo proti vážnosti a důstojnosti úřadu", s tímto návrhem lze souhlasit.

Pokud jde o návrh paní poslankyně Röschové, ten zcela doporučuji. K tomu jsem se vyjádřil už ve svém úvodním vystoupení. Myslím, že je zcela správné, aby v § 29 v 1. větě byla vypuštěna slova "nebo komerčním právníkem, nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy".

Pan poslanec Grulich podporoval vládní návrh zákona.

Pan poslanec Kryčer neměl žádný pozměňovací návrh.

S návrhem pana poslance Vyvadila, který ve svém 2. vystoupení fakticky podpořil vládní návrh zákona, nezbývá nic jiného než zcela souhlasit.

Stejně tak mohu souhlasit i s prvním návrhem pana poslance Bílého, pokud chce, aby do § 64 bylo vloženo nové písmeno c) "mezi ní zastupitelstvo vyššího samosprávného celku", s tímto návrhem lze souhlasit.

Dále pan poslanec Vraný navrhuje nový paragraf 148, který je podle mého názoru nepřijatelný, protože neobsahuje orgán, u něhož měly být takovéto návrhy v období od 1. 1. 1993 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona uplatněny. Takže pokud bych chtěl věc přehnat, mohli bychom se paradoxně přijetím tohoto návrhu dostat do situace, že by byl Ústavní soud povinen přezkoumat všechny návrhy, které byly doručeny eventuálně jednotlivým poslancům Poslanecké sněmovny nebo komukoliv jinému.

Pan poslanec Mašek navrhl znění paragrafu 73 odst. 1, podle kterého je každý oprávněn podat návrh podle článku 87 odst. 1 písm. j) ústavy, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí, týkající se její činnosti, není ve shodě s ústavou nebo jinými zákony. Pan poslanec zřejmě v tomto směru nedomyslel, že tento návrh bude moci podat pouze ten, který vyčerpal všechny zákonné prostředky. A tím, kdo vyčerpal tyto zákonné prostředky, bude moci zcela zjevně být pouze politická strana, které se rozhodnutí, které má být napadnuto, týká, takže tento návrh nemohu doporučit.

Nesouhlasím s návrhem pana poslance Řezáče k § 6 odst. 2. A to již proto, že je v zásadním rozporu s předloženým vládním návrhem. Mohu souhlasit s jeho návrhem k § 29 a 30. Pokud jde o jeho další návrh k § 64 odst. 1 písm. b), jde fakticky o vládní návrh zákona, tedy stejně tak jej mohu doporučit. Mohu doporučit i jeho návrh k § 96 návrhu zákona.

Rovněž doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala všechny návrhy pana poslance Payna. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi. Prosím, aby se svých povinností ujal společný zpravodaj poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě k tomuto vládnímu návrhu zákona vystoupilo 18 poslanců sněmovny, někteří opakovaně, a bylo předneseno několik desítek návrhů. Jednotlivé návrhy, tak jak se k nim vyjádřil zástupce vlády, bych nyní předčítal, vy je máte před sebou v písemném vyhotovení. Navíc bych si dovolil upozornit, že v některých případech přijetí jednoho návrhu vylučuje přijetí jakýchkoliv jiných pozměňovacích návrhů. Nepřijetí žádného pozměňovacího návrhu vrací situaci do znění společné zprávy.

První pozměňovací návrh, který byl podpořen ministrem, je pozměňovací návrh můj k § 6 odst. 2, kde navrhuji nový text ve znění: "Není-li souhlas podle odstavce 1 dán do 60 dnů poté, kdy si jej prezident republiky vyžádal, jen proto, že senát v uvedené lhůtě o této věci nehlasoval, platí, že k jmenování soudce senát souhlas dal." K tomuto návrhu vystoupili v podstatě ještě další poslanci - poslankyně Buzková, Vyvadil, Řezáč, ti navrhovali jiné znění, které přijetím mého návrhu by nemohlo být učiněno předmětem hlasování. Poslankyně Röschová tento můj návrh kritizovala, jiní řečníci jej naopak podporovali. Zbývá tedy hlasovat, přičemž stanovisko ministra bylo kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Vyzývám ty, kteří souhlasí s návrhem poslance Miloslava Výborného na nové znění § 6 odst. 2, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? 15.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Široká rozprava byla vedena k § 64 odst. 1 písm. b). První můj pozměňovací návrh navrhoval číslovku 66 zaměnit na číslovku 41 a číslovku 27 na číslovku 17. S jinými návrhy k tomuto ustanovení vystoupili poslanci Matulka, Vyvadil, Dobal, Grulich. Pro případ přijetí tohoto návrhu by nebylo možno hlasovat o jejich návrzích.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je možno dát hlasovat? Domnívám se, že ano.

Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Výborného, ať zvedne ruku. 85.

Kdo je proti? 40.

Kdo se zdržel hlasování? 33.

Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Paní poslankyně Buzková první svůj pozměňovací návrh směrovala k § 6. Ten nemůže být učiněn předmětem hlasování. Ve druhém pozměňovacím návrhu žádala, aby hlasováním sněmovna rozhodla tak, že se z § 46 vypustí slovo "zpravidla". Z týchž důvodů, z nichž odmítl tento pozměňovací návrh ministr, ani já jako zpravodaj jej nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem paní poslankyně Buzkové, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti? 30.

Kdo se zdržel hlasování? 56.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Postupně dva návrhy byly poslankyní Buzkovou předloženy k § 96. První z nich navrhuje vypustit toto ustanovení ze zákona s tím, že ostatní paragrafy by byly přečíslovány. Ministr spravedlnosti nedoporučil tento návrh, ani já jej nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem poslankyně Buzkové, ať zvedne ruku. 29.

Kdo je proti? 51.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Protože návrh nebyl přijat, bude nutno hlasovat o druhém alternativním návrhu poslankyně Buzkové k § 96, totiž, aby jeho znění bylo uvedeno do textu původně obsaženého ve vládním návrhu. Připomínám, že k tomuto ustanovení vystoupili ještě poslanci Dobal a Řezáč a z toho, co oni žádali, domnívám se, že pokud bude přijat nyní pozměňovací návrh poslankyně Buzkové, zbude pak ještě hlasování o návrhu poslance Dobala, ev. poslance Řezáče, který byl dalším v pořadí, o další rozšíření onoho textu vládního návrhu o další, tuším, 4 slova. Pakliže k tomuto mému výkladu pozměňovacích návrhů by byla nějaká námitka, prosím, aby byla vznesena hned.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že není námitek.

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní tedy zbývá hlasovat o návrhu poslankyně Buzkové, který byl ministrem spravedlnosti podpořen. Pane předsedající, já bych jako zpravodaj v tuto chvíli neřekl svůj názor.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nikdo vás k tomu nemůže zajisté nutit.

Takže, kdo souhlasí s návrhem poslankyně Buzkové, ať zvedne ruku. 91.

Kdo je proti? 22.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: O pozměňovacích návrzích poslance Matulky a poslance Vyvadila k § 64, odst. 1, písm. b) - postupně byly podány 3 návrhy těmito poslanci - není možno hlasovat. Pozměňovací návrh poslance Kačenky, v pořadí první, ministr nedoporučil, ani já jej nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přesto dávám hlasovat, kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 11.

Kdo je proti? 39.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Stejně shodné negativní stanovisko existuje k pozměňovacímu návrhu poslance Kačenky v pořadí druhému.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o druhém návrhu poslance Kačenky.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. 24.

Kdo je proti? 41.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Také třetí pozměňovací návrh poslance Kačenky nezískal podporu ze strany pana ministra a nezískává ji ani ze strany mé.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí se třetím návrhem pana poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 14.

Kdo je proti? 60.

Návrh rovněž nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Čtvrtý pozměňovací návrh poslance Kačenky ministr nepodpořil a zachoval se tak, jak bych se i já zachoval.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí se čtvrtým návrhem pana poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 14.

Kdo je proti? 33.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Pátý pozměňovací návrh poslance Kačenky nezískal podporu ministra a mám shodný názor.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kačenky, pátým v pořadí, ať zvedne ruku. 13.

Kdo je proti? 34.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Pokud jde o šestý pozměňovací návrh poslance Kačenky, to co bylo vyřčeno a to, co také obsahuje stenozáznam, je podle mého mínění v rozporu s důvody, které poslanec Kačenka uvedl. Řečeno bylo, že je navrhováno v § 64, odst. 1 vypustit písm. b), což by tedy byl shodný návrh jako pana poslance Dobala a nebylo by možno o tomto návrhu hlasovat, protože již o tomto písmenu hlasováno bylo. Ovšem z toho, co bylo řečeno jako odůvodnění, se zdálo, že pan poslanec Kačenka chtěl vypustit písmeno c), což nyní poslanec Kačenka jaksi potvrzuje, ale já se domnívám, že o tom není možno hlasovat, protože skutečně bylo řečeno písmeno b). Myslím, že je na řídícím schůze, aby zvážil situaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem skoro v pokušení, na rozdíl od vás, pane poslanče, brát vyjádření pana poslance Kačenky jako upřesnění jeho původního návrhu, pokud, jak sám říkáte, ze stenozáznamu vyplývá, že měl na mysli písmeno c).

Poslanec Miloslav Výborný: Dobrá. I v tom případě, podle názoru pana ministra i mého, nemůže návrh obstát.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kačenky, aby v § 64 odst. 1 bylo vypuštěno písm. c) a ostatní písmena přeznačena, ať zvedne ruku. 28.

Kdo je proti? 47.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: V písm. b) prvého odstavce § 85 navrhl pan poslanec Kačenka vypustit slova "nebo jejího orgánu". Jelikož do jisté míry je tím předjímána úprava v jednacím řádu, nedoporučil tento návrh k přijetí ministr, ani já jej doporučit k přijetí nemohu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kačenky, v pořadí sedmým, ať zvedne ruku. 34.

Kdo je proti? 46.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Ministr vysvětlil, že jeho názor na osmý pozměňovací návrh pana poslance Kačenky k § 116 se vztahující není pozitivní. Myslím, že mám shodný názor.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kačenky v pořadí osmým, ať zvedne ruku. 21.

Kdo je proti? 34.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: U devátého a posledního pozměňovacího návrhu pana poslance Kačenky vyslovil ministr pochybnost, zda jeho přijetím by nebyl zákon rozporný s ústavou. Domnívám se, že by byl tento návrh, kdyby byl přijat, protiústavní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je možné dát hlasovat? (Poslanec Výborný: ano.)

Kdo je pro to, aby byl v pořadí devátý návrh pana poslance Kačenky přijat, ať zvedne ruku. 11.

Kdo je proti? 50.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Podporu ministra spravedlnosti i moji podporu získává první pozměňovací návrh poslance Dobala, jehož smyslem je doplnit do § 3 odst. 1 písm. a) slovo "navenek"

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s prvním návrhem pana poslance Dobala, ať zvedne ruku. 141.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: V pracovní pomůcce, kterou máme před sebou, jsou uvedeny druhý a třetí návrh poslance Dobala. Mám za to, že se jedná o návrh jediný, o němž není možno hlasovat odděleně. Má-li pan poslanec Dobal jiný názor, prosím, aby ho vyjádřil. Týká se to změny § 14 a 22.

Poslanec Viktor Dobal: Rád se k tomu vyjádřím. Domnívám se, že o tom opravdu lze hlasovat odděleně. V zásadě i jinak zněly oba paragrafy ve vládním návrhu. Můj zásah do toho je velmi nepatrný. Domnívám se, že můžeme hlasovat odděleně.

Poslanec Miloslav Výborný: První návrh zní: v § 14 slova "aby na jeho návrh bylo jeho odlišné stanovisko uvedeno" nahradit slovy "aby jeho odlišné stanovisko bylo uvedeno". Pan ministr k tomuto pozměňovacímu návrhu neměl pozitivní přístup.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Mohu tedy dát hlasovat o druhém návrhu pana poslance Dobala.

Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? 7.

Kdo se zdržel hlasování? 61.

Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Třetí pozměňovací návrh poslance Dobala, týkající se § 22, si souhlasu ministra nevysloužil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem, v pořadí třetím, pana poslance Dobala, ať zvedne ruku. 95.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Čtvrtý pozměňovací návrh poslance Dobala není možné prohlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: (Hovořil z místa.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: To můžete. Takže paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Domnívám se, že je možné hlasovat o návrhu pana poslance Dobala, dokonce, že o něm musíme hlasovat, protože směřuje k jiné materii. Prvním hlasováním jsme rozhodli o kvóru poslanců. Zde pan poslanec Dobal navrhuje úplné vypuštění písmene. Takže tyto dva návrhy se nevylučují. Nejenže můžeme, ale dokonce musíme hlasovat o tomto návrhu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP